Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
15/09-2021 08:13
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Roskilde

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Magdalena Barbara Persson Telefon 72 48 23 18 e-mail mabp@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Healthcare Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Sundhedsadministrativ koordinator

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Healthcare Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C


Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Generel kontoruddannelse
Kontoruddannelse (med specialer)
Social- og sundhedsassistent
Ingen specifikke adgangskrav.


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C


De specifikke krav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

(-)


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med erhvervsakademiuddannelsen i administrationsøkonomi. Censorkorpset kan suppleres, så alle fag/fagelementer, som indgår i uddannelsen, kan dækkes.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
BILAG SAK samlet 13.9.21.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) ønsker at udbyde erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration i Roskilde, hvor der på nuværende tidspunkt også udbydes to andre sundhedsfaglige uddannelser: fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.


Oprettelsen af uddannelsen i sundhedsadministration udspringer af regionernes og kommunernes behov for en fremtidssikret uddannelse, der skal tilvejebringe regionernes efterspurgte kompetenceløft blandt sundhedsadministrativt personale samt have fokus på at sikre kompetencer til at understøtte det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet har aktuelt brug for sundhedsadministrative koordinatorer til at koordinere og understøtte sammenhæng i patientforløb og på tværs af faglige og organisatoriske overgange.


Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter uddannelsen som lægesekretær og matcher faggruppens nye virkelighed og højner fagligheden. Det vurderes, at manglen på lægesekretærer vil stige signifikant i Region Sjælland fra 2025-2030 jf. analyse udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Region Sjælland.


For at sikre, at der er de rigtige kompetencer til stede i hele regionens geografi, ønsker Region Sjælland, at der oprettes et udbud af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i Roskilde. Region Sjæland forventer, at dette vil gavne rekruttingsmulighederne i Midt- og Nordvestsjælland, og det vil gøre det muligt at tilbyde de studerende en praktikplads tættere på deres uddannelse og bopæl.


I de ”uddybende bemærkninger” gennemgås følgende: • behovet for udbuddet (nationalt og regionalt);

 • et ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet;

 • at den lokale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften.


Uddybende bemærkninger

Behovet for udbuddet (nationalt og regionalt)


Udviklingstendenser, der fremmer efterspørgslen efter sundhedsadministrative kompetencer


Af notat af Danske Regioner om ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative medarbejder” (Danske Regioner, 2019a) fremgår det, at en række af de forandringskræfter og udviklingstendenser, vi allerede ser i dag, og som i fremtiden i endnu højere grad vil gøre sig gældende i samfundet og sundhedsvæsenet. Det vil have en afsmittende effekt på de sundhedsadministrative funktioner, og i forlængelse heraf også på de kompetencer, regionerne efterspørger hos det sundhedsadministrative personale.


Udviklingstendenserne omfatter: • stigning i antallet af ældre borgere, multisyge og kronikere;

 • fokus på at forebygge frem for at behandle;

 • højere krav til sundhedsvæsenet i form af høj tilgængelighed, effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige sundhedstilbud, der er tilpasset individuelle behov og muligheder;

 • demokratisering af teknologi og viden;

 • stigning i individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb som resultat af udviklingen i udbredelse i anvendelsen af digitale losninger og robotteknologi;

 • markant stigning i indsamlingen og brugen af data som led i den løbende kvalitetsudvikling;

 • stigning i kompleksiteten af den administrative sagsbehandling samt anvendelsen af teknologiske løsninger og digitale arbejdsgange.


Samlet set har forebyggelse, multisygdom, helhedsorientering, strukturelle forandringer i sundhedsvæsenets opbygning, hvor overgange mellem sektorer og specialer er et vilkår, indflydelse på behovet for sundhedsadministrative kompetencer i fremtidens sundhedsvæsen.


Aftagernes rekrutteringsbehov er stort


Behovet for dimittender fra uddannelsen i Region Sjælland er så stort, at det nuværende udbud af uddannelsen i Næstved med et årligt optag på 45 studerende ikke kan imødekomme aftagernes rekrutteringsbehov. Danske Regioners vurdering af behovet for uddannelsen blev forud for ansøgningen om etableringen af uddannelsen i Næstved vurderet til at svare til et optag på 30-32 studerende pr. år (Danske Regioner, 2019a), hvilket blev baseret på muligheden for at stille de nødvendige praktikpladser til rådighed på daværende tidspunkt. I forbindelse med nedlæggelse af lægesekretæruddannelsen, som udfases fra 2022, er det dog blevet tydeligt for Region Sjælland, at der er et større behov for dimittender end oprindeligt forventet.  Dette bygger på følgende: • Det vurderes, at manglen på lægesekretærer vil stige signifikant fra 2025-2030 jf. analyse udarbejdet af Center for Regional- og Turirmeforskning til Region Sjælland (Region Sjælland, 2019b).

 • Fire ud af fem regioner øgede i 2020 antallet af lægesekretær-stillinger med 200, herunder Region Sjælland med 30 flere stillinger, da efterspørgslen på de sundhedsadministrative kompetencer stiger (Friis, 2021);

 • Fremgangen i antallet af lægesekretærer kommer samtidig med meldinger om, at det mange steder er vanskeligt at besætte ledige lægesekretærstillinger, hvilket formand for de danske lægesekretærer, Nathali Schaap Degn bekræfter: ”Det er meget uheldigt og en udvikling, vi må have vendt hurtigst muligt. Når der ikke kan findes lægesekretærer til ledige job, betyder det, at administrative opgaver tager patienttid fra læger og sygeplejersker” (Friis, 2021).  

 • Region Sjælland oplever ligeledes, at der opslås sundhedsadministrative stillinger, hvor der ikke er ansøgere, hvilket bekræftes i regionens behovstilkendegivelse (bilag 2).

 • Ledende lægesekretær på Kirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus, Rikke Fog Nielsen, samt ledende lægesekretær på Medicinsk afdeling på Næstved Sygehus, Anne Herman, tilslutter sig til fulde ovenstående udmelding: ”Selv i dag er det en kæmpeudfordring at rekruttere lægesekretærer. Der er ofte meget få ansøgere og arbejdsopgaverne på sygehusene er meget forskelligartede – det betyder desværre også perioder med vakancer. Og hvis vi finder en kvalificeret kandidat, så er det jo ofte en som kommer fra en anden afdeling i regionen. Vores bekymring er at vi ikke kan få kvalificeret arbejdskræft nok i fremtiden” (interview, 1. september, 2021).

 • De ledende lægesekretærer påpeger desuden at: ”Der er store årgange af lægesekretærer, som går på pension inden for de næste 10 år. Det er derfor afgørende at vi får uddannet sundhedsadministrative koordinatorer, så vi kan rekruttere til den stigende opgave af sundhedsadministrative opgaver i Region Sjælland” samt at: ”Med den sundhedsadministrative koordinator uddannelse får vi kommende kollegaer, som har en anden bredde i fagligheden fx inden for IT og derfor vil kunne løfte flere opgaver inden for det sundhedsfaglige arbejdsområde end lægesekretærerne traditionelt har kunnet. Dermed bliver fremtidens rekrutteringsbehov også større, fordi sundhedssektoren udvikler sig og dermed også behovet for at vi bruger ressourcerne på den mest effektive måde” (interview, 1. september, 2021).

 • Den nationale dimittendledighed for lægesekretæruddannelsen i 2017 og 2018 var lav og lå på hhv. 2,3 % og 2,4 % 4-7 kvartaler efter dimission, mens dimittendledigheden i regionen faldt fra 2,8% i 2017 til 1% i 2018 (UFM datavarehus, bilag 5, tabel 3).


Samlet set er er der et stort behov for lægesekretærer, og da uddannelsen samtidig giver bredere kompetencer end lægesekretæruddannelsen, vurderer Absalon, at udbuddet i Roskilde vil matche behovet for arbejdskraft.


Ønske fra Region Sjælland om at oprette uddannelsesudbuddet


Region Sjælland ønske om, at Absalon opretter et udbud af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i Roskilde, ud over udbuddet i Næstved, er begrundet i, dels at regionen gerne vil sikre, at der er de rigtige kompetencer til stede i hele regionens geografi, hvilket har betydning for rekrutteringsmulighederne i Midt- og Nordvestsjælland, dels i at det vil gøre det muligt at tilbyde de studerende en praktikplads tættere på deres uddannelse og deres uddannelsessted.


Region Sjælland oplever, at der opslås sundhedsadministrative stillinger, hvor der ikke er nogle ansøgere. Samtidig udfases lægesekretæruddannelsen og de første ansøgningstal viser stor søgning til den nye uddannelse. Region Sjælland vurderer derfor, at behovet for det nye udbud er markant, som det fremgår af regionens anmodning om etablering af erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration i Roskilde: ”Uddannelsen har på nuværende tidspunkt et optag på 45 studerende. Efter dialog med relevante parter i regionen, har behovet for at uddanne sundhedsadministrativt personale dog vist sig at være betydeligt større. Derfor ønsker Regionen, at optaget øges med etableringen af et udbud i den nordlige del af regionen.”


For uddybning henvises til Regions Sjællands anmodning i bilag 2.


Den lokale tilknytning er nødvendig for at kunne fastholde arbejdskraften


Et lokalt forankret udbud af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i Roskilde vil få stor betydning for at kunne løse rekrutteringsudfordringerne for Region Sjællands sygehuse, hospitaler og lægepraksisser.


Flere undersøgelser viser, at dimittender i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i nærheden af det sted, hvor de har taget deres uddannelse (Center for VækstAnalyse, 2014; Danske Professionshøjskoler, 2016; Danske Regioner, 2021).65 pct. af de studerende, som er tilflyttere, bor fortsat i kommunen et år efter endt uddannelse, mens hele 86 pct. af de lokale dimittender bliver i kommunen. I gennemsnit bor 75 pct. af professionshøjskolernes dimittender i udbudsstedets kommune året efter afsluttet uddannelse (Damvad Analytics, 2018).


I forlængelse heraf, viser en nyere bosætningsanalyse, at en høj andel af dimittender fra landets professionshøjskoler bor i den region, hvor de er uddannet, uanset hvor i landet, de er uddannet. I Region Sjælland bliver 76 pct. boende, mens landsgennemsnittet er 73 pct. Desuden viser analysen, at der er flest dimittender fra professionshøjskolerne, som bor i samme kommune, som de er uddannet i. På landsplan er næsten hver tredje dimittend fra en professionshøjskole, bosat i dimittendkommunen 10 år senere (Danske Regioner, 2021).


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det er uddybet i de tidligere afsnit, er der behov for et udbud i Roskilde for at imødekomme behovet for dimittender og sikre en tilstrækkelig uddannelsesdækning.


Absalon forventer at optage 35 studerende på et nyt udbud i Roskilde. Af dem forventes det, at 26 vil dimittere årligt fra 2025 (se bilag 5, tabel 4 og 5). Udregningerne er lavet på baggrund af den gennemsnitlige fastholdelse på fysioterapeut- og socialrådgiver-udbuddene i Roskilde. Disse to udbud er valgt på grund af deres sundheds- og administrative indhold. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Absalon fik i april 2020 godkendt ansøgningen om etablering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i Næstved med studiestart september 2021. Nærværende ansøgning om et udbud af uddannelsen i Roskilde bygger videre på dette forarbejde (jf. bilag 3).


I forbindelse med etableringen af uddannelsen har der løbende været dialog mellem Absalon og Region Sjælland om udviklingen af uddannelsen, hvor regionen har tilkendegivet et ønske om, at uddannelsen også udbydes på Campus Roskilde. Bl.a. er behovet for sundhedsadministrative medarbejdere på regionens arbejdspladser såvel som i kommunerne drøftet på mødet i Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) d. 31. maj 2021. På mødet blev det drøftet, at der er et markant behov for at etablere udbuddet i Roskilde. Ovenstående afspejles i anmodningen om etablering af uddannelsen fra Region Sjælland, som der her henvises til (bilag 2).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet i Roskilde vil bidrage med forventet 26 ekstra dimittender i Region Sjælland, der supplerer de 45 eksisterende studiepladser i Næstved.


Af ansøgningstallene fremgår det, at 96% af 1. prioritetsansøgningerne i Næstved er fra ansøgere bosat i Region Sjælland (bilag 5, tabel 2). I særdeleshed kommer ansøgere fra Næstved og nabokommunerne Vordingborg, Faxe, Ringsted, Sorø og Slagelse - 64 af de 97 ansøgere. Der er meget få ansøgere fra Roskilde og nabokommunerne, og derved vil det nye udbud i Roskilde have en begrænset effekt på søgningen til udbuddet i Næstved. Der er i dag størst overlap til kontoruddannelsen med specialet i lægesekretær, der udfases fra 2022. Herudover er erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i mindre omfang beslægtet med samfundsfaglige og merkantile uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau som uddannelserne til serviceøkonom, administrationsøkonom og administrationsbachelor, der ikke indeholder sundhedsfaglige fagområder og uddannelsen til sygeplejerske, hvor der ikke er fokus på administrative elementer.


Andre udbydere af uddannelsen er professionshøjskolerne:UCN, VIA UC, UC SYD, UCL, og KP.


Uddybende bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med 168 ansøgere til udbuddet i Næstved i 2021, som primært er bosat i lokalområdet, forventer Absalon en tilsvarende høj søgning til udbuddet i Roskilde (bilag 5, tabel 1). Udbuddet vil tiltrække studerende fra Nordvestsjælland og de nærliggende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød. Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er 6.842 personer svarende til ca. 25 % af Absalons samlede rekrutteringsgrundlag i Region Sjælland (se bilag 5, tabel 6, 7a og 7b). Absalon vurderer på denne baggrund, at der er et solidt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen.


Det vurderes ikke, at udbuddet får negativ effekt på søgningen til andre videregående uddannelser, da uddannelsen vil tiltrække ansøgere, der tidligere ville søge lægesekretæruddannelsen på Handelsskolen i Roskilde. Vi har hørt KP om det nye udbud og deres svar er vedlagt (bilag 4).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på relevante bachelor- samt diplomuddannelser.


Med en erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator er det muligt at videreuddanne sig inden for både det administrative- og sundhedsfaglige område.


Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Absalon forventer at oprette 35 studiepladser i Roskilde med et årligt optag i september. Med de eksisterende 45 studiepladser i Næstved kan vi se frem til et samlet årligt optag på 80 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det fremgår af anmodningen fra Region Sjælland (bilag 2) vil regionen stille de nødvendige praktikpladser til rådighed for det forventede årlige meroptag på 35 studerende.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen yderligere bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D9 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil