Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
01/10-2013 08:11
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Odense, med ønske om dublering i Vejle

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Den uddannedes titel på dansk
Financial Controller AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Financial Controlling

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgeren skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
Kontoruddannelse med speciale
Finansuddannelsen (trin 2)
Anden relevant erhvervsuddannelse
Bemærk: De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag vedr behovsredegørelsen EAL.pdf

Behov for nyt udbud
BEHOV:
En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil være med til at understøtte det lokale erhvervslivs mulighed for at rekruttere dimittender med kompetencer til at udfylde virksomhedernes behov for varetagelse af økonomiske funktioner. Ifølge erhvervschef Michael Jul-Nørup Pedersen i Vejle Kommune, efterspørger virksomheder netop kompetencer, som findes i Financial Controller-uddannelsen. Da aktuelt kun to ud af 32 nye studerende på Financial Controller-uddannelsen i Odense kommer fra Jylland, kan det sydjyske områdes virksomheder komme til at mangle arbejdskraft til netop de efterspurgte funktioner, hvis der ikke sikres et udbud af uddannelsen i Vejle, idet virksomhedernes økonomifunktioner i stigende grad kræver flere kompetencer.

De senere års nye udbud af Financial Controller-uddannelsen har alle haft let ved at tiltrække stude-rende. Der er netop iværksat et udbud på CPH Business i København sommeren 2013 med to hold på i alt ca. 60 studerende. Det nye udbud i Odense havde i 2012 28 studerende, mens udbuddet i Aarhus samme år havde 35 studerende. I år er optaget på uddannelsen i Odense steget til 35 studerende. Blandt dette års optag i Odense er blot to studerende fra det syd- eller østjyske område. Da netop trekant-området har et aktivt erhvervsliv med mange virksomheder, i hvis økonomiafdelinger Financial Controllers naturligt vil kunne finde beskæftigelse, og da studerende fra dette område åbenbart ikke søger udbuddet i Odense, synes der at være et godt grundlag for såvel optagelse som for efterfølgende beskæftigelse i området omkring Vejle.

Den egentlige målgruppe for uddannelsens dimittender er virksomheder med fra to op til 49 ansatte. I denne gruppe er der i regionen ca. 17.000 virksomheder. Vejle Kommune oplyser, at der alene i Vejle Kommune er 14.000 virksomheder med CVR-nr., af hvilke langt de fleste har under 100 ansatte. I den undersøgelse, der ligger til grund for uddannelsesscreeningsansøgningen, udtrykte 60 % af de adspurgte virksomheder, at der var behov for en medarbejder med Business Controllerens profil. Overføres disse beregninger til region Syddanmark kan man skønne at mere end 10.000 virksomheder i regionen kunne være potentielle aftagere af dimittenderne. Behovet bekræftes af samtaler med de større virksomheder i områdets revisionsbranche (BDO, KPMG mv.), som erhvervsakademiet har talt med om uddannelsen. Ligeledes har Vejle Kommune Erhverv og Kultur - Erhvervsudvikling udtalt sig meget positivt om behovet for uddannelsen, se vedlagte udtalelse i bilaget.

SAMMENHÆNG I UDDANNELSESSYSTEMET:

I det følgende uddybes sammenhængene mellem Financial Controller-uddannelsen og uddannelsens videreuddannelsesmuligheder. Endelig redegøres der for konsekvenserne for andre uddannelser og uddannelsesudbud af en dublering i Vejle af Erhvervsakademiet Lillebælts eksisterende udbud af Financial Controller uddannelsen i Odense.

Overskrift: VIDEREUDDANNELSESMULIGHEDER EFTER DIMISSION FRA UDDANNELSEN TIL FINANCIAL CONTROLLER

Financial Controlleruddannelsen er en praksis- og erhvervsrelateret uddannelse, som er direkte rettet mod job efter endt uddannelse. Dog ønsker stadig flere studerende ved Erhvervsakademiet Lillebælt at læse videre efter dimission (dog endnu ikke fra Financial Controller, da første hold endnu ikke er dimitteret).

Dimittender fra Financial Controller-uddannelsen har en række videreuddannelsesmuligheder: Dels kan de fortsætte på flere af Erhvervsakademiet Lillebælts professionsbacheloruddannelser, eksempelvis på Pba i Finans i Odense eller Pba i Innovation og Entreprenørskab i Vejle eller Odense. Ved at læse Pba i Finans får dimittender mulighed for at fortsætte på cand.merc.-studiet på eksempelvis Syddansk Universitet eller på Aarhus Universitet med efterfølgende PHD muligheder.

Det er ligeledes muligt for dimittender fra Financial Controller-uddannelsen at læse videre på en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA) på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet eller RUC og derved få mulighed for at fortsætte på cand.merc.-studiet med efterfølgende PHD perspektiv.

For dimitterede Financial Controllers i job, er der ligeledes mange muligheder for efter- og videre-uddannelse på deltid. Dels er der en række muligheder for at uddanne sig til bredere kompetencer på samme uddannelsesmæssige niveau ved at gennemføre en af akademiuddannelserne. Eksempel-vis kunne AU i Finansiel Rådgivning eller AU i Økonomi- og Ressourcestyring logisk kombineres med uddannelsen til Financial Controller. Ønsker dimittenden et højere uddannelsesniveau giver Financial Controller uddannelsen merit for HD 1. del, således, at en dimittend kan begynde direkte på HD 2. del på de nærmeste universiteter: Syddansk Universitet eller på Aarhus Universitet.


Konkluderende vil der således i det geografiske område omkring en udbudsdublering i Vejle blive fin sammenhæng fra endt ungdomsuddannelse på EQF niveau 3 til EQF 8 med en passende uddannelsesvifte, som sikrer den enkelte studerende mulighed for at tilrettelægge sin egen vej til den ønskede slutuddannelse. En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle er således et ”missing link” i en fin sammenhæng med de ungdomsuddannelser, som studerende rekrutteres fra og områdets nærmeste videreuddannelsesmuligheder. En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil endvidere imødekomme et kompetencebehov hos områdets virksomheder, som tydeligvis ikke dækkes i øjeblikket.


Overskrift: KONSEKVENSER FOR ANDRE UDDANNELSER OG UDDANNELSESUDBUD:

Financial Controller-uddannelsen er som økonomisk uddannelse beslægtet med uddannelserne til finansøkonom, serviceøkonom og handelsøkonom, som findes på Erhvervsakademiet Lillebælt og dets nabo-erhvervsakademier i Jylland.

De beslægtede uddannelser fremgår af skemaet i Bilag vedr. behovsredegørelsen (vedlagt) med angivelse af forskelle fra og ligheder med Financial Controller-uddannelsen samt angivelse af, hvor de pågældende uddannelser udbydes på Erhvervsakademiet Lillebælt eller på naboerhvervsakademier.

Som det fremgår, er Financial Controller-uddannelsen primært rettet mod jobfunktioner i økonomiafdelinger i både private og offentlige virksomheder (eks. kommune, region, hospital og lignende), revisionsvirksomheder samt andre virksomheder med økonomisk rådgivning. Pt. udbydes i området omkring Vejle følgende beslægtede uddannelser: Serviceøkonom, som retter sig mod hotel- og oplevelses-industrien; Handelsøkonom, som retter sig mod salgs- og detailbranchen samt Finansøkonom, som retter sig mod den finansielle sektor.

Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder alle tre beslægtede uddannelser, heraf serviceøkonom- og handelsøkonomuddannelsen både i Odense og på campus i Vejle. Financial Controller-uddannelsen erstatter imidlertid ingen af de eksisterende uddannelser ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle, da den retter sig mod et andet arbejdsmarked end de øvrige uddannelser. En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil derimod komplementere det nuværende udbud af merkantile uddannelser ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle og bidrage til at styrke erhvervsakademiets allerede stærke merkantile brand i området.

En dublering af Financial Controller-uddannelsen vil betyde tilgang af undervisere, som har beslægtede kompetencer med de nuværende undervisere. Desuden vil der være en tilgang af undervisere, som har nye og anderledes kompetencer. Begge grupper vil være med til at styrke den nuværende undervisergruppe og deres fælles sparring og videndeling vil bidrage til et større og bedre fagligt miljø for undervisere. En dublering af Financial Controller-uddannelsen vil naturligvis tillige bidrage til et større og fagligt bedre studiemiljø for de studerende på Erhvervsakademiet Lillebælts økonomiske uddannelser i Vejle.

Ligesom Erhvervsakademiet Lillebælt ikke frygter, at dubleringen af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil påvirke søgningen til erhvervsakademiets øvrige økonomiske uddannelser i Vejle negativt, finder erhvervsakademiet heller ikke, at søgningen til disse uddannelser ved nabo-erhvervsakademierne vil påvirkes i nævneværdigt omfang. Tilsvarende og af samme årsager forventes praktikpladssituationen på beslægtede uddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt og naboudbud heller ikke at blive påvirket nævneværdigt.

EA Kolding udbyder aktuelt Finansøkonomuddannelsen, men som nævnt retter denne sig mod helt andre arbejdsfunktioner end Financial Controller-uddannelsen, nemlig mod rådgiverfunktioner i den finansielle sektor. Derudover vil afstanden til EA Kolding medvirke til, at søgningen hertil ikke vil blive påvirket mærkbart.

EA Aarhus udbyder en lang række af merkantile erhvervsakademiuddannelser og professions-bacheloruddannelser, herunder også Financial Controller. Afstandsfaktoren gør sig imidlertid i endnu højere grad gældende, for så vidt angår søgningen til uddannelser ved EA Aarhus. EA Aarhus har da heller ikke udtrykt frygt for at miste Financial Controller-studerende til en evt. udbudsdublering i Vejle i sit høringssvar til Erhvervsakademiet Lillebælt.

Konkluderende finder Erhvervsakademiet Lillebælt ikke, at en dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle i nævneværdigt omfang vil påvirke søgningen til beslægtede økonomiske uddannelser ved erhvervsakademiets Vejlecampus eller søgningen til beslægtede uddannelser på na-boerhvervsakademier. Tilsvarende gælder praktikpladssituationen.

Derimod vil et dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle betyde, at dimittender fra ungdomsuddannelserne i Vejle og omegn har endnu en relevant og praksisnær økonomisk uddannelse af vælge. Tilsvarende får de mange virksomheder i og omkring Vejle mulighed for at ansætte dimittender med fokus på økonomi og controlling.

Overskrift: KONKLUSION VEDR. BEHOV FOR UDBUD SAMT SAMMENHÆNG I UDDANNELSESSYSTEMET.
En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil imødekomme et kompetencebehov hos områdets virksomheder, som tydeligvis ikke dækkes i øjeblikket.
En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle er således et ”missing link” i en fin sammenhæng med de ungdomsuddannelser, som studerende rekrutteres fra og områdets nærmeste videreuddannelsesmuligheder
En dublering af Financial Controller-uddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælts campus i Vejle vil have gode muligheder for at rekruttere studerende fra Vejles og oplandets mange gymnasiale uddannelser og blandt ansatte i de virksomheder, som i dag forgæves efterspørger de kvalifikationer, som Financial Controllers kan bidrage med. På nærmeste erhvervsakademier, samt Syddansk Universitet og Aarhus Universitet er der gode og relevante videre uddannelsesmuligheder for dimitterede Financial Controllers. Disse uddannelsestilbud kan tilsammen sikre dimittender mulighed for at højne deres kvalifikationsniveau til professionsbachelor-, kandidat- og PHD-niveau. Tilsvarende kan en række deltidsuddannelser bl.a. på erhvervsakademier sikre, at dimittender i job kan udvide deres kvalifikationer på akademiniveau eller opnå kvalifikationer på bachelor-niveau.

En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle vil betyde en styrkelse af såvel undervisernes faglige miljø som af studiemiljøet på de økonomiske erhvervsakademiuddannelser i Vejle.

En dublering af Financial Controller-uddannelsen i Vejle forventes at få meget begrænset påvirkning på søgningen til Erhvervsakademiet Lillebælts eller til nabo-erhvervsakademiernes beslægtede økonomiske uddannelser eller på disses praktikpladssituation.

På ovenstående baggrund finder Erhvervsakademiet Lillebælt, at en dublering af erhvervsakademiets Financial Controller-uddannelse i Vejle opfylder kriterium 2 om sammenhæng i uddannelsessystemet.

Rekrutteringsgrundlag
Fiancial Controller-uddannelsen henvender sig både til uddannelsessøgende med gymnasial bag-grund (herunder HHX, STX, HTX og EUX samt HF) eller faglært baggrund primært fra kontorfaget, som udbuddet i Odense har vist. Financial Controller-uddannelsen har således vist sig at være en attraktiv videregående uddannelse, som gennem bred appel bidrager til regeringens målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse.

Med henblik på mulige ansøgere fra ungdomsuddannelserne HHX, STX, HTX og EUX samt HF, findes der i den umiddelbare nærhed af Erhvervsakademiet Lillebælts Campus Vejle en række gymnasier, hvorfra man ville kunne forvente ansøgere til uddannelsen: Campus Vejle, htx/hhx i Vejle og Fredericia, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Tørring Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Erhvervsgymnasiet Grindsted samt VUC skoler i området.

I alt ca. 2100 studenter og HF’ere dimitterer årligt fra de nævnte skoler. Hertil kommer så eventuelle ansøgere med en faglært baggrund.

Som redegjort for under behovet for uddannelsen har de senere års nye udbud af Financial Controller-uddannelsen alle haft let ved at tiltrække studerende.

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 35 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Med forventet årligt optag på 35 studerende, forventes op til 35 studerende at skulle have praktikplads på uddannelsens fjerde semester.

Erhvervsakademiet har allerede i dag samarbejde med mange danske virksomheder i området. Udfra erfaringer fra vores andre beslægtede erhvervsakademiuddannelser samt øvrige erhvervsakademiuddannelser forventer vi uproblematisk kunne skaffe et tilstrækkeligt antal praktikpladser hos vores eksisterende virksomhedsnetværk. Med hensyn til praktikpladser har funktionen som financial controller i virksomheder ikke umiddelbart konkurrence fra andre uddannelser. Herudover vurderes det, at en række nye virksomheder vil være interesserede i at aftage praktikanter og senere dimittender fra uddannelsen. Som nævnt under afsnittet "behov for nyt udbud" er antallet af potentielle virksomheder for uddannelsen endog meget stort. Erhvervsakademiet Lillebælt oplever generelt ikke problemer med at få studerende i praktik og forventer det slet ikke i forbindelse med Financial Controller uddannelsen, som har så stor efterspørgsel fra erhvervslivet.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAL_financial controller.pdf

Samlet godkendelsesbrev