Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Radiografi - Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
14/09-2021 12:14
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted er København. Der ansøges om dublering af et nyt udbudssted i Næstved.

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Rikke Osvald Bang, Telefon 24 29 64 48, E-mail riba@kp.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Radiografi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Programme of Radiography

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i radiografi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Radiography

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Uddannelsen følger gældende regelgrundlag, dvs.:

Adgang via gymnasial uddannelse: (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
Specifikke adgangskrav: Ingen

Adgang via Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag:
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen vil indgå i Erasmus og Nordplus.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Radiografuddannelsens Censorkorps – radcensor.dk

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation til ansøgning om dublering af radiografuddannelsen.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

På baggrund af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark ansøger Københavns Professionshøjskole (KP) om udbud af en radiografuddannelse i Næstved. Radiografuddannelsen KP er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og et specialiseret videngrundlag, som bygger på mange års erfaring og udvikling af uddannelsen. Dette faglige og didaktiske udgangspunkt kan bringes i spil og danne et solidt grundlag for et udbud af uddannelsen i Næstved.

En uddannelse som er lokalt forankret og styrker nærmiljøet
KP vil udbyde en radiografuddannelse i Næstved, som er tæt integreret i det lokale samfund, hvor dialog med regionens hospitaler og nærheden til de studerende er højt prioriteret. Dette spiller en afgørende rolle for at sikre uddannelsens kvalitet og relevans, hvilket giver de bedste forudsætninger for fastholdelse af de studerendes engagement og på sigt sikre radiograffaglig arbejdskraft i regionen.

En uddannelse som afspejler behovet for kompetencer i Region Sjælland
Der er efterspørgsel efter radiografer i Region Sjælland, og der er for nuværende udfordringer med at rekruttere de radiografer, der er behov for inden for uddannelsens tre studieretninger. Det er derfor relevant med et udbud udviklet i tæt sparring med regionen, som kan modsvare behovet for arbejdskraft. Det kan KP levere.

En uddannelse med høj faglig kvalitet og specialiseret viden
Et udbud af radiografuddannelsen i Næstved kræver et stærkt fagligt miljø med specialiseret viden inden for de tre studieretninger, forsknings- og udviklingsviden, didaktiske erfaringer, et netværk af interne og eksterne undervisere og et samarbejde med Region Sjælland, hvilket KP har. Udbud af alle tre studieretninger i ét samlet fagligt miljø vil ikke kunne fastholdes, hvis udbuddet i København reduceres.


Uddybende bemærkninger

KP har i årtier haft til opgave at udbyde radiografuddannelsen i København, som dækker det regionale behov for radiografer i Region Hovedstaden såvel som i Region Sjælland. Som konsekvens af den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ skal der etableres et udbud af radiografuddannelsen i Næstved. KP søger derfor om at udbyde radiografuddannelsen i Næstved fra sommeren 2022. Ved et udbud i Næstved rykkes 30 studiepladser fra København til Næstved. KP søger udbuddet med afsæt i følgende faglige såvel som samfundsmæssige begrundelser:

Behov for radiograffaglig arbejdskraft
Aftagerne har behov for dimittender med studieretningsspecifik viden, færdigheder og kompetencer inden for henholdsvis nuklearmedicinsk billeddiagnostik, radiologisk billeddiagnostik og stråleterapi. Radiografuddannelsen KP udbyder studieretninger inden for disse tre områder, hvilket kræver et vist volumen af studerende at udbyde. Ved et udbud af radiografuddannelsen i Næstved ved KP sikres det, at det eksisterende udbud af uddannelsens studieretninger kan fastholdes på tværs af hele Sjælland. Ét samlet fagligt miljø for radiografuddannelsen vil være til gavn for professionens kliniske specialer i såvel Region Sjælland som Region Hovedstaden.

Et udbud af radiografuddannelsen i Næstved vil bidrage til at understøtte rekrutteringen af radiografer i Region Sjælland, hvor der er udfordringer med at rekruttere radiografer til ledige stillinger. Alene på Nykøbing Falster Sygehus er der eksempelvis 10 vakante stillinger. Der er ligeledes mange ubesatte stillinger i Region H (se bilag 2 Nøgletal, tabel 1). I begge regioner er der få eller ingen ansøgere til de ubesatte stillinger. Særligt vikariater er det meget vanskeligt at rekruttere til. Rekrutteringsudfordringen ses ligeledes af ledighedstallene, hvor Radiograf Rådet beskriver, at der blandt deres medlemmer aktuelt kun er to ledige radiografer i Region Sjælland og 25 ledige radiografer i Region H (se bilag 2 Nøgletal, tabel 2). Dimittendledigheden blandt radiografer uddannet ved KP er ligeledes lav. Kun 1,4% radiografdimittender er ledige i 4.-7. kvartal efter endt uddannelse (se bilag 2 Nøgletal, tabel 3). På nuværende tidspunkt dækker udbuddet ved KP både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Over de seneste 6 år har gennemsnitligt 23% af dimittenderne fra Radiografuddannelsen KP fået deres første fuldtidsansættelse i Region Sjælland (se bilag 2 Nøgletal, tabel 4). Da en tredjedel af uddannelsens kliniksteder er i Region Sjælland, er dette en mindre andel end tiltænkt. Med udgangspunkt i ovenstående vil et udbud i Næstved være hensigtsmæssigt og bidrage til at imødekomme det regionale arbejdsmarkeds efterspørgsel efter radiografer.

Stærkt fagligt og didaktisk miljø
Radiografuddannelsen KP er et specialiseret fagligt miljø med mange både interne og eksterne specialister tilknyttet. Specialister i form af lektorbedømte undervisere, som både mestrer den faglige viden og den pædagogiske og didaktiske tilgang, der sikrer de studerende de bedste rammer for læring. Derudover har KP specialister fra den kliniske praksis, som varetager højt specialiserede opgaver på hospitalerne. Det didaktiske er i fokus i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen, hvor undervisningen er tilrettelagt, så den sikrer et højt fagligt engagement ved de studerende og dermed understøtter deres læringsudbytte.

Ét samlet fagligt miljø vil gøre det muligt at fastholde underviserkompetencer, der både er fagligt specialiserede inden for de tre studieretninger og solide inden for udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning. Dermed kan der uddannes de radiografer, der er behov for på arbejdsmarkedet, ligesom det vil være muligt at fastholde et forsknings- og udviklingsmiljø med spydspidsprofiler, der kan genere ny viden sammen med og til den kliniske praksis til gavn for samfundet. En dublering af udbuddet af radiografuddannelsen i Region Sjælland vil sikre, at udbuddet står på det fagligt mest sikre fundament.

Et fagligt stærkt miljø vil ligeledes give det bedste grundlag for at kunne tiltrække ansøgere til uddannelsen, idet udbuddet i Næstved vil kunne tilbyde det samme solide faglige miljø som udbuddet i København.

Udbud med sikker drift fra første dag
Et udbud af radiografuddannelsen i Næstved ved KP vil give de studerende adgang til forskelligartede praksis- og simulationslaboratorier af relevans for uddannelsen. Det drejer sig om faciliteter til akutsimulation, et monofagligt digitalt billedlaboratorium og en CT-scanner. Faciliteter som vil indgå i et udbud i Næstved, og som giver gode muligheder for praksis- og simulationsøvelser inden for områder, som arbejdsmarkedet efterspørger erfaring med og som supplerer den erfaring, de studerende får i den kliniske del af uddannelsen.

Det eksisterende samarbejde med hospitalerne i Region Sjælland, det stærke faglige miljø, som er opbygget igennem mange år og adgangen til relevante faciliteter vil give et udbud i Næstved mulighed for sikker drift fra første dag. Der kan bl.a. opnås synergier mellem de to uddannelsesudbud både i forhold til aktiviteter i de relevante praksis - og simulationslaboratorier, i forhold til tværprofessionelle forløb og i forhold til samundervisning af studerende fra begge udbud med såvel interne som eksterne specialister. Ligesom interne og eksterne specialister kan undervise på begge lokationer. Herudover kan et udbud af radiografuddannelsen i Næstved drage fordel af de gode erfaringer, Radiografuddannelsen KP har med virtuelle undervisningsaktiviteter målrettet radiografstuderende. Der er således en række faglige og didaktiske erfaringer at trække på i et udbud i Næstved.

Eksisterende samarbejde med Region Sjælland
Der er et tæt samarbejde mellem Radiografuddannelsen KP og Region Sjælland omkring udvikling, gennemførsel og evaluering af uddannelsens kliniske forløb i både den grundlæggende del af radiografuddannelsen og inden for de tre studieretninger. Et samarbejde som er udviklet og styrket igennem mange år. KP uddanner på nuværende tidspunkt radiografer til Region Sjælland og har godkendte kliniske uddannelsessteder til samlet set 30 studerende pr. år på regionens billeddiagnostiske afdelinger, i stråleterapien og på de nuklearmedicinske afdelinger (se bilag 3 Godkendelser af kliniske uddannelsessteder i Region Sjælland). Et udbud i Næstved vil dermed bygge ovenpå et eksisterende samarbejde, hvor repræsentanter fra den kliniske praksis eksempelvis indgår i uddannelsens uddannelsesudvalg, ligesom der er systematiske møder mellem uddannelsen og den kliniske praksis i Region Sjælland i regi af Radiografisk Udviklingsforum, hvor Region Hovedstaden også indgår. Herudover er der møder med uddannelsen og de kliniske uddannelsesansvarlige fra Region Sjælland flere gange årligt. Uddannelsens undervisere deltager ligeledes i de kliniske prøver som de studerende har i Region Sjælland. Én gang årligt drøftes evalueringerne af den kliniske undervisning mellem uddannelsesleder, uddannelsens kliniske koordinator og de uddannelsesansvarlige på alle de uddannelsessteder, hvor der har været studerende i klinik i længere forløb. Det eksisterende samarbejde bidrager til at sikre uddannelsens høje niveau og relevans, hvilket danner et solidt grundlag for etablering af et nyt udbud.

På baggrund af dialog med Region Sjælland er det forventningen, at såfremt KP godkendes til at udbyde en radiografuddannelse i Næstved, vil Region Sjælland fortsætte samarbejdet med KP (se bilag 4 Dialog med Region Sjælland).

Videndeling på tværs af regioner, faggrupper og landegrænser
Et udbud af radiografuddannelsen i både Region Sjælland og Region H ved KP giver mulighed for, at alle studerende får så bred en klinisk uddannelse som muligt. Dette er muligt, da klinikforløbene kan tilrettelægges både i mindre og større afdelinger og på mindre og større hospitaler på tværs af de to regioner. Klinikforløb i to forskellige regioner vil understøtte mulighed for, at de radiografstuderende uddanner sig til en alsidig radiografisk praksis. Viden som kan trækkes hjem i den region, hvor radiografen får ansættelse efter endt uddannelse og som dermed kan bidrage til løbende at styrke og udvikle den kliniske praksis. For at understøtte uddannelse i nærmiljøet vil to ud af de tre længere kliniske forløb placeres i den region, hvor den studerende er optaget på radiografuddannelsen. Det studieretningsspecifikke klinikforløb foregår i den region, som den studerende gennemfører den teoretiske del af uddannelsen i.

På KP er der et etableret og velfungerende solidt tværprofessionelt samarbejde med andre uddannelser og faggrupper, som studerende i Næstved også vil indgå i, og som giver dem relevante tværprofessionelle kompetencer. Der er ligeledes gode muligheder for internationale uddannelsesforløb, da KP er en del af et internationalt radiografisk netværk med etablerede aftaler omkring international udveksling med en række institutioner i udlandet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På nuværende tidspunkt har Radiografuddannelsen KP samarbejde med Region Sjælland om 30 praktikpladser årligt til radiografstuderende. Antallet er fastsat ud fra det regionale behov for radiografdimittender.

Som beskrevet ovenfor er der mange vakante stillinger for radiografer i Region Sjælland og Region Hovedstaden (se bilag 2 Nøgletal, tabel 1). Der er ligeledes lav ledighed blandt radiografer i Region Sjælland, hvor der aktuelt (den 25. august 2021) kun er to ledige radiografer jf. Radiograf Rådets oplysninger (se bilag 2 Nøgletal, tabel 2). Dimittendledigheden blandt radiografer uddannet ved KP er lav svarende til 1,4% (se bilag 2 Nøgletal, tabel 3).

Der er således behov for et udbud af radiografuddannelsen i Region Sjælland med en dimensionering, der som minimum modsvarer de 30 studiepladser årligt. KP vil indgå i dialog med Region Sjælland om at udvide antallet af praktikpladser.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Radiografuddannelsen KP samarbejder systematisk med den kliniske praksis i Region Sjælland i regi af bl.a. uddannelsens uddannelsesudvalg, Radiografisk Udviklingsforum og møder med de kliniske uddannelsesansvarlige fra Region Sjælland. Behovsafdækningen for uddannelsen bygger således på dialoger i det eksisterende samarbejde med Region Sjælland omkring udbud af uddannelsen i København.

I foråret 2020 har der ligeledes været dialog med Region Sjælland om at øge antallet af studerende i kliniske forløb i regionen. I den forbindelse blev optaget på radiografuddannelsen øget med 8 studiepladser, hvoraf Region Sjælland stiller 3-4 praktikpladser til rådighed for uddannelsens studerende.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dimensioneringen fastlægges til 30 studiepladser årligt. Gennem dialog med Region Sjælland vil det løbende blive vurderet om der vil være behov for at søge om øget dimensionering for at matche regionens behov for arbejdskraft. Ligesom det også skal vurderes ud fra dimittendledighed og generel ledighed for radiografer.

Radiografuddannelsen udbydes på nuværende tidspunkt tre steder i landet: Region H/København (KP), Region Nord/Aalborg (Professionshøjskolen UCN) og Region Syd/Odense (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole). Et udbud i Region Sjælland/Næstved vil skabe en bredere regional dækning. De geografiske afstande mellem udbuddene i Aalborg og Odense betyder, at et udbud i Næstved ikke forventes at få konsekvenser for UCN og UCL. Den nationale dimensionering fastholdes idet de 30 studiepladser tages fra udbuddet i København. Udbuddet i Næstved får således betydning for udbuddet i København, da det for nuværende dækker både Region H og Region Sjælland. Da det samlede antal udbudte studiepladser ikke ændres vil det blot rykke studerende fra København til Næstved. Derved får de unge på Sydsjælland bedre uddannelsesmuligheder i deres lokalområde.


Uddybende bemærkninger

Som beskrevet i den politiske beslutning om udflytning af studiepladser vil der blive nedsat et nyt Nationalt Partnerskab for Velfærdsuddannelser, som skal danne ramme om etablering af flere og nye praktikpladser både i og uden for de store byer. Partnerskabet kan åbne mulighed for, at antallet af praktikpladser til radiografer og dimensioneringen kan øges på sigt.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ved at placere et nyt udbud af radiografuddannelsen i Næstved vil der være gode muligheder for at sikre kvalificeret radiograffaglig arbejdskraft til hospitalerne i Region Sjælland.

Et udbud i Næstved forventes at tiltrække studerende fra hele regionen, hvor det særligt vil være studerende med nyligt afsluttet gymnasial uddannelse, der forventes at søge om optag.

Ved det seneste optag på Radiografuddannelsen KP var der 845 ansøgere heraf 218 førsteprioritetsansøgere til 98 studiepladser (KOT Hovedtal 2021). Der er således stor søgning til udbuddet af uddannelsen i København. Blandt ansøgerne til udbuddet i København var der 82 ansøgere med bopæl i Region Sjælland, hvilket kan forventes at stige ved et udbud i Region Sjælland (se bilag 2 Nøgletal, tabel 5).

Der er ligeledes stor søgning til de to øvrige udbudssteder ved UCL og UCN, hvor der ved UCL var 352 ansøgere heraf 109 førsteprioritetsansøgere til 77 studiepladser, og ved UCN var der 252 ansøgere heraf 100 førsteprioritetsansøgere til 60 studiepladser ved optag 2021 (se bilag 2 Nøgletal, tabel 5).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra radiografuddannelsen har følgende videreuddannelsesmuligheder:

Kandidatuddannelser: Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi samt Kandidatuddannelse i Teknoantropologi.

Diplomuddannelser: Radiografer kan videreuddanne sig med en diplomuddannelse; typisk den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Masteruddannelser: Radiografer kan videreuddanne sig med Master of Public Health.

Hertil er der mulighed for at videreuddanne sig i udlandet eksempelvis inden for beskrivende radiografi eller MR.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Det forventede optag vil være 30 studerende årligt med mulighed for at søge om øget dimensionering afhængig af Region Sjællands behov for radiografer.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbud af Radiografuddannelsen KP har godkendte kliniske undervisningssteder til 30 studerende pr. år i Region Sjælland. Såfremt radiografuddannelsen i Næstved ikke udbydes af KP, vil de 30 pladser ikke længere tilfalde KP.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Da KP har en etableret radiografuddannelse med en dimensionering på 98 studerende, hvoraf de 30 studiepladser søges dubleret til Næstved, kan udbud af uddannelsen træde i kraft med studiestart i september 2022.

Grundet placeringen af det nye udbud i Region Sjælland har KP afsøgt mulighed for at indlede et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om udvikling og etablering af det nye udbud. Absalon har ønsket at ansøge om at udbyde uddannelsen alene. KP vil opsøge fornyede dialoger med Professionshøjskolen Absalon om relevante samarbejder vedrørende radiografuddannelsen.

På baggrund af de ovenstående faglige argumenter for uddannelsesudbuddets behov og relevans vil det være mest hensigtsmæssigt set både i et samfundsøkonomisk og et uddannelsespolitisk perspektiv, at KP udbyder radiografuddannelsen i Næstved.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D5 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil