Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Innovation og entrepreneurship - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
14/09-2021 19:08
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi SydVest Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Berit Tange bta@easv.dk tlf. 41775708

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Innovation og entrepreneurship

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Innovation and entrepreneurship

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of innovation and entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Alle erhvervsakademiuddannelser


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Innovation og Entrepreneurship, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, Hobrovej 85, 9100 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Innovation og entrepreneurship_dokumentation.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Det er i dag ikke muligt at videreuddanne sig inden for innovation og entrepreneurship i den sydvestlige del af Danmark. Behovet for iværksættere i området er stort, hvilket understøttes af Esbjerg Kommunes strategi om at prioritere iværksætterområdet, give lokale ildsjæle optimale vilkår og tiltrække nye iværksættere.


Business Esbjerg har udarbejdet den vedhæftede dokumentation, hvori der redegøres for den nuværende situation for iværksætteri i Esbjerg Kommune. Der oprettes få nye virksomheder i Esbjerg, og de, der oprettes har en lav jobskabelse. Til gengæld har de en god overlevelsesrate. Etablerede iværksættere identificerer selv, at udfordringer for at kunne vækste er viden og læring inden for digitalisering, salg og markedsføring samt organisation og ledelse. Alle emner, som top-up uddannelsen vil berøre.


I Esbjerg er der stort fokus på iværksættermiljøet – både gennem Esbjerg Kommune og Business Esbjerg, men også gennem private tiltag, eksempelvis Kosmopol og Next Step Challenge.


Esbjerg Kommune og Business Esbjerg har netop etableret et kreativt iværksætter-mødested, Riggen, der skal understøtte udviklingen, hvilket blandt andet fremgår af denne artikel: https://erhvervplus.dk/artikel/nu-skal-der-rigges-til-ambiti%C3%B8st-tiltag-skal-styrke-iv%C3%A6rks%C3%A6tteriet-i-esbjerg 
På Riggen er der mulighed for at indgå i et mentorprogram og 1-1 sparring eller deltage i en række arrangementer. Derudover er der mulighed for at få rådgivning ved advokat og revisor. På Riggens hjemmeside uddybes deres tilbud til iværksættermiljøet: https://www.riggen.dk/ 


Uddybende bemærkninger

Kosmopol er et innovativt iværksætterfællesskab, hvor det er muligt for iværksættere at gøre aktivt brug af hinandens kompetencer og deltage i sparring på tværs af forretningsområder. Der er tilknyttet et advisory board til unge virksomheder, der søger sparring fra erfarne iværksættere.


Boost Esbjerg i Next Step Challenge er et forløb, hvor iværksættere kan få hjælp til at gå fra iværksætterdrøm til virkelighed. Iværksættere tilknyttes en mentor i forretningsudvikling samt en facilitator, der guider igennem de forskellige faser af skalering og udvikling. Boost Esbjerg uddybes på hjemmesiden: https://www.nextstepchallenge.dk/boost-esbjerg/


Så rammerne i Esbjerg er sat til at tage mod dimittender fra Innovation og entrepreneurship PB og hjælpe dem videre med deres start-up virksomheder eller deres iværksætterdrømme.


Som Business Esbjerg beskriver i vedhæftede dokumentation, så har Esbjerg brug for flere iværksættere, flere innovative iværksættere og ikke mindst iværksættere med kompetencer til at deres virksomheder kan vækste.


Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, har også fokus på vigtigheden af, at der også i det sydvestlige hjørne af Danmark er et solidt, bredt og bæredygtigt uddannelsesudbud, hvilket fremgår af vedhæftede støtteerklæring.


Innovation og entrepreneurship er en del af Erhvervsakademi Sydvests DNA, og vi har tidligere været National Innovation Center (NIC). NIC har rødder helt tilbage til 2005, hvor vi har arbejdet med give vores studerende muligheden for at tilegne sig viden, kompetencer og færdigheder inden for innovationsprocesser og forretningsudvikling – ligesom NIC fungerede som viden-translatør mellem forskning og erhvervsliv. 


Vi afholder årligt en eller flere Innovationscamps (InnoCamp) for alle vores studerende, hvor der er fokus på at bruge forskellige innovationsværktøjer, omsætte viden til forretning, bringe de studerendes faglighed i spil i tværfaglige udviklingssamarbejder og lade de studerende pitche deres idé for et dommerpanel. InnoCamp udvikles i samarbejde med en af de store virksomheder i vores dækningsområde. Tidligere har vi afholdt InnoCamp i samarbejde med Cocio, Viking Life-Saving Equipment A/S, BMW og mange flere.


Vi oplever, at vores studerendes interesse i innovation og entrepreneurship er stigende. Blandt andet kommer det til udtryk gennem den massive tilslutning, der er til valgfag på tværs af uddannelser i iværksætteri. Tilslutningen er fortsat stigende, og det betyder, at vi i dag har ca. 100 studerende på tværs af uddannelser, der tager valgfaget i iværksætteri – fordelt på to danske hold og et internationalt hold i Esbjerg, samt et hold i Sønderborg.


Vi har spurgt de studerende på valgfaget ”Iværksætteri” om deres perspektiv på top-up uddannelsen i Innovation og entrepreneurship:  • Lots of creative persons on this school with great ideas. But they don’t know how to start up.”  Petra, stud. på markedsføringsøkonomuddannelsen

  • Fedt, hvis det har et mere praktisk fokus, fx at lære at pitche. Godt, hvis uddannelsen gør det muligt at bygge netværk op med andre faggrupper.” Mustafa, stud. på multimediedesigneruddannelsen

  • "Godt at blande uddannelserne, så man kan udnytte kompetencerne fra de forskellige fagretninger. Bacheloruddannelser i dag appellerer kun til én uddannelse.”  Jeppe, stud. på markedsføringsøkonomuddannelsen

  • "God idé, da man kan blive selvstændig inden for mange af de studieretninger, EASV udbyder. Mange multimediedesignere overvejer at blive selvstændige, og uddannelsen vil være et hjælpemiddel til dem.” Anne, stud. på multimediedesigneruddannelsen


De studerende rammer meget godt vigtigheden af, at uddannelsen udbydes i Esbjerg. EASV har en række forskellige erhvervsakademiuddannelser inden for både det tekniske område, det økonomisk/merkantile område, designområdet og IT-området, og alle giver adgang til top-up uddannelsen i Innovation og entrepreneurship. Udover uddannelsens læringsmål, vil både det mono- og tværfaglige netværk, der kan skabes være værdifuldt for kommende og igangværende iværksættere, innovationsmedarbejdere og forretningsudviklere.


Udover valgfag i iværksætteri, har vi på EASV et Student StartUp program, hvor studerende, der har en lille ny startup virksomhed eller en virksomhedsidé kan få sparring og indgå i et iværksættermiljø i vores ”Idea House” sammen med andre studerende med innovative og entreprenante ideer. Vi har spurgt et par af de studerende, der tidligere har været en del af vores Student Startup program – og nu er etablerede iværksættere - om deres perspektiv på top-up uddannelsen:  • En top-up indenfor innovation og entreprenørskab vil give mange muligheder for rigtig mange studerende, som jeg selv, her i Esbjerg. Hvis den havde været der under min uddannelse, havde jeg fokuseret målrettet efter denne og hvis den kunne have mulighed for at komme, vil jeg også søge muligheden for at komme på den. Esbjerg og hele Sydjylland rykker hurtigt frem i statistikken over kommuner og landsdele der har fokus på iværksætteri og udvikling og derfor vil denne top-up helt klart have stor potentiale for studerendes fremtid og iværksætteri i vores landsdel. Jeg vil stå stærkt bag projektet og give min fulde støtte til at få den til Esbjerg.” Mikael Falck, markedsføringsøkonom og iværksætter


  • "Jeg tog en top-up bachelor i ’International Sales & Marketing’, men hvis ’Innovation & Entreprenørskab’ havde været en mulighed, ville jeg have valgt den i stedet. Især fagene ledelse, forretningsudvikling og iværksætteri lyder spændende, og er nogle jeg meget gerne ville have haft. Som iværksætter af flere virksomheder ville min værktøjskasse have været tungere fra start, og jeg ville have haft mulighed for at skabe et værdifuldt netværk med andre iværksættere.” Anders Tolsgaard Nielsen, International Sales & Marketing PB og iværksætter


I ”Idea House” er det også muligt at komme i praktik, i den obligatoriske praktikperiode, med sin egen virksomhedsidé, uanset hvilken uddannelse, man er tilknyttet på EASV.


I UFM’s kvalitetsmåling ”Læringsbarometer - dimittendundersøgelsen” i 2020 svarer 18% af vores dimittender, at de kreative og innovative kompetencer, de har tilegnet sig på uddannelsen, anvendes i deres nuværende/seneste job. 10% af vores dimittender svarer, at elementer som Innovations- og entreprenørskabsaktiviteter er ét af de fem vigtigste elementer for at de er/har været i job.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen Innovation og entrepreneurship PB kvalificerer ikke nødvendigvis til et specifikt arbejdsområde, og uddannelsens indhold kvalificerer de studerende til at arbejde med forretningsudvikling, innovation og ledelse, hvilket kan give mulighed for beskæftigelse i mange forskellige brancher. Det er dog forventningen med etablering af uddannelsen i Esbjerg, at dimittenderne vil søge at starte egne virksomheder – ofte i tæt samarbejde med de understøttende aktiviteter eksempelvis Business Esbjerg har iværksat de seneste 3-4 år.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har været i tæt dialog med Business Esbjerg, der har udarbejdet den vedhæftede dokumentation. Derudover har Education Esbjerg med borgmester Jesper Frost Rasmussen og Erling Petersson, leder af Education Esbjerg, været med i drøftelserne om muligheden for at udbyde top-up uddannelsen i Innovation og entrepreneurship. Vi har i ansøgningen haft fokus på iværksættermiljøet og efterspørgslen efter iværksættere generelt i Esbjerg, da de studerende ikke uddannes til et specifikt aftagermarked.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På EASV har vi en bred uddannelsesportefølje med erhvervsakademiuddannelser inden for det tekniske område, det økonomisk-merkantile område, designområdet samt IT området. Alle uddannelserne er adgangsgivende til top-up uddannelsen i Innovation og entrepreneurship.


Vi har ikke umiddelbart beslægtede uddannelser på EASV, men der er andre top-up muligheder. I dag har vores studerende på uddannelserne til markedsføringsøkonom og multimediedesigner begrænsede muligheder for at tage en top-up professionsbacheloruddannelse, da EASV er dimensioneret på de uddannelser, de har adgang til. Dertil kommer, at vores studerende på uddannelserne til finansøkonom og serviceøkonom ikke har en top-up uddannelse, der ligger naturligt i forlængelse af erhvervsakademiuddannelsen. Innovation og entrepreneurship PB vil derfor give alle vores studerende adgang til en relevant top-up professionsbacheloruddannelse.


De nærmeste udbydere af uddannelsen er Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Aarhus, UC Lillebælt og Professionshøjskolen UCN.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgere til uddannelsen kan komme fra alle vores egne erhvervsakademiuddannelser i Esbjerg  (9 forskellige uddannelser inden for det tekniske område, det økonomisk-merkantile område og IT-området).


Uddannelsen skal udbydes i Esbjerg, men med mulighed for en hybrid model, så vi også kan rekruttere studerende fra vores egne erhvervsakademiuddannelser i Sønderborg (8 forskellige uddannelser inden for designområdet, det tekniske område, det økonomisk-merkantile område og IT-området)


Dertil kan der komme studerende, der på nuværende tidspunkt har færdiggjort sin erhvervsakademiuddannelse, men ønsker at videreuddanne sig inden for innovation og entrepreneurship.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med top-up uddannelsen Innovation og entrepreneurship PB er det forventningen, at dimittenden starter på arbejdsmarkedet. Opkvalificering og kompetenceudvikling er mulig ved efteruddannelse, eksempelvis ved en master i projekt- og innovationsledelse på Syddansk Universitet, Odense


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer et optag på 20-25 studerende pr. år de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har i dag et veludbygget samarbejde med en række virksomheder i  regionen/lokalområdet, der ønsker at have studerende i praktik – herunder en række etablerede iværksættervirksomheder og virksomheder, der ønsker praktikanter med innovative kompetencer eller kompetencer inden for forretningsudvikling.


Som studerende på PB i Innovation og entrepreneurship vil det være oplagt at være i praktik i egen virksomhed via EASV’s ”Idea House”, der er et tilbud til alle vores studerende. EASV’s Idea House består af to dele:


A) Student Start-Up
Mentorordning, hvor studerende med egen virksomhedsidé eller en start-up virksomhed kan få sparring og indgå i et start-up miljø


B) Praktikforløb
Hvor studerende kan være i praktik i Idea House med sin egen forretningsidé i egen ikke-etablerede virksomhed


Praktikpladserne forestiller vi os kan være inden for følgende områder:  • Allerede etablerede iværksættervirksomheder

  • Egen virksomhed via Idea House


Virksomheder, der arbejder med forretningsudvikling, innovative løsninger eller lignende


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil