Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Grøn energiomstilling - Københavns Maskinmesterskole

Københavns Maskinmesterskole
31/01-2024 14:51
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Maskinmesterskolen København

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
John Hoffmann Frederiksen, lektor på Maskinmesterskolen København, Ph.D. E-mail: jhf@msk.dk. Mobil: 53886036

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Grøn energiomstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Green energy transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomuddannet i Grøn Energi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Green Energy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
IT og teknik

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en
relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant
videregående voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført
adgangsgivende uddannelse. For relevant erhvervserfaring henvises desuden til pkt. 2.2 i studieordningen.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet
grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (1038 af 30/08/2017) har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet er at give den studerende både den teoretiske og den anvendelsesorienterede viden, der skal til for at


- udvikle,
- implementere,
- drive,
- optimere og
- vedligeholde


grønne teknologier ifm. omstilling til grøn energi, dvs. ændre samfundets energiforbrug fra at være baseret på fossile brændsler til rene energikilder såsom vind- og solenergi.


Samtidig vil efteruddannelsen dække sammenhænge mellem ovennævnte faser (sektorkoblinger og systemintegration), så den studerende får overblik over samspillet, kan kombinere forskellige løsninger og kan vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige kombinationer (f.eks. hvordan lagres grøn el- og varmeenergi på kort, mellemlangt og langt sigt og hvad skal til for at transportere det før og efter lagring).Erhvervssigtet er, at den studerende bliver i stand til at deltage i såvel det strategiske som det daglige arbejde med den grønne omstilling i egen organisation med hovedvægt på den teknologiske omstilling.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Diplomuddannelse udbydes så den lever op til kravene fastsat i bekendtgørelsen for diplomuddannelser (BEK nr. 933 af 13/6/2022).


Uddannelsens mål er at give den studerende: 


- indsigt i metoder og udstyr til fremstilling, lagring, omformning, distribution, anvendelse og genanvendelse af grøn energi.


- en helhedsorienteret forståelse for den grønne energis livscyklus herunder muligheder og begrænsninger.


Uddannelses tilrettelægges som deltidsuddannelse med fagligt afgrænsede moduler med flg. indhold.


Modul 1: Grønne energikilder inkl. energiformers værdi (5 ECTS)


- Vind-energi
- Solenergi: Solpaneler & solfanger
- Biogas og -fuel
- Hydro-energi (vandkraft)


Modul 2: Energi-konvertering (5 ECTS)


- Elektrisk til e-fuels (kemisk energi): Elektrolyse og kemisk syntese
- Kemisk til elektrisk energi: Brændselsceller
- Elektrisk til termisk energi: Varmepumper & køleanlæg


Modul 3: Energi-lagring (5 ECTS)


- Lagring af elektrisk energi: batteriteknologi
- Lagring af termisk energi: vand, luft/sten, flydende salt,..
- Lagring af brændstof (kemisk lagring): gas (brint), flydende (methanol, ammoniak…)
- Mekanisk lagring (gravitationslagring)


Modul 4: Energi-distribution (5 ECTS)


- Elnettet: Det europæiske og nordiske elnet, DK’s elnet (høj & lavspænding)
- Forbrugerens/virksomhedens el-net: Mikrogrid/smartgrid, installation og styring (IoT)
- Fjernvarmenet
- Gas-distributionsnet (brint, CO2…)


Modul 5: Grønt energi-forbrug og -genbrug (5 ECTS)


- Forbrugeren/virksomheden: Elektrificering & trådløs teknologi
- Skibsfremdrift m. grønt brændstof
- Varme: fjernvarme, varmepumpe, biogas og -brændsel
- Energi-optimering: energistyring, -optimering og genanvendelse af spildvarme
- CCUS (CO2 capture, usage, storage)


Modul 6: Sammenkobling og helhedssyn (5 ECTS)


Energicyklusser og sektorkobling:
- Sammensætningsmuligheder
- Tab og virkningsgrader
- Behov (mængder og tidsanalyse)
- Kapacitet og energidensitet
- Modenhed, risici, sikkerhed
- Økonomi inkl. CO2-regnskab
- Regulativer og forordninger


Ud over modul 1-6 vil uddannelsen indeholde et valgfag og et eksamensprojekt:


- Et valgfag omkring opbygning og analyse af en valgt energicyklus (15 ECTS)
- Et eksamensprojekt omkring grøn energi med relation til den studerendes virksomhed (15 ECTS).


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Takstindplacering foreslås som takstgruppen: deltidstakst 3 for tekniske uddannelser i lighed med andre VEU deltids-diplomuddannelser.


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det er regeringens klimamål, at Danmark skal arbejde aktivt for at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader.


Regeringsgrundlaget indeholder derfor en stor klimaindsats hvor udledning af CO2e mindskes gennem en grøn omstilling med deltagelse af industri, borgere og offentlig sektor. Den grønne omstilling skal bl.a. ske ved at erstatte anvendelse af fossile brændsler med rene energiformer såsom vind og solenergi.


Dette vil kræve store ændringer i samfundet og folk med de rette kompetencer til at implementere og sidenhen drifte samt vedligeholde disse.


Der er derfor behov for at efteruddanne således at disse kompetencer er til stede og kan bringes i spil for at kunne imødekomme de komplekse ændringer.


 


 


Uddybende bemærkninger

Maskinmesterskolen København tilsigter med den ansøgte Diplom efteruddannelse at uddanne folk, som kan agere som brobyggere mellem det forsknings- og forsøgsprægede arbejde og den praktiske og operationelle dagligdag.


Med reference til den gennemførte behovsanalyse konkluderes, at der vil være et stærkt stigende behov for ansatte med kompetencer indenfor den grønne omstilling. Samtlige adspurgte mener, at muligheden for at få arbejdskraft med såvel teoretiske som praktiske kompetencer indenfor den grønne omstilling er et must for at nå regeringens mål.


Diplomuddannelsen i grøn energi er således en nødvendighed fra aftagerne for at sikre Danmarks grønne omstilling.   


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fra behovsanalysen refereres følgende:


greenpowerdenmark.dk:


"Vi skal opføre langt flere vindmøller og solceller, så vi kan nå vores klimamål, begrænse vores afhængighed af olie og gas og sikre lavere elpriser til forbrugerne. Vi skal lægge kabler, så den grønne strøm kan blive transporteret fra de vedvarende energianlæg til husstande, virksomheder og elbiler. Vi skal lægge brintrør og etablere en industri, der kan forsyne fly og skibe med grønne brændsler. Opgaverne er mange. Men hænderne er alt for få. Tal fra Green Power Denmark viser, at der i perioden 2023-2030 er brug for i gennemsnit 45.000 ekstra ansatte om året til at realisere den grønne omstilling"


Fagbevægelsens Hovedorganisation:


"Den grønne omstilling vil skabe mindst 200.000 årsværk som beskrevet ovenfor. Det er konkret arbejde, der skal udføres, og det indebærer behov for nye kompetencer – det gælder for såvel beskæftigede som ledige, jf. kapitlet om opkvalificering."


I Concito og Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse beskrevet i behovsanalysen konkluderes, at antallet af job der kræves, er på 30.000 i 2022 og det tal vil være støt stigende til 50.000 i 2030.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som beskrevet i behovsundersøgelsen er der gennemført en interview-undersøgelse med 12 forskellige virksomheder og organisationer.


På møderne blev indhold og koncept for den nye, ansøgte efteruddannelse præsenteret og diskuteret omkring en fast spørgeramme. De udvalgte deltagere i undersøgelsen bestod af et bredt spektrum af interessenter:


-          Energiforbrugende industrielle virksomheder.
-          Producenter af anlæg og udstyr til den grønne energi-omstilling.
-          Det maritime erhverv.
-          Brancheorganisationer.
-          Leverandører og distributører af energi.


Følgende interessenter har bidraget med input til redegørelsen:
-          Ørsted A/S.
-          Topsoe A/S.
-          A.P. Moller Mærsk.
-          MAN Energy Solution.
-          Copenhagen Airport A/S.
-          Danske Rederier.
-          Novo Nordisk.
-          Tekniq.
-          HOFOR.
-          Danfoss A/S.
-          Daces (ATV): Dansk Center for Energilagring.
-          Molslinjen A/S (Nordic Ferry Infrastructure)


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den nye uddannelse vil dække de tekniske områder, der indgår i en anvendelse af rene energikilder: En overgang fra fossile brændsler til en primær energikilde baseret på elektricitet vil kræve kompetencer indenfor alle de i uddannelsen gennemgåede emner i den grønne energis cyklus:


Grøn energiproduktion, -lagring, -distribution, -konvertering og -forbrug/genbrug.


Hvert emne gennemarbejdes mhp. muligheder og begrænsninger samt hvordan de enkelte områder kan sammensættes via systemintegration.


Uddannelsens indhold og form er udarbejdet med input fra de gennemførte interviews:


Uddannelsen er bl.a. gjort fleksibel og opdelt i moduler så deltagere kan tage uddannelsens moduler enkeltvis samt sammensætte disse efter tid og behov. Dette for at sikre deltageren og dennes virksomhed et optimalt uddannelsesforløb og samtidig kunne udføre det daglige arbejde.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Beslægtede uddannelser indenfor den grønne omstilling:


1. Organisationen Daces udbyder en efteruddannelse på Masterniveau (Daces: Dansk Center for Energilagring, link: daces.dk). Her kan man,


"på tværs af fire danske universiteter i en periode på op til 6 år, løbende tage en række kurser på både master-, kandidat- og ph.d.-niveau – ved siden af sit arbejds- og familieliv.
Den erhvervsrettede efteruddannelse i energilagring er udviklet i et unikt samarbejde mellem universiteterne SDU, AU, AAU og DTU og relevante virksomheder."


Uddannelsen havde opstart i efteråret 2023.


2. Erhversakademierne udbyder en efteruddannelse på akademi-niveau (link: ug.dk) med titel "Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling" Uddannelsen udbydes af:


Copenhagen Business Academy i København
Erhvervsakademi Dania i Skive 
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Erhvervsakademi Aarhus
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Desuden online hos SmartLearning.


3. På Diplomniveau udbyder Fredericia Maskinmesterskole (link: FMS.dk) efteruddannelsen "PtX", som er et delelement i den grønne omstilling.


Uddannelsen har opstart i foråret 2023


Uddybende bemærkninger

Der eksisterer således både efteruddannelse indenfor den grønne omstilling på Master- og Akademi-niveau.


Efteruddannelse på Diplom-niveau er væsentlig, idet dette niveau vil være brobygger mellem de andre uddannelser, idet den vil indeholde såvel teoretiske som anvendelsesorienterede kompetencer.


Diplom-efteruddannelsen indenfor PtX som Fredericia Maskinmesterskole (FMS) udbyder, er den eneste Diplom-efteruddannelse, der eksisterer indenfor den grønne omstilling. FMS's uddannelse fokuserer på det maritime erhverv og omhandler konvertering af elektricitet til grønne maritime brændsler. Dette er et vigtigt del-element i samfundets grønne energi-omstilling, og der pågår drøftelser om, hvordan et samarbejde mellem de 2 uddannelser kan udmøntes. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

MSK’s nye ”grønne energi-cyklus” uddannelse henvender sig til en bred vifte af områder, der arbejder med, eller har behov for, viden og kompetence omkring den grønne omstilling, det være sig:


Det maritime erhverv: Rederier der f.eks. arbejder med omstilling fra fossile brændsler til e-fuels eller elektrisk drift.
Den industrielle sektor: Produktionsvirksomheder indenfor grøn energi, virksomheder ifm. omstilling og drift fra traditionelle til rene energiformer.
Offentlige myndigheder: indenfor lovgivning, rådgivning/støtteordninger, grøn omstilling af offentlige institutioner, tilsyn og kontrolorganer.
Konsulentbranchen: Rådgivning og projekter ifm. ydelser og løsninger indenfor grøn omstilling.

Typiske studerende vil være maskinmestre, diplomingeniører eller teknologer fra hele Danmark, som har være på arbejdsmarkedet i en årrække, og som skal deltage i den grønne omstilling.


Det vurderes ikke at oprettelsen af uddannelsen vil have konsekvenser ift. andre beslægtede uddannelsers rekrutteringsgrundlag, da den umiddelbart vil indplacere sig som den eneste på diplomniveau med sigte mod omstillingen til grøn energi.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der vil være muligheder for videreuddannelse indenfor den grønne omstilling, idet universiteterne udbyder en efteruddannelse på Master-niveau. Denne efteruddannelse er sammensat som et antal udvalgte fag fra universiteternes udbudskatalog for civilingeniørstudiet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

I de 2 første år forventes en gradvis opbygning på 20 studerende i år 1 og 25 i år 2. Herefter forventes et optag på 30-40 studerende pr. år.


Dette resulterer i et optag på 75-85 studerende på 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der forventes ikke obligatorisk praktik


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev A6Diplomuddannelse Bæredygtig energiomstilling fra energikilde til konvertering lagring og forbrug Københavns Maskinmeterskole.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil