Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Produktionsteknolog AK. I daglig tale blot Produktionsteknolog - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
30/09-2013 20:29
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding, på Erhvervsakademi Kolding, Skamlingvejen 32

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Produktionsteknolog AK. I daglig tale blot Produktionsteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Production Technology

Den uddannedes titel på dansk
Produktionsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Production Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang via erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelserne som snedker (med specialer), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), flymekaniker, plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), finmekaniker (med specialer), skibstekniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), cnc-teknikuddannelsen (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), beslagsmeduddannelsen, køletekniker, metalsmed (med specialer), skorstensfejer (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), karrosseriuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer), industriteknikeruddannelsen (med specialer) eller værktøjsuddannelsen (trin 2), og anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C, og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Adgang via gymnasial uddannelse
Stx), hhx), htx, hf, eux - alle med matematik C

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Formålet med erhvervsakademiuddannelsen som Produktionsteknolog er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb i erhvervsvirksomheder.
Hovedvægten i uddannelsen er på planlægning, konstruktion og produktudvikling, og det er muligt at specialisere sig indenfor teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
behovstekst final.pdf

Behov for nyt udbud
Udbuddet er rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, som består af Trekantområdet med Kolding, Fredericia og Vejen Kommune samt Haderslev Kommune. Med udbuddet søger Erhvervsakademi Kolding at skabe en øget grad af sammenhæng i uddannelsessystemet og tilfredsstille efterspørgselen. Der er redegjort for disse forhold i den uploadede fil (ovenfor under behov og relevans)

Rekrutteringsgrundlag
Grundlaget udgøres først og fremmest af unge med hhx, htx, eux, stx eller hf-eksamen. I 2012 opnåede 2215 en af disse eksamener i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
Som anført under ”Adgang via erhvervsuddannelse” giver en lang række erhvervsuddannelser adgang. De udgør imidlertid ikke noget større rekrutteringsgrundlag, da der uddannes et ganske lille antal unge med en af disse uddannelser i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Det drejer sig om uddannelserne som Procesoperatør, Mekaniker og Smed fra Hansenberg i Kolding og EUC Lillebælt i Fredericia.
Det er erfaringen fra andre akademier, at uddannelsen også søges af folk med en del faglærte med erhvervserfaring og en adgangsgivende eksamen. Erhvervsakademi Kolding er ikke i stand til at sætte tal på, hvor stort et rekrutteringsgrundlag de udgør.

Der findes ingen uddannelser med tilsvarende profil indenfor akademiets dækningsområde. Tekniske uddannelser af enhver art er praktisk talt ikke eksisterende i dækningsområdet, og der findes ingen videregående tekniske uddannelser bortset fra uddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole.

Erhvervsakademi Kolding vurderer derfor, at et udbud af Produktionsteknolog får mærkbare konsekvenser for nogen videregående uddannelse i akademiets dækningsområde.

Det vurderes også, at et udbud på Erhvervsakademi Kolding kun i yderst ringe omfang vil påvirke andre akademiers søgning. Det typiske søgemønster til erhvervsakademier og professionsskoler er meget lokalt.
I 2012 og 13 havde Akademiet 331 ansøgere, hvoraf de 35 kom fra EASV's dækningsområde, de 61 fra EAL'a dækningsområde og 36 fra det øvrige Danmark (Erhvervsakademi Kolding studiestatistik).
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en meget lille søgning til Erhvervsakademi Kolding fra hhv. Sønder- og Vestjylland (EASV dækningsområde) og samt Fyn og Vejle-området (EA Lillebælts dækningsområde). Mængden af ansøgere fra EA Lillebælt dækningsområde skyldes primært ansøgere til Finansøkonomstudiet, hvor 22 af de 61 ansøgere til Erhvervsakademi Kolding er til denne uddannelse. De 22 kommer især fra området nord for Kolding. Generelt er søgningen fra EA Lillebælts dækningsområde til Erhvervsakademi Kolding fra området nord for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, dvs. Vejle-området. Det understreger tendensen til, at de studerende vælger det studiested, som der er kortest geografisk afstand til.
Uddannelsen som Produktionsteknolog udbydes ikke i Vejle.

Forventet optag
Tallene til forventet optag bygger primært, hvor mange de øvrige akademier optager. Uddannelsen er ikke den helt store succes nogen steder på trods af det klare erhvervssigte og de pæne beskæftigelsestal. I 2013 var optagelsestallene: 43 i Esbjerg, 17 i Sønderborg, 34 i Herning og 29 i Horsens. (Kilde: Uddannelsesguiden på http://www.ug.dk/)

I tallene har vi, sekundært, medtænkt, at Erhvervsakademi Koldings dækningsområde rummer flere potentielle aftagervirksomheder, som fx Sydvest Jylland eller Sønderjylland; men der omvendt ikke nogen tradition for uddannelsen i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.
På den baggrund er det forventede optag:

2014: 25;
2015: 35;
2015: 38;

Det er vanskeligt at vurdere betydningen af det næsten totale fravær af videregående tekniske uddannelser i dækningsområdet. Heri adskiller Koldings dækningsområde sig markant fra de øvrige akademiers dækningsområder, der alle rummer flere videregående tekniske uddannelser.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
EA Kolding har i mere end 20 år arbejdet med praktik som en integreret del af uddannelsesudbuddet. Som en følge deraf har EA Kolding i de sidste 20 år opbygget et meget stort netværk af praktikpladser i ind- og udland. Porteføljen er meget alsidig, og består af virksomheder indenfor mange forskellige brancher og størrelser og af såvel private som offentlige virksomheder. Som eksempel henvises til den vedlagte liste over de senest anvendte praktikpladser for foråret 2013 og efteråret 2012 (side 6ff i det vedhæftede dokument).

Det strategiske fokus for EA Koldings arbejde med praktik er at etablere et netværk, som de studerende kan benytte sig af, når de søger praktikplads. Akademiet formidler ikke praktikpladser, men etablerer et netværk og uddanner de studerende i at søge praktikpladser og i den forbindelse anvende netværket.

Målet er, at de studerende bliver klædt på til at møde arbejdsmarkedet samt opnå erfaring med de redskaber, som de efter endt uddannelse skal anvende i forbindelse med jobsøgning. Samtidigt har netværket vist sig at være en god indgang til arbejdsmarkedet for mange af EA Koldings kandidater.

Den aktuelle portefølje er naturligvis især koncentreret om de typer stillinger, som EA Koldings nuværende uddannelser ligger op til, nemlig multimedie-, markedsføringsøkonom-, E-designer og finansøkonomstudierne samt PB i international markedsføring og handel og PB i webudvikling.

Virksomhederne i EA Koldings nuværende portefølje er primært lokaliseret i:

Kolding og øvrige Danmark

UK og Irland: London og Dublin

USA: New York og Los Angeles (i 2013 har vi ikke haft praktikanter i USA)

New Zealand: Dunedin og Wellington

Tyskland: Saarland

Derudover er der spredte praktikpladser i Asien, Afrika, Mellemøsten, Australien og resten af Europa.
Hovedparten af de studerende er i virksomhedspraktik, og derudover er der få studerende i projekt- og iværksætterpraktik.

Den meget gunstige situation på praktikområdet må dels tilskrives, at EA Kolding havde etableret et praktiknetværk mange år før det blev et krav, og dels lokaliseringen i Trekantområdet med et aktivt erhvervsliv.

Med Produktionsteknolog skal EA Kolding til at opbygge et netværk indenfor brancher og sektorer, hvor Akademiet ikke umiddelbart har den store kontaktflade. Det vil imidlertid ikke være noget problem for Akademiet. Dels råder Akademiet over betydelig erfaring på området (jf. ovenfor), dels peger før omtalte undersøgelse på, at det ikke bliver noget nævneværdigt problem at finde praktikpladser, når 14 ud af 15 virksomheder er parate til at tage praktikanter.

Jf. den brede relevans af Produktionsteknolog vil flere af virksomhederne i porteføljen være umiddelbart relevante (fx flere af praktikpladserne, som henvender sig til finansøkonomstudiet). Det har generelt vist sig, at netværket bruges på kryds og tværs: En virksomhed, der var en typisk ”markedsføringsøkonomvirksomhed” viser sig pludselig at have behov for andre kompetencer og være et egnet praktiksted for fx en multimediedesigner.

Samlet set vurderes det ikke at blive et problem at skaffe virksomshedspraktik til at alle studerende.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAKolding_Produktionsteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev