Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Datavidenskab - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
31/01-2024 19:25
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Astrid Gad Knudsen, agk@au.dk,51371429

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Datavidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Data Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i datavidenskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Data Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studerende skal have en adgangsgivende eksamen.


De specifikke adgangskrav for uddannelsen er:


Engelsk B


Matematik A


 


Herudover skal ansøger i kvote 1 opfylde et karaktergennemsnit på 6,0 i den adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A.


Uddannelsen giver retskrav til adgang til kandidatuddannelsen i datavidenskab.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for matematik, suppleret med udvalgte censorer fra censorkorpsene for datalogi og ingeniøruddannelserne/elektroretning (Samme som den dansksprogede bacheloruddannelse i datavidenskab ved AU)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag - følgebrev og behovsundersøgelse_AU.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Danske virksomheder har allerede et stort uopfyldt behov for specialister i datavidenskab. Behovsundersøgelsen viser at 95% af virksomhederne har rekrutteringsproblemer. Dertil viser en tidligere behovsundersøgelse blandt 27 virksomheder at der i en 5-års periode er et forventet behov på 600 specialister (3). Dette behov kan langtfra dækkes med de nuværende uddannelser.


Virksomhederne i behovsundersøgelsen søger allerede internationalt og støtter initiativet om en engelsksproget bacheloruddannelse i datavidenskab, både til at afhjælpe behovet, til at udvikle internationale kontakter og til at øge diversiteten på arbejdspladsen. Lokalt i Aarhus er erhvervsnetværket Destination Aarhus etableret for at rekruttere og fastholde internationale IT-studerende og –specialister.


Generelt er der meget lav ledighed blandt IT-specialister uddannet i Aarhus.  Den dansksprogede uddannelse i datavidenskab startede i 2019 og de første kandidater bliver således færdige i 2024. Der har allerede været stor interesse blandt virksomhederne for at ansætte de studerende som studentermedhjælpere.


Etableringen af en engelsksproget bacheloruddannelse i datavidenskab vil bidrage til at løse det udtalte behov som ikke kan dækkes nationalt hvor rekrutteringsgrundlaget er udfordret. Selvom der findes mulighed for at komme i arbejde efter endt bacheloruddannelse, forventer vi at cirka 70 % af dimittenderne vil fortsætte på den engelsksprogede kandidatuddannelse og at et 5-årigt forløb vil øge andelen der bliver i landet.


Den foreslåede uddannelse vil være den eneste engelsksprogede bacheloruddannelse i datavidenskab i Vestdanmark.


Uddybende bemærkninger

Virksomhederne blev spurgt om, i hvilken grad de havde udfordringer med at rekruttere kompetente IT-specialister. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 81%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de har oplevet udfordringer med at rekruttere IT-specialister. I den sammenhæng svarer 96%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de forventer et øget behov for kvalificeret IT-specialister i deres virksomhed de kommende fem år. Dette bekræftes også af at DI-Digital i en undersøgelse har dokumenteret, at det specielt er kandidater med de dybe STEM IT-uddannelser (til softwareudvikling, softwarearkitektur og data analyse), der er behov for (1) Da mobiliteten fra Øst- til Vestdanmark er lav (2), vil en engelsksproget bacheloruddannelse i datavidenskab have stor betydning for arbejdsmarkedet i denne del af landet.


Erfaringen fra IT-produktudvikling og Datalogi på Aarhus Universitet viser at blandt de internationale kandidatdimittender fra 2020 og 2021 finder alle relevant beskæftigelse og 60-80% finder deres første beskæftigelse i Danmark.


Vi modtager internationale full-degree ansøgere til den engelsksprogede kandidatuddannelse i datavidenskab i et omfang, der får søgningen til den engelsksprogede kandidatuddannelse i matematik til at blegne. Det skal ses i lyset af, at der aktivt rekrutteres til matematik, hvorimod kandidatuddannelsen i datavidenskab først startede i 2022, og at der ikke er gjort indsatser for at rekruttere internationalt, ud over en beskrivelse af uddannelsen på engelsk på master.au.dk. Interessen for en data science uddannelse internationalt, både udenfor og indenfor EU, anses dermed som værende betydelig. De ansøgere der modtages på kandidatuddannelsen i datavidenskab, kan kun sjældent optages, da deres kompetencer ikke matcher niveauet til den eksisterende engelsksprogede kandidatuddannelse. En engelsksproget bacheloruddannelse anses derfor som en løsning til at udnytte det store internationale potentiale for studerende i datavidenskab.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at imødegå fremtidig mangel på specialister i datavidenskab ønsker Institut for Matematik at fordoble kandidatproduktionen på vores uddannelse med den nye  • Data Science (BSc), dubleret udbud (Engelsk): 25 pladser med opstart i 2025


I flere år har der i gennemsnit været 200-300 ledige jobs i Aarhus Kommune i kategorien Informationsteknologi på Jobindex.dk. Tilsvarende 300-500 ledige IT-jobs i Region Midt og på landsplan 1400-1800 ledige IT-jobs. Et opslag på LinkedIn efter aktive stillingsopslag som Data Scientist giver over 1100 hits. I tidligere behovsundersøgelse (3) estimeres et behov på 600 specialister i datavidenskab over 5 år. På sigt kan vi udbyde 50 pladser, men kandidatreformen vil lægge rammen for dette frem mod endelig pladsangivelse sommer 2025.


Med den stigende internationalisering øges de danske virksomheders ønske om medarbejdere med en bred sproglig og kulturel baggrund. 84% af de deltagende virksomheder i behovsundersøgelsen tilkendegiver, at behovet for internationale profiler med en IT-uddannelse vil stige i fremtiden. På dataanalyseområdet vil en international virksomhed have betydeligt behov for intern vidensudveksling.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsens formål var at dokumentere behovet for både flere og engelsksprogede dimittender inden for Datalogi, Datavidenskab og IT-produktudvikling.


Behovsanalysen omfatter en undersøgelse af 65 virksomheder, hvoraf 25 besvarede spørgeskemaet (svarprocent på 38%). Virksomhederne er udvalgt ud fra deres repræsentation i vores aftagerpanel samt deres medlemskab i Destination Aarhus og CS Business Club. Se liste over deltagende virksomheder i bilaget.


Efterfølgende blev der foretaget fem opfølgende interviews. De kvalitative interviews blev gennemført via telefon (ca. 20 minutter). Endelig er der blevet udført en analyse af relevante eksisterende undersøgelser og data om udbud af og efterspørgsel på IT-specialister med en international baggrund.


74% af aftagervirksomhederne er store eller mellemstore virksomheder. Virksomhederne repræsenterer forskellige brancher, både rene IT-virksomheder og virksomheder som forbindes med andre produkter eller tjenester, men som er afhængige af IT. 58% karakteriseres som værende i høj grad internationale, og 23% beskriver sig selv som i nogen grad internationale.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Helt nyt i DK: AU vil være det eneste sted i Danmark, hvor en bachelor i datavidenskab/data science udbydes både på dansk (nuværende) og på engelsk (ønskede). AU vil være det eneste sted I Vestdanmark med et engelsk udbud. I København udbyder ITU en engelsksproget BSc i Data Science, men ikke en dansksproget version. Matematisk Institut AU har en bred international medarbejderskare, der kan varetage en engelsksproget uddannelse.


To andre dansksprogede bacheloruddannelser giver en lignende kompetenceprofil, nemlig AAU’s BSc i Datavidenskab og Machine Learning og KU’s BSc i Machine Learning og Datavidenskab. KU's uddannelse har dog et snævrere fokus og har ikke en dedikeret efterfølgende kandidatuddannelse.


Tre yderligere bacheloruddannelser, alle dansksprogede, er relateret til AU’s bacheloruddannelse i datavidenskab. Det drejer sig om SDU’s BSc i kunstig intelligens, som føder ind i kandidatuddannelsen i Datalogi, og DTU’s BSc Eng i Data Science og Management samt BSc Eng i Kunstig Intelligens og Data. AU's uddannelse positionerer sig på tværs af DTU's uddannelser, med en stærkere vægtning mod naturvidenskabelige fag.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Målgruppen for uddannelsen er primært internationale gymnasieelever. Sammen med AU Internationalt Center har vi god erfaring med international rekruttering til vores kandidatuddannelser.  Erfaringerne fra TU Eindhoven i Holland er, at bachelorudbud af Data Science på engelsk kan tiltrække ca. 150 studerende om året. ITUs engelsksprogede bachelor i Data Science optager omkring 70-80 studerende om året, hvoraf ca. halvdelen er internationale. Kønsbalancen hos de internationale studerende er bedre end blandt de danske, hvorfor vi forventer at det nye udbud vil forbedre kønsbalancen på uddannelsen totalt set. Vi mener, at de internationale erfaringer og indsatsen af Internationalt Center sætter os i en stærk position til at rekruttere internationale bachelorstuderende.


Vi forventer på sigt at kunne oprette 50 nye pladser i 2028 således at det danske og engelske udbud har samme volumen. Det skønnes, at oprettelsen af en engelsksproget BSc i Datavidenskab kan have en lille effekt på ansøgerantallet til den danske version, da det skønnes at enkelte ansøgere vil foretrække en ren engelsksproget uddannelse,  men omvendt kan der også ske en øgning gennem større synlighed af området.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Bachelorerne har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Datavidenskab ved Aarhus Universitet. De vil endvidere kunne optages på en række kandidatuddannelser på andre universiteter.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2025:25


2026:25


2027:35


Derefter stigende til 50 afhængigt af den aktuelle situation, bl.a. kandidatreformen.


Der er kapacitet til flere, men det mulige optag afhænger af de kommende rammer.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

-


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Samtidigt med denne ansøgning indsender Institut for Datalogi på Aarhus Universitet ansøgning om engelsksproget bacheloruddannelse i datalogi og i IT-produktudvikling.


Målet med alle tre engelsksprogede dubleringer er at øge antallet af dimittender til både regionale og nationale aftagere, idet der er enorm mangel på IT-specialister.


I EU's "Digital Decade Policy Programme 2030" er der fremsat et Digital Decade-target om, at vi skal have 20 millioner ICT-specialister i 2030 for at være på niveau med konkurrerende regioner i verden. I 2022 blev det opgjort, at der er 9,4 millioner ICT-specialister og at vækstraten kun har været 0,8% point over 5 år, hvilket betyder, at vi kun når 12 millioner i 2030. For at komme i mål til 2030 påpeges det, at medlemslandene skal mere end fordoble deres nuværende vækst i produktion af ICT-specialister - mere præcist med en faktor 2,12 (4).


Derudfra er vores mål om antal nyoptagne på de tre bachelordubleringer i 2028 sat til at være cirka en fordobling af vores nuværende optag. Der søges nu om samlet 75 pladser, men på sigt vurderes det, at de tre uddannelser kan udbyde cirka 300 engelsksprogede pladser for at imødekomme det enorme behov. Den aktuelle situation, bl.a. med implementering af kandidatreformen, vil lægge rammerne for den den endelig pladsangivelse frem mod sommer 2025.


 


Referencer:


(1) ”Tech-branchen med appel til ny regering: Den grønne omstilling kræver flere it-specialister”, DI Digital, 23.11.2023


(2) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Business Region Aarhus, ”Internationale akademikere - Rekruttering af udenlandske akademikere”, 1.12.2023.


(3) Dokumentationsbilag – prækvalifikationsansøgning for kandidatuddannelse i datavidenskab, 2017-2.


(4) “2023 Report on the state of the Digital Decade”, Europa Kommissionen, 2023.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev D4 Bachelor Data Science AU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil