Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Multiplatform Storytelling and Production - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
01/10-2013 08:53
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
København N

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Multiplatform Storytelling and Production

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Multiplatform Storytelling and Production

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbacheloruddannelse i Multiplatform Storytelling and Production

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor's degree Programme in Multiplatform Storytelling and Production

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Formelle forudsætninger:
Optagelse på uddannelsen forudsætter studentereksamen, HF eller lignende adgangseksamen på gymnasialt niveau. Engelsk på min. B-niveau eller dokumentation for engelskfærdigheder på tilsvarende niveau.

Der er adgangsprøve til uddannelsen.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
KEA indgår i mange internationale samarbejder. I forhold til denne ansøgning er KEA indgået i konkret samarbejde med Manchester Metropolitan University Business School og Belas Artes, den førende filmskole i Brasilien.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Samme censorkorps som den nuværende udbyder af uddannelsen benytter sig af.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
ansøgning.pdf

Behov for nyt udbud
Professionsbacheloruddannelsen Multiplatform Storytelling and Production er en ny international uddannelse, der fokuserer på samspillet mellem forskellige former for filmiske fortællinger på tværs af digitale platforme.

Den studerende vil gennem uddannelsen opbygge kompetencer inden for fortælleteknik og æstetiske virkemidler samt færdigheder i at udvikle, designe og producere film i forskellige genrer på tværs af formater og platforme, heraf bl.a. kortfilm, reklamefilm, musikvideoer, webfilm, viral film mv.

Dimittenden vil desuden kunne bringe kreative fagligheder i spil – fra storytelling til teknologi og business - og være det bindeled, der får tingene til at ske fra idé og konceptudvikling til produktion og afsætning på markedsvilkår.

Uddannelsens kerneområder er i henhold til uddannelsens studieordning:
• Medieplatforme
• Storytelling
• Medieteknologi
• Computerbaserede redskaber
• Entrepreneurskab
• Projektledelse
• Kreative processer
• Iværksætteri
• Kommunikation
• Kunsthistorie

Disse kerneområder passer med deres faglighed og tilgang til uddannelsen ind i KEAs uddannelsesportefølje og vil samtidig kompetent kunne serviceres af KEAs videncenter Forskning og Innovation. Det er derfor KEAs opfattelse, at KEA vil kunne være medvirkende til at løfte det uddannelses- og samfundsmæssige behov for dimittender, som de to behovsanalyser udarbejdet af henholdsvis MANTO (”Fremtidens kompetencebehov inden for film og nye medier: 2010) og DAMVAD/VIA (aftagerundersøgelse: 2012) så eksplicit beviser eksisterer. De nævnte behovsanalyser konkluderer ligeledes at uddannelsen er medvirkende til at forbedre Danmarks økonomi. Disse teser vil vi i denne ansøgning søge át bekræfte ligeleder er gældende for Region Hovedstaden.

Den tværfaglige og markedsorienterede kontekst vil sammen med ovennævnte kerneområder
passe fornemt ind i det faglige miljø på KEA. Her vil især uddannelserne Multimediedesigner EAK (ca. 850 studerende), e-koncept PB (150 studerende), e-designer EAK (135 studerende), designteknolog EAK (480 studerende) samt PB Design & Business (ca. 400 studerende) med deres skarpe fokus på multimedier, teknisk kunnen, design, kreative processer, iværksætteri, entrepreneurskab og kommunikation for blot at nævne nogle – alle temaer, der genfindes i PB uddannelsens kerneområder - kunne bidrage til et kunstnerisk, kreativt og fagligt miljø. Alle uddannelsers tværfaglige indhold og undervisningstilrettelæggelse stemmer fint overens med PB uddannelsen. KEAs videncenter FORSKNING OG INNOVATION vil ligeledes kunne bidrage til et stærkt fagligt miljø omkring uddannelsen.


Aftagere/aftagerorganisationer, der har været inddraget i den lokale behovsafdækning
I forbindelse med afdækning af et lokalt behov for de kompetencer som PB uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production kan dække har KEA været i kontakt med nedenstående nøgleinteressenter, der næsten alle har en særlig tilknytning til Hovedstadsområdet:


Gitte Just, DDA
Carsten Lakner, DR
Christina Christensen, All Over Press (Aller)
Dorte Krogh, KROGH & Co
Tine Aurvig.Huggenberger, Kreativitet og Kommunikation
Hans Peter Vith, Spring Company
Jesper Pedersen, Advice Digital
Keld von Eyben, FilmSolutions, Novo Nordisk
Creuna
Lars Thøgersen, CPH Design
Malene Dyhring, Bacon
Malte von Sehested, Gyldendal Uddannelse
Morten Kamper, Danske Medier (tidligere FDIM)
Paul Clements, Reklamebureauet TBWA
Rene Frederiksen, Uberkant, Par no 1
Svend Hansen, Key2Know
Torben Zinckernagel, Zinckernagel & co
Trine Gade, Datagraf

KEA har for to år siden haft en tæt dialog med alle ovenstående personer i forbindelse med afdækning af kompetencebehov inden for multimedieverdenen. I forbindelse med denne ansøgning har KEA genoptaget kontakten, tilsendt uddannelsens studieordning samt udbedt sig kommentarer i forhold til, om denne uddannelse dækker de behov, man fremkom med på det tidspunkt. Hertil har alle de nævnte personer svaret bekræftende. En del har endda tilføjet, at behovet for kompetencer er stigende.

Kommentarerne sammenfattes i Tine Aurvig-Huggenbergers kommentar:

Den nye teknologiske, digitale verdens film på tværs af platforme og på tværs af genrer kræver nye kompetencer både hos de mange annoncører, der inhouse håndterer filmene og frem for alt hos dem, der på bureauer og i virksomheder kreativt og teknisk producerer dem. Der mangler en egentlig uddannelse, der professionelt kan bibringe de kompetencer, som produktion af film i en teknologisk, interaktiv, kommerciel kontekst har brug for. Vi tror, at Multiplatform Storytelling and Production-uddannelsen er rigtigt set i hovedstadsområdet med sit fokus på kompetencer, der ikke findes så præcist ramt på uddannelser i dag.
Tine Aurvig-Huggenberger, direktør Kreativitet og Kommunikation (Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv – Reklameburauer, mediebureauer, digitale bureauer, produktionsselskaber, PR-bureauer mm.)

Desuden har KEA haft kontakt med Svend Berg, uddannelseschef i Dansk Erhverv, for ligeledes at sikre sig hans mening i forhold til et behov for de kompetencer, der er beskrevet i uddannelsen. Til dette har Svend Berg ligeledes svaret bekræftende.

Da dette er en ansøgning om udbud til en allerede godkendt uddannelse, skal vi her nøjes med at henvise til de udmærkede behovsanalyser, der er udarbejdet af VIA i forbindelse med udvikling af uddannelsen i forhold til uddannelsens eksistensberettigelse.

Vi vil derfor fokusere på at dokumentere beskæftigelse og udvikling på det lokale og regionale arbejdsmarked for uddannelsen i Region Hovedstaden. KEAs tætte kontakt til det relevante erhvervsliv qua ovennævnte interessenter samt det stærke faglige miljø i kraft af tæt beslægtede uddannelser er stærke argumenter for at etablere et udbud hos KEA.

Information og kommunikation
Branchen Information og kommunikation dækker i henhold til Danmarks statistik over følgende underbrancher:

• Udgivervirksomhed
• Produktion af film, video og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser
• Radio og tv-virksomheder
• Telekommunikation
• Computerprogrammering , konsulentbistand vedr. informationsteknologi og lign.
• Informationstjenester

Disse brancher er stort set alle brancher, hvor en dimittend fra Multiplatform Storytelling and Production vil finde beskæftigelse.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i fællesskab udarbejdet en rapport om udviklingen i erhverv frem til år 2020. Rapporten, Erhvervsudviklingen i Østdanmark. Udviklingen i erhverv frem til 2020. Information og kommunikation (2012). Rapporten kan rekvireres. Denne rapport analyserer beskæftigelsen i branchen Information og Kommunikation. De væsentligste pointer i rapporten er:

1. Branchen Information og Kommunikation er i stigende grad koncentreret i og omkring
København. Antallet af arbejdspladser har været markant stigende i Region Hovedstaden, mens Region Sjælland har oplevet nedgang de senere år.

2. I konjunkturomslagets første fase er antallet af arbejdspladser inden for Information og Kommunikation faldet med 7,8 pct. i Østdanmark – størst fald i Region Sjælland.

3. I 2010 vendte udviklingen. Der er nu skabt flere arbejdspladser i begge regioner, hvor
særligt Region Sjælland har oplevet stærk fremgang på 6,3 pct.

Rapporten (Erhvervsudvikling i Østdanmark 2012:5) viser en fremskrivning samt udviklingen fra 1996 til 2020 af arbejdssteder inden for branchen. Antallet af beskæftigede var højest i 2008 og derefter oplevede man et fald. Dette skyldes formentlig recessionen, der ramte alle typer virksomheder. Samtidig forventes, at antallet af beskæftigede i branchen vil falde frem til 2020. Dette fald forventes at ramme hele landet og er formentlig udtryk for den almindelige demografiske udvikling i Danmark frem til år 2020. Tallene bekræfter dog ovennævnte points om branchen.

Tabellen over arbejdssteder inden for branchen Information og Kommunikation, se nedenfor, viser udviklingen af arbejdssteder inden for branchen afgrænset til Region Hovedstaden. Det er bemærkelsesværdigt, at der er ligeså mange virksomheder i dag som i 2008 (Kilde:DST)

Ud fra en økonomisk betragtning er Information og Kommunikationsbranchen særdeles vigtig for Danmarks økonomi, da salgstallene i hele perioden har været markant højere end købstallene, hvilket ses i nedenstående tabel. Det skal dog tilføjes, at tallene omfatter hele landet, idet de ikke kan trækkes for Region Hovedstaden alene.

Samlet set en positiv udvikling for Region Hovedstaden inden for dette erhvervsområde.

Det kreative København
En rapport fra FORA, Det kreative København (2011) fremlægger en noget bredere analyse, idet man har undersøgt de kreative industriers potentiale for innovation, jobskabelse og velstand i København. Rapporten viser, at de kreative industrier udgør den største globalt konkurrerende erhvervsklynge i København med knap 74.000 beskæftigede. København er dermed en af de metropoler i verden, der er mest specialiseret inden for de kreative industrier.

I København har de kreative industrier 70 pct. flere beskæftigede i forhold til sin størrelse end gennemsnittet af de vesteuropæiske metropoler. Det er udtryk for en styrke, som er opbygget gennem årene, og som afspejler en stærk global konkurrenceevne.

Rapporten viser, at de kreative industrier er blandt de mest innovative og produktive sektorer i Danmark. Mest innovativ er den højteknologiske produktionsindustri, men herefter følger de kreative industrier og vidensintensiv service. Den højteknologiske industri innoverer især produkter og produktionsprocesser, mens innovationen i de kreative industrier og vidensservice er domineret af ikke-teknologisk innovation som omfatter nye designs, nye forretningsmodeller/løsninger og organisationsformer. Alle emner der ligger inden for PB Multiplatform, Storytelling and Productions virkeområde og må have stor betydning for dimittender fra denne uddannelse i forhold til at skabe jobmuligheder i København.

Det er også inden for de tre ovennævnte erhvervsområder, man forventer, at fremtidens højværdijob vil blive skabt. Dette skyldes, at de er de hurtigst voksende industrier i den globale innovationsøkonomi og de mest fremtrædende indenfor udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Rapporten konkluderer, at de kreative industrier kan yde et afgørende bidrag til at skabe en bæredygtig økonomisk velstand.

Rapportens tal for beskæftigede fremgår af nedenstående tabel.

Rapporten bekræfter således behov for en ny og kreativt tunet uddannelse i Region Hovedstaden for at fastholde hovedstadens sætstatus som specialiseret i kreative industrier.

Konklusion
Det er KEAs vurdering, at der er behov for udbud af en PB uddannelse i Multiplatform Storytelling and Production i København. De to rapporter Erhvervsudvikling i Østdanmark og Det kreative København understreger dette. KEA vil qua sin uddannelsesportefølje, sin tværfaglige tilgang til uddannelser og ikke mindst sine gode lokale erhvervs- og organisations kontakter og samarbejdspartnere kunne tilbyde studerende et stærkt fagligt miljø.

Rekrutteringsgrundlag
Beslægtede uddannelser:
EAK, Multimediedesigner, KEA
Formålet med multimediedesigneruddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner. Uddannelsen har 4 kerneområder; Virksomheden, Kommunikation og formidling, Design og visualisering samt interaktionsudvikling.

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for it- og medieområdet samt i den grafiske branche. Det er en bred og mere teknisk betonet uddannelse, der ikke har samme faglige dybde med sin korte varighed, men KEA vurderer, at en del ansøgere, der har ambitioner om en længere uddannelse som fx en professionsbacheloruddannelse, vil søge ind på Multiplatform Storytelling and Production.

Den Danske Filmskole
Uddannelserne på Den Danske Filmskole har alle til opgave at uddanne de studerende kunstnerisk og teknisk i film-, TV- og videoproduktion. Der er fire uddannelser, Filmuddannelsen, TV-Uddannelsen, Manuskriptuddannelsen og Animationsuddannelsen.

Filmskolen har hvert år et stort ansøgertal til forholdsvis få pladser. I 2011 optog Filmskolen 45 ansøgere ud af 527 ansøgere. Dette vil et udbud af PB uddannelsen Multiplatform Storytelling and production næppe få nogen effekt på.


Forfatteruddannelsen, Forfatterskolen
Forfatterskolens uddannelse fokuserer på litterær, skriveteknisk kunnen, almen kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, herunder en dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder, introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer og virkefelter samt praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold.

Forfatteruddannelsen har primært et kunstnerisk og kulturelt sigte, hvorimod PB Multiplatform Storytelling and Production i høj grad er båret af et erhvervsmæssigt sigte og rettet mod et kommercielt arbejdsmarked. I lighed med Design- og Filmskolen kommer kun en lille del af ansøgerne til uddannelsen ind på denne uddannelse og det må derfor konkluderes, at et udbud af PB Multiplatform Storytelling and Production ikke kommer til at påvirke søgetallet på denne uddannelse nævneværdigt for ikke at sige slet ikke.

TV- og medietilrettelæggelse (professionsbachelor, 4 år inklusiv 1,5 års lønnet praktik), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København, giver de studerende et sikkert greb om, hvordan man fortæller elektroniske historier i tv-mediet og på tværs af forskellige platforme. Den studerende lærer at styre tv- og medieproduktioner helt i mål og får indsigt i mediejura, økonomistyring og markedsføring. Uddannelsen sigter mod job som tilrettelægger af underholdnings- og dokumentarprogrammer samt spil og quiz. Ansættelse vil – i henhold til ug.dk typisk ske på landsdækkende tv-stationer eller i produktionsselskaber, der producerer og sælger programmer til TV.

De to uddannelser har overlap, men der er grundlæggende tale om to forskellige uddannelser, der dækker forskellige kompetencebehov og uddannelsen sigter ikke mod de samme jobs.
TV- og medietilrettelæggelse retter sig mod faktarelateret og redaktionel medieproduktion, hvorimod PB i Multiplatform Storytelling and Production er fiktionsorienteret og hviler på et filmfagligt element. Der er i denne uddannelse en række kernefagligheder som TV- og medietilrettelæggelse ikke vil kunne dække.

Kunstakademiets Designskole
Formålet med designuddannelsen er at give den studerende faglig viden, metodisk og professionel kompetence i designfagets discipliner med henblik på beskæftigelse som designer, herunder kunsthåndværker. Designuddannelsen udvikler på et kunstnerisk grundlag den studerendes evner for æstetik, innovativ formgivning og problemløsning i en vekslen mellem konkrete, materialenære tilgange og abstrakte teoretiske tilgange, så den studerende kvalificeres til at løse både konkrete, teoretiske og abstrakte designopgaver.

Uddannelsen har optagelsesprøve og mange ansøgere. I 2013 optog Kunstakademiets Designskole 110 ansøgere ud af 1657 ansøgere. Ud fra disse tal vil vi konkludere, at et udbud af PB Multiplatform Storytelling and Produktion i København næppe vil have nogen indflydelse op Kunstakademiets Designskoles optag.

Det er derfor vores konklusion, at et udbud af PB uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production ikke vil forringe vilkårene for eksisterende uddannelser, men tværtimod medvirke til at dække et indtil nu udækket kompetencebehov i Region Hovedstaden.

Rekrutteringsgrundlag
KEA forventer at modtage et stort antal ansøgere til uddannelsen. VIA har i 2013 modtaget 177 ansøgere, men kun optaget 30. KEA har ingen ambitioner om at oprette en uddannelse, hvor der ikke er tilstrækkelig beskæftigelse for dimittenderne. Derfor har vi sammenholdt alle oplysninger fra såvel rapporter som tidligere udarbejdede behovsanalyser fra såvel MANTI, DAMVAD/VIA og KEA (Behovsanalyse Rich Media: 2011) og kan konkludere, at der er et stort regionalt arbejdsmarked og dermed store beskæftigelsesmuligheder i en branche, der står så stærkt globalt. Uddannelsen lægger desuden op til, at en del af dimittenderne vil være iværksættere.

KEA vurderer, at et udbud af Multiplatform Storytelling and Production vil tiltrække nogle af de multimediedesignerstuderende, der p.t. søger ind på denne uddannelse og efterfølgende vælger at tage en top up uddannelse. Mange af KEAs multimediedesignerdimittender, der vælger en top up uddannelse, vælger PB e-konceptuddannelsen. KEA vurderer, at ca. 25 studerende, der ellers ville have valgt en multimediedesigneruddannelse vil i stedet søge ind på PB Multiplatform Storytelling and Production. Det er muligt, at en PB uddannelse især vil tiltrække de multimediedesignerstuderende, der som dimittender vil søge ind på en top up uddannelse. Her vil et udbud af PB uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production tiltrække de studerende, der ønsker en mere tværmedial uddannelse frem for den mere strategisk betonede e-konceptuddannelse.

Forventet optag
KEA optager p.t. ca. 200 studerende på multimediedesigneruddannelsen om året. Vi ser det som en fordel at brede det faglige miljø yderligere ud på erhvervsakademiet, selv om det muligvis sker på bekostning af en anden KEA uddannelse (multimediedesigneruddannelsen).

Med analysernes konklusioner om et stærkt arbejdsmarked for dimittenderne i Region Hovedstaden og spørgsmålet om at sikre vordende studerende på uddannelsen et robust og stærkt fagligt miljø vurderer KEA, at der vil være et rekrutteringsbehov på 50 studerende om året.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
KEA har solid erfaring med at skaffe praktikpladser til nye studerende, da KEA i løbet af de sidste 4 år har implementeret mange nye uddannelser. KEA har centraliseret praktikkoordinator-funktionen for at professionalisere indsatsen. Det har den i denne sammenhæng positive effekt, at al erfaring i forhold til at etablere praktikaftaler er inddraget i arbejdet med at skaffe praktikpladser umiddelbart ved uddannelsens start. KEA har tidligere undersøgt mulighederne for at starte en ny PB uddannelse inden for medie- og kommunikationsfagområdet og på det tidspunkt opnåede KEA ret hurtigt et tilsagn på 30 praktikpladser. Dette tilsagn forudser KEA, at det vil være relativt ukompliceret at genopfriske aftalerne og udbygge dem.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KEA_Multiplatform.pdf

Samlet godkendelsesbrev