Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
14/09-2021 12:17
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Roskilde

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Email: stfr@zealand.dk Telefon: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of Business Economics and Information Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for økonomi og informationsteknologi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse PBA Økonomi og Informationsteknologi.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der vil i de kommende år være et fortsat stærkt stigende fokus på professionalisering, digitalisering, automatisering og cirkulær økonomi. I Region Sjælland er det en forudsætning for virksomhederne, at disse kompetenceområder tilvejebringes for at sikre en fremtidig vækst. Men virksomhederne har ikke tilstrækkelige kvalifikationer inden for området – især ikke de mindre virksomheder - og det forudsætter derfor, at der er kvalificeret arbejdskraft, der kan tiltrækkes i mindre og mellemstore virksomheder. Der er behov for ansatte, som kender til forretningsstrategi, projektledelse og erhvervsøkonomi, og som har forståelse for virksomhedens drift.  Derfor ansøger Zealand om et udbud af PBA i Økonomi og Informationsteknologi, da analysen viser, at regionens virksomheder har behov for professionalisering i fx implementering af nye digitale systemer til økonomistyring, og efterspørger kompetencer inden for uddannelsens fagområder, der kan medvirke til vækst. 


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den udarbejdede behovsanalyse (bilag 1) viser stor opbakning fra de deltagende virksomheder i både survey og interviews. Uddannelsen kombinerer elementer fra økonomi og IT på fineste vis, og giver dimittenden kvalifikationer til at kunne indgå i en virksomhed som bindeled i fx digitaliseringsprojekter. Netop den tværgående forståelse er helt essentiel for mindre og mellemstore virksomheder i regionen.


Ifølge Erhvervshus Sjælland er der to helt store udfordringer for regionens virksomheder: Den første del er ”Professionalisering” og den anden del er ”Arbejde med drivkræfter”, der ved et løft på dem kan skabe vækst for hele regionen. Region Sjælland kan blive en reel medspiller i fremtidens digitaliserede arbejdsmarked gennem ansættelse af dimittender, der kan understøtte en intern professionalisering i virksomhederne. Dette indebærer bl.a. digitaliserede kerneprocessor og automatisering, der er kerneelementer i uddannelsen.


Respondenter i interviewene understøtter behovet for uddanelsen og dimittendernes opnåede kvalifikationer og i surveyen (besvaret af 211 virksomheder) angiver 6 ud af 10, at de ser et stort eller endog meget stort behov for uddannelsen.


 


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen bygger på en survey gennemført i sommeren 2021, hvor formålet har været at undersøge relevante aftagervirksomheders vurdering af arbejdsmarkedsbehovet for uddannelsen, samt mulighederne for praktik og efterfølgende beskæftigelse i deres virksomhed. Til surveyen er der inviteret virksomheder fra CVR-registret med 10+ ansatte i Region Sjælland, og 211 virksomheder har besvaret surveyen.


Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget 13 interviews, hvis primære formål har været at belyse det regionale arbejdsmarkedsbehov og identificere og nuancere arbejdsmarkedsbehovet hos aftagerne. Heriblandt hvorvidt dimittender fra PBA i Økonomi og Informationsteknologi er relevante for deres virksomhed, hvilke kompetencer virksomhederne eventuelt mangler og efterspørger samt hvorvidt de er interesserede i at ansætte en praktikant og efterfølgende en uddannede dimittender. Der er foretaget interviews med udvalgte personer inden for en bred vifte af firmaer, der arbejder med indholdsdele fra den ansøgte uddannelse og med en spredning i hele regionen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand udbyder for nuværende en række IT-faglige og merkantile erhvervsakademiuddannelser og top-up bacheloruddannelser:  • Datamatiker, AK (Roskilde, Næstved)

  • Multimediedesigner, AK (Køge, Nykøbing Falster, Slagelse)

  • Digital konceptudvikling, top-up PBA (Køge)

  • Web Development, top-up PBA (Roskilde)

  • Markedsføringsøkonom, AK (Roskilde, Slagelse, Nykbing F)


De ovennævnte uddannelser beskæftiger sig med kompetencer bredt inden for det IT-faglige område; fx digital kommunikation, programmering, softwareudvikling og digital værdiskabelse, men ikke med fagområder, der er sammenlignelige med nærværende uddannelse, hvor dimittendernes kvalifikationer kan ses som ”bindeled” og ”oversætter” i organisationen. Fordi de studerende tilegner sig evner inden for flere hovedområder, vil de kunne fungere i mere end én rolle, og tilføre ny, innovativ viden.


PBA I Økonomi og Informationsteknologi er ikke underlagt ledighedsbaseret dimensionering. Ifølge UdddannelsesZoom er sidst opgjorte ledighed hhv. 9% for Københavns Erhvervsakademi og 7% for Aarhus Erhvervsakademi.


Uddybende bemærkninger

Se vedlagte behovsanalyse


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som beskrevet findes der ikke en lignende uddannelse på PBA-niveau i vores dækningsområde hos hverken Zealand eller andre udbydere.


Det forventes, at uddannelsen vil appellere til studerende, der ser potentiale i en praksisnær professionsbachelor, og som ikke finder at en akademisk bachelor i fx erhvervsøkonomi er den rette vej for dem.


Som behovsanalysen også viser, efterspørger virksomhederne netop professionsbachelorniveauet, hvor de studerende forventes at være øvede i at indgå i praksis efter endt uddannelse.


Det skal hertil bemærkes, at Zealand har et konstruktivt samarbejde med ungdomsuddannelserne i hele regionen.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en PBA i Økonomi og Informationsteknologi vil det være muligt at søge om optagelse på visse kandidatuddannelser. Det vil dog kunne være et krav, at der læses suppleringsfag.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand forventer et optag på 40 studerende de første tre år:


2022: 40


2023: 40


2024: 40


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

PBA i Økonomi og Informationsteknologi indeholder en 20 uger lang ulønnet praktik. Det er afgørende, at Zealand kan tilvejebringe praktikpladser til alle. Vores erfaringer viser også tydeligt, at mange studerende får studiejob og første ansættelse i den virksomhed, de har praktik i. Derfor er det også afgørende at kunne konstatere, at den gennemførte survey viser, at 35,5% svarende til 75 virksomheder angiver, at de vil kunne fungere som praktikvirksomhed og kunne tage én eller flere praktikanter om året.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det bemærkes at behovsanalysen er vedhæftet som Bilag 1


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil