Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Jordemoderkundskab - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
15/09-2021 08:10
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Slagelse

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson Telefon 72 48 23 18 e-mail mabp@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Jordemoderkundskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Midwifery

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme of Midwifery

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 • Gymnasial eksamen: stx, hf, hhx, htx eller eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C.

 • Ansøgere, der fra 2021 søger optagelse via relevant erhvervsuddannelse, skal opfylde flg. specifikke adgangskrav: Dansk A; Engelsk B; Psykologi C eller samfundsfag C; Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset ved jordemoderuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG JORD samlet 14.9.21.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab i Slagelse, hvor der på nuværende tidspunkt i forvejen udbydes to andre sundhedsfaglige uddannelser: sygeplejerske- og ernæring- og sundhedsuddannelsen.


Der er et markant behov for jordemoderuddannelsens dimittender i Region Sjælland og dermed et regionalt forankret udbud. Etablering af uddannelsen i Slagelse kan yderligere løse de udfordringer, der er forbundet med, at de nuværende jordemoderstuderende, som er i praktik i regionen, rejser over lange afstande fra uddannelsessteder i Esbjerg og København. Klinikken har derfor svært ved at få en tilstrækkelig tilknytning til de studerende, og regionen skal forholde sig til flere uddannelsesinstitutioners ønsker og behov.


Den regionale rekrutteringssituation er langt fra optimal. Af en rundspørge foretaget af Absalon blandt de ledende jordemødre i Region Sjælland i august 2021 fremgår det, at der er udfordringer med at rekruttere jordemødre til opslåede stillinger, og der ses en andel af vakante stillinger på 12-24 % på regionens offentlige fødesteder. I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • behovet for udbuddet (nationalt og regionalt);

 • ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet;

 • at den lokale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften.


Uddybende bemærkninger

Behovet for udbuddet (nationalt og regionalt)


Den nationale dimittendledighed for uddannelsen i 2017 og 2018 var på hhv. 1,2 % og 3,0 % 4-7 kvartaler efter dimission (bilag 5, tabel 3a, 3b og 3c). Derudover viser de nyeste tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse, at ledigheden blandt jordemødre i Region Sjælland i 2021 er den laveste sammenlignet med landets øvrige regioner (Din Sundhedsfaglige A-kasse, 2021).


Et udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse vil imødekomme et markant behov for jordemoderfaglige kompetencer i Region Sjælland, hvor manglen på jordemødre til den daglige opgavevaretagelse samt sikring af tilstrækkeligt niveau af kvalitet i opgavevaretagelsen, er en udfordring for regionens sygehuse. Af en rundspørge foretaget af Absalon blandt de ledende jordemødre i Region Sjælland i august 2021 fremgår det, at der opleves udfordringer med at rekruttere jordemødre til opslåede stillinger, og der ses en andel af vakante stillinger på 12-24 % på regionens offentlige fødesteder.


Stigende fødselstal


Antallet af fødsler på nationalt plan er steget siden 2013, hvor der blev født 55.873 levendefødte børn. Det var i 2016 steget til 61.614 levendefødte børn, svarende til en stigning på 10 procent. I 2025 forventes fødselstallet at være steget med yderligere 20 procent til 72.500 fødsler om året (Danske Regioner, 2017). Derved stiger behovet for jordemødre.


Større kompleksitet i graviditet-, fødsels- og barselsforløb


Kompleksiteten i diagnosticering, behandling og pleje af danske kvinders graviditets-, fødsels- og barselsforløb er steget, og afstedkommer et markant øget behov for jordemødre til at varetage komplekse arbejdsopgaver. Der er sket en faglig udvikling i svangreomsorgen og igangsat en række initiativer (Danske Regioner, 2017), som stiller øgede krav til jordemødrene, men som også har øget kvaliteten og sikkerheden for kvinder og nyfødte børn, hvilket bl.a. har betydet, at spædbørnsdødeligheden og antallet af børn, der til terminen dør i moderens mave, er faldet, ligesom antallet af børn født med iltmangel er nedbragt. Denne faglige udvikling i svangreomsorgen har afstedkommet flere og ændrede arbejdsgange på fødeafdelingerne, f.eks. flere ultralydsscanninger og laboratorieundersøgelser i graviditeten, en stigning i antallet af igangsættelser af fødsler samt øget overvågning under fødslen. Endvidere er danske fødendes alder og vægt steget, og flere gravide modtager ydelser grundet sociale problemer eller får behandling for psykiske lidelser og kroniske sygdomme (Danske Regioner, 2017). Antallet af gravide med kroniske sygdomme som f.eks. kroniske lungesygdomme og sygdomme i skjoldbruskkirtlen er firedoblet over de seneste 30 år, hvilket betyder, at markant flere kvinder oplever komplikationer under deres graviditet og fødsel (Danske Regioner, 2018).


Øget fokus på styrkelse af svangreomsorgen


Den danske svangreomsorg har de seneste år været genstand for kritik fra såvel borgere som interesseorganisationer (f.eks. Jordemoderforeningen, Mødrehjælpen, Forældre & Fødsel m.fl.), og kom med vedtagelse af et borgerforslag om bedre fødsler og sikring rettigheder til fødende 3. juni 2021 på den politiske dagsorden. Endvidere har Jordemoderforeningen med udspillet ’Styrket kvalitet i svangreomsorgen’ peget på, at der bl.a. skal flere jordemødre til fødeafdelingerne, så det sikres, at der er en jordemoder til alle fødende, ligesom der peges på, at studerende skal have tid til refleksion med en kontaktjordemoder, og vejlederkompetencerne hos jordemødrene skal styrkes (Jordemoderforeningen, 2021a).


Udvidelse af jordemødres beskæftigelsesfelt


Jordemødres arbejdsområde har de senere år været forankret på obstetriske afdelinger. Særligt for Region Sjælland er jordemødre også beskæftiget i den privatejede, men regionalt finansierede Hjemmefødselsordning Sjælland samt den privatejede Roskilde Fødeklinik (Danske Regioner, 2017). De seneste år ses dog generelt en stigende tendens til, at jordemødres beskæftigelsesfelt udbredes, og jordemødre finder ansættelse i almen læge- eller speciallægepraksis (Jordemoderforeningen, 2017), i kommunalt regi (f.eks. ungdomsmodtagelse, konsulentansættelser indenfor arbejdsmiljø og støtte til sårbare familier) (KL & Jordemoderforeningen, 2015), ligesom flere jordemødre end tidligere etablerer sig som privatpraktiserende jordemødre eller ansættes på private fertilitets- og scanningsklinikker. Endvidere ses en stigende grad af akademisering inden for jordemoderfaget, hvor jordemødre videreuddanner sig på kandidat- og ph.d. niveau, og med deres akademiske kompetencer finder ansættelse inden for undervisning, forskning og udvikling på universiteter, professionshøjskoler og nationale og regionale forskningsprojekter (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2019). Denne udvikling og udvidelse af jordemødres beskæftigelsesfelt fordrer et øget behov for jordemoderfaglige kompetencer såvel nationalt som regionalt.


Opgaveglidning i sundhedsvæsenet


Grundet mangel på jordemødre og øget belastning på fødeafdelingerne har det ifølge ledende jordemødre på nogle af regionens fødesteder været nødvendigt at ansætte SOSU assistenter i stedet for jordemødre. På flere af fødestederne er det desuden højt prioriteret at have jordemoderbemandede svangre- og barselsafsnit, hvilket kun er muligt, når normeringen af jordemødre er indfriet. Som nævnt ovenfor ses også vertikal opgaveglidning, hvor jordemødre varetager lægefaglige arbejdsopgaver i almen – og speciallægepraksis, og herigennem bidrager til at frigive lægefaglige ressourcer.


Ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet


Uddannelsen udbydes efter Region Sjællands ønske og i tæt partnerskab med regionens fire offentlige fødesteder (Roskilde, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.), Hjemmefødselsordning Sjælland og Roskilde Fødeklinik, som alle har udvist solid opbakning til etableringen af en jordemoderuddannelse i regionen (Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon, 2021 samt bilag 2, 3 og 4).


Campus Slagelses centrale placering i regionen gør det derved muligt for jordemoderuddannelsens studerende at få et uddannelsesliv i balance med rimelige geografiske afstande mellem uddannelsesinstitutionen og regionens kliniske uddannelsessteder og opbygge et tilhørsforhold til fødestederne i Region Sjælland.


I den nuværende situation, hvor uddannelsesinstitutionerne er placeret i en af to af landets øvrige regioner (Region Syddanmark og Region Hovedstaden), oplever de studerende lange afstande mellem uddannelsesstedet og praktiksteder, hvilket kan gøre det nødvendigt at skifte bopæl flere gange undervejs i studieforløbet. Dette udfordrer studerendes vilkår for at gennemføre uddannelsen. Derudover skal Region Sjælland i dag tage hensyn til behov fra to forskellige professionshøjskoler, som ligger i andre dele af landet. Ved at udbyde uddannelsen på én regional uddannelsesinstitution, kan ønsket om et tæt og fleksibelt samarbejde i højere grad tilpasses regionens behov, end hvis der skal koordineres på tværs af sygehuse i flere regioner.


Af Region Sjællands anbefaling af etablering af jordemoderuddannelse fremgår det bl. a, at regionen håber, at det tætte samarbejde, som regionen og Professionshøjskolen Absalon allerede har etableret ”kan føre til en uddannelse, med tæt forankring i praksis, og en kobling til de problematikker og forløb som er særligt vigtige i forhold til Region Sjællands borgere.” For uddybning henvises til Region Sjællands anbefaling i bilag 2.


Den regionale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften


Et regionalt forankret udbud af jordemoderuddannelsen vil få stor betydning for at kunne løse rekrutteringsudfordringerne for Region Sjællands sygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. samt Sjællands Universitetshospital i Roskilde.


Flere undersøgelser viser, at langt størstedelen af dimittender bosætter sig i det område, hvor de har studeret (Center for VækstAnalyse, 2014; Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021). 65 pct. af de studerende, som er tilflyttere, bor fortsat i kommunen et år efter endt uddannelse, mens hele 86 pct. af de lokale dimittender bliver i kommunen. I gennemsnit bor 75 pct. af professionshøjskolernes dimittender i udbudsstedets kommune året efter afsluttet uddannelse (Damvad Analytics, 2018).


I forlængelse heraf, viser en nyere bosætningsanalyse, at en høj andel af dimittender fra landets professionshøjskoler bor i den region, hvor de er uddannet, uanset hvor i landet, de er uddannet. I Region Sjælland bliver 76 pct. boende, mens landsgennemsnittet er 73 pct. Desuden viser analysen, at der er flest dimittender fra professionshøjskolerne, som bor i samme kommune, som de er uddannet i. På landsplan er næsten hver tredje dimittend fra en professionshøjskole, bosat i dimittendkommunen 10 år senere (Danske Regioner, 2021).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det fremgår af ovenstående redegørelse (herunder de uddybende bemærkninger) er der en meget lav national ledighed og behov for et regionalt udbud af jordemoderuddannelsen i Region Sjælland.


Med et årligt optag på 40 studerende vil det med et frafald svarende til hvad der gælder for de øvrige udbud på landsplan svare til, at Absalon når uddannelsen er fuldt indfaset vil uddanne 34 dimittender årligt fra 2027 (for forudsætninger se bilag 5, tabel 1 og 2).  


Idet Region Sjælland på sigt stiller 10 ekstra praktikpladser til rådighed udover de hjemtagne pladser vil dette med udgangspunkt i de nationale frafaldstal svare til, at der uddannes 8-9 dimittender mere årligt på nationalt plan, når uddannelsen er fuldt indfaset.


Stigningen vil dog være større, hvis de øvrige regioner øger deres praktikpladser for at imødekomme behovet for dimittender.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon har via en rundspørge afdækket det nuværende og fremadrettede behov for jordemødre på regionens fødesteder. Der er i august og september 2021 gennemført flere besøg på regionens fødesteder samt afholdt møder med ansvarlige fra regionen og Absalon: • Vicedirektør Anne Grethe Larsen, Charlotte B. Larsen og Susanne Friis;

 • Chefjordemoder Anne B. Frandsen, Ingelise Andersen, Heidi Fischer og Trine Lind;

 • Ledende overlæge Mette H. Fabricius;

 • Hjemmefødselsordning Sjælland, jordemoder Mie Hammershøi;

 • Roskilde Fødeklinik, jordemoder Lea Mejdahl Petersen.


Hertil kommer møder med klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre vedrørende simulationsundervisning og tilhørende teknologier og fremtidens læringsmiljø for jordemoderstuderende.


Samarbejdet er således understøttet af solid opbakning fra ledelsen på de offentlige fødesteder i regionen, Hjemmefødselsordning Sjælland, og Fødeklinik Roskilde (Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon, 2021 samt bilag 2, 3 og 4). Afdækningen peger entydigt på at regionens fødesteder samt de private samarbejdspartnere fremadrettet ønsker at stille sig eksklusivt til rådighed for et samarbejde med Absalon omkring jordemoderuddannelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jordemoderuddannelsen udbydes ved tre professionshøjskoler i Danmark: Københavns Professionshøjskole (KP), University College Nordjylland (UCN) og University College Syddanmark (UC Syd). Uddannelsen er på landsplan dimensioneret til 255 studerende (KP 111, UCN 80 og UC Syd 64) (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2021).


Etablering af jordemoderuddannelsen forventes at have en positiv effekt på rekrutteringsmulighederne i regionen. Der vil ikke være negative konsekvenser i forhold til udbuddet af eksisterende uddannelser i regionen.


Med placeringen af jordemoderuddannelsen på Campus Slagelse skabes en særlig god faglig synergi med sygeplejerskeuddannelsen og ernærings- og sundhedsuddannelsen. Ydermere forankres uddannelsen i Center for Ernæring og Rehabilitering, hvor bl.a. de faglige miljøer i ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen bidrager med et solidt sundhedsfagligt videngrundlag og gennemprøvede praksisformer.


Uddybende bemærkninger

Model for optag og Region Sjællands hjemtagning af praktikpladser


På baggrund af dialogen mellem Absalon og Region Sjælland er der indgået aftale om, at Region Sjælland stiller regionens praktikpladser til rådighed for Absalon. Som det fremgår af bilag 2 vil Region Sjælland stille praktikpladser til rådighed som matcher et optag på 36 studerende fordelt ligeligt på et sommer- og vinterhold med studiestart i sommeren 2022, og 40 studerende i 2023 og herefter. Dette vil ske ved at benytte de eksisterende praktikpladser, som på nuværende tidspunkt bruges af studerende fra hhv. KP og UC SYD, og dels ved at oprette 10 nye praktikpladser (fra 2023). Region Sjælland bakker op omkring denne model.


Som det fremgår vil udbuddet blive indfaset over to år, så der tages hensyn til, at allerede igangværende jordemoderstuderende fra KP og UC SYD med praktikplads i Region Sjælland kan færdiggøre deres praktikperiode på regionens sygehuse. Det sidste optag på KP og UC Syd med mulighed for praktikplads i Region Sjælland vil være fra studiestart vinter 2022. 


Grundlaget for samarbejde med fødestederne, gennem refusionsordning samt godkendelse af praktikstedet, er kendt og veletableret gennem kontrakter og samarbejdsaftaler på hhv. ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen.


Studieordning og fagligt læringsmiljø


Absalon har ambitioner om at udvikle et udbud af høj kvalitet i tæt partnerskab med regionens sygehuse og har gode erfaringer med mindre udbud af høj kvalitet med sammenhængende læringsmiljøer. Her kan eksempelvis nævnes ergoterapeutuddannelsen i Næstved og sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk.  


I Slagelse udbydes der i forvejen to andre sundhedsuddannelser, og jordemoderuddannelsen bliver en del af det faglige miljø på disse uddannelser. Udbuddet oprettes i et tæt sundhedsfagligt samarbejde med de tre uddannelser i Center for Ernæring og Rehabilitering (ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen). Uddannelsen forankres her i et veldrevet center, hvor et højt fagligt niveau på særligt det naturvidenskabelige område som anatomi, fysiologi og patologi vil understøtte jordemoderuddannelsens videngrundlag. Hertil kan ses fælles videnområder inden for sundhedsfaglig vejledning, sundhedspædagogik og kommunikation. Der er hermed grundlag for synergieffekter og gensidig tværfaglig udvikling blandt studerende, undervisere og forskere inden for sundhedsfagenes grunduddannelser, forsknings-/udviklings- samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter.


Uddannelsen bliver på Campus Slagelse forankret i et helt nyetableret uddannelsesmiljø og vil naturlig kunne integreres i opbygningen af studiemiljøet. Der vil blive etableret faglokaler til uddannelsen, der understøtter praksisnære læringssituationer og simulationstræning.


Absalon vil i samarbejde med kliniske samarbejdspartnere udvikle de institutionsspecifikke dele af studieordningen, så uddannelsens tilrettelæggelse tager udgangspunkt i de regionale forhold. Der oprettes et uddannelsesudvalg, som vil blive inddraget i dette arbejde, ligesom Jordemoderforeningen og censorformandskabet for uddannelsen vil blive inddraget. I efteråret 2021 planlægges en workshop med fokus på det fremtidige samarbejde og udvikling af den kliniske del af uddannelsen.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med et udbud på Campus Slagelse forventer vi at tiltrække studerende fra hele Region Sjælland. Erfaringen viser en stor søgning til uddannelsen med 891 1. prioritetsansøgninger ved KOT-optaget 2021 (KP: 459, UC SYD: 166, UCN: 266). Adgangskvotienten på kvote 1 ved studiestart sommer 2021 var på KP: 10,9, UC SYD: 9,8 og UCN: 10,4 (UFM, 2021). For flere data vedr. rekrutteringsgrundlaget, se bilag 5, tabel 4, 5a og 5b.


Udbuddet kan primært få betydning for KP og UC SYD, hvis de reducerer deres pladser svarende til antallet af praktikpladser, som Region Sjælland hjemtager. Hvis de øvrige regioner kan imødekomme behovet for flere dimittender ved at øge antallet af praktikpladser, påvirkes de to institutioner mindre. Vi har hørt KP og UC SYD om det nye udbud. Se de uddybende bemærkninger.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Jordemoderuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som giver adgang til en række kandidat- og masteruddannelser, ligesom der er mulighed for at tage uddannelse på diplomniveau. Jordemoderforeningen pointerer, at vejlederkompetencerne hos ”kontaktjordemødre” (jordemødre, som varetager den daglige kliniske undervisning af den enkelte studerende) skal styrkes (Jordemoderforeningen, 2021a). Det tilstræbes at nyuddannede jordemødre har minimum 2 års erfaring, før de får ansvaret for studerende. Ofte er dette dog ikke muligt, grundet mangel på jordemødre med erfaring over to år, der kan varetage uddannelsesopgaven. Jf. ’Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab’ (BEK nr. 700, 2016), er det en forudsætning at jordemødre der er tilknyttet studerende opkvalificeres med pædagogiske kvalifikationer, eksempelvis gennem efteruddannelse til ’Klinisk vejleder’ (1/6 diplomuddannelse). Diplommodulet ’Klinisk vejleder’ udbydes på Absalon, hvorfor et samarbejde omkring opkvalificeringen af kontaktjordemødre kan skræddersys til regionens fødesteder.


Muligheder for videreuddannelse findes inden for en bred variation af master- og kandidatuddannelser, herunder særligt ’Kandidat i Jordemodervidenskab’ på SDU. Herudover kan for kandidatuddannelser eksempelvis nævnes: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (AU, KU), Folkesundhedsvidenskab (AAU), Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudie (RUC). Hertil en række masteruddannelser som eksempelvis Master of Public Health (KU), Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (AU), samt Master i Sundhedsinformatik (AAU) (Jordemoderforeningen, 2021b, Uddannelsesguiden, 2021).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Absalon ønsker fra september 2022 at oprette 36 studiepladser, fordelt på to årlige optag på 18 studerende. Det andet år øges antallet til 40 pladser årligt, fordelt på to optag på 20 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Region Sjælland har givet skriftligt tilsagn om at stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed på regionens sygehuse (bilag 2).


Herudover har Absalon været i dialog om etablering af partnerskaber med følgende samarbejdspartnere: Hjemmefødselsordning Sjælland, som varetager hjemmefødsler i hele regionen, ønsker at stille sig til rådighed som praktiksted for Absalons studerende, og tillige at stille deres faglighed til rådighed på den teoretiske del af uddannelsen.


Den privatejede Roskilde Fødeklinik ønsker ligeledes at stille praktikpladser og viden til rådighed for regionens studerende.


Etableringen af praktikpladser i hhv. Hjemmefødselsordning Sjælland og Roskilde Fødeklinik vil øge kapaciteten af antallet af praktikpladser, der med de nuværende aftaler for de øvrige professionshøjskoler alene er baseret på praktikforløb på regionens offentlige fødesteder. Samtidig vil et sådan praktikforløb være unikt for Absalons studerende, og styrke dimittendernes jordemoderfaglige kompetencer.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Absalon har hørt KP og UC SYD om etableringen af et nyt udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse. Deres svar fremgår af bilag 6 og 7. Absalon har tilsvarende skrevet et brev til KP (Professionshøjskolen Absalon, 2021) vedr. deres overvejelser om udbud af uddannelsen (se bilag 8 med tilhørende referencer). 


Absalon har følgende bemærkninger hertil:


KP har i dag 12 praktikpladser i Region Sjælland, hvilket skal ses i sammenhæng med, at KP både i 2020 og 2021 havde et optag på 111 studerende. KP bliver derfor påvirket forholdsvist mildt, hvis det viser sig, at KP må reducere optaget pga. færre praktikpladser i Region Sjælland. KP havde et optag på 77 studerende i 2017.


UC SYD havde et optag på 68 studerende i 2020 og 64 studerende i 2021 og påvirkes mere end KP, når Region Sjællands praktikpladser hjemtages, hvor UC SYD i dag adgang til 18 pladser. UC SYD havde i 2010 et optag på 50 studerende og praktikpladserne reduceres derfor omtrentligt til dette tidligere niveau.


Der har i mange år været tradition for og succes med forholdsvis små hold på jordemoderuddannelsen. Absalon kan derfor etablere en fremragende uddannelse ved et optag på 40 studerende årligt med tæt kontakt mellem undervisere, studerende og klinikken, som netop kendetegner små udbud af høj kvalitet.  


Det faglige miljø og de studerendes uddannelse styrkes, når Absalon får mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med hospitaler og øvrige klinikker i regionen om et tæt koordineret og sammenhængende uddannelsesforløb. Herunder planlægger vi bl.a. at arbejde med delestillinger i samarbejde med klinikken. Endelig bliver uddannelsen del af et stort fagligt miljø, som bl.a. omfatter sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse.


Da der er et stort behov for jordemødre, er der behov for, at regionerne i hele Danmark stiller de nødvendige praktikpladser til rådighed. Her er Region Sjælland gået forrest ved at øge antallet af praktikpladser med 10 og derved vist, at det er realiserbart at skaffe praktikpladser, som matcher behovet for jordemødre.


Der er med det nuværende uddannelsesudbud væsentlige udfordringer med at sikre at praktikpladserne omsættes til dimittender i Region Sjælland. UC SYD angiver i deres høringssvar, at ca. 1/3 del af deres dimittender finder beskæftigelse på Sjælland. De seneste opgjorte tal fra Danmarks Statistik (2019) viser dog, at 8 nyuddannede dimittender fra UC SYD det år fandt beskæftigelse specifikt i Region Sjælland. Tilsvarende fandt 6 nyuddannede dimittender fra KP ansættelse i Region Sjælland i 2019. Dette skal sammenholdes med, at uddannelsen på landsplan har et lavt frafald på ca. 13% (2019), så set i forhold til de mange studerende Region Sjælland har i praktik, kan det være en udfordring at sikre, at nyuddannede bliver ansat i regionen.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil