Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - E-handel - University College Nordjylland

University College Nordjylland
28/01-2021 11:42
2021-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Hobrovej 85, 9000 Aalborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Sabrina Dyhr Nielsen, sdn@ucn.dk, 72690891

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
E-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
E-commerce Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i e-handel

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsakademiuddannelse, der giver direkte adgang:


Handelsøkonom; logistikøkonom; markedsføringsøkonom; multimediedesigner; serviceøkonom.


Ansøgere med anden uddannelsesbaggrund kan blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Der er ingen specifikke adgangskrav.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
UCN ønsker at eksisterende censorkorps for professionsbacheloruddannelsen e-handel tilknyttes det nye udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
2021_Behovsanalyse_PBA_i_e-handel_UCN_Teknologi_og_Business.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UCN har indhentet positive tilkendegivelser fra samtlige Region Nordjyllands 11 erhvervskontorer og 3 interesseorganisationer, samt hos 21 repræsentative virksomheder, der driver e-handel.


Alle aftagere bekræfter behovet for PBA i e-handel i Nordjylland. 100 % af alle nordjyske erhvervskontorer og interesseorganisationer angiver, at der er et ’meget stort behov’ eller et ’stort behov’ for medarbejdere med e-handelskompetencer i Nordjylland. 95 % af virksomhederne angiver ligeledes, at der er et ’meget stort’ eller ’stort behov’ for medarbejdere med e-handelskompetencer i hele Nordjylland. Samtidig angiver 95 %, at de selv har et behov for at ansætte medarbejdere med en PBA i e-handel. 86 % af de adspurgte virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere med kompetencer inden for e-handel i løbet af de næste tre til fem år svarende til mellem 74 og 91 nye medarbejdere, og generelt udtrykker virksomhederne, at deres estimater er lavt sat. Flere virksomheder vurderer deres eget ansættelsesbehov til 10+.


Arbejdsmarkedsbalancen peger på gode jobmuligheder i 9 ud af 9 relevante stillingsbetegnelser - 2 af disse har mangel på arbejdskraft. Flere erhvervskontorer har uopfordret og uafhængigt af hinanden udtalt, at de virksomheder, de repræsenterer lokalt, kan aftage alle dem, UCN kan uddanne.


UCN’s analyse viser, at Corona har gjort uddannelsen yderligere relevant, da betingelserne for at drive virksomhed er ændret vedvarende. UCN’s behovsanalyse bekræfter derfor det behov, som de andre udbydere af uddannelsen har påvist, og dokumenterer et meget stort udækket behov for dimittender fra e-handel i Region Nordjylland.


Uddybende bemærkninger

Intet


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af behovsanalysen vurderer UCN, at der et regionalt behov for at uddanne 70 dimittender årligt med studiestart september 2021.


De adspurgte virksomheder vurderer i 2021, at de alene forventer at aftage 74 til 91 dimittender om tre til fem år. De mener samtidig, at deres estimat er lavt sat og forventer at ansætte flere. Pt. er der i regionen 128 ledige stillinger som en dimittend fra uddannelsen, vil kunne bestride. Desuden udgør de adspurgte virksomheder kun en mindre del af alle relevante virksomheder i regionen, hvorfor behovet antages at være betydeligt større – nu og i fremtiden. Flere erhvervskontorer i regionen påpeger, at efterslæbet er så stort, at de lokalt kan aftage alle de dimittender UCN kan levere.


En forundersøgelse fra 2018 påpeger allerede dengang et presserende behov. Der er både et efterslæb på kompetencer her og nu samt et forventeligt stort fremtidigt behov baseret på det uudnyttede potentiale, som virksomheder, erhvervskontorer, Business Region North, KKR, Erhverv Norddanmark og Erhvervshus Nordjylland ser.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen er gennemført på baggrund af en rapport rekvireret af UCN i 2018 med titlen Analyse af behov for udbud af professionsbachelorer i e-handel i Nordjylland, som inkluderer interviews med 10 nordjyske virksomheder: Bodylab, Epoka, Global Tools, Happydays, Luksusbaby, Med24, Norriq, Sanistål, Skagerak og Spar Nord.


Ifm. denne ansøgning har UCN gennemført en ny aftagerundersøgelse baseret på kvantitativt og kvalitativt data. Flg. 21 nordjyske virksomheder har deltaget: Bewise, Bodylab, Cykelgear, Destination North, Ejner Nielsen Invest ApS, Global Tools, Green Click, Gruseksperten, Happy Days, Jysk Firmatøj, Launis, Logstor, Luksusbab, Migatronic, Miss Label, Morsø Jernstøberi, Sanistål, Shaping New Tomorrow, Spar Nord, U-Connect og AaB.


Flg. 14 erhvervskontorer og -organisationer har deltaget: Brønderslev Erhvervsservice, Business Rebild, Business Aalborg, Erhverv NordDanmark, Erhverv Væksthimmerland, Erhvervshus Nordjylland, Frederikshavn Kommune, Hjørring ErhvervsCenter, Læsø Turist- & Erhvervsforening, Mariagerfjord Erhvervsråd, Morsø Erhvervsråd, Thy Erhvervsforum, UFM Erhvervsklynge og Vækst Jammerbugt.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der eksisterer ingen uddannelser i Nordjylland, der i niveau og indhold ligner PBA i e-handel. PBA i e-handel bidrager med en specialiseret merkantil profil i digital handel og avanceret marketing via digitale platforme, hvor dimittender er kvalificerede til selvstændigt at varetage drift og udvikling af e-handel i virksomheder og organisationer.


Beslægtede merkantile uddannelser er PBA i international handel og markedsføring, som har et klassisk handelsfokus på virksomhedsdrift, salg og markedsføring, men er ikke grundlæggende funderet i e-handel. Derfor er uddannelserne ikke overlappende.


En anden beslægtet uddannelse er designuddannelsen PBA i digital konceptudvikling, som ikke har et merkantilt fokus, men arbejder med design af koncepter fra et brugerrettet perspektiv, hvilket kan omhandle e-handel fx i form af et valgfag.


Målet med PBA i e-handel er at understøtte online forretningsførelse med et merkantilt fokus på at udnytte de digitale muligheder i online handel både i form af B2B, B2C og B2G.


Uddybende bemærkninger

Intet


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

PBA i e-handel er en top-up-uddannelse, der ligger i naturlig forlængelse af EA-uddannelser på UCN i Aalborg, hvor ca. 400 dimittender har direkte adgang. For at sikre rekrutteringsgrundlaget er det derfor nødvendigt, at udbuddet af e-handel ligger i Aalborg. UCN oplever et stigende antal 1. prioritetsansøgere til top-up-uddannelserne, og gav i 2020 afslag til 320. UCN vurderer, at PBA i e-handel ikke er i konkurrence med beslægtede uddannelser, da PBA i digital konceptudvikling primært optager studerende med EA-baggrund fra design og IT, mens PBA i international handel og markedsføring ikke har fokus på e-handel. Pt. er der ingen fra Nordjylland, der har taget uddannelsen ved andre udbud i Danmark. Således mener UCN, at der eksisterer et betydeligt rekrutteringsgrundlag i Nordjylland.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet endelige aftaler om mulighederne for at læse videre.


UCN har i dag en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet omkring videreuddannelsesmuligheder, hvor optag bl.a. beror på en konkret vurdering af hele den studerendes uddannelsesbaggrund. Vi forventer derfor at kunne have et samarbejde med Aalborg Universitet omkring videreuddannelsesmuligheder for en Professionsbachelor i e-handel – eksempelvis ift. kandidat- og masteruddannelser inden for erhvervsøkonomi og IT.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

September 2021: 70 studerende


September 2022: 70 studerende


September 2023: 70 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

100 % af de adspurgte aftagere udviser stor interesse for at modtage praktikanter. 76 % angiver uden forbehold, at de har mulighed for at modtage en eller flere praktikanter fra uddannelsen. 24 % angiver, at de muligvis kan modtage praktikanter og forklarer, at det ikke er et udtryk for manglende interesse, men at de vil sikre sig, at de har ressourcer, inden de kan sige ja. Alle virksomhederne ønsker at blive kontaktet med tilbud om praktikanter, når der er et udbud i Nordjylland. Regionens erhvervskontorer er ligeledes meget begejstrede for de muligheder, den løbende praktik i uddannelsen giver for at drive den lokale og regionale udvikling, og vil derfor gerne bidrage til at etablere praktikaftaler.


På baggrund af det indsamlede materiale vurderes det derfor, at alle studerende på PBA i e-handel kan tilbydes en praktikplads. UCN vurderer, at dette ikke vil få konsekvenser for beslægtede uddannelser, da flere af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de ønsker flere typer praktikanter med forskellige kompetencer.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2F Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil