Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - IT-Produktudvikling - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
31/01-2024 19:26
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Astrid Gad Knudsen, agk@au.dk, 51371429

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
IT-Produktudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
IT-Product Development

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i it-produktudvikling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in IT-Product Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studerende skal have en adgangsgivende eksamen.


De specifikke adgangskrav for uddannelsen er:


Engelsk B


Matematik A


 


Herudover skal ansøger i kvote 1 opfylde et karaktergennemsnit på 6,0 i den adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A.


Uddannelsen giver retskrav til adgang på kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset i datalogi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag - følgebrev og behovsundersøgelse_AU.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det strategiske sigte med en engelsksproget dublering af IT-Produktudvikling er at øge antallet af dimittender til såvel regionale som nationale aftagere. Det akutte behov betyder, at virksomheder rekrutterer internationale IT-specialister i det omfang, det er muligt, ligesom de ofte outsourcer udviklingsopgaver til udlandet, fordi de mangler IT-arbejdskraft her i landet. Behovsundersøgelsen bekræfter det betydelige behov for flere IT-specialister (95% oplever rekrutteringsudfordringer).  Erhvervsnetværket Destination Aarhus understreger det lokale behov for IT-specialister. Erhvervsnetværket er etableret specifikt for at rekruttere til og fastholde internationale IT-studerende og -specialister i Aarhus.


Behovsundersøgelsen viser, at de danske virksomheder støtter dette initiativ. De har et stigende behov for international-orienterede IT-specialister med kompetencer inden for produktudvikling. IT-Produktudvikling er en unik uddannelse både i Danmark og Europa. Instituttet har gode erfaringer med at fastholde internationale studerende efter endt uddannelse. Dette sker i samarbejde med erhvervslivet med en række indsatser, fx karrieremesser, Business Club og Jobwall. Samarbejdet betyder, at ca. 60% af vores internationale studerende finder relevant beskæftigelse i Danmark.


Vores dimittender fra IT-Produktudvikling er efterspurgte i den private sektor, hvor omkring 90 % finder beskæftigelse. Uddannelsen har oplevet udsving i ledighedsgraden, hvilket primært skyldtes usikkerhed i forbindelse med Corona-nedlukningen. Efterfølgende har uddannelsen vist systematisk lav ledighed. Årgang 2021 havde en ledighedsgrad i 4.-7. kvartal på 3,6 %. For årgang 2022 er ledigheden 8,6% i 3. kvartal, hvilket er det laveste niveau for 3. kvartal siden uddannelsens oprettelse.


Uddybende bemærkninger

Virksomhederne blev spurgt om, i hvilken grad de havde udfordringer med at rekruttere kompetente IT-specialister. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 81%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de har oplevet udfordringer med at rekruttere IT-specialister. I den sammenhæng svarer 96%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de forventer et øget behov for kvalificerede IT-specialister i deres virksomhed de kommende fem år. Dette bekræftes også af, at DI-Digital i en undersøgelse har dokumenteret, at det specielt er kandidater med de dybe STEM IT-uddannelser (til softwareudvikling, softwarearkitektur og data analyse), der er behov for (1).


Vi forventer, at 70-80 % af dimittenderne fra bacheloruddannelserne vil forsætte på en kandidatuddannelse og resten vil finde relevant beskæftigelse umiddelbart efter endt bachelor. Fra beskæftigelsesundersøgelser ved vi, at en betragtelig del vil finde beskæftigelse i Danmark. Baseret på vores interne beskæftigelsesundersøgelse på IT-Produktudvikling og Datalogi blandt vores internationale kandidatdimittender fra 2020 og 2021 finder alle vores internationale dimittender relevant beskæftigelse og 60-80% finder deres første beskæftigelse i Danmark. Optagelsen af internationale studerende på bachelorniveauet vil medføre en tilsvarende øget produktion af kandidater, som med endnu større sandsynlighed vil vælge at blive boende i Danmark.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at imødegå det fremtidige behov for IT-Produktudviklere ønsker vi at fordoble dimittendproduktionen ved at dublere vores bacheloruddannelse:  • IT-Product Development (BSc), dubleret udbud (Engelsk): 25 pladser i 2025


Der har i flere år været i gns. 200-300 ledige jobs i Aarhus Kommune inden for kategorien Informationsteknologi på Jobindex.dk. Tilsvarende er der 300-500 ledige IT-jobs i Region Midt, og på landsplan er der 1400-1800 ledige IT-jobs. 20-25% af de annoncerede IT-jobs er annonceret på engelsk for at tiltrække internationale kandidater eller dimittender fra uddannelser i Danmark. I vores spørgeskema anslår de største aftagere (fx Arla, Terma og Stibo) at de vil få behov for mellem 100-500 IT-specialistårsværk de næste fem år. For mindre virksomheder er dette tal ml. 3-25 årsværk. 84% af de deltagende virksomheder i behovsundersøgelsen er enige i, at behovet for internationale IT-uddannede vil stige i fremtiden. På sigt kan vi udbyde 50 pladser, men kandidatreformen vil lægge rammen for dette frem mod endelig pladsangivelse sommer 2025.


Beskæftigelsen af de nuværende dimittender i IT-Produktudvikling viser, at de varetager et bredt spektrum af de udbudte jobs.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsens formål var at dokumentere behovet for både flere og engelsksprogede dimittender inden for Datalogi, Datavidenskab og IT-Produktudvikling.


Behovsanalysen omfatter en undersøgelse af 65 virksomheder, hvoraf 25 besvarede spørgeskemaet (svarprocent på 38%). Virksomhederne er udvalgt ud fra deres repræsentation i vores aftagerpanel samt deres medlemskab i Destination Aarhus og CS Business Club. Se liste over deltagende virksomheder i bilaget.


Efterfølgende blev der foretaget fem opfølgende interviews. De kvalitative interviews blev gennemført via telefon (ca. 20 minutter). Endelig er der blevet udført en analyse af relevante eksisterende undersøgelser og data om udbud af og efterspørgsel på IT-specialister med en international baggrund.


74% af aftagervirksomhederne er store eller mellemstore virksomheder. Virksomhederne repræsenterer forskellige brancher, både rene IT-virksomheder og virksomheder som forbindes med andre produkter eller tjenester, men som er afhængige af IT. 58% karakteriseres som værende i høj grad internationale, og 23% beskriver sig selv som i nogen grad internationale.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

IT-Produktudvikling udbydes kun på Aarhus Universitet. Beslægtede uddannelser er Datalogi, Softwareudvikling, Computerteknologi, Informationsvidenskab og Digitalt Design.


IT-Produktudvikling har en unik kombination af industriel fysisk design og datalogiske discipliner, som ikke findes i nogen af de nævnte uddannelser. IT-Produktudvikling adskiller sig specielt fra de øvrige uddannelser med design indhold ved at have et stort omfang af datalogiske discipliner, som resulterer i kandidater med dybe naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, som gør dem sammenlignelige med softwareudvikleruddannelser på det punkt. Flere af aftagerne i undersøgelsen påpeger netop denne blanding som nyttig for deres virksomhed (fx STARK og Stibo).


Institut for Datalogi befinder sig i top-100 på flere internationale ”subject ranking” lister med stor gennemslagskraft i forskningspublikationer. Instituttet har mange højt profilerede forskningsgrupper og forskere, heraf er ca. 40% internationale, som evner at tiltrække elitefinansiering (fx ERC, DFF Sapere Aude o.l.). Det engelske udbud vil også forbedre mulighederne for, at internationale forskere kan undervise bachelorstuderende.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Målgruppen er primært internationale gymnasieelever. Sammen med AU Internationalt Center har vi god erfaring med international rekruttering til vores kandidatuddannelse. Erfaringerne fra tyske/hollandske universiteter (f.eks. University of Twente) er, at BSc i IT-produktudvikling på engelsk frem for på tysk/hollandsk har resulteret i mangedobling af optag baseret på internationale studerende. Vi mener, at indsatsen fra AU’s Internationalt Center og samarbejdet med Destination Aarhus sætter os i en stærk position til også at rekruttere internationale bachelorstuderende. På vores kandidatuddannelser ser vi ansøgere fra de samme områder og institutioner i udlandet flere år i træk, hvilket vidner om, at det er muligt at bygge et godt ry for vores uddannelser i afsenderlandene.


Det antages, at oprettelsen af en engelsksproget BSc i IT-Produktudvikling kan have en beskeden negativ effekt på ansøgerantallet til den danske BSc., da det skønnes, at enkelte danskere vil foretrække en ren engelsksproget uddannelse.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Bachelorerne har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling ved Aarhus Universitet. De vil desuden kunne optages på en række kandidatuddannelser på andre universiteter.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2025:25


2026:25


2027:35


Derefter stigende til 50, afhængigt af den aktuelle situation, bl.a. kandidatreformen.


Der er kapacitet til flere, men det mulige optag afhænger af de kommende rammer.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

-


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Samtidigt med denne ansøgning indsender Institut for Matematik på Aarhus Universitet ansøgning om engelsksproget bacheloruddannelse i Datavidenskab. Ligeledes søger vi også om at dublere vores uddannelse i Datalogi.


Målet med alle tre engelsksprogede dubleringer er at øge antallet af dimittender til både regionale og nationale aftagere, idet der er enorm mangel på IT-specialister.


I EU's "Digital Decade Policy Programme 2030" er der fremsat et Digital Decade-target om, at vi skal have 20 millioner ICT-specialister i 2030 for at være på niveau med konkurrerende regioner i verden. I 2022 blevet det opgjort, at der er 9,4 millioner ICT-specialister, og at vækstraten kun har været 0,8% point over 5 år, hvilket betyder, at vi kun når 12 millioner i 2030. For at komme i mål til 2030 påpeges det, at medlemslandene skal mere end fordoble deres nuværende vækst i produktion af ICT-specialister - mere præcist med en faktor 2,12 (2).


Derudfra er vores mål om antal nyoptagne på de tre bachelordubleringer i 2028 sat til at være cirka en fordobling af vores nuværende optag. Der søges nu om samlet 75 pladser, men på sigt vurderes det, at de tre uddannelser kan udbyde cirka 300 engelsksprogede pladser for at imødekomme det enorme behov. Den aktuelle situation, bl.a. med implementering af kandidatreformen, vil lægge rammerne for den endelige pladsangivelse frem mod sommer 2025.


 


Referencer:


(1) ”Tech-branchen med appel til ny regering: Den grønne omstilling kræver flere it-specialister”, DI Digital, 23.11.2023


(2) “2023 Report on the state of the Digital Decade”, Europa Kommissionen, 2023.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev D5 Bachelor i IT-Product Development AU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil