Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning - VIA University College

VIA University College
30/09-2013 12:31
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy degree in public administration and management

Den uddannedes titel på dansk
Akademiuddannet i offentlig administration og forvaltning

Den uddannedes titel på engelsk
Academy education in public administration and management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Akademiuddannelsen i offentlig administration og forvaltning henvender sig til administrative medarbejdere inden for alle områder af den offentlige forvaltning og offentlige institutioner. Uddannelsen henvender sig hermed til administrativt beskæftigede i kommunerne, regioner og statslige styrelser og institutioner, ek-sempelvis politiets institutioner, forsvaret, flyvevåbnet, Beredskabsstyrelsen, SKAT og en lang række uddannelsesinstitutioner.

Den primære faglige profil for en ansøger til uddannelsen er en HK-uddannet, der med en handelsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse bag sig ønsker at videreuddanne sig inden for det administrative område, som led i en faglig kompetenceudvikling, og evt. som springbræt til en diplomuddannelse.
HK-Østjylland støtter op omkring VIAs ønsker om udbud af denne uddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
akademi. . . .

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
aftagerundersøg. og særkørsel fra DS.pdf

Behov for nyt udbud
Vurderingen af behovet for dimittendernes slutkompetencer på arbejdsmarkedet baserer sig dels på rapporten "Anvendelsen af uddannet arbejdskraft i dansk offentlig forvaltning”, AKF-forlaget november 2006), dels på en kvalitativ analyse som VIA i forbindelse med nærværende ansøgning har foran-staltet blandt et udvalg af HR-ansvarlige i regionens kommuner (se uploadet bilag).

De ovennævnte statistikker belyser, at der er en stigende efterspørgsel efter uddannet personale inden for de offentlige institutioner. Det betyder, at der vil være gode udviklings- og ansættelsesmuligheder for dimittenderne fra akademiuddannelsen i offentlig administration og forvaltning. På den anden side betyder det også, at den målgruppe af typisk erhvervsuddannede administrative medarbejdere, uddannelsen henvender sig til, i stigende grad presses ud i at gå i gang med en videreuddannelse.

Tendensen bekræftes af en interviewundersøgelse, VIA har foranstaltet i forbindelse med ansøgningen. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med HR-chefer og andre HR-ansvarlige fra udvalgte kommuner fra Region Midtjylland, og det generelle billede er, at der er et stort behov for at videreuddanne det administrative personale.

Som det også fremføres i rapporten om ”Anvendelse af uddannet arbejdskraft i dansk offentlig forvaltning”, så sker der i stigende grad en specialisering og professionalisering af forvaltningspersonalet.

Begge nævnte undersøgelser peger på, at der er en oplevelse i forvaltningerne af, at de generelle admini-strative kompetencer bliver mindre relevante, og at der i højere grad efterspørges skarpere karakteriserede faglige kompetencer.

Skarpt opstillet kan interviewundersøgelsen konkludere, at der ikke længere er så stort behov for kontorpersonale, der kan journalisere, kopiere og skrive breve rent. Der er derimod behov for folk, der kan begå sig digitalt, har forstand på økonomi, intern og ekstern kommunikation, selvstændig opgaveformulering og –løsning, besidder projektkompetencer og som kan påtage sig ad hoc opgaver med kort varsel.

Ifølge fornævnte analyse om ”Anvendelse af uddannet arbejdskraft i dansk offentlig forvaltning er det et karakteristisk mønster i både stat, region og kommune, at den tidligere dokumenterede øgning i andelen af uddannede i forvaltningerne dækker over to forskellige tendenser. Øgningen i andelen af ansatte med lang videregående uddannelse skyldes primært en højere grad af rekruttering fra basisuddannelserne på universiteterne. Den øgede andel af medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelse skyldes derimod primært videreuddannelse.

Den traditionelle kontoruddannelse får mindre og mindre betydning ude i forvaltningerne og institutionerne, da de erstattes af arbejdskraft med videregående uddannelse. Tendensen er dog, at udskiftningen primært foregår ved videreuddannelse af kontorpersonalet. Det indikerer, at der fremadrettet er et stort behov for udbud af videreuddannelsesprogrammer af høj kvalitet, målrettet det administrative personale i forvaltningerne og institutionerne.

Rekrutteringsgrundlag
I forbindelse med ansøgningen har Danmarks Statistik udarbejdet en særkørsel til VIA, der gør det muligt at sammenholde antallet af administrativt ansatte i kommuner, regioner og stat med disse personers højest fuldførte uddannelse. Disse oplysninger er væsentlige i forhold til at vurdere behovet for efteruddannelse, til en relativt stor medarbejdergruppe inden for den offentlige administration, nemlig de HK-uddannede der typisk har en gymnasial, erhvervsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse bag sig.

Opgørelsen er opgjort på baggrund af den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) med status pr. ultimo november 2008 og 2011. Hertil kommer uddannelsesstatistikkens oplysninger om højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2008 og 2011.

I den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik er lønmodtagere, der helt eller primært er ansat inden for en af følgende brancher udvalgt:
• 84.11.00: Generelle offentlige tjenester.
• 84.12.00: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring.
• 84.13.00: Administration af bidrag til erhvervsfremme.

Det er arbejdsstedets hovedaktivitet, der afgør brancheplaceringen. Dette betyder, at en administrativ medarbejder med fysisk arbejdssted i en daginstitution eller på et hospital, ikke vil blive talt med i opgørelsen over antallet af administrative medarbejdere. Derimod vil en administrativ medarbejder, der sidder på rådhuset og arbejder med daginstitutionsområdet, eller en administrativ medarbejder der sidder på regionsgården og arbejder med sundhedsvæsenet, blive talt med i opgørelsen (jf. ovenstående brancheoverskrifter).

Betydningen heraf er, at antallet af administrativt personale undervurderes i undersøgelsen.

Ifølge de data, som VIA har fået lavet til brug for denne ansøgning – og som er de bedste mulige man kan få lavet baseret på Danmarks Statistiks oplysninger - er det samlede antal administrativt ansatte i kommuner og regioner i 2008 54.600. Det er således tydeligt, at Finansministeriets optælling medtager et større antal administrative medarbejdere, nemlig de administrative medarbejdere der er ansat på arbejdssteder, hvis hovedaktivitet ikke er administration.

Det er dog vigtigt at påpege, at der ikke er noget, der indikerer, at uddannelsesniveauet blandt de administrativt ansatte medarbejdere, der er ansat på arbejdssteder, hvor hovedaktiviteten ikke er administration, skulle adskille sig systematisk fra de øvrige administrativt ansatte. Vi har således ikke grund til at tro, at disse medarbejdere skulle være hverken systematisk højere eller lavere uddannet end dem, vi har med i undersøgelsen. Når vi i ansøgningen nævner, at ca. 40 pct. af de administrativt ansatte i Region Midtjylland har en gymnasial, erhvervsgymna-sial eller erhvervsfaglig uddannelse, som deres højest fuldførte uddannelse, har vi således ikke grund til at tro, at dette tal skulle ændre sig markant, hvis vi havde mulighed for at inkludere samtlige administrative medarbejdere i analysen. Det er dog naturligvis en usikkerhed, der er forbundet med vores konklusioner.
(se uploadet bilag)

VIA udbyder i forvejen diplomuddannelse i offentlig forvaltning, og nærværende akademiuddannelse vurderes i nogen grad at kunne være indgangsuddannelse hertil for studerende, der ikke har en professionsbacheloruddannelse som indgangsniveau.

Forventet optag
År 1: 2,67 STÅ til 40 studerende fordelt på tre moduler á 10 ECTS

År 2: 12,67 STÅ til 76 studerende fordelt på fem moduler á 10 ECTS

År 3: 22,67 STÅ til 136 studerende fordelt på syv moduler á 10 ECTS

... Nærværende ansøgning fik afslag ved sidste screeningstermin begrundet i at "Erhvervsakademi Aarhus overvejede at søge udbud i 2014".
Vi er vidende om den igangværende lovproces med ændrede snitflader mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler og håber at ansøgningen vil blive sagsbehandlet i det lys...

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCVIA_Offforvaltning og administration.pdf

Samlet godkendelsesbrev