Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - PBA (O) International Handel og Markedsføring - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
31/01-2024 11:40
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
København, Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk 30548874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
PBA (O) International Handel og Markedsføring

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of international sales and marketing

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Ikke relevant

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at få adgang til uddannelsen skal den studerende have gennemført en af følgende erhervsakademiuddannelser:


- Finansøkonom
- Financial Controller
- Handelsøkonom
- Logistikøkonom
- Markedsføringsøkonom
- Service- og oplevelsesøkonom


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for de merkantile uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilagssamling til ansøgning International Handel og Markedsføring.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Nordsjælland huser en bred vifte af store, små og mellemstore virksomheder, som efterspørger personale indenfor handel og markedsføring.


Uddannelsesgraden i Nordsjælland er lavere end i København, hvilket skaber udfordringer for rekruttering af dimittender på professionsbachelor- og kandidatniveau indenfor det merkantile område. Virksomheder i Nordsjælland oplever et stort behov for, at der uddannes flere med disse kompetencer lokalt.


En undersøgelse blandt 200 virksomheder i Nordsjælland viser, at 88% ser en efterspørgsel på dimittender fra den foreslåede uddannelse. Ca. 30% af virksomhederne oplever det som relevant selv at ansætte en eller flere dimittender fra uddannelsen, og 45% vurderer, at det vil være mere relevant om fem år.


En jobopslagsanalyse viser, at der er sket en stigning i efterspørgslen af dimittender med kompetencer indenfor salg og markedsføring fra 2020 til 2023. Stigning ses både på nationalt plan og i Nordsjælland. Analysen viser, at stigningen indenfor jobopslag med INH-kompetencer er 134 procentpoint større i Nordsjælland end den nationale stigning.


Lokale organisationer og kommunale aktører, som Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, C4 og Nordsjællands Rekrutteringsservice beskriver, at virksomhederne i landsdelen oplever et behov for kompetente dimittender.


Derfor ønsker Cphbusiness at etablere International Handel og Markedsføring i Hillerød. Dette vil adressere den udfordring, at regionen i øjeblikket ikke tilbyder uddannelser indenfor dette område på PB-niveau, hvilket nødvendiggør rekruttering fra København.


Cphbusiness' mål er styrke det nordsjællandske arbejdsmarked med kvalificerede kandidater ved at flytte et hold fra København til Hillerød, uden at øge det samlede optag.


Uddybende bemærkninger

Nordsjælland er en landsdel i vækst. Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2019 registreret 13.250 virksomheder i Nordsjælland, heraf 1.454 virksomheder med mere end 10 ansatte. I 2021 var dette tal steget til 14.890 virksomheder, heraf 1.499 virksomheder med mere end 10 ansatte (bilag 1).


Landsdelen er præget af mange forskellige typer af virksomheder, herunder store, specialiserede virksomheder såsom Fujifilm og Coloplast med mere end 1000 ansatte i Nordsjælland, industri- og produktionsvirksomheder som Dansteel og Novo Nordisk samt en lang række små og mellemstore virksomheder, der alle er afhængige af at kunne rekruttere uddannet personale til en lang række funktioner, herunder indkøb, salg og markedsføring.


Uddannelsesgraden i Nordsjælland
Samtidig er Nordsjælland en landsdel, der er præget af en forholdsvis lav uddannelsesgrad, særligt set i forhold til København. Denne tendens er stigende mod nord, forstået sådan, at uddannelsesgraden er lavere i den nordlige del, særligt Halsnæs- og Gribskov kommune.


Indtil for få år siden var det ikke muligt at tage en videregående uddannelse indenfor det merkantile område i Nordsjælland, og virksomhederne i området var derfor nødt til at tiltrække den uddannede arbejdskraft fra København. Derfor har kommunerne omkring og særligt nord for Hillerød i mange år oplevet, at de unge enten ikke tog en videregående uddannelse, eller at de valgte at tage til København, for at gøre det, og at der derefter skulle gøres en indsats for at få de unge til at komme tilbage til landsdelen for at anvende den uddannelse, de havde taget i København.


De sidste år har dette billede ændret sig lidt, eftersom Cphbusiness er begyndt at udbyde merkantile erhvervsakademiuddannelser i Hillerød. Interessen for at tiltrække uddannelser og uddannet arbejdskraft har tydeligt vist sig gennem virksomhedernes ønske om og villighed til at samarbejde om uddannelserne, ligesom der er stor efterspørgsel på at få studerende i praktik i virksomhederne i landsdelen.


Men det er samtidig en udfordring, at der endnu ikke udbydes merkantile uddannelser på professionsbachelorniveau. Det betyder, at dimittender, som ønsker at videreuddanne sig, fortsat skal tage til København for at få kompetencer på professionsbachelorniveau. Derfor oplever virksomheder og kommuner i landsdelen fortsat, at de unge trækkes til hovedstaden, og at det derfor kan være vanskeligt at rekruttere medarbejdere med professionsbachelor- og kandidatuddannelser.


I forbindelse med denne ansøgning har Nordsjællands Rekrutteringsservice assisteret Cphbusiness med at gennemføre en kort analyse af uddannelsesgraden i Nordsjælland, som viser, at der særligt i de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er behov for at øge uddannelsesudbuddet, for at kunne imødegå behovet i erhvervslivet (Se bilag 2).   


Ifølge Nordsjællands Rekrutteringsservice findes der i de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød, som det nye uddannelsesudbud vil være særligt rettet imod, over 330 virksomheder med mere end 10 ansatte, som ansætter medarbejdere med kompetencer indenfor salg og markedsføring (Bilag 2, s. 1).


Analysen viser, at jo længere væk de pågældende kommuner ligger fra København, des lavere er uddannelsesgraden.


Særligt i Halsnæs og Gribskov kommune er der en større andel med erhvervsfaglige uddannelser som højest fuldførte uddannelse, end det nationale niveau. I Københavns kommune har den største andel af befolkningen derimod lange videregående uddannelser som den højest fuldførte uddannelse. I alle de fem Nordsjællandske kommuner, er der en lidt større andel, hvis højest fuldførte uddannelse er en kort videregående uddannelse, end der er i Københavns kommune. Som uddannelseslandskabet ser ud nu, skal folk til København eller Lyngby for at få en bacheloroverbygning (top-up) (Bilag 2, s. 2).


Der er dermed et potentiale i, at den store andel af befolkningen i Nordsjælland kan videreuddanne sig ved at tage en kort videregående uddannelse og derefter top-up uddannelsen i International handel og markedsføring på Cphbusiness’ afdeling i Hillerød. 


Et udbud af International handel og markedsføring i Hillerød, vil derfor give mulighed for, at en større andel af befolkningen i de nordsjællandske kommuner med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse kan videreuddanne sig uden at være nødsaget til at pendle til København eller Lyngby (Bilag 2, s. 3).


Spørgeskema blandt de studerende i Hillerød
For at få et bedre overblik over videreuddannelsesønskerne blandt de studerende på de merkantile uddannelser i Hillerød, gennemførte Cphbusiness en simpel spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2023. Denne undersøgelse, som er vedlagt denne ansøgning som bilag 3, viste, at 71% af de studerende havde et ønske om at læse videre, og 37% svarede, at de ’helt sikkert ville læse videre’ (bilag 3, figur 2). På baggrund af dette forventer vi, at omkring 50% af de studerende reelt vil søge videre på en ny uddannelse, når de har dimitteret deres erhvervsakademiuddannelse. Derfor er det vigtigt for erhvervslivet i landsdelen, at der etableres et uddannelsestilbud i lokalområdet, som dimittenderne kan søge over på, og som kan give de kompetencer, som virksomhederne i landsdelen efterspørger.


Lokale samarbejdsorganisationer
Spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende viser, at Professionsbacheloruddannelsen i International Handel og Markedsføring er den uddannelse, som flest er interesseret i at tage, men før vi tog den endelige beslutning om, hvilken uddannelse, vi ønskede at udbyde for at dække virksomhedernes behov, har vi haft dialog med det lokale erhvervsliv, gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN), der er en samarbejdsorganisation på tværs af de nordsjællandske kommuner og erhvervslivet, og C4 som arbejder mere specifikt for at forbedre forholdene for virksomhederne i Hillerød kommune.


Både SUN og C4 påpeger, at der blandt virksomheder i landsdelen er et udækket behov for uddannede kompetencer indenfor handel, salg og markedsføring, og at det er en udfordring for det lokale erhvervsliv, at disse kompetencer mangler (Bilag 4 + 5).


Dette billede bliver genkendt af Nordsjællands Rekrutteringsservice, som er en tværkommunal organisation, der samarbejder med virksomhederne i Nordsjælland om at finde kompetent personale samt opkvalificering af ledige borgere (Bilag 6).


Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder
For yderligere at understøtte behovet for uddannelsen, har Cphbusiness gennemført en kort spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Nordsjælland.


Spørgeskemaet er sendt til 200 tilfældigt udvalgte virksomheder i vores interessedatabase. Det vil sige, at der er tale om virksomheder, som vi på en eller anden måde har samarbejdet med. Det kan være som praktikværter, som deltagere i arrangementer, som virksomhedscases i undervisningen på en eller flere uddannelser og lignende.


Af de 200 udsendte spørgeskemaer er ca. 50 blevet besvaret. Heraf vurderer 88%, at der i meget høj, høj eller nogen grad vil være efterspørgsel på dimittender fra uddannelsen i Nordsjælland. 55% i meget høj eller høj grad (Bilag 7, Side 1, figur 1).


59% vurderer, at det i meget høj, høj eller nogen grad vil være relevant for den virksomhed, som respondenten er ansat i i dag, at ansætte en dimittend fra uddannelsen. 22% i meget høj eller høj grad. På denne baggrund vurderer vi, at det er sandsynligt, at 30% af disse virksomheder i dag ville være interesseret i at ansætte en dimittend fra uddannelsen (Bilag 7, Side 1, figur 1).


Herudover vurderer 45%, at det om fem år vil være mere relevant for den virksomhed, de er ansat i, at ansætte en dimittend fra uddannelsen end i dag. 42% vurderer, at behovet om fem år vil være uændret, og 13% vurderer, at det vil være mindre relevant (Bilag 7 s.1, figur 2). Her ud over svarer 59% af virksomhederne, at de regner med at have flere ansatte om fem år end i dag (Bilag 7, side 3, figur 7).


Jobopslagsanalyse
For yderligere at kvalificere billedet af behovet for dimittender med kompetencer indenfor salg, handel og markedsføring, har vi foretaget en jobopslagsanalyse, der viser udviklingen i jobopslag med relevans for uddannelsen (jobopslag med INH-kompetencer) i Danmark. Jobopslagsanalysen viser, at der er sket en markant stigning i efterspørgslen af dimittender med kompetencer indenfor salg, handel og markedsføring i perioden fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2023.


For at undersøge, om den stigende efterspørgsel blot følger den generelle udvikling i jobopslag i Danmark, har vi lavet en sammenligning af de indekserede udviklinger i samtlige jobopslag i hele landet og jobopslag indenfor salg og markedsføring i hele landet.


Resultatet er, at antallet af jobopslag indenfor salg og markedsføring i hele landet er steget med 80% i perioden fra 1. kvartal 2020 til og med 4. kvartal 2023. I samme periode er samtlige antal jobopslag i hele landet steget med 47%. Vi har dermed de seneste år set en generel stigning i antallet af jobopslag i Danmark, men stigningen indenfor salg og markedsføring er 33 procentpoint større sammenlignet med landets øvrige jobopslag (Bilag 8, side 3, figur 2)


Samtidig kan vi se, at antallet af alle jobopslag i Nordsjælland er steget med 100%, mens jobopslag indenfor salg og markedsføring er steget med 214%. Der ses altså en generel stigning i antallet af jobopslag indenfor begge kriterier, men stigningen indenfor jobopslag vedrørende salg og markedsføring må siges at være markant større (Bilag 8, side 4, figur 4).


Endelig har vi sammenlignet den indekserede udvikling for jobopslag indenfor salg og markedsføring i hele landet og i Nordsjælland. Her ser vi, at den indekserede stigning i antal jobopslag indenfor salg og markedsføring er 134 procentpoint større i Nordsjælland end i resten af landet. Det indikerer, at der er en øget efterspørgsel af dimittender med disse kompetencer i Nordsjælland sammenlignet med resten af Danmark (Bilag 8, side 5, figur 5).


Konklusion
På baggrund af 1) vores dialog med de lokale virksomheder og virksomhedsorganisationer samt Nordsjællands Rekrutteringsservice 2) vores analyse af sammenhængen mellem virksomhedssammensætningen og uddannelsesgraden i landsdelen, 3) spørgeskema blandt virksomheder i landsdelen og 4) spørgeskema blandt de studerende samt 5) valideringen af de beskrevne tendenser i vores jobopslagsanalyse, vurderer vi, at det er tydeligt, at der er et behov for dimittender med kompetencer indenfor handel og markedsføring på professionsbachelorniveau i Nordsjælland.


Derfor ønsker vi nu at flytte et hold fra uddannelsen i København til Hillerød.


I dag starter 6-8 hold om året i København, det ønsker vi fremover at skære med et hold, som så i stedet oprettes som filial i Hillerød.


Det vil både imødekomme de studerendes ønske om at kunne videreuddanne sig lokalt, og virksomhedernes behov for at kunne ansætte dimittender med mellemlange uddannelser indenfor salg, handel og markedsføring.   


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi etablerer et hold på ca 35 studerende om året. Samtidig nedlægger vi et hold på Nansensgade, som i dag optager 6-8 hold.


Som vist i afsnittet ovenfor, er der registreret 1.500 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, og Nordsjællands Rekrutteringsservice identificerer 333 virksomheder i Hillerød og de omkringliggende kommuner, som er oplagte aftagervirksomheder. Hvis 30% af disse virksomheder vil være interesserede i at ansætte en dimittend fra uddannelsen, som vores spørgeskemaundersøgelse indikerer, er der i dag et behov for 111 dimittender fra uddannelsen. Hertil skal lægges, at virksomhederne i regionen regner med, at de om fem år har flere ansatte end i dag, og at de vurderer, at det vil være mere relevant for deres virksomhed at ansatte en dimittend fra uddannelsen om fem år end i dag.  


Dimittendledigheden for uddannelsens årgang 21 (4.-7. kvartal) i København er 6,5%. Vi mener dermed ikke, at det vil være en udfordring at finde aftagere til dimittenderne. Hvis der er dimittender, der imod forventning ikke kan finde beskæftigelse i lokalområdet, vil de fortsat kunne finde beskæftigelse i den øvrige del af Nordsjælland eller i Region Hovedstaden.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness har gennemført behovsafdækningen i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, C4 og Nordsjællands Rekrutteringsservice. Herudover har vi inddraget viden fra dialog med praktikvirksomheder på andre uddannelser samt øvrige samarbejdspartnere i lokalområdet. Endelig har vi inddraget de studerende i forhold til at vurdere, hvilken uddannelse de oplevede størst ønske om at læse videre på og gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i landsdelen.


Cphbusiness Hillerød har i dag en stærk kontakt til de lokale virksomheder som praktikvirksomheder og som øvrige samarbejdspartnere. De merkantile erhvervsakademiuddannelser, der i dag udbydes i Hillerød, udbydes i tæt samarbejde med de lokale virksomheder. 


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes i dag ikke andre merkantile professionsbacheloruddannelser i Nordsjælland. I Hillerød findes udelukkende Cphbusiness egne udbud af erhvervsakademiuddannelserne til Handelsøkonom, Markedsføringsøkonom, Service og Oplevelsesøkonom og Finansøkonom. International Handel og Markedsføring vil være et videreuddannelsestilbud til nogle af dimittenderne fra disse uddannelser. PB International Handel og Markedsføring udbydes i Region Hovedstaden kun i København.


Uddannelsen er i øjeblikket dimensioneret, så vi må optage 286 studerende om året fra 2024-2028. I forbindelse med etableringen af et hold i Hillerød, vil vi derfor samtidig nedlægge et hold i København, således at det totale antal optagede studerende på uddannelsen i regionen er det samme som i dag.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget vil primært bestå af dimittender fra de adgangsgivende uddannelser, der udbydes i Hillerød; Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom, Service- og oplevelsesøkonom og Finansøkonom.


Herudover forventer vi, at der vil være enkelte dimittender fra de adgangsgivende uddannelser i København, som ønsker at læse videre i Hillerød.


Etableringen af uddannelsen i Hillerød vil ikke have konsekvenser for nogen eksisterende beslægtede udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Det er i dag muligt at blive optaget på kandidatuddannelser på CBS. KU, RUC og SDU stiller særlige krav, som de studerende fra International Handel og Markedsføring endnu ikke lever op til. Af de studerende, der vælger at læse videre, gøre flere det i dag på Lunds Universitet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventes, at der de første tre år optages et hold med ca. 35 studerende pr. år. Samtidig nedlægges tilsvarende et hold i København.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi med mere end 6.000 studerende, som alle skal i praktik. Derfor har vi stor erfaring med at finde praktikpladser til de studerende, og vi har allerede i dag et stort netværk i relevante virksomheder, som ville kunne tage praktikanter fra uddannelsen.


Som tidligere beskrevet uddanner vi i dag handelsøkonomer, markedsføringsøkonomer, finansøkonomer og service- og oplevelsesøkonomer i Hillerød. Alle de studerende her kommer i praktik, og mange af de virksomheder, der i dag tager studerende fra disse uddannelser i praktik, er også interesserede i at tage studerende fra International Handel og Markedsføring i praktik.


I spørgeskemaundersøgelsen svarer 63%, at det er sandsynligt, at de vil tage en praktikant fra uddannelsen, heraf 39% i meget høj eller høj grad sandsynligt (Bilag 7 side 2).


I dag optager vi 6-8 hold på uddannelsen om året i København. Her oplever vi ikke udfordringer med at finde praktikpladser til de studerende.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Der er ingen institutioner med beslægtede uddannelser i Hillerød eller de omkringliggende kommuner.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Cphbusiness ønsker at flytte et hold fra København til Hillerød.


Således vil vi optage et hold mindre i København, når vi optager første hold i Hillerød.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev F1 Professionsbachelor International handel og markedsføring CBA.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil