Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Farmakonom - VIA University College

VIA University College
31/01-2024 07:33
2024-1
Indsendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Horsens

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Maria Dyhrberg Rasmussen, MMMR@via.dk. tlf. 87 552 066 Janni Kronborg Christensen, JKCH@via.dk, tlf. 87 550 163

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Farmakonom

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Professional Bachelor in Clinical Pharmacy

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i klinisk farmaci

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professional Bachelor’s Programme of Clinical Pharmacy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Alle nævnte fag skal være bestået.


Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.


Generelle adgangskrav


En af følgende: • En gymnasial eksamen

 • Relevant erhvervsuddannelse: social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag


Med en gymnasial eksamen kan søges både i kvote 1 og kvote 2. Med en erhvervsuddannelse eller 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag kan der kun søges i kvote 2.


Specifikke adgangskrav


Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med: • Gymnasial eksamen: Dansk A, Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A, matematik C, naturfag C, engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C

 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Den nuværende uddannelse til farmakonom har et censorkorps beskikket af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under professionsbacheloruddannelserne. Dette ønskes bibeholdt på den nye professionsbacheloruddannelse. Dog kan det blive relevant at beskikke andre faglige profiler.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Ansøgningens bilag 1.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I Sundhedsreformen (maj 2022) fremgår det, at apotekerne spiller en central rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Apotekerne befinder sig tæt på borgerne og kan dermed varetage flere opgaver, end de gør i dag, hvilket kan bidrage til at aflaste andre sundhedsprofessionelle. De private apoteker og sygehusapotekernes rolle er i udvikling, ligesom hele det danske sundhedsvæsen. Det er en udvikling, som fordrer nye måder at organisere den måde, sundhedsydelserne varetages på, herunder farmakonomernes arbejdsområde. Udviklingen af farmakonomuddannelsen til en professionsbachelor bidrager til at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen ved at: • Farmakonomer kan understøtte udviklingen af de private apotekers rolle i det nære sundhedsvæsen

 • Farmakonomer får styrket deres kompetencer til at varetage opgaver på sygehusapoteker og på sygehusafdelinger

 • Farmakonomer i øget omfang bliver rustet til at kunne varetage opgaver i kommuner

 • Farmakonomer kan imødekomme stigende krav til kvalitetssikring af lægemiddelanvendelsen.


Der er behov for at uddanne flere farmakonomer. Det fremgår af den undersøgelse, der blev gennemført af behovet for farmakonomer i 2022, se bilag. Manglen på farmakonomer er særlig kritisk for private apoteker, som er underlagt krav om åbningstider og bemanding med uddannede farmakonomer eller farmaceuter. Den nuværende organisering og udbud af uddannelsen kan ikke modsvare manglen på farmakonomer. Udbud af en professionsbachelor i klinisk farmaci vil gøre det muligt at uddanne det antal farmakonomer, der efterspørges nu og på længere sigt, og med et udbud i hhv. Vest- og Østdanmark kan det nære sundhedsvæsen styrkes i deres geografiske placering.


Uddybende bemærkninger

Folketinget ønskede med en ændring af apotekslovgivningen i 2015 at øge tilgængeligheden til landets apoteker og udvide apotekernes opgavevaretagelse. Den ændrede lovgivning førte til en kraftig udvidelse af antallet af receptekspederende enheder, ligesom åbningstiderne og arbejdsopgaverne blev udvidet. Det førte naturligt til en stigende efterspørgsel efter apotekspersonale - særligt farmakonomer. Det gav ligeledes apotekerne en styrket position i det nære sundhedsvæsen, hvilket sundhedsreformen peger på potentialet i.


Farmakonomer ansat på sygehusapotekerne anvendes i stigende grad til opgaver på afdelingerne, såsom sikker og korrekt håndtering af lægemidler og information til patienter om korrekt anvendelse af lægemidler. Ligesom farmakonomer anvendes i funktioner, hvor håndtering af lægemidler automatiseres og centraliseres med robotter.


Ændring i apotekslovgivningen og udviklingen i opgavehåndteringen på sygehusene er medvirkende faktorer til, at der er overefterspørgsel på farmakonomer, og at der derfor er behov for at uddanne flere farmakonomer. Udbud af uddannelsen som en professionsbachelor kan imødekomme denne udfordring med overefterspørgslen på farmakonomer.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Af ovennævnte undersøgelse fremgår det, at sygehus- og privatapotekerne samlet set efterspørger ca. 450 flere farmakonomer om 3 år. På den baggrund er det besluttet at uddanne 400 dimittender årligt, heraf 200 dimittender i hhv. Vest- og Østdanmark. Dette bygger på ovennævnte undersøgelse, antal ubesatte stillinger og nuværende optag på uddannelsen.


Beskæftigelsesgraden har været svagt stigende fra 2013 til 2022, hvor den lå på 86,3%. Der forventes herudover, at en stor andel går på pension i de kommende år grundet aldersudviklingen blandt farmakonomer. Ifm. undersøgelsen oplyste Danmarks Apotekerforening, at der i okt. 2022 var 150 ubesatte stillinger på private apoteker. Dertil kommer rekrutteringsbehovet blandt øvrige aftagere som sygehusapoteker, kommuner mv. Som konsekvens af manglen på farmakonomer er optaget på Farmakonomuddannelsen øget fra 238 studerende i 2021 til 336 i 2023.


Behovet for flere farmakonomer er kun i begrænset omfang geografisk betinget. En regional vurdering af behovet bygger på den nuværende fordeling af antal udbudte og besatte praktikpladser. Med et udbud i Horsens bringes den teoretiske del af uddannelsen også tættere på de studerende.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I 2022 gennemførte Epinion, på vegne af VIA University College og Københavns Professionshøjskole, en undersøgelse af behovet for farmakonomer blandt sygehusapoteker, private apoteker og kommuner. I den forbindelse blev der i foråret 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige sygehusapoteker og private apoteker i Danmark. Spørgeskemaet blev sendt til ledere, ejere eller repræsentanter for ledelsen, der har kendskab til personale og rekruttering. Alle landets otte sygehusapoteker har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, svarende til en svarprocent på 100 %. Blandt privatapotekerne har 158 ud af 230 besvaret spørgeskemaet, svarende til 69 %.


Endvidere blev der gennemført tre semistrukturerede interviews med kommunale ledere fra tre forskellige kommuner, der har farmakonomer ansat.


For at kvalificere og nuancere resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blev uddannelsens interessenter inviteret til en resultatworkshop faciliteret af Epinion. I workshoppen deltog repræsentanter fra de danske sygehusapoteker, Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Behovsundersøgelsen indeholder både de kvantitative resultater af undersøgelsen og den efterfølgende kvalificering.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Professionsbachelor i klinisk farmaci erstatter den nuværende farmakonomuddannelse. Den bliver således enestående i det danske uddannelsessystem, da det er den eneste uddannelse, som er målrettet arbejde på et apotek på professionsbachelorniveau. De nærmest beslægtede uddannelser er farmaceutuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.


De farmaceuter, som finder beskæftigelse på apoteker, er enten apotekere, som varetager ledelsen af et apotek, eller varetager funktioner som kræver en lægemiddelekspert. Grundet farmaceuters kandidatniveau varetager de opgaver af en anden karakter end farmakonomer. Udvikling af uddannelsen til en professionsbachelor vil således ikke få konsekvenser for farmaceutens arbejdsområde eller dimensionering.


Håndtering af medicin kan indgå som en opgave i sygeplejerskens arbejdsområde. Da der aktuelt er stor mangel på sygeplejersker, ses der en tendens til, at farmakonomer ansættes i funktioner, hvor der tidligere har været sygeplejersker. Udviklingen af farmakonomuddannelsen kan således have betydning for beskæftigelsen af sygeplejersker, men da der er stor mangel på sygeplejersker, vurderes denne opgaveglidning hensigtsmæssig.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget til professionsbachelor i klinisk farmaci forventes at være tilsvarende den nuværende farmakonomuddannelse. Ved optaget 2022 og 2023 var gennemsnitsalderen hhv. 27,4 år og 27,9 år. Aldersspredningen var:


20 år =<: 55 og 66 studerende


21-30 år: 157 og 173 studerende


31 år =>: 72 og 91 studerende


I den nuværende uddannelse får de studerende løn hele deres studie. I den nye professionsbachelor i klinisk farmaci vil de studerendes forsørgelse bestå af SU og løn ifm. praktikforløb på de private apoteker. Forventeligt vil gennemsnitsalderen falde lidt.


I 2023 er 257 af de studerende optaget med en dansk gymnasial uddannelse som adgangsgivende eksamen. Årgangens øvrige studerende er optaget med andet adgangsgrundlag fx som SOSU-assistent eller dispensation på baggrund af relevante udenlandske eksaminer.


Professionsbachelor i klinisk farmaci erstatter den eksisterende farmakonomuddannelse. Farmakonomskolen udfaser successiv deres udbud af farmakonomuddannelsen i takt med KP og VIA udbyder uddannelsen. Det vurderes ikke at have konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for beslægtede uddannelser, da uddannelsen er unik i sit indhold og sammensætning.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en professionsbachelor i klinisk farmaci vil Farmakonomer have følgende videreuddannelsesmuligheder:


Kandidatuddannelser: Data Science (SDU), Sundhedsfaglig kandidat, Folkesundhedsvidenskab kandidat (SDU)


Diplomuddannelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse


Masteruddannelser: Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Master i offentlig kvalitet og ledelse, Master i sundhedsantropologi, Master i sundhedsfremme, Master of Public Health.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventede årlige nationale optag er 400 studerende fordelt på to udbud i hhv. Hillerød og Horsens med optagelse af 200 på hvert udbudssted. Der optages studerende to gange årligt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Praktikken har et samlet omfang på 105 ECTS-point svarende til halvdelen af uddannelsen. Pt. afventes dog reformen ift. professionsbacheloruddannelser. I det omfang den giver anledning til ændringer, vil farmakonomuddannelsens længde blive tilpasset.


Praktikdelen tager udgangspunkt i en praktikaftale på et godkendt uddannelsesapotek og indeholder desuden praktik på relevante institutioner i sundheds- og omsorgssektorer. Den primære del af praktikken, 84 ECTS-point, gennemføres på privat apotek. Vedlagt ansøgningen er hensigtserklæring fra Danmarks Apotekerforening om praktikpladser på de private apoteker svarende til en dimensionering på 200 studerende årligt vest for Storebælt og 200 øst for Storebælt.


En mindre del af praktikken, 21 ECTS-point, gennemføres i regionalt eller kommunalt regi. Hensigtserklæring fra de danske sygehusapoteker om praktikpladser på de otte sygehuspoteker er vedlagt ansøgningen sammen med støtteerklæringer fra de danske regioner. Det forventes, at kommunerne i første omgang vil bidrage i begrænset omfang med praktikpladser, da andelen af farmakonomer i kommunerne aktuelt er så begrænset, at det vil være svært at varetage praktikvejledning.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ansøgning om prækvalifikation af professionsbachelor i klinisk farmaci sker i et samarbejde mellem Farmakonomskolen, Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening, De danske sygehusapoteker, VIA University College og Københavns Professionshøjskole, som alle er repræsenteret i en styregruppe, der har til formål at udvikle farmakonomuddannelsen til en professionsbachelor og ansøge om udbud af den ved VIA og KP. At der ansøges om udbud af uddannelsen ved VIA og KP blev besluttet i Danske Professionshøjskolers rektorkollegium den 10. marts 2021.


Der er bred interesse blandt farmakonomuddannelsens interessenter i, at uddannelsen udbydes som en professionsbachelor ved VIA og KP. Der er indhentet støtteerklæringer fra følgende interessenter, som tilkendegiver deres interesse i og støtte til, at farmakonomuddannelsen udbydes som en professionsbachelor ved KP og VIA: • Farmakonomskolen

 • Danmarks Apotekerforening

 • Farmakonomforeningen

 • Sygehusapotekerne i Danmark

 • Danske Regioner

 • Helsingør, Næstved og Horsens Kommune


Pga. af begrænsning på sideantal i bilaget er støtteerklæringer fra Region Sjælland og Region Hovedstaden samt Helsingør og Næstved kommuner ikke vedlagt, men kan eftersendes på opfordring. Af støtteerklæringerne fra de danske regioner fremgår det, at regionerne støtter, at farmakonomuddannelsen udbydes som en professionsbachelor af professionshøjskolerne. Der er anført en række opmærksomhedspunkter, som naturligt skal drøftes videre mellem Danske Regioner, VIA og KP, når ansøgningsprocessen er afsluttet. Det er fx vedr. hensigtsmæssig fordeling af praktikpladser på tværs af regioner og hospitaler; længde på praktik; formelle praktikvejleder-kompetencer mm.


Materialet ifm. prækvalifikationsansøgningen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem VIA og KP. Ansøgningerne om henholdsvis ny uddannelse og nyt udbud af uddannelse er derfor tæt koblet. At der søges om to udbud af uddannelsen gøres på baggrund af ønske fra farmakonomuddannelsens interessenter og med fokus på at sikre en regional dækning, hvor den teoretiske del uddannelsen bringes tættere på de studerende end tidligere. Med en placering i Horsens bliver uddannelsen placeret centralt i Jylland og tæt på Sygeplejerskeuddannelsen, som også udbydes i Horsens. Ved seneste optag i 2023 havde 52% af de studerende en uddannelsesaftale med et privat apotek i Jylland og på Fyn.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Indsendt

Ansøgningsrunde
2024-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil