Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Diplomingeniør i Software - VIA University College

VIA University College
14/09-2021 18:51
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Horsens og Viborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Karen Meisner Christensen, kamc@via.dk, tlf. 87 55 30 39

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Diplomingeniør i Software

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Software Technology Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diplomingeniør i softwareteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Diplomingeniør

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasiale uddannelser


STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF


En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen En relevant videregående uddannelse Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.


 


Specifikke adgangskrav:


Matematik A


Geovidenskab A


 


Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.


Med en gymnasial eksamen, kan der søges både i kvote 1 og kvote 2. Med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan der søges i kvote 2.


Fra 2023 har alle ingeniøruddannelser Engelsk B som adgangskrav, hvilket også vil gælde for dette udbud fra 2023.


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Udbuddet hører under Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps. I forbindelse med at indeværende 4-årige beskikkelsesperiode udløber d. 31. marts 2022 vil der være opmærksomhed på at supplere censorkorpset med censorer, som også er specialiseret inden for XR teknologi og relaterede teknologier.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1 Softwareingeniør Viborg sept. 2021.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Epinion har udarbejdet en behovsundersøgelse om softwarediplomingeniører med specialisering i XR, maj 2020. Undersøgelsen konkluderer, at softwareingeniører er en af de mest mangeltruede uddannelser i Danmark.


Fremskrivninger viser, at der i 2030 vil mangle 500 softwareingeniører på landsplan.


Den tidligere Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen ønskede, at der skabes flere uddannelsespladser for at tage højde for det øgede behov for dimittender på ingeniørområdet.


Viborg Kommune har igennem mange år satset strategisk på det visuelle område. Viborg er f.eks. optaget som UNESCO Creative City inden for kategorien Media Arts. Det seneste initiativ i rækken er Viborg Visuals - Danmarks Nationale Center for Visuel Formidling, som skal understrege Viborg som det førende sted i Danmark for visuel digital formidling. Endvidere har Animation Career Review har kåret TAW som verdens 7. bedste animationsskole i 2020 blandt 200 konkurrenter verden over.


Behovsundersøgelsen afdækker, at 33 virksomheder i Viborg Kommune gerne vil arbejde med XR teknologi. Det er både store, lokale virksomheder, som bakker op om et nyt udbud af softwareingeniøruddannelsen, heriblandt Grundfos, Mita Teknik og Deif samt en lang række SMV’ere. De forventer med et nyt udbud i Viborg at få adgang til en efterspurgt kompetence i denne del af regionen


Med en placering af et nyt udbud af softwareingeniøruddannelse med specialisering i XR teknologier i Viborg, bidrager VIA dermed til uddannelsesmæssigt at underbygge og forstærke det i forvejen tværfaglige miljø omkring visuelle og kreative uddannelser og virksomheder, geografisk placeret i og omkring Viborg. XR er en samlebetegnelse for de nuværende Augmented Reality og Virtual Reality teknologier og kommende beslægtede teknologier.


Uddybende bemærkninger

Virksomheder, der på nuværende tidspunkt har medarbejdere, som arbejder indgående med softwareudvikling (enten softwareingeniører eller andre medarbejdere), oplever allerede nu udfordringer i forbindelse med rekruttering. På landsplan angiver 41 pct., at det er svært at rekruttere softwareingeniører, mens 7 pct. finder det meget svært på nuværende tidspunkt. For medarbejdere med XR-kompetencer oplever 23 pct. af de adspurgte virksomheder i behovsundersøgelsen, at rekrutteringen er svær eller meget svær. Det gælder særligt små virksomheder og leverandørvirksomheder, der arbejder med XR-teknologien i virksomheden. Corona pandemien har øget interessen for kompetencer inden for de visuelle teknologier på meget kort tid, hvormed det vurderes, at markedet vil være modent til XR-teknologi fra 2025, så der vil blive et endnu større behov for dimittender på området.


 


Ifølge behovsanalysen er der ligeledes et øget regionalt og lokalt behov for softwareingeniører i den midtjyske region centreret omkring Viborg egnen og den nordvestlige del af den midtjyske region. Et nyt udbud med placering i Viborg vil således imødekomme dette regionale og lokale behov i denne del af regionen.


 


 


Aktuelt udbyder VIA et dansk og engelsk udbud af softwareingeniøruddannelsen i den sydøstlige del af regionen på Campus Horsens, der over de seneste år har set stigning i optag af studerende fra 129 studerende i 2018 til 203 studerende i 2020.


 


 


 


Ligeledes fremgår det af behovsanalysen, at en mindre andel af en ungdomsårgang i den midtjyske region sammenlignet med landet som helhed søger ind på ingeniøruddannelserne. Oprettelsen af et ekstra udbud af softwareingeniøruddannelsen i Viborg vil kunne bidrage til at øge søgningen mod ingeniøruddannelserne, så det kommer tættere på landsgennemsnittet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af kortlægningen af regionalt og lokalt behov for dimittender, forventes det, at udbuddet i Viborg på sigt vil uddanne 40-60 dimittender årligt.


Udbuddene i Horsens har hidtil uddannet op til 180 dimittender årligt fra det danske- og engelsksprogede udbud, men skal nu lukke langt de fleste af de engelsksprogede studiepladser pga. den politiske aftale om begrænsning af SU. I takt med, at antallet af dimittender er steget frem til i år, er dimittendledigheden faldet fra 19,4 pct. i 2013 til 7,1 pct. i 2016 (UFM datavarehus).


Tallene kortlægger derfor, at efterspørgslen overstiger udbuddet af dimittender. Med lukning af studiepladser på  det engelske udbud i Horsens, forventes efterspørgslen at stige yderligere.


Lokalt skøn på efterspørgsel på arbejdskraft:


I behovsundersøgelsen fremgår det, at de virksomheder, der forventer at arbejde med XR-teknologi i deres interne udvikling om tre år, forventer at have brug for 359 medarbejdere med XR-kompetencer på landsplan. Der kan konstateres at være tale om en betydelig stigning i efterspørgslen på ca. 144 pct. ifølge rapporten.


For uddybet argumentation se afsnittet ”Lokalt skøn på efterspørgsel på arbejdskraft” i Bilag 1.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I behovsanalysen er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 126 virksomheder med erfaring i XR-teknologi, samt afholdt en workshop i maj 2020 med 11 aftagervirksomheder.


Der er vedlagt tre typer af interessetilkendegivelser fra:


1.  Virksomheder, der i dag producerer og leverer XR-løsninger til lokale, regionale, nationale og internationale aktører


2.  Lokale og regionale virksomheder, der repræsenterer en stor andel af arbejdspladserne i og omkring Viborg Kommune, og som allerede arbejder med – eller vil arbejde med XR-løsninger


3.  Lokale uddannelsesinstitutioner, der allerede har opbygget eller vil opbygge fødekæder, eller vil indgå meritaftaler med en softwareingeniøruddannelse med specialisering i XR for at styrke uddannelsens lokale og regionale rekrutteringsgrundlag.


Alle aftagerne udtrykker samstemmende stor opbakning til VIAs ansøgning om udbud af Softwareingeniøruddannelsen i Viborg. Interessetilkendegivelserne fra aftagerne bekræfter konklusionerne om et eksisterende og fremtidigt stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere med specialiserede kompetencer som softwareingeniør, som det fremgår af behovsanalysen fra Epinion.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Andre udbydere af uddannelsen er Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udbyder diplomingeniør i softwareteknologi.


Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udbyder ligeledes softwareingeniør på bachelor- og kandidatniveau.


Udbuddet i Viborg bidrager med en profil, der fokuserer ikke kun bredt på de forskellige XR teknologier, men også særligt på de visuelle teknologier. Derfor er der aftalt samarbejder med Viborg Kommune og de omkringliggende virksomheder i branchen, samt ikke mindst med The Animation Workshop, der ligeledes er placeret i Viborg og en del af VIA University College.


Aarhus Universitet og Aalborg Universitet er blev hørt i forhold til denne ansøgning, og har ikke haft tilkendegivelser mod ansøgningen.


Uddybende bemærkninger

Der er ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Softwareingeniøruddannelsen i Viborg udbydes på dansk. Rekrutteringsgrundlaget forventes derfor at være danske studerende. For danske studerende forventes rekrutteringsgrundlaget primært at udgøres af unge, der afslutter en gymnasial ungdomsuddannelse (STX og HTX), samt kandidater fra erhvervsuddannelsen EUX samt erhvervsakademiuddannelser inden for det IT-faglige område – særligt datamatiker og IT-teknolog.


I følge behovsundersøgelsen fra Epinion er der et godt rekrutteringsgrundlag. I 2018/2019 færdiggjorde ca. 9.000 unge en gymnasial uddannelse fra en uddannelsesinstitution i Viborg eller de omkringliggende kommuner. Det fremgår også af rapporten, at der i 2019 blev optaget ca. 500 studerende tilsammen på datamatikeruddannelsen og


It-teknologuddannelsen i Viborg og de omkringliggende byer, og It-teknologuddannelsen er meritgivende for det nye udbud af softwareuddannelsen i Viborg


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der kan peges på følgende kandidatuddannelser som efter- og videreuddannelses-muligheder:


 


•  Civilingeniør i Computerteknologi (EN), Aarhus (AU)


•  ITKO - it, kommunikation og organisation, Herning (AU)


•  Software, civilingeniør, Aalborg (AAU)


•  Civilingeniør i Software Engineering (EN), Odense (SDU)


 


Særligt på civilingeniøruddannelsen i computerteknologi på AU er der allerede et eksisterende samarbejde, hvor AU optager dimittender fra VIAs softwareingeniøruddannelse fra Horsens.


 


Der vil under udviklingen af uddannelsen være fokus på at udvikle uddannelsesaktiviteter for uddannede softwareingeniører, der ønsker en toning over mod det visuelle miljø.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA vil oprette 40-60 studiepladser med ét årlig optag de første 3 år, såfremt der er nok ansøgere til udbuddet.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I bilag 1 er der er vedlagt en oversigt for de virksomheder, der har givet forhåndstilsagn om praktikpladser for softwareingeniøruddannelsen.


Der er lokalt store virksomheder, som bakker op om et nyt udbud af softwareingeniøruddannelsen, heriblandt Grundfos, Mita Teknik og Deif. Tilsammen tilbyder 31 virksomheder i Viborg Kommune og omkringlæggende kommuner mellem 35 og 53 praktikpladser og har derved garanteret praktikpladser til de studerende. VIA har tillige i samarbejde med Viborg Kommune kvalitetstjekket de pågældende virksomheder, og de forventes på den baggrund at kunne leve op til VIAs kvalitetskrav til praktikvirksomheder på ingeniørområdet.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D8 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil