Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmesteruddannelsen - Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole
01/10-2013 09:56
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, maskinmesteruddannelsen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Maskinmester, professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Technology Management and Marine Engineering, forkortet BTecMan & MarEng.

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
For at blive optaget på uddannelsen til maskinmester skal man enten have gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser, studentereksamen (stx), hf (kursus), htx, hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau ELLER have gennemført en erhvervsuddannelse (EUD) på mindst niveau 3 i den danske kvalifikationsramme, suppleret med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau. Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Studieophold på udenlandske universiteter i samarbejde med Århus Maskinmesterskole.
Samarbejde om maritim undervisning med Flensburg Universitet.
Professionspraktik i udlandet.
Samarbejde med SDU i Odense om innovationsfaget Experts in Teams.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Tekst prækvalifikation.pdf

Behov for nyt udbud
Vi henviser venligst til vedhæftede PDF fil. I mail fra kontorchef Peder Michael Sørensen 12. september 2013, henvises der til stort behov for teknisk arbejdskraft i offshorebranchen. Efter mødet med Uddannelsesministeriet om genetablering af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg er tilbagemeldingen den 25. september, at vi kan indsende prækvalifikation senest tirsdag den 2. oktober. Med denne korte varsel må vi henvise til Uddannelsesministeriets henvendelse som dokumentation for behovet for nyt udbud. Vi kan herudover opsummere at der i Esbjerg området er et akut behov for at få uddannet flere højtuddannede teknikere med bl.a. maritime kompetencer. Særlig det maritime erhverv og offshore branchen har svært ved at vækste grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ved at give unge mennesker muligheden for at uddanne sig til maskinmester i Esbjerg vil man samlet set kunne uddanne flere maskinmestre i Syddanmark og dermed imødekomme professionens behov for højtuddannede teknikere. Mange virksomheder indenfor offshore branchen efterlyser ansatte med maritime kompetencer, hvilket ikke er muligt at få på eksisterende professionsbacheloruddannelser i Esbjerg. De maritime kompetencer bruges f.eks. i forbindelse med sejlads til og fra produktionsområderne i Nordsøen samt ved drift af borerigge. Herudover bruges de maritime kompetencer i forbindelse med etablering og drift af offshore vindmølleområder. I forhold til maritimt udbud henviser vi i øvrigt til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser afsnit 3.1.1.2: Erhvervsakademierne vil således ikke opnå fortrinsret til udbud af erhvervsakademi- eller akademiuddannelser inden for andre områder, der allerede dækkes af andre uddannelsesinstitutioner. Således forventes dokumenterede behov for nye uddannelser på erhvervsakademi- eller akademiniveau inden for det pædagogiske område, det sociale område, sundhedsområdet, offentlig forvaltning, medie- og journalistområdet og det maritime område dækket af professionshøjskolerne, medie - og journalisthøjskolen og de maritime uddannelsesinstitutioner.

Rekrutteringsgrundlag
Vi forventer at en større del af Esbjergs færdiguddannede HTX elever end i dag, vil have interesse i at starte på maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, da de vil bevare tilhørsforholdet til området. På samme baggrund forventer vi, at flere med en erhvervsuddannelse, vil have interesse i at tage maskinmesteruddannelsen i Esbjerg og skabe sig en karriere indenfor maskinmesterprofessionen, som dækker mange områder: Maritimt, Energi, Forsyning, Service, Offshore, Sygehuse, Spildevandsrensning m.m.
Konsekvenser for andre uddannelser i byen: Da der i dag ikke findes maritime uddannelser på professionsbachelor niveau i Esbjerg, vil maskinmesteruddannelsen blive et ekstra supplement til de eksisterende udbud. Der vil blive udarbejdet samarbejdsaftaler med bl.a. EA Sydvest, AAU Vest, EUC Vest og UC Syd. Herved vil kunne skabes et stærkt strategisk videns miljø omkring maskinsystemer, energi teknologi, maritime systemer og offshore teknologi. Dette videns miljø vil være lokaliseret i umiddelbar nærhed af erhvervene i regionen og derved sikres en endnu større forankring af viden.
FMS har også et rigtigt godt samarbejde med de andre 4 maskinmesterskoler og de har tilkendegivet at de vil være behjælpelige i opstartsfasen så vi får etableret maskinmesteruddannelsen i Esbjerg på den bedst tænkelige måde.

Forventet optag
Ved opstart i efteråret 2014 forventes der et optag på ca. 20 studerende på værkstedsskole. Fra 2015 med opstart 2 gange årligt dels på værkstedsskole og dels direkte på første teorisemester, forventes der et optag på 50 studerende stigende til 70 studerende efter 3 år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Praktikaftaler findes allerede med store virksomheder i Esbjerg : Maersk Oil, Ramboll, SEMCO Maritime og DONG

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_FMS_maskinmester.pdf

Samlet godkendelsesbrev