Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Elektronik - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2021 13:39
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
SDU Sønderborg - nyt udbud ved SDU Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Per Æbelø pabelo@tek.sdu.dk 6560 7306 / 2049 8717

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Elektronik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Electronics Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor (BSc) i teknisk videnskab – (Elektronik)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics Engineering)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Uddannelsen er placeret under det teknisk videnskabelige hovedområde


Bacheloruddannelsen i elektronik (SDU Sønderborg - og herudner også ansøgte SDU Odense udbud) giver adgang til: • Kandidatuddannelsen i elektronik (SDU) (retskravskandidat)

 • Kandidatuddannelsen i Mechatronics (SDU)


Adgangsgivende eksamen og bestået: • Engelsk B (bestået med 3,0 eller mere)

 • Matematik A

 • Fysik B eller Geovidenskab A


Ovenstående adgangskrav begrundes i, at det er de gældende adgangskrav for den eksisterende bacheloruddannelse i elektronik (SDU Sønderborg) som ansøgte uddannelse er en dublering af.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Der er ikke internationalt samarbejde


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med civilingeniøruddannelsen (bachelor) i elektronik er, at give de studerende  kompetencer inden for forskellige discipliner af fagområdet, projektarbejde samt ingeniørvidenskabelige tilgange, med henblik på at kvalificere den studerende til optagelse på tilhørende civilingeniøruddannelse (kandidat) i elektronik.


Uddannelsesprogrammet gør de studerende i stand til at udføre, deltage i og / eller lede udvikling, drift og vedigehold af ​​industrielle elektroniske produkter.


 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Studiet er opdelt i fire dele: • En obligatorisk del der dækker programmets konstituerende og generiske emner (hovedsageligt semesterprojekter, matematik, dynamik og fysik)

 • En obligatorisk del der dækker de konstituerende specifikke elektronikfag (hovedsageligt analog- og digital elektronik- og teknologifag samt fokus på industriel elektronik samt automatisering / robotteknologi i relation til elektronik)

 • En del, der dækker valgfrie kurser, giver mulighed for specialisering.

 • Yderligere specialisering gennem bachelorprojektet (6. semester)


Elektronikingeniøren tilegner sig sine kompetencer ved at arbejde med emner fra alle fire dele.


Der henvises til oversigt over uddannelsen i bilag 1


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

SDU ønsker civilingeniøruddannelsen (bachelor) i elektronik (SDU Odense) fastholdt i takst tre også ved SDU Odense udbuddet


Forslag til censorkorps
Ingeniøruddannelsernes censorkorps - elektronikretningen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG til prækvalifikationsansøgning (dublering), bachelor i elektronik.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Ansøgte uddannelses samfundsrelevans skal ses i lyset af, at SDU allerede udbyder en civilingeniøruddannelse i elektronik fra SDU Sønderborg samt en civilingeniøruddannelse (kun kandidat) fra SDU Odense. Civilingeniøruddannelsen udbudt fra SDU Sønderborg er ny, men for civilingeniøruddannelsen (kandidat) i elektronik (SDU Odense) er der ingen ledighed. UFM-data fra 2020 viser 0,0 % ledighed i K4-7. Der er således mangel på elektronikingeniører – en mangel der er blevet adresseret i grænseregionen, men som også er udtalt på Fyn og i Trekantområdet, hvor den eksisterende civilingeniøruddannelse er rekrutteringsmæssigt udfordret af ikke at have en egen fødekilde i form af en retskravsbachelor. Elektronik er en eksporttung branche, der i 2014 beskæftigede 9.958 medarbejder (408 virksomheder) i Region Syddanmark. Af disse vurderes det, at lidt over halvdelen (56 %) beskæftiger sig med elektronik i stillinger som ingeniører, teknikere mm. i navnlig grænseområdet, trekantområdet samt i og omkring Odense (hvor elektronikingeniører primært understøtter robot- og automationsbranchen). Region Syddanmark og Oxford Research konkluderede i 2017, at der er mangel på højtuddannet arbejdskraft i Region Syddanmark inden for elektronik. Senest har Region Syddanmark og Klyngen Clean Cluster i samarbejde med Oxford Research udarbejdet en analyse af området. Analysen konkluderer at 82% af virksomhederne inden for elektronik forventer vækst i de kommende år samt at 64 % af virksomhederne vil skulle ansætte flere ingeniører frem mod 2025. Det er SDU’s vurdering, at en bacheloruddannelse i elektronik er en forudsætning for at højne optaget på den eksisterende kandidatuddannelse i elektronik og derved følge med det behov der er i Region Syddanmark for flere civilingeniører i elektronik.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU forventer at kunne optage op mod 30 studerende på ansøgte bacheloruddannelse i elektronik, hvilket forventeligt vil kunne øge optaget på den eksisterende kandidatuddannelse i elektronik med omkring 20 studerende. Dette vil forventeligt øge andelen af dimittender fra kandidatuddannelsen i elektronik med 15-20 dimittender årligt. Dette er ud fra en rekrutteringsmæssig realismebetragtning idet antallet af nye elektronikingeniører, såfremt ansøgte uddannelse realiseres, stadig ikke vurderes ikke at stå mål med erhvervslivets fremtidige behov.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SDU har af flere omgange været i dialog med aftagerpanelet fra den eksisterende civilingeniøruddannelse (kandidat) i elektronik om ansøgte dublering. Det har været både aftagerpanelets ønske, samt den faglige vurdering, at ansøgte SDU Odense udbud (inden for rammerne af den godkendte kompetenceprofil) bør profileres i retning af robot- og automationsbranchen (hvor SDU Sønderborg udbuddet er profileret i retning af industriel elektronik).


For at uddybe denne profilering er der i foråret 2021 afviklet tre dialogmøder med deltagelse af i alt 16 lokale virksomheder, der anvender elektronikingeniører (til supplering af aftagerpanelet). Disse møder er blevet suppleret af skriftligt feedback på uddannelsesforslaget fra otte virksomheder, hvorefter indholdet på uddannelsens ansøgte SDU Odense profilering blev opsummeret og på ny drøftet i aftagerpanelet i august 2021.


I ovenstående dialog er der endvidere blevet drøftet mulighed for virksomhedssamarbejde gennem semesterprojekter og bachelorprojekt så ansøgte SDU-udbud bedst muligt opnår en praksisdimension, der tager udgangspunkt i den robot- og automationsbranche der er mest relevante aftagere på Fyn og i Trekantområdet.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes en række beslægtede elektronikuddannelser i Danmark - elektroteknik på AU, elektronik og It på AAU og elektroteknologi på DTU.


Alle civilingeniøruddannelserne er kendetegnet ved en fælles 'base' af matematik, fysik og elektronikfagligheder, men differentiere sig især på kandidatdelen i forskellige profilleringsmuligheder. SDU's udbud i Sønderborg profillere sig i retning af industriel elektronik (tilpasset det lokale erhvervsliv), mens udbuddet i Odense målrettes robot og automationsbranchen - en målretning der ligger i naturlig forlængelse af dels SDU's forskningsstyrker på dette område; dels at langt størstedelen af Danmarks robot- og automationsvirksomheder er beliggende på Fyn.


Ansøgte bachelor i elektronik skærper denne profilering yderligere idet sigtet med uddannelsen allerede vil blive introduceret fra bacheloruddannelsens begyndelse og kontinuerligt flettet ind (i samarbejder med erhvervslivet) gennem uddannelsens semesterprojekter og ved bachelorprojektet.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er SDU's forventning, at der efter nogle års markedsføring vil kunne optages op mod 30 nye studerende årligt på ansøgte uddannelse.


Denne vurdering bunder dels i en realismebetragtning i forhold til rekrutteringsmulighederne; dels i fagmiljøets størrelse.


I takt med en yderligere udbygning af fagmiljøet optager SDU gerne flere end 30 studerende årligt såfremt der er ansøgere til det. Dette set i lyset af samfundsmanglen på civilingeniører i elektronik.


Typisk rekrutteres SDU's ingeniørstuderende relativt lokalt - dvs. der forventes primært studerende fra Fyn og Trekantområdet.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Studerende på ansøgte bacheloruddannelse i elektronik vil efter bestået første studieår kunne skifte til den beslægtede (og eksisterende) diplomingeniøruddannelse i elektronik - og det omvendte gør sig også gældende.


Dimittender fra ansøgte bacheloruddannelse vil have retskrav på optagelse på den tilhørende kandidat i elektronik og derved efter endt bachelor+kandidatuddannelse opnå civilingeniørgraden.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022 - 20 nye studerende


2023 - 25 nye studerende


2024 - 30 nye studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er ikke ingeniørpraktik på en bacheloruddannelse - derfor ikke relevant.


Dog er der i relation til eksisterende diplomingeniøruddannelse i elektronik et stærk udbygget samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvilket også kommer til synes gennem et aktivt aftagerpanel.


Det er hensigten, at ansøgte bacheloruddannelse i elektronik vil inddrage praksisnære opgavecases, eksempler, virksomhedsbesøg mm. i markant omfang.


SDU oplever en stor villighed til dette fra det lokale erhvervsliv - dels på Fyn, men også i stadig stigende grad i Trekantområdet. Der forvbentes således ikke udfordringer i relation til denne ambition.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Da der er tale om en dublering af en bacheloruddannelse i elektronik i en situation hvor der allerede findes den tilhørende kandidatuddannelse i elektronik, så har behovsafklaringen primært fokuseret på to områder: • Behovet for flere civilingeniører (bachelor+kandidat) i elektronik på Fyn og i Trekantsområdet

 • Uddybning af lokale erhvervsbehov for faglig profilering inden for rammerne af den eksisterende bacheloruddannelse i elektronik udbudt fra SDU Sønderborg.


Bacheloruddannelsen i elektronik udbudt fra SDU Sønderborg udbydes på engelsk qua dens placering i grænselandet. Ansøgte udbud (SDU Odense) skal udbydes på dansk.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil