Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi – forretningsanalyse og ledelse - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
03/02-2020 10:33
2020-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karin Tovborg Jensen, CBS, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg, ktj.edu@cbs.dk, tlf. 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi – forretningsanalyse og ledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management

Den uddannedes titel på dansk
Cand.merc. – forretningsanalyse og ledelse

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En dansk bacheloruddannelse eller tilsvarende. Endvidere skal de studerende opfylde et adgangskrav om følgende beståede ECTS-point:


45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:


Mikroøkonomi 


Organisation 


Marketing


Kvantitative metoder/ Statistik


Regnskab


Finansiering


 


45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi/Økonomi


 


Følgende CBS bacheloruddannelser giver direkte adgang (har retskrav) til Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management:   


 


-          HA Almen


-          BSc in International Business


-          BSc in Business Administration and Service Management


-          HA i erhvervsøkonomi og projektledelse


-          BSc in International Shipping and Trade


-          HA i Europæisk Business


 


Følgende øvrige danske bacheloruddannelser er adgangsgivende, dvs. de opfylder antal ECTS-point inden for de ovenfor nævnte fagområder, men har ikke retskrav:


- HA Almen from University of Southern Denmark


- HA Almen from Roskilde University


- BSc in Business Administration from Roskilde University


- HA Almen from Aarhus University


- BSc in Economics and Business Administration from Aarhus University


- HA Almen from Aalborg University


- BSc in Economics and Business Administration from Aalborg University


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Baggrund:


Udviklingen af en ny Cand.merc.-uddannelse har taget sit afsæt i et krav fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til CBS om, at skulle tilbyde retskrav til alle Cand.merc.-linjer på den nuværende uddannelse. Hidtil er et retskrav til Cand.merc.-uddannelsen givet til den samlede uddannelse og ikke til en specifik linje. Adgang til de enkelte linjer er givet gennem anvendelse af udvælgelseskriterier til den enkelte linje, vel og mærke hvis der er flere ansøgere til linjen, end der er pladser. Ansøgere, der får afslag på en specifik linje, tilbydes plads på en anden af cand.merc.-uddannelsens linjer.


Den anvendte optagelsesprocedure hænger tæt sammen med det begrænsede antal pladser på hver linje. Dette antal korresponderer tæt med undervisningsressourcerne på CBS og med institutternes mulighed for at levere den nødvendige forskningsbaserede undervisning, der kræves for at sikre uddannelsens kvalitet. En optagelsesprocedure med retskrav til de enkelte linjer er derfor ikke en mulighed, fordi man herved risikerer flere studerende på enkelte linjer, end man kan håndtere ressourcemæssigt inden for de enkelte fagområder.


CBS er blevet enig med ministeriet om at løse ovenstående problemstilling gennem udvikling af en ny Cand.merc.-uddannelse, som så bliver den uddannelse, der gives retskrav til. Optaget til de eksisterende Cand.merc.-linjer vil ændres således, at der ikke gives retskrav til nogen af linjerne, og dermed kan antallet af studerende på linjerne kontrolleres. På baggrund af den nye retskravsuddannelse er der igangsat en proces på CBS i efteråret 2019/foråret 2020, hvor universitetets samlede kandidatuddannelsesportefølje gennemgås af en bredt sammensat arbejdsgruppe. Den nye uddannelse vil ikke betyde, at det samlede antal studiepladser forøges på kandidatniveau, men vil blive holdt inden for den med ministeriet aftalte optagsramme for engelsksprogede uddannelser fra 2019. 


CBS er desuden ved at udvikle en ny strategi, som forventes at få indflydelse på den samlede uddannelsesportefølje ligesom et tværgående kompetenceprojekt, the Nordic Nine, også vil blive implementeret i løbet af 2020 og 2021. På den baggrund forventes det, at der kan komme justeringer af fagsammensætning o. lign. inden studiets start. 


Da den nye cand. merc. vil være retskrav for 6 betydelige bacheloruddannelser, søger CBS prækvalifikation for uddannelsen i februar 2020 med henblik på at kunne informere nye bachelorstuderende ved optaget sommeren 2020 om, at de vil få retskrav til den nye kandidatuddannelse fra 2023. Uddannelsen planlægges først at starte op med det første retskravsoptag i 2023. 


Den foreslåede titel til den nye uddannelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management.


Titlen signalerer det stærke erhvervsøkonomiske fundament. Det er afgørende for, at den nye uddannelse opfylder kriterierne for en Cand.merc.-uddannelse, og for at den kan være den naturlige retskravsoverbygning for de bacheloruddannelser, der har retskrav til Cand.merc. 


 


Særlige bemærkninger i forbindelse med forslaget til titel


Uddannelsen skal være retskravsoverbygning på seks HA varianter og skal derfor være en cand.merc. uddannelse, på engelsk: Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration. Denne generiske titel er velkendt og dækker uddannelsens overordnede profil.


Der er imidlertid et behov for officielt at angive, at der er forskel på denne nye (retskravs)uddannelse og de eksisterende cand.merc. variationer. Det foreslås derfor, at formuleringen i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen ændres således, at der som vi kender det fra andre fagområder fx ingeniør tilføjes ”med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse”.


Det er tilkendegivet som et klart ønske fra både studerende og aftagere, at fagbetegnelsen kan anføres som en del af den officielle titel, således at specialiseringen kan angives, som det kendes fra DTU.  


Det er CBS’ hensigt at benytte betegnelsen "forretningsanalyse og ledelse", på engelsk arbejdes der med følgende varianter som fagbetegnelse for den nye generelle cand.merc. uddannelse: "Management and Business Analytics", "Management and Business Analysis" eller "Analytics and Management".


Det skal i øvrigt bemærkes, at CBS generelt overvejer, om oversættelsen af cand.merc. til MSc. in Economics and Business Administration er tidsvarende. En sådan ændring skulle imidlertid drøftes med de andre cand.merc. universiteter og gælde for alle oversættelser af cand.merc. - herunder når det indgår i kombinationsuddannelser etc. I givet fald vender vi tilbage til dette i forbindelse med indkaldelse af ønsker til titelændringer.


Kriterier for udvikling af uddannelsen


Udviklingen af den nye uddannelse er som udgangspunkt baseret på følgende kriterier:


- Uddannelsen skal være relevant for alle bachelorstuderende med retskrav


- Uddannelsen skal kunne tiltrække kvalificerede førsteprioritets ansøgere


- Uddannelsen skal have en klar og relevant job profil


- Uddannelsen skal være fleksibel ift. antal studerende (20-500 studerende)


Herudover er der, i den initiale fase af udviklingen, samlet baggrundinformationer i form af optagelsesdata og optagelsesmønstre på den nuværende Cand.merc.-uddannelse, og der er indhentet ”benchmark”-informationer fra et udvalg af Business Schools i Europa (HEC Paris; IE Business School Madrid; Imperial College; London Business School; Mannheim Business School; and WU Vienna) og i USA (Boston University; Cox School of Business; and Duke’s Fuqua School of Business).


De valgte institutioner og uddannelser er identificeret gennem internationalt tilgængelige informationer om ranking af Master in Management programmer (www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/management/2019; www.mim-essay.com/review/masters-in-management-in-usa/). Det skal dog nævnes, at baggrundsmaterialet om andre masterprogrammer kun er brugt som inspiration, fordi mange af de udenlandske programmer er 1-årige masterprogrammer og derfor ikke direkte sammenlignelige med en 2-årige kandidatuddannelse på CBS.


Formål og erhvervssigte:


Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management er en forskningsbaseret, engelsksproget kandidatuddannelse med et udtalt fokus på analyse og ledelse i form af ”informed decision-making” baseret på erhvervsøkonomiske teorier og metoder. Uddannelsen sigter efter at give kandidaterne ansættelse inden for Business Analytics, Consultancy and Management positioner så som Account Manager, Business (process) Analyst, Business Controller, Business Developer, Commercial Support Officer, Compliance Manager, Market Analyst, Operations Specialist, Project Manager, Reporting Analyst, Executive assistent og andre lignende og relaterede jobs.


Kompetencemål:


Ift. viden vil kandidaten:


- Have en forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau inden for erhvervsøkonomi og ledelse og særligt inden for Business Finance and Management Accounting, Strategy and Organization, Market and Business Analytics


- Kunne forstå og på et videnskabelig grundlag reflektere over det erhvervsøkonomiske fagområdes viden, og karakterisere dets praktiske relevans og anvendelse inden for Business Decision Making


Ift. færdigheder vil kandidaten:


- Beherske teorier, modeller og rammesætning inden for erhvervsøkonomi og ledelse samt udvise generelle færdigheder inden for området


- Mestre videnskabelige metoder og redskaber – både kvalitative og kvantitative -  inden for erhvervsøkonomi og ledelse 


- Kunne anvende og vælge mellem det erhvervsøkonomiske fagområdes teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller


- Kunne analysere og anvende Business Performance Data og andre relevante informationer i komplekse beslutninger


- Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger, så det bliver relevant og forståeligt for både fagfæller og ikke-specialister


Ift. kompetencer vil kandidaten:


- Kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller


- Selvstændigt kunne igangsætte innovation og forandringer i Business, Strategy and Organization


- Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar


- Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

 


Den nye uddannelse er designet som den naturlige overbygning til de bacheloruddannelser, som har retskrav til den nuværende Cand.merc.-uddannelse og udbydes derfor på engelsk, da en del af disse er engelsksprogede. Desuden er engelsk det primært talte sprog i mange af de større aftagervirksomheder, som uddannelsen henvender sig til. På den baggrund er det en stor fordel for dimittenderne at have en solid engelsk fagterminologi med som ballast. Uddannelsen læner sig op ad den nuværende Cand.merc.-uddannelse og lægger sig i rækken af klassiske Cand.merc.-uddannelser i erhvervsøkonomi.


Uddannelsen er baseret på ”state-of-the art” erhvervsøkonomi, og fundamentet er de store erhvervsøkonomiske discipliner kombineret med et stærkt fokus på analyse til brug for beslutningstagning og implementering i virksomhederne. Fagene i den nye uddannelse er inden for advanced business finance and management accounting, broader organizational analysis and strategic management, business analytics and technical tools, and business project. I nedenstående figur ses en fagoversigt for uddannelsen:
 


 


 


 


 


 


 


1st Year 


 


1st Semester 


 


2nd Semester 


 


1st Quarter 


 


2nd Quarter 


 


3rd Quarter 


 


4th Quarter 


Corporate Finance


(7,5 ECTS)


 


 


Management Accounting (7,5 ECTS)


 


 


  


Strategy & Organization  (7,5 ECTS)


 


 


Market Development


(7,5 ECTS)


  


Business Analytics


(7,5 ECTS)


 


 


Market-informed Decisions


(7,5 ECTS)


  


Qualitative research methodology


(7,5 ECTS)


 


Business Project


(7,5 ECTS) 


 


 


 


2nd Year 


 


3rd Semester 


 


4th  Semester 


Elective (7,5 ECTS)


Elective (7,5 ECTS)


Elective (7,5 ECTS)


Elective (7,5 ECTS)


 


Options:


-           International exchange


-           Electives (incl. Minors)


-           Company internship


-           Research internship


-           Entrepreneurship program


-           “Externship” (to be developed)


-           Industry studies abroad (to be developed) 


Graduate Thesis/Dissertation (30 ECTS) 


 


Uddannelsen har fokus på fleksible læringsmuligheder for de studerende, og blended learning anses som en integreret del af curriculum udviklingen, ikke mindst ift. mulighederne for at skalere op og ned ift. en mulig fluktuation i optaget af studerende.


Første studieår


Første quarter (15 ECTS) fokuserer på kompetencer inden for erhvervsøkonomi og finansiering, der anses for at være et grundlæggende fundament for General Management. Kurser i Corporate Finance og Management Accounting er derfor kernekurser på første quarter af uddannelsen.


Andet quarter (15 ECTS) fokuserer på emner inden for Strategy, Leadership and Organization for at komplementere erhvervsøkonomi og finansiering med en bredere kontekstuel forståelse. Der udbydes derfor fag inden for områderne Strategy and Organization (herunder aspekter ved forretningsudvikling og innovation) og Market Development (inkl. Marketing og salg).  Fagene skal udvikles med indhold af elementer vedr. forretningsetik, social ansvarlighed og bæredygtig udvikling.


Tredje quarter (15 ECTS) fokuserer på Data-driven Business Decisions og udvikling af kompetencer, som der er et stigende behov for på jobmarkedet. Der skal derfor udvikles fag som integrerer teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for Business Analytics og Market Informed Decision Making. Fagene skal kombinere den bredere kontekstuelle forståelse, opbygget i første og andet quarter, med specifikke analytiske kompetencer, metoder og værktøjer til analyse og formidling af store datasæt af relevans for en virksomheds forretningsområde.


Fjerde quarter (15 ECTS) supplerer med et focus på Qualitative Research Methods, ligesom et afsluttende Business Project træner de studerende dels i anvendelse af data som grundlag for at træffe komplekse beslutninger og dels i at formulere og præsentere evidensbaserede argumenter.


Andet studieår


På uddannelsens tredje semester sigtes der efter at udvide valgmulighederne for de studerende og udbyde nye former for læringsaktiviteter ud over valgfag, minors og udveksling. Sådanne aktiviteter kunne indeholde struktureret virksomhedspraktik, Entrepreneurship programmer, Forskningsassistent-programmer mv. Herudover afsøges muligheder for etablering af ”Eksternship” (projektbaseret konsulentarbejde involverende flere virksomheder) og ”Industry studies abroad” (international uddannelsesmulighed i samarbejde med CBS partneruniversitet, hvor de studerende eksponeres for temaer inden for Business in Society i andre lande).


Fjerde semester er struktureret som et traditionelt kandidatafhandlingsforløb på 30 ECTS.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

 


Idet uddannelsen hører til de klassiske Cand.merc.-uddannelser i erhvervsøkonomi foreslås den indplaceret under takst 1.


Forslag til censorkorps
Uddannelse er knyttet til det erhvervsøkonomiske censorkorps i Danmark.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Overblik over arbejdsmarkedsbehov.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

Udviklingen af en ny Cand.merc.-uddannelse på CBS har, som tidligere beskrevet, udgangspunkt i et ministerielt krav om at sikre et gennemskueligt optag til Cand.merc.-uddannelsens enkelte linjer, for de bacheloruddannelser, der i dag har Cand.merc., som deres naturlige overbygning. Beslutningen om at udvikle en ny retskravsoverbygning er dermed i overensstemmelse med ministeriets ønsker herom. Udgangspunktet for udviklingen af den nye Cand.merc.-uddannelse, herunder et nationalt og regionalt behov for uddannelsen, er derfor reelt uændret ift. den nuværende Cand.merc. uddannelse på CBS. Det nationale og regionale behov for denne nye erhvervsøkonomisk uddannelse er dog afdækket i aftagerundersøgelsen – se bilaget ”Overblik over arbejdsmarkedsbehov”.


Da den nye uddannelse, for at kunne blive en både relevant og stærk retskravsuddannelse, er søgt udviklet med en grundstamme af de brede erhvervsøkonomiske fagligheder og fokus på analyse og ledelse, har det alene været relevant at undersøge arbejdsmarkedsbehovet for denne type dimittender – altså Cand.merc. (Erhvervsøkonomi).


I bilaget ”Overblik over arbejdsmarkedsbehov” gives et overblik over de kilder, der er trukket på i udviklingen af den nye Cand.merc.-uddannelse på CBS. Bilaget indeholder datamateriale og argumenter for arbejdsmarkedets behov for den type dimittender, som uddannelsen fører til samt resultatet af en aftagerundersøgelse foretaget i november og december 2019 samt januar 2020.


I bilaget dokumenteres det både, at de nuværende Cand.merc.-dimittender fra CBS meget hurtigt finder ansættelse efter endt uddannelse, og at der fortsat vil være en fremtidig og endog forøget efterspørgsel efter Cand.merc.-uddannede. Opgørelser fra Danmarks statistik viser, at CBS’ Cand.merc.-dimittender i dag primært ansættes i de større virksomheder og i de mere traditionelle erhvervsøkonomiske brancher, som Erhvervsservice, Finansiering og Forsikring samt Handel og Transport. Det vurderes derfor, at dimittenderne fra den nye uddannelse naturligt fortsat vil finde ansættelse inden for disse virksomheder.


Flere rapporter viser herudover, at kandidater med en længerevarende uddannelse bidrager positivt i de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og at denne type kandidater bidrager til virksomhedernes vækst. Undersøgelserne viser, at der vil være en stigende efterspørgsel på netop de kompetencer, som den nye Cand.merc.-uddannelse rummer.  


Den foretagne aftagerundersøgelse omfatter interviews med små, mellemstore og store virksomheder. Respondenterne i undersøgelsen tager generelt rigtig godt imod den nye Cand.merc.-uddannelse, hvilket følgende få uddrag af citater viser:


Klaus Bach Thomsen, Bestyrelsesformand, Focus Lighting A/S (Lille virksomhed)


Jeg synes fagbeskrivelsen er god, og at fagene passer godt til en kandidat i mere generel ledelse og management funktion.


Jeg ser en kandidat i en funktion, hvor man sidder og bidrager med at assistere med analysearbejde for CEO’en. Jeg tror, at SMV-segmentet vil have en større forståelse for hvad en kandidat med denne her baggrund vil kunne byde ind med, fordi uddannelsen har en bredere generel profil med fokus på analyse.


Jeg synes kun det er godt, at uddannelsen er på engelsk, og jeg ser det som en klar fordel. Jeg er sikker på, at det er en fordel, når man skal kommunikere med leverandører og samarbejdspartnere.  


Jeg kunne godt se at vi ansatte denne type kandidater, der f.eks. kunne bidrage i arbejdet med salg i Danmark, markedsforståelse, eksport. Set ud fra vores virksomhed og SMV segmentet generelt ville jeg foretrække denne her uddannelse frem for de andre cand.merc. linjer, da jeg føler den matcher det segment godt med sin brede profil. 


 


Camilla Dreichmann, Cheif Operating Officer, MATE BIKE (Lille virksomhed)


Jeg synes at fagligheden i den nye uddannelse er god og mener, at fagsammensætningen er super relevant.  Der må godt være endnu mere fokus på strategi og lederskab.


Jeg synes især, at uddannelsen er relevant inden for consulting på strategi niveau og det er godt at uddannelsen er på engelsk.


Jeg regner med, at vi godt kan aftage kandidater med denne uddannelsesbaggrund, når de kommer på markedet og vi kunne også godt tænke os at tilbyde internships til disse kandidater.   


 


Andreas Von Der Heide, CEO, Les Deux (Lille virksomhed)


Jeg syntes generelt, at uddannelsen ser godt ud. En dimittend med den profil kunne sagtens være en profil, der kunne komme ind og sidde under en CEO i en operationsafdeling. Det er et krav, at uddannelsen er på engelsk, da al vores kommunikation foregår i engelsk. Jeg synes faktisk, at uddannelsen lyder ret spændende og kunne godt se os ”prøve kræfter” med en sådanne profil - også i forhold til internship i vores virksomhed. 


 


Christian Rud Ingvardsen, CEO, Christonik ApS (Lille virksomhed)


Jeg vurderer uddannelsen til 5 ud af 5, da jeg synes det er ganske relevant for vores udfordringer. Det er særligt inden for det analytiske, at vi mangler kompetencer, og her tænker jeg på den analytiske tilgang til arbejdet. Det er super relevant med en kandidat, der kan sidde i en analyse funktion og se på, hvor der kan ændres, justeres eller udforskes mere og på den måde optimere strukturen i virksomheden. Jeg ser det som en generalist, der kan se på virksomheden med analytiske briller.


Jeg kan godt se dimittender med den uddannelse i virksomheden og også at have internships. Jeg vil være mere tilbøjelig til at ansætte en kandidat fra denne uddannelse end fra en af de andre cand.merc. linjer. Det skyldes, at dem der kommer ind hos os, skal være generalister. 


 


Hans Christensen, Adm. Direktør, Einar Kornerup (Mellemstor virksomhed)


Jeg vil vurdere fagligheden i uddannelsen til 5 ud af 5 mulige. Jeg tænker, at der generelt er et behov for den type dimittender i vores branche. Jeg kan se en sådanne dimittend indgå som assistent i direktionen og være behjælpelig med analyser og generel baggrundsmateriale som grundlag for at træffe beslutninger.


 


Berit Jebjerg, HR Direktions Chef, Strömma (Mellemstor virksomhed)


At uddannelsen har meget fokus på det analytiske, ser jeg som en fordel, så man ikke bare ”gør som man plejer”. Jeg ser rigtig meget forretningsudvikling med denne uddannelse – uddannelsens fokus på analyse og data er med til at sikre, at man ikke går glip af forretning, fordi man ikke forstår at analysere og anvende data optimalt. En forståelse for data på den måde kan virkelig være med til at sikre forretningen på sigt.


Jeg synes, at uddannelse skal være på engelsk. Derudover er det en god idé at have internship på uddannelsen og jeg kunne godt se for mig, at vi kunne aftage dimittender og tilbyde internship.


 


Michael Lindgaard Hedemann, HR-konsulent, Middelfart Sparekasse (Mellemstor virksomhed)


Jeg synes at fagligheden i den nye uddannelse ser meget fin ud og vil umiddelbart give den 5 ud af 5 mulige. Jeg kunne forestille mig en kandidat med denne baggrund i en compliance funktion, hvor man ser på det forretningsmæssige internt såvel som eksternt. Ellers kunne det være inden for de regulatoriske forhold eller i en analysefunktion med henblik på forretningsudvikling. Det kunne også være en reel direktionsassistent. Vi kunne godt have funktioner i vores virksomhed til en sådan kandidat. Det er fint at uddannelsen er på engelsk. Vi er en mere og mere global verden. Det jeg tror der er vigtigt, er at fastholde de særkender, der er ved danske virksomheder og erhvervsliv.


Carsten Suhrke, Adm. Direktør, Pernod Ricard Denmark (Mellemstor virksomhed)


Jeg synes, at uddannelsen er yderst relevant og fanger mange af de udfordringer, som mange virksomheder står overfor nu. Uddannelsen er dog mest rettet mod større virksomheder. Vi ligger på grænsen til at have en størrelse, hvor der kunne være plads til en sådan kandidat, da vi ikke har en stabsfunktion, hvor en sådan rolle nok passer bedst ind. 


Jeg synes det er fornuftigt, at uddannelsen er på engelsk. Internationaliseringen får bare mere og mere fat om det danske erhvervsliv, mange større virksomheder har engelsk-sproget ledelse, og rigtig mange kommercielle ord og begreber er jo engelske alligevel. 


 


Bo Ritsmar, Head of Site Operations & HR, Roche Innovation Center Copenhagen A/S (Mellemstor virksomhed) 


Jeg vurderer uddannelsen med Roche Danmark øje, der også omfatter vores commercial affiliates. Jeg vil vurdere fagligheden til 5 ud af 5 mulige. Der er ikke faglige mangler, som springer mig i øjnene.


Der er mange forskellige muligheder i forhold til relevante jobfunktioner for en kandidat med den baggrund her i Roche Danmark. De kunne eks. være i en stilling som business controller eller business Analyst. Det kunne også være i en funktion med egentligt fokus på markedsanalyser. Jeg kunne også sagtens se en kandidat med denne baggrund i en stilling som direktionsassistent eller lign. Det er rigtig godt, at uddannelsen er på engelsk. Der vil også være rig mulighed for at formidle praktikophold – det er noget som vi har erfaring med og har nydt godt af – det er en win-win


 


Peter C. G. Andersen, IBM, Digital Channels Leader (Stor virksomhed)


Vi kan sagtes aftage dimittender med denne uddannelse. Vi ville ansætte sådan en profil inden for salg, marketing og Finans. Jeg giver uddannelsens fagsammensætning 4 ud af 5. Der mangler noget om den digital transformation – især i forhold til digitalisering – altså hvordan digitale virkemidler fordre organisatorisk forandring. Det er godt at uddannelse er på engelsk.


Anne-Kristine Prag Steinitz, Global Director Strategic Operations, Global Medical Affairs, Novo Nordisk (Stor virksomhed)


Det er super godt, at uddannelsen har fokus på analyse herunder big data. Vores beslutninger kommer til at være drevet at data, men der er endnu få folk, der forstår at sætte dem op, indsamle data og analysere dem samt hvilke beslutninger man kan træffe på baggrund af hvad.


Vi ser den nye uddannelse som et supplement til de funktioner, som vi har i dag. Det skal give os en større og dybere indsigt i de analyser, som vi foretager i dag.


Jeg er overbevist om, at vi godt kan aftage dimittender med den nye uddannelse – og så er det godt at den er på engelsk.   


 


Nils Koch Jensen, Partner, Kunde & Co (Stor virksomhed)


Uddannelsen virker som en naturlig forlængelse af HA Almen og ligger i sfæren omkring generalistlinjer som f. eks. International Business.


En jobfunktion som konsulent vil være oplagt for en dimittend med denne baggrund. Den nye uddannelse kunne vi sagtens rekruttere fra. Jeg syntes, at fagsammensætningen er fordelagtig, idet at det er begrænset hvor meget man når i dybden med de forskellige fagdiscipliner på HA og her er så en mulighed for at komme mere i dybden med fagene. Det er super godt med den analytiske del, der gerne må være endnu stærkere på den digitale del f.eks. med digitale forretningsmodeller og digitale økosystemer, så man også fik implementering med i uddannelsen.  


Det er et plus at uddannelsen er på engelsk.


 


Helle Bach, Executive Vice President, HR Group – DSV (Stor virksomhed)


Jeg synes, at det virker som en solid uddannelse og overbygning. Det er fint, at uddannelsen er på engelsk. Jeg tror da bestemt, at vi kan aftage dimittender med denne uddannelse.


Jeg tænker, at de eks. kan varetage en funktion som executive assistent. Ikke en PA men en rigtig assistent til direktøren, der faktisk assisterer med at træffe forretningsbeslutninger. En der kan være med til at lave nogle analyseopgaver. Det kunne være både optimeringsprocesser, effektivisering eller kompleks change management processer, og på baggrund af noget finansiel data. Jeg tænker derudover også, at det er helt oplagt at konsulenthuse vil være aftagere af dimittender med denne uddannelse.


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Af bilaget ”Overblik over arbejdsmarkedsbehov” afdækkes udbud og efterspørgsel på Cand.merc. (Erhvervsøkonomi) dimittender fra CBS samt prognoserne for fremtiden. Tænketanken Cevea har i et notat (Fremtidens Job (2016)) belyst de udviklingstendenser, der forventes at præge fremtidens arbejdsmarked. Heraf fremgår det, at behovet for ansættelse af kandidater inden for Erhverv og Finans samt Ledelse er blandt de højeste. Opgørelser fra DJØF viser yderligere, at der fremadrettet især vil være et øget behov for Cand.merc.-uddannede og vel og mærke inden for alle branchetyper.


I bilaget påvises det ligeledes, at der ser ud til at være et uudnyttet marked for denne type dimittender i SMV-segmentet. Dette understreges af tal fra Disruptionsrådet 2017 og Cevea analyser. 


I aftageranalysen er både store, mellemstore og små virksomheder interviewet, og generelt bliver uddannelsen positivt modtaget af alle virksomhedsstørrelser. Der ses endog en tendens til, at de små og mellemstore virksomheder vil foretrække at ansætte en kandidat fra Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration – Analytics and Management frem for en kandidat fra de kendte Cand.merc. (Erhvervsøkonomi)-uddannelser. Endvidere finder de små og mellemstore virksomheder, der slet ikke har ansat Cand.merc. (Erhvervsøkonomi)-dimittender på nuværende tidspunkt, denne uddannelse mere relevant for deres virksomhed og flere svare, at de godt kunne forestille sig at ansætte en sådanne kandidat.


Fordi denne uddannelse formentlig er mere attraktiv for de små og mellemstore virksomheder end de nuværende Cand. merc. (Erhvervsøkonomi)-uddannelser, vil der også være et større regionalt behov for disse kandidater, da de små og mellemstore virksomheder er spredt ud over hele Danmark. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


I nedenstående tabel er en oversigt over de virksomheder, der har været interviewet i forhold til aftagerundersøgelsen.


Størrelse virksomhedVirksomhedStillingNavnLilleLindenborg Skovselskab A/SCEOHenrik Thourlacius-Ussing,LilleFocus Lighting A/SBestyrelsesformandKlaus Bach ThomsenLilleChristonik ApSCEOChristian Rud IngvardsenLilleHHM A/SCEOSvend PedersenLilleFreja Transport & LogisticHR ansvarligRikke MølgaardLilleMATE BIKEChef Operating OfficerCamilla DeichmannLilleLes DeuxCEOAndreas Von Der HeideLilleLEAD- Enter Next Level A/SPartner, LeadStephanie Semay BäckströmMellemMALMOS A/SAdm. DirektørMorten Dohrmann HansenMellemEinar KornerupAdm. DirektørHans ChristensenMellemStrömmeHR Direktions ChefBerit JebjergMellemDen Erhvervsdrivende Fond VæksthusetChef for supervision og undervisningSøren V. FjærestadMellemMiddelfart SparekasseHR-konsulentMichael Lindgaard HedemannMellemPernod Ricard DenmarkAdm. DirektørCarsten SuhrkeMellem Roche Innovation Center Copenhagen A/S Head of Site Operations & HRBo RitsmarStorNovo NordiskGlobal Director, Strategic OperationsAnne-Kristine Prag SteinitzStorNovo Nordisk A/SDirector of talent aquisitionJakob WolterStorFLSmidth A/SInnovation Manager, FLSmidth A/S (Byggeri og Anlæg)Thomas PetithugueninStorIBMDigital Channels Leader, NordicsPeter C.G. AndersenStorKunde & CoPartnerNils Koch JensenStorDSVExecutive Vice President, HR GroupHelle Bach 


 


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

De virksomheder, der har været involveret i aftagerundersøgelsen har generelt udtrykt stor interesse for den nye Cand.merc. uddannelse.  Dette gælder såvel de store som mellemstore og små virksomheder. Endvidere viser analyserne i bilaget ”Overblik over arbejdsmarkedsbehov”, at jobs inden for Erhverv og finans samt Ledelse fortsat er i vækst.  Fagsammensætningen på uddannelsen imødeses i stor grad af respondenterne.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Nedenstående tabel viser en oversigt over udbudte kandidatuddannelser i cand. merc. erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School, Ålborg Universitet, Århus Universitet og Syddansk Universitet.


 


UniversitetKandidatuddannelseFaglighedBemærkningerCBSCand.merc.


Erhvervsøkonomi


 Analytics and Management


 


 Ny retskravs kandidatuddannelseCBSCand.merc.


Erhvervsøkonomi


 


 


 Der vælges mellem flg. linjer:


 


·       Finansering og Regnskab


·       Human Ressource Management


·       Økonomisk Markedsføring


·       Accounting, Strategy and Control


·       Applied Economics and Finance


·       Brand and Communications Management


·       Finance and Investments


·       Finance and Strategic Management


·       International Business


·       International Marketing and Management


·       Management of Innovation and Business Development


·       Sales Management


·       Strategy, Organisation and Leadership


·       Supply Chain Management


 Grundet den nye retskravs kandidatuddannelse bliver der ændret optagelse til linjerne og der vil ikke fremover være retskrav til dem.


 AAUCand.merc. Erhvervsøkonomi


 


 


 Der vælges mellem flg. specialiseringer:


·       Innovation Management


·       International Business


·       Marketing


·       Organisation og Strategi


·       Økonomistyring


 


  AUCand.merc.


Erhvervsøkonomi


 


 


 Der vælges mellem flg. linjer:


 


·       Business Intelligence


·       Business-to-Business Marketing and Purchasing


·       Commercial and Retail Management


·       Finance


·       Finance and International Business


·       Information Management


·       Innovation Management and Business Development


·       International Business Development


·       International Economics Consulting


·       Operations and Supply Chain Analytics


·       Management Accounting and Control


·       Marketing


·       Strategic Communication


·       Strategy, Organisation and Leadership SDUCand.merc.


Erhvervsøkonomi


 


 


 Der vælges mellem flg. profiler:


 


·       Accounting and Finance


·       Brand Management and Marketing Communication


·       Business Controlling


·       Forretnings- og Markedsudvikling


·       Global Logistics & Supply Chain Management


·       Global Marketing and Comsumer Culture


·       Human Ressource Management


·       Innovation and Business Development


·       International Business Development


·       International Business and Management


·       International Business and Marketing


·       Management Accounting


·       Market Anthropology


·       Marketing, Scial Media and Digitalization


·       Sports and Event Management


·       Strategy and Organization


·       Styring og Ledelse


   


 


Tabellen viser, at der er et bredt udbud af uddannelser (herunder linjer/specialiseringer/profiler) inden for cand.merc. i erhvervsøkonomi. Kombinationen med fokus på de brede erhvervsøkonomiske fagdiscipliner i kombination med analyse (kvalitative og kvantitative) og ledelse (herunder beslutningstagen), er dog ikke set i de eksisterende uddannelser.   


I aftageranalysen henvises der til analyser, der viser et øget fremtidigt behov for kandidater inden for erhvervsøkonomi og ledelse. Endvidere vurderes det i analysen, at den foreslåede uddannelse (cand.merc. -  forretningsudvikling og ledelse) vil være særlig interessant i forhold til SMV-virksomheder grundet fagsammensætningen og kompetenceprofilen. På baggrund af disse forhold vurderes uddannelsen at give kandidaterne mindst lige så gode – hvis ikke bedre – beskæftigelsesmuligheder som de eksisterende uddannelser. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Ud over de bacheloruddannelser, der vil få retskrav til den nye Cand.merc.-uddannelse, kan andre studerende fra bacheloruddannelser på CBS og andre universiteter søge om optagelse på denne uddannelse. Adgangskravene, for at sikre de fornødne kompetencer hos de studerende, vil være:


45 ECTS-point i følgende fagområder, med mindst 5 ECTS-point inden for hver:  • Mikroøkonomi 

  • Organisation

  • Marketing

  • Kvantitative metoder/ Statistik

  • Regnskab

  • Finansiering


45 ECTS-point inden for Erhvervsøkonomi/Økonomi


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


Den nye Cand.merc.-uddannelse bliver retskravsoverbygning for de bacheloruddannelser, som tidligere havde retskrav til Cand.merc. Da det forventes, at de studerende udover at kunne søge deres retskravsoverbygning også vil søge, men ikke have retskrav til, de eksisterende Cand.merc.-linjer, kan optagelsestallet variere fra år til år. Den nye Cand.merc.-uddannelse skal derfor kunne håndtere et svingende optag (optage alt fra 50 til 500 studerende). Et skøn vil være, at der optages 80 det første år, 150 det næste år og 200 det tredje år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen yderligere bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A3 - Godkendelse af ny uddannelse - KA i Erhvervsøkonomi-forretningsanalyse - CBS.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil