Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Erhvervsøkonomi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2021 12:53
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
SDU, Campus Odense, Kolding og Esbjerg. Nyt udbudssted: SDU, Campus Slagelse

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Professor Birgitte Sloth, bsl@sam.sdu.dk, +4565501819 Chefkonsulent Morten Vestergaard-Lund, movl@sam.sdu.dk, +4565501518 Kvalitetskonsulent Julie Nauerby Kristensen, juna@sdu.dk, +4565509481

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsøkonomi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Economics and Business Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.merc.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (Msc) in Economics and Business Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav
For at søge optagelse på en cand.merc.-uddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse.


Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har bestået: • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi ved SDU

 • en bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) ved SDU


Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum et 5 ECTS kursus inden for hvert af følgende emner: • Mikroøkonomi

 • RegnskabFinansiering

 • Marketing

 • Organisation

 • Statistik

 • Yderligere metode til dataanalyse (Statistik udover de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang)

 • Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode – dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag - cand.merc. i Slagelse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Uddannelsen vil give muligheder for at fuldføre en lang videregående uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske/samfundsvidenskabelige område på Vestsjælland (region Sjælland vest for Roskilde).


Det vil føre til et udbud af kandidater i dette område, hvor andelen af personer med lang videregående uddannelse pt. er langt under landsgennemsnittet (jf. aftageranalysen).


De udbudte kandidater vil dels lette rekrutteringen af cand.merc. uddannede for virksomheder i området, der allerede beskæftiger cand.merc’ere (hvilket eksempelvis gælder alle de virksomheder, der indgår i aftagerundersøgelsen) og dels kunne bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i virksomheder der i dag ansætter erhvervsøkonomer med kortere uddannelser. Dette vil kunne bidrage til vækst i regionen (jf. aftagerudersøgelsen).


Den kvalitative del af aftageranalysen viser stor interesse blandt aftagerne i kandidater, der behersker engelsk på professionelt niveau, ikke bare blandt internationalt orienterede virksomheder med engelsk som koncernsprog, men også i mindre virksomheder. Sådanne kompetencer understøttes gennem en engelsksproget uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet forventer at uddanne ca. 45 kandidater årligt efter indfasning. Dette skal ses i sammenhæng med at der uddannes 1300-1400 cand.merc. kandidater årligt i Danmark, at ledigheden blandt cand.merc. uddannede er lav, at analyser viser at der i fremtiden vil være mangel på cand.merc. kandidater (jf. aftagerundersøgelsen), og at der p.t. ikke uddannes cand.merc.kandidater i Region Sjælland vest for Roskilde, hvor en stor del af beskæftigelsen er i den private sektor som cand.merc. uddannelsen er rettet imod.


Der forventes derfor at være behov for de uddannede kandidater.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen har været gennemført dels på baggrund af viden om behov for kandidater fra andre udbud af uddannelsen, og dels ved kontakt til aftagere i form af interview med repræsentanter for en række virksomheder og virksomhedsorganisationer på Vestsjælland: • CEO Christian Bring Crispy Food

 • Peter Gloggengiehser Knudsen SMV Partnerinvest ApS

 • Manager Finance, Control and Communications Charlotte Balslev, Equinor Refining Denmark A/S

 • Marketing Coordinator Bettina Lund Gubi, Frese A/S

 • Senior Manager Torben Ugleholdt, Novo Nordisk

 • Marketingchef Jens Stig, Biltema

 • Områdedirektør Sydsjælland Torben Stevold, Danske Bank

 • Chef for HR, uddannelse og forskning Lene Daugaard, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

 • PA Anja Nordby, Slagelse Erhvervscenter

 • EU-Konsulent Signe Skovstrup Ethelberg, Center for Vækst og Bosætning, Slagelse Kommune

 • Kommunikations- og erhvervskonsulent David Hindberg, Kalundborg Erhvervsråd

 • Chefkonsulent Jette Feldthaus, Kalundborg Kommune


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbud af cand.merc.-uddannelsen vil give uddannelsesmuligheder på kandidatniveau bl.a. for BA’ere uddannet ved SDU, Campus Slagelse og bidrager således til at skabe sammenhængende uddannelsesmuligheder til kandidatniveau på Vestsjælland. Sådanne muligheder findes ikke for nærværende. De nærmeste muligheder er cand.merc.-uddannelserne i Odense og Roskilde. Uddannelsesmuligheder i Odense svarer til den planlagte uddannelse på campus Slagelse, mens mulighederne i Roskilde efter vores vurdering er mere generelt samfundsvidenskabeligt orienteret (uddannelserne der var tidligere betegnet cand.soc.), mens uddannelserne ved SDU er integreret i en Business School.


Cand.merc.-uddannelsen er ikke dimensioneret.


Uddybende bemærkninger

Ingen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen forventes at tiltrække en del ansøgere blandt BA’ere i hhv. Erhvervsøkonomi og International Virksomhedskommunikation (linjen Markedsføringsøkonomi) uddannet i Slagelse. Der er en stor andel af disse BA’ere (ca. 70%), der ikke fortsætter på en kandidatuddannelse på SDU.


Der planlægges foreløbigt udbudt en enkelt linje i Slagelse med en særlig profil, der afspejler det underliggende forskningsmiljø og behovet hos det lokale erhvervsliv. Denne profil forventes også at være af interesse for en mindre del af en bred gruppe af BA-uddannede fra SDU’s øvrige campi, samt Roskilde Universitet, CBS og andre danske uddannelsesinstitutioner. Det er ikke vores forventning, at udbud af uddannelsen vil have mærkbar effekt på søgningen til konkrete andre kandidatuddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittenderne vil på baggrund af den gennemførte kandidatuddannelse kunne søge optagelse på en række masteruddannelser, herunder MBA og en international MBA, ligesom uddannelsen kvalificerer til optagelse på en ph.d.-uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et optag på 25 studerende det første år og 50 studerende årligt fra og med uddannelsens andet år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen ønskes udbudt som engelsksproget. Dette er primært begrundet i aftagernes efterspørgsel efter kandidater, der behersker engelsk på professionelt niveau. Uddannelsen er forskningsmæssigt forankret i et meget internationalt forskningsmiljø, hvor kun en mindre del af forskerne har dansk baggrund. Vi har ikke planer om at markedsføre uddannelsen internationalt, og vi forventer at de allerfleste der optages på uddannelsen, vil have en dansk uddannelsesbaggrund, således at de også behersker dansk sprog på professionelt niveau. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse ved Campus Slagelse, der forventes at blive den største “leverandør” til uddannelsen, er dansksproget.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil