Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Videnskab- og teknologistudier - Roskilde Universitet

Roskilde Universitet
30/01-2014 21:07
2014 - 1
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Roskilde Universitet

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Videnskab- og teknologistudier

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Science and Technology Studies

Den uddannedes titel på dansk
Bachelor i videnskab- og teknologistudier

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science (BSc) in Science and Technology Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Optagelse på uddannelsen sker igennem den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet. Her forudsættes Dansk A, Engelsk B og Matematik B.

Bacheloruddannelsen giver adgang til kandidatuddannelsen i Science and Technology Studies, også indsendt til prækvalifikation, samt til en del andre kandidatuddannelser, herunder kandidatuddannelsen i Softwareudvikling og -teknologi ved IT Universitetet.

Bachelorer har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Science and Technology Studies.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
x

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsen
Videnskab og teknologi er afgørende for udformningen af det moderne samfund og spiller en helt central rolle i globaliseringens virkeliggørelse og hastighed. Videnskab og teknologi er menneskelige og kulturelle produkter, og at forstå samspillet mellem kultur, natur, videnskab og teknologi er nødvendigt for at forstå udviklingen af det moderne samfund. Dette er genstandsfeltet for Science and Technology Studies (STS). Således er STS en central nøgle til at forstå samfundsmæssige problemer og forhold såsom globalisering, økonomiske prioriteringer, internationale konflikter, miljø-problemer, uddannelse m.m. En dybere forståelse for disse forhold, problemer og konflikter er ikke kun interessante fra et demokratisk perspektiv, men også helt nødvendige for de dele af erhvervslivet, der beskæftiger sig med teknologi- og vidensproduktion.

Bacheloruddannelsen indgår som en del og specialisering af RUC’s Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse og skal forberede studerende til den kandidatuddannelse i Science and Technology Studies, der også er indsendt til prækvalifikation. Den er desuden en kombinationsuddannelse, hvilket betyder, at studerende samtidigt læser et andet fag.

Uddannelsen er målrettet mod at skabe bachelorer med historisk og teoretisk forståelse for videnskab og teknologi, samt evne til at forstå og analysere konkrete problemstillinger.

For en uddybende beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil og opbygning, se bilag 1 og 2 i dokumentationsrapporten.

(Bemærkning om ECTS: 47,5 i forbindelse med selve bacheloruddannelsen i STS, 47,5 i forbindelse med andet bachelorfag og 90 i forbindelse med den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet).

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Uddannelsen er sammensat af breddekurser, der indfører studerende i videnskabens og teknologiens historie og rolle i den moderne verden, og case-baserede kurser og projekter, hvor de studerende benytter den erhvervede viden til i dybden at forstå og beskrive konkrete problemstillinger i forbindelse med teknologi- og vidensproduktion.

For en uddybende beskrivelse af de enkelte kurser og projekter, se bilag 3 i dokumentationsrapporten.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Videnskab og teknologistudier bør af følgende grunde indplaceres på takst 2: 1) Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse er overordnet placeret under takst 2. 2) De beslægtede uddannelser i Danmark (se bilag 9 i dokumentationsrapporten) er placeret under takst 2 eller 3. 3) Viden om teknologi og naturvidenskab indgår som en del af alle konstituerende faglige elementer i uddannelsen (se også bilag 3 i dokumentationsrapporten).

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentationsrapport STS.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Uddannelsen retter sig dels mod uddannelse af undervisere ved HTX og dels mod uddannelse til ansættelse i det private erhvervsliv, især i større ingeniør- og teknologivirksomheder, men også indenfor andre erhvervsområder, såsom byggebranchen og medicinalindustrien, hvor videnskab og teknologi har væsentlig betydning.

I forbindelse med HTX er der især behov for undervisere, der har en uddannelse i teknologihistorie, men også i forbindelse med den studieforberedende undervisning og til vejledning af studieorienterende projekter. Fra det private erhvervsliv efterspørges især tværfaglig viden, samt en kritisk og reflekterede forståelse for videnskabens og teknologiens betydning i større politiske, sociale og menneskelige kontekster.

For dokumentation og yderligere beskrivelse af disse behov se bilag 4, 5, 6 og 7 i dokumentationsrapporten.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
I øjeblikket planlægges kun at uddanne et begrænset antal bachelorer, 15 til 25 årligt. De fleste af disse forventes at fortsætte på kandidatuddannelsen i STS eller på en anden teknisk eller naturvidenskabelig kandidatuddannelse. Efter kandidatuddannelsen forventes alene behovet fra HTX gymnasier at være tilstrækkeligt til at afsætte en stor del af dimittenderne. Ifølge undervisningsministeriets tal steg antallet af studenter fra HTX i perioden fra 2008 til 20012 med 52 % (fra 2.430 til 3.695), hvilket var mere end alle andre gymnasiale retninger på nær HF. En yderligere stigning til 3.900 studenter var forudset for 2013. I en forespørgsel blandt HTX rektorer svarende 50 % af respondenterne, at de forudså et stort behov for undervisere i teknologihistorie, der er obligatorisk for alle HTX klasser (se bilag 6 og 7 i dokumentationsrapporten). Det forventes desuden at efterspørgslen fra det private erhvervsliv vil stige efterhånden som uddannelsen bliver mere kendt, som det allerede er tilfældet i andre lande hvor STS udbydes som fag, og allerede nu udtrykte en stor del af respondenterne fra erhvervslivet i aftagerundersøgelsen et behov for kandidater med en sådan uddannelse (se bilag 5 i dokumentationsrapporten).

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
Dette fremgår af bilag 4, 5 og 6 i dokumentationsrapporten.

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Bacheloruddannelsen i STS giver de studerende grundlæggende forudsætninger for at kunne undervise i teknologihistorie i HTX og er udviklet i samtale med repræsentanter for HTX (se bilag 6 i dokumentationsrapporten). Herudover er der inkluderet fagelementer, der matcher de behov, som aftagerne fra erhvervslivet har efterspurgt, eksempelvis i kurset ”Teknologi og virkelighed” (se også bilag 3 og 5 i dokumentationsrapporten). Samtidigt fokuserer en stor del af uddannelsen på at kunne analysere og behandle konkrete problemstillinger og cases.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Bacheloruddannelsen adskiller sig fra eksisterende beslægtede uddannelser ved at være en kombinationsuddannelse, der giver en tværfaglig, kritisk, kontekstuel og historisk forståelse for udviklingen og brugen af teknologi, samt viden om samspillet imellem videnskab og teknologi.

For en uddybende sammenligning med beslægtede uddannelser, se bilag 9 i dokumentationsrapporten.

Rekrutteringsgrundlag
Som nævnt indgår bacheloruddannelsen i STS som en del og udbygning af den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet. Stort set alle, der tager bacheloruddannelsen i STS, forventes derfor at komme herfra, men det forudses også at nogle studerende ved Roskilde Universitets Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse vil tage dele af eller hele uddannelsen. Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse alene optager hvert år omkring ca. 240 studerende.

Forventet optag
I begyndelsen forventes et optag på 15-20, hvilket efter et par år forventes at stige til omkring 25 studerende årligt.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Der er givet positive interessetilkendegivelser for praktikaftaler fra Holstebro Tekniske Gymnasium, Realdania Byg A/S, ProActive, Cowi A/S, Terma A/S, Langebæk Logistik, Ferring Pharmaceuticals og Mellemfolkeligt Samvirke (se bilag 8).

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_RUC_BA Videnskab.pdf

Samlet godkendelsesbrev