Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Datalogi - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
31/01-2024 19:25
2024-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Aarhus

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Astrid Gad Knudsen, agk@au.dk, 51371429

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Datalogi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Computer Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i datalogi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studerende skal have en adgangsgivende eksamen.


De specifikke adgangskrav for uddannelsen er:


Engelsk B


Matematik A


 


Herudover skal ansøger i kvote 1 opfylde et karaktergennemsnit på 6,0 i den adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A


Uddannelsen giver retskrav til adgang til kandidatuddannelsen i Datalogi.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset i datalogi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag - følgebrev og behovsundersøgelse_AU.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det strategiske sigte med en engelsksproget dublering af Datalogi er at øge antallet af dimittender til såvel regionale som nationale aftagere, idet der er enorm mangel på IT-specialister. Det akutte behov betyder, at virksomheder rekrutterer internationale IT-specialister i det omfang, det er muligt, ligesom de ofte outsourcer udviklingsopgaver til udlandet, fordi de mangler IT-arbejdskraft her i landet. Behovsundersøgelsen bekræfter det store behov for flere IT-specialister (95% oplever rekrutteringsudfordringer). Erhvervsnetværket Destination Aarhus understreger det lokale behov for IT-specialister. Erhvervsnetværket er etableret specifikt for at rekruttere til og fastholde internationale IT-studerende og -specialister i Aarhus.


Behovsundersøgelsen viser, at de danske virksomheder støtter dette initiativ. De oplever endvidere en stigende efterspørgsel på IT-specialister med internationale kompetencer. Institut for Datalogi har, i samarbejde med erhvervslivet, flere tiltag for at fastholde dem efter afsluttet uddannelse (fx karrieremesser, Jobwall, Business Club samt deltagelse fra Destination Aarhus i flere arrangementer, herunder studiestarten). Fra Destination Aarhus' undersøgelser ved vi, at en betragtelig del af de internationale studerende finder beskæftigelse i Danmark. Frem mod 2023 fandt ca. 60% relevant beskæftigelse blandt Destination Aarhus’ medlemmer. Ligeledes har ca. 60% haft studiejob. Med en engelsksproget bachelor forventer vi at kunne styrke fastholdelsen af internationale studerende yderligere.


En relativt stor andel af vores bachelorer fra Datalogi finder relevant beskæftigelse umiddelbart efter bacheloren. Således går omkring 20-30 % ud på arbejdsmarkedet efter afsluttet bachelor. Årgang 2020 havde en ledighedsgrad i 4.-7. kvartal på 0,3 %.


Uddybende bemærkninger

Virksomhederne blev spurgt om, i hvilken grad de havde udfordringer med at rekruttere kompetente IT-specialister. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 81%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de har oplevet udfordringer med at rekruttere IT-specialister. I den sammenhæng svarer 96%, at de er enige eller meget enige i udsagnet om, at de forventer et øget behov for kvalificeret IT-specialister i deres virksomhed de kommende fem år. Dette bekræftes også af, at DI-Digital i en undersøgelse har dokumenteret, at det specielt er kandidater med de dybe STEM IT-uddannelser (til softwareudvikling, softwarearkitektur og data analyse), der er behov for (1).


Vi forventer, at 70-80 % af dimittenderne fra bacheloruddannelserne vil forsætte på en kandidatuddannelse, og resten vil finde relevant beskæftigelse umiddelbart efter endt bachelor. Fra beskæftigelsesundersøgelser ved vi, at en betragtelig del vil finde beskæftigelse i Danmark. Baseret på vores interne beskæftigelsesundersøgelse på IT-Produktudvikling og Datalogi blandt vores internationale kandidatdimittender fra 2020 og 2021 finder alle vores internationale dimittender relevant beskæftigelse, og 60-80% finder deres første beskæftigelse i Danmark. Optagelsen af internationale studerende på bachelorniveau vil medføre en tilsvarende øget produktion af kandidater, som med endnu større sandsynlighed vil vælge at blive boende i Danmark.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at imødegå det fremtidige behov for dataloger ønsker vi at fordoble dimittendproduktionen ved at dublere vores bacheloruddannelse:    • Computer Science (BSc), dubleret udbud (Engelsk): 25 pladser i 2025.


Der har i flere år været i gennemsnit 200-300 ledige jobs i Aarhus Kommune inden for kategorien Informationsteknologi på Jobindex.dk. Tilsvarende er der 300-500 ledige IT-jobs i Region Midt og på landsplan er der 1400-1800 ledige IT-jobs. Typisk er 20-25% af de annoncerede IT-jobs annonceret på engelsk for at tiltrække internationale kandidater eller dimittender fra uddannelser i Danmark. I vores spørgeskema anslår de største aftagere (fx Arla, Terma og Stibo), at de vil få behov for mellem 100-500 IT-specialist årsværk de næste fem år. For mindre virksomheder er dette tal mellem 3-25 årsværk. 84% af de deltagende virksomheder i behovsundersøgelsen er enige i, at behovet for internationale IT-uddannede vil stige i fremtiden. På sigt kan vi udbyde 200 pladser, men kandidatreformen vil lægge rammen for dette frem mod endelig pladsangivelse sommer 2025.


Beskæftigelsen af de nuværende dimittender i Datalogi viser, at de kan varetage et meget bredt spektrum af de udbudte jobs.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsens formål var at dokumentere behovet for både flere og engelsksprogede dimittender inden for Datalogi, Datavidenskab og IT-Produktudvikling.


Behovsanalysen omfatter en undersøgelse af 65 virksomheder, hvoraf 25 besvarede spørgeskemaet (svarprocent på 38%). Virksomhederne er udvalgt ud fra deres repræsentation i vores aftagerpanel samt deres medlemskab i Destination Aarhus og CS Business Club. Se liste over deltagende virksomheder i bilaget.


Efterfølgende blev der foretaget fem opfølgende interviews. De kvalitative interviews blev gennemført via telefon (ca. 20 minutter). Endelig er der blevet udført en analyse af relevante eksisterende undersøgelser og data om udbud af og efterspørgsel på IT-specialister med en international baggrund.


74% af aftagervirksomhederne er store eller mellemstore virksomheder. Virksomhederne repræsenterer forskellige brancher, både rene IT-virksomheder og virksomheder som forbindes med andre produkter eller tjenester, men som er afhængige af IT. 58% karakteriseres som værende i høj grad internationale, og 23% beskriver sig selv som i nogen grad internationale.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Datalogi udbydes på flere andre af de danske universiteter (KU, AAU, SDU) i ca. samme form. ITU har en noget mindre matematik-krævende udgave, der hedder Softwareudvikling. Men ingen af disse uddannelser udbydes pt. som Computer Science på engelsk til internationale studerende.


Der udbydes nogle få steder erhvervsakademiuddannelser i Computer Science i Danmark, men her er der tale om korte 2,5-årige datamatikeruddannelser. Der er meget lidt overlap med bacheloruddannelsen i Datalogi, illustreret ved at en datamatiker typisk får mindre end et års merit for kurser på et datalogistudium via en national standardmerit.


Det engelsksprogede udbud vil hvile på det samme stærke forskningsgrundlag som vores danske udbud. Institut for Datalogi befinder sig i top-100 på flere internationale ”subject ranking” lister med stor gennemslagskraft i forskningspublikationer. Instituttet har mange højt profilerede forskningsgrupper og forskere, heraf er ca. 40% internationale, som evner at tiltrække elitefinansiering (fx ERC, DFF Sapere Aude o.l.). Det engelske udbud vil også forbedre mulighederne for at internationale forskere kan undervise bachelorstuderende.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Målgruppen er primært internationale gymnasieelever. Sammen med AU Internationalt Center har vi god erfaring med international rekruttering til vores kandidatuddannelse. Erfaringerne fra tyske/hollandske universiteter (f.eks. University of Twente) er, at BSc i Computer Science på engelsk frem for på tysk/hollandsk har resulteret i mangedobling af optag baseret på internationale studerende. Vi mener, at indsatsen fra AU’s Internationalt Center og samarbejdet med Destination Aarhus sætter os i en stærk position til også at rekruttere internationale bachelorstuderende. På vores kandidatuddannelser ser vi ansøgere fra de samme områder og institutioner i udlandet flere år i træk, hvilket vidner om, at det er muligt at bygge et godt ry for vores uddannelser i afsenderlandene.


Det skønnes, at oprettelsen af en engelsksproget BSc i Computer Science kan have en beskeden negativ effekt på ansøgerantallet til den danske BSc., da det skønnes, at enkelte danskere vil foretrække en ren engelsksproget uddannelse.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Bachelorerne har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Datalogi ved Aarhus Universitet. De vil desuden kunne optages på tilsvarende Computer Science kandidatuddannelser på andre universiteter i Danmark.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2025:25


2026:25


2027:50


Derefter stigende til 200 afhængigt af den aktuelle situation, bl.a. kandidatreformen.


Der er kapacitet til flere, men det mulige optag afhænger af de kommende rammer.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

-


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Samtidigt med denne ansøgning indsender Institut for Matematik på Aarhus Universitet ansøgning om engelsksproget bacheloruddannelse i Datavidenskab. Ligeledes søger vi også om at dublere vores uddannelse i IT-Produktudvikling.


Målet med alle tre engelsksprogede dubleringer er at øge antallet af dimittender til både regionale og nationale aftagere, idet der er enorm mangel på IT-specialister.


I EU's "Digital Decade Policy Programme 2030" er der fremsat et Digital Decade-target om, at vi skal have 20 millioner ICT-specialister i 2030 for at være på niveau med konkurrerende regioner i verden. I 2022 blevet det opgjort, at der er 9,4 millioner ICT-specialister, og at vækstraten kun har været 0,8% point over 5 år, hvilket betyder, at vi kun når 12 millioner i 2030. For at komme i mål til 2030 påpeges det, at medlemslandene skal mere end fordoble deres nuværende vækst i produktion af ICT-specialister - mere præcist med en faktor 2,12 (2).


Derudfra er vores mål om antal nyoptagne på de tre bachelordubleringer i 2028 sat til at være cirka en fordobling af vores nuværende optag. Der søges nu om samlet 75 pladser, men på sigt vurderes det, at de tre uddannelser kan udbyde cirka 300 engelsksprogede pladser for at imødekomme det enorme behov. Den aktuelle situation, bl.a. med implementering af kandidatreformen, vil lægge rammerne for den endelige pladsangivelse frem mod sommer 2025.


 


Referencer:


(1) ”Tech-branchen med appel til ny regering: Den grønne omstilling kræver flere it-specialister”, DI Digital, 23.11.2023


(2) “2023 Report on the state of the Digital Decade”, Europa Kommissionen, 2023.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Prækvalifikation F2024 Afgørelsesbrev D3 Bachelor i Computer Science AU.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil