Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Psykologi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
01/02-2024 08:03
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Odense -> SDU Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent, Per Æbelø pabelo@health.sdu.dk + praekval@sdu.dk 6550 7307 / 2049 8717

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Psykologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Psychology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i psykologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Psykologi er i BEK 69 af 26/01/2023 (adgangsbekendtgørelsen), bilag 1 lagt under det samfundsvidenskabelige hovedområde. SDU's eksisterende psykologiuddannelse er dog lagt på Det Sundhedsvidenskabelgie Fakultet grundet dennes fokus på klinisk psykologi og tætte tilknytning til sundhedsvæsenet. Ansøgte uddannelse ønskes - i lighed med SDU's eksisterende kandidatuddannelse - placeret på SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.


Adgangsgivende eksamen (se oversigt på link her: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/adgangskrav/adgangsgivende_eksamen) og have bestået følgende fag: • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B


Samt opfylde følgende mindstekrav: • Kvote 1 - karaktergennemsnit på mindst 9,0

 • Kvote 2 - bestå en optagelsesprøve


Dimittender fra nærværende bacheloruddannnelse kan optages på kandidatuddannelsen i psykologi i hhv. SDU Odense og SDU Esbjerg - og har retskrav på optag på kandidatuddannelsen i psykologi, SDU Esbjerg.


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formål og erhvervssigte er identisk med den allerede godkendte bacheloruddannelse i psykologi, SDU Odense


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen følger Europsy-kriterierne for psykologiuddannelser inden for EU. Uddannelsen svarer (med ganske få lokale tilpasninger af praktisk nødvendighed og inden for samme kompetenceprofil) til SDU's eksisterende psykologiuddannelse udbudt fra SDU Odense.


Uddannelsen giver efter endt kandidatuddannelse mulighed for at påbegynde praksisforløb med henblik på autorisation som psykolog efter givne regler.


Uddannelsens opbygning, struktur og indhold fremgår af bilagsmaterialet og er ift. kompetenceprofil og konstituerende fagelementer identisk med den eksisterende bacheloruddannelse i psykologi ved SDU, Odense. Enkelte dele af uddannelsen vil være forskellige ift. den konkrete undervisning på fagene, idet der er tale om to geografisk adskilte forskningsmiljøer.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Takst 1 i lighed med andre psykologiuddannelser i Danmark


Forslag til censorkorps
Censorkorps for psykologiuddannelserne

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG - prækvalifikationsansøgning, bacheloruddannelse i Psykologi, SDU Esbjerg.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Ledigheden for nyuddannede psykologer er faldende i hele Danmark og den aktuelle nationale ledighed på 7,6 % er det laveste niveau siden 2015.


Ledigheden blandt alle psykologer på Fyn er på 3,8 % men i Sydjylland på 2,3 % og i Vestdanmark på 0,8 % – og hver tredje jobopslag målrettet psykologer i Syd- og Vestjylland besættes ikke. 


Sideløbende hermed er efterspørgslen stigende – nationalt set opslås 15 % flere psykologstillinger i 2022 end i 2007 – men for Syd- og Vestjylland opslås 73 % flere psykologstillinger (hvilket også kan skyldes mislykket rekruttering i tidligere opslag).
Endvidere oplyser Region Syddanmark at 18 % af regionens ydrenummer i september 2023 ikke er besat – og at gennemsnitsalderen for psykologer ansat i Region Syddanmark er 57 år, hvorved der forudses at relativt mange af regionens psykologer vil forlade arbejdsmarkedet inden for det næste årti.


Endelig ses to markante udviklinger, der yderligere vil fremme behovet for psykologer i området: Dels anvender private virksomheder i Syd- og Vestdanmark stort set ikke psykologer i modsætning til virksomheder i Østdanmark grundet vanskelig rekruttering. Dette beskrives som væksthæmmende – navnlig i lyset af store erhvervssatsninger på offshore-området. Dels forudser Region Syddanmark fremadrettet at skulle anvende psykologer i flere stillinger, der i dag fortrinsvis varetages af psykiatere.


Der er derfor behov for et lokalt og supplerende udbud af SDU's psykologiuddannelse - hvilket også er i overensstemmelse med Regeringens regionaliseringsønsker.


Lokale aktører har gennem Education Esbjerg givet 10 millioner DKR til at etablere uddannelserne, og der er aktuelt forhandlinger om yderligere medfinansiering af to eksternt finansierede videnskabelige stillinger.


Uddybende bemærkninger

Psykologmanglen er udtalt i det Syd- og Vestjyske område – og også italesat gennem medierne, hvor enkelte er fremhævet herunder: • TV2-Syd TV-indslag (04.18 inden i indslaget) (https://www.tvsyd.dk/nyheder/02-10-2023/1930/1930-02-10-2023)

 • DR – Tema: Ventetider på psykologbehandling (https://www.dr.dk/nyheder/tema/ventetider-paa-psykologbehandling)

 • DR – Sådan er ventetiden i Region Syddanmark – ’Jeg blev modløs da jeg hørte om den’ (https://www.dr.dk/nyheder/indland/saadan-er-ventetiden-i-region-syddanmark-jeg-blev-modloes-da-jeg-hoerte-om-den)

 • Millioner til psykologhjælp i Region Syddanmark bliver aldrig brugt (https://www.tvsyd.dk/region-syddanmark/millioner-til-psykologhjaelp-i-region-syddanmark-bliver-aldrig-brugt)


På politisk niveau udtrykker både Region Syddanmark, Dansk Psykologforening samt adskillige kommuner entydig opbakning til SDU's ønske om at etablere en psykologiuddannelse (bachelor+kandidat) ved SDU Esbjerg.


Der udbydes psykologiuddannelser i Danmark på SDU, AU, KU og AAU. KU og AAU anerkender det ekstraordinære lokale behov i Region Syddanmark og støtter etableringen af en psykologiuddannelse ved SDU Esbjerg. SDU har ikke modtaget svar fra AU.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af den brede dialog med eksterne interessenter vurderer SDU, at der vil være behov for at optage 75 studerende årligt på ansøgte bacheloruddannelse i psykologi, SDU Esbjerg.


Denne vurdering bunder dels i det offentlige behov (Regionen og Kommunerne - der dels oplever rekrutteringsvanskeligheder; dels forudser et større behov for psykologer); dels et nyt og fremvoksende behov i det private erhvervsliv (eksempelvis Dansk Offshore med 87 medlemsvirksomheder) - virksomheder der ikke tidligere har anvendt psykologer grundet manglende rekrutteringsmuligheder.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har sammen med Education Esbjerg og Business Esbjerg udgjort arbejdsgruppen bag nærværende ansøgning og har faciliteret en bred og inddragende dialog ud fra følgende faser (se inddragede som bilag): • Indledende dialog (tidlige forår 2023) med
  Education Esbjerg og Business Esbjerg

 • Drøftelser i SDU’s aftagerpaneler for uddannelserne psykologi og medicin

 • Særskilt dialog med Region Syddanmark

 • 19 bilaterale møder med 42 aktører med direkte erfaring og praksiskendskab til psykologfaglige behov i organisationerne (suppleret af enkelte aktører, der har sendt skriftlig feedback)

 • Seks opfølgende møder med nøgleaktører

 • Dialogmøde 2. oktober med deltagelse af 29 eksterne fordelt på nedenstående organisationer

 • Høring med 27 høringssvar


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

De fire eksisterende psykologiuddannelser er alle professionsrettede og autorisationsforberedende med forskellig vægtning af de grundlæggende fagområder. Uddannelsen på SDU er forankret på Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, de øvrige uddannelser er forankrede i de respektive universiteters samfundsvidenskabelige/humanistiske fakulteter.


SDUs psykologiuddannelse har et klinisk, anvendelsesorienteret fokus og adskiller sig ved en sundhedsvidenskabelig profil og en praktikperiode over to semestre.


Uddannelsen i Esbjerg vil i lighed med de andre uddannelser være autorisationsforberedende og indeholde de psykologfaglige områder inden for ERUPSY kriterierne. Derudover vil uddannelsen være identisk med SDUs eksisterende psykologiuddannelse ved SDU Odense.


Uddannelsen har et gennemgående teori-praksis-spor med en tidlig forankring i lokal praksis sideløbende med akademisk undervisning og vil også indeholde en længere praktikperiode hen over to semestre. Uddannelsen har et særligt fokus på samfundets betydning for individer og fællesskaber samt et øget fokus på og mulighed for specialisering inden for pædagogisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi.


Uddybende bemærkninger

Den omfattende dialog med eksterne interessenter viste, at lokalsamfundets behov for psykologfagligheder er fagligt sammenfaldende med SDU's eksisterende psykologiuddannelse udbudt fra SDU Odense.


I forlængelse af RUVUs anbefaling om at videreudvikle geografisk og fagligt på eksisterende uddannelser frem for at ansøge nye, har SDU valgt at ansøge nærværende uddannelse som en dublering. Det er dog ikke afgørende for SDU, hvorvidt uddannelsen ansøges som dublering eller som en ny uddannelse.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er typisk 3-4 gange flere 1. prioritetsansøgere til bacheloruddannelsen i psykologi, end der er studiepladser. SDU forventer derfor, at der er gode rekrutteringsmuligheder.


I deres høringssvar forventer AAU og KU ikke, at et udbud af en psykologiuddannelse ved SDU Esbjerg vil påvirke deres rekrutteringsmuligheder negativt.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Efter endt bacheloruddannelse vil den studerende kunne læse videre på en kandidatuddannelse i psykologi. Det er - med udgangspunkt i praksiserfaring - ganske få der ikke efterfølger en bachelor i psykologi med den efterfølgende kandidatuddannelse i psykologi.


Dog er der også alternative uddannelsesveje - eksempelvis  kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller også ansøgte kandidatuddannelse i anvendt sundhedsteknologi.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

SDU forventer et optag på 75 studerende årligt de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har i den omfattende dialog med relevante aftagere i Region Syddanmark løbende adresseret behovet for praktikaftaler (dog først relevant på kandidatuddannelsen) - samt øvrigt behov for samarbejde om uddannelsen.


Der er jævnfør høringen entydigt opbakning fra aftagere til et nært samarbejde med uddannelsen - herunder omkring praktik. Education Esbjerg har tilbudt at medadministrere praktik - særligt med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser. Der er også gennem Education Esbjerg ambitioner om at etablere en mentorordning med lokale virksomheder.


Endelig er der dialog om ekstern finansiering af to videnskabelige stillinger tilknyttet uddannelsen og det dertilhørende lokale forskningsmiljø. Disse to vil i sagens natur være understøttende i forhold til at etablere, konsolidere og udvikle praktikaftaler lokalt.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

SDU henleder opmærksomheden på, at etableringen af nærværende psykologiuddannelse ved SDU Esbjerg af mange offentlige og private aktører ses som afgørende for, at man lokalt kan imødekomme allerede nu kendte fremtidige opgaver.


Endvidere at der er indgået aftale om 10 millioner DKR fra lokale fonde og virksomheder til understøttelse af etableringen af en ny psykologiuddannelse ved SDU Esbjerg.


Endelig henleder SDU opmærksomheden på, at SDU's uddannelse i psykologi har en særlig klinisk forankring og kompetenceprofil hvilket gør at psykologiuddannelsen (bachelor+kandidat) på SDU er lagt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.


Med nærværende ansøgning understøtter SDU ikke kun det dokumenterede behov, men også regeringens regionaliseringsønsker samt RUVUs henstillinger om at udvikle uddannelsesporteføljen inden for eksisterende rammer.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev D2 Bachelor Psykologi SDU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil