Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - makinmesteruddannelse - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/10-2013 09:32
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
esbjerg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
makinmesteruddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Marine Engineer, Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Den uddannedes titel på dansk
maskinmester

Den uddannedes titel på engelsk
marine engineer

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til uddannelsen til maskinmester forudsætter:
1. at ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser:
studentereksamen (stx), hf (kursus), htx, hhx, eux
adgangskursus til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau, eller
2. at ansøgeren har gennemført en erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau,
Stk. 2. Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.
Stk. 3. Optagelse med baggrund i anden gymnasial uddannelse skal ske i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsen
ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant

Forslag til censorkorps
ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagssamling ansøgning prækvalifikation Maskinmester EASV.pdf

Behov for nyt udbud
Udbuddet af maskinmesteruddannelsen skal skabe synergi til de øvrige uddannelser på offshore-området i Esbjerg på akademi-, bachelor- og masterniveau. Maskinmesteruddannelsen skal indskrives og indtænkes i den samlede palet af offshore-uddannelser i Esbjerg, således at der ikke alene vil være tale om en overflytning af studerende fra de eksisterende offshore-uddannelser i Esbjerg til maskinmesteruddannelsen.

Regeringen nedsatte primo 2013 en arbejdsgruppe med deltagelse af erhverv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, der skulle afdække offshorebranchens behov for arbejdskraft og foreslå initiativer til imødekommelse af de identificerede behov. Arbejdsgruppen afleverede forslag til initiativer ultimo 1. halvår 2013. Rapport: Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Er vedhæftet i bunden af nærværende dokument (bilag 1).

Initiativet til afdækningen af arbejdskraft behovet bygger på en anbefaling fra et vækstteam for Det Blå Danmark, som påpegede, at der er behov for at sikre tilstrækkeligt med relevante kompetencer til maritime erhvervsområder i vækst, herunder olie- og gasindvinding samt havvind. Endvidere anbefaler vækstteamet, at der bør sættes ind for at undgå strukturelle udfordringer for virksomhedernes rekrutteringsmuligheder, og det nævnes som eksempel, at der er stor efterspørgsel efter personer med teknisk ekspertise til offshorebranchen i Esbjerg-området.

Kort resume af rapportens sammenfatning og initiativforslag:

Lige nu oplever mange offshorevirksomheder stor vækst, også på de globale markeder, og der er derfor grund til – i en tid med økonomisk lavkonjunktur – at sætte fokus på, hvordan offshorebranchen kan sikres gode muligheder for vækst. Her er tilgangen af tilstrækkelige kompetencer helt centralt. Der er eksempler på danske offshorevirksomheder, der har oplevet, at de har måttet takke nej til store ordrer på grund af mangel på tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at udføre opgaverne.

Offshorebranchen er kendetegnet ved et relativt højt uddannelsesniveau sammenlignet med landsgennemsnittet og med en overvægt af medarbejdere med videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser samt erhvervsuddannelser inden for el samt jern- og metalområdet. Personer med denne type uddannelser er også attraktive inden for andre brancher og i andre lande.

For at sikre offshorebranchens fortsatte vækst er det afgørende at sikre en tilgang af kvalificerede medarbejdere med de rette uddannelser. Konkurrencen om medarbejdere med naturvidenskabelige og tekniske uddannelser er stor, og der er derfor behov for at øge rekrutteringen til disse uddannelser. I rapportens kapitel 4. side 45: Rekrutteringsbehov 4.1, Den geografiske dimension (bilag 1) nævnes det at

”Arbejdsgruppen har forsøgt at afdække den geografiske dimension i forhold til kompetencebehov i offshorebranchen. Der er identificeret særligt tre områder, Esbjerg, Nordjylland og den internationale dimension, dvs. beskæftigelse i udlandet.

”Esbjerg er central for de danske offshoreaktiviteter, både på olie/gas, havvind og de maritime støtteaktiviteter, ligesom Esbjerg havn er udskibningshavn for offshoreaktiviteterne. Virksomhederne i Esbjerg har stort behov for kvalificeret arbejdskraft med en række forskellige uddannelser, herunder både faglærte inden for el og jern- og metalområdet, malere, stilladsarbejdere, teknikere, maskinmestre og ingeniører.”

Endvidere konkluderer rapporten, at rekrutteringsbehovet de kommende 5 år yderligere vil blive presset grundet den demografiske udvikling i arbejdstyrken (afgang fra branchen) kombineret med ændrede aktiviteter som, forlængelse af levetiden for de eksisterende offshore-installationer i Nordsøen og investeringer i havvindmølleparker. Side 47: Kapitel 4.4. Rekrutteringsbehov de kommende 5 år (bilag 1).

”For at sikre offshorebranchens fortsatte vækst er det afgørende at sikre en tilgang af kvalificerede medarbejdere med de rette uddannelser. Konkurrencen om medarbejdere med naturvidenskabelige og tekniske uddannelser er stor, og der er derfor behov for at øge rekrutteringen til disse uddannelser og til erhvervsuddannelserne inden for el- og metalområdet.

I rapportens konklusioner peges der på mangel på med arbejdere med ”Tekniske uddannelser” og kigger man nærmere efter i rapportens substans er det tydeligt at, ”Tekniske uddannelser” er underforstået Maskinmester, Ingeniører, Teknisk manager offshore og Driftsteknologer offshore. Ikke mindst Maskinmester fremhæves mange steder i rapporten som en medarbejderprofil med stor efterspørgsel, og specifikt nævnes Esbjerg som et område med store rekrutterings problemer.

Som det seneste initiativ har Esbjerg Kommune i september 2013 fået foretaget en analyse over udvikling i antal arbejdspladser i Offshorebranchen i Esbjerg Kommune (Bilag 2). Analysens sammenfatning bekræfter tydeligt problemer med rekruttering af medarbejdere med videregående uddannelse (herunder bl.a. maskinmester). Notat: Udvikling i antal arbejdspladser i Offshore-branchen i Esbjerg Kommune side 1. forside (bilag 2)

”Forventer at øge antallet af medarbejdere med 8 % i 2014, og i forhold til 2017 forventes der en vækst på 14 %. Samlet set for alle virksomheder i offshorebranchen forventes der op til 2000 nye arbejdspladser i de kommende år.

Forventer i de kommende år en lille positiv udvikling i antallet af medarbejdere med en videregående ud-dannelse og samtidig forventer virksomhederne fortsat at skulle beskæftige ufaglærte medarbejdere fremover

Har vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med videregående uddannelse. Samlet set har 32 % af virksomhederne oplevet rekrutteringsvanskeligheder i meget høj grad eller høj grad for medarbejdere med en videregående uddannelse

Synes ikke at tillægge det en særlig betydning, hvor medarbejderne bor eller bosætter sig

Følger i meget høj grad eller i høj grad (51 %) en vækststrategi, hvor virksomhederne satser på nye produkter og /eller nye markeder. Tilsvarende er der 49 % af virksomhederne, der følger en konsolideringsstrategi, hvor virksomheden i meget høj grad eller i høj grad fortrinsvis vil koncentrere sig om eksisterende produkter og/eller markeder”

Erhvervsakademi Sydvest har de seneste 3 år oplevet en kraftig øgning (2½ gang) af tilgangen af studerende til erhvervsakademiets offshore-uddannelser, og der er nu en samlet population på ca. 100 studerende fra hele Danmark.

Rekrutteringsgrundlag
Erhvervsakademi SydVest er opmærksomme på, at etableringen af en maskinmesteruddannelse kan betyde en ændring i optaget af studerende på akademiets øvrige offshore-uddannelser og på de tilsvarende uddannelser på Aalborg Universitet, Esbjerg. Der vil derfor blive etableret klare overgange mellem maskinmesteruddannelsen og de øvrige offshore-uddannelser, således at udbuddet af maskinmesteruddannelsen vil medvirke til at fastholde/forøge optaget på de eksisterende uddannelser. Overgangene skal gå begge veje, således, at der kan gives merit ind på maskinmesteruddannelsen fra de nuværende akademiuddannelser Driftsteknolog offshore og El-installatør, ligesom studerende der er startet på maskinmesteruddannelsen kan ”stige af” på en akademiuddannelse til Driftsteknolog offshore, El-installatør, VVS-installatør eller Produktionsteknolog og Energiteknolog. I den forbindelse skal der indgås gensidigt forpligtende aftaler mellem de forskellige udbydere af uddannelserne.

Samarbejdsaftalen mellem Erhvervsakademi SydVest og Aalborg Universitet er et eksempel på en sådan aftale (Bilag 3). Aftalen sikrer en klar og tydelig sammenhæng mellem uddannelserne på de to institutioner, således at vejen fra faglært til ingeniør er muligt via Maskinmesteruddannelsen såvel som den er i dag via Teknisk Manager Offshore uddannelsen.

Figur 1. Uddannelsesmodel Offshore-Campus Esbjerg (bilag 4) viser, hvordan de forskellige vertikale og horisontale overgange i uddannelsessystemet tænkes gennemført.

Der eksisterer i dag et bæredygtigt fagligt miljø mellem underviserne på alle offshore-uddannelserne, som med udbud af maskinmesteruddannelsen vil blive fuld komplet og homogent fagligt sammenhængende. Igen kan der henvises til samarbejdsaftalerne mellem Erhvervsakademi SydVest og Aalborg Universitet, Esbjerg samt samarbejdsaftalen mellem Erhvervsakademi SydVest og EUC Vest (bilag 5). Sidstnævnte institution vil endvidere kunne medvirke til at forbedre tilgangen til de videregående uddannelser på offshore-området. Internt på Erhvervsakademi SydVest vil uddannelsen til maskinmester fagligt blive integreret med de øvrige offshore-uddannelser under en fælles ledelse.

Gennemførelsen af maskinmesteruddannelsen kan derudover ske i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i Esbjerg, således at der kan ske en fornuftig og samfundsmæssigt rigtigt brug af de allerede tilgængelige faciliteter (værksteder etc.)

Angående værksteds- og laboratoriefaciliteter henvises igen til eksisterende samarbejdsaftaler med Aal-borg Universitet, Esbjerg og EUC Vest. Aftaler der sikrer, at maskinmesteruddannelsen i Esbjerg fra første dag råder over de nødvendige fysiske faciliteter og relevante underviserkræfter

Erhvervsakademi SydVest finder det naturligt at etablere et samarbejde med en maskinmesterskole om udviklingen og gennemførelsen af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, således at uddannelsen allerede fra sin start i september 2014 fremstår med en tydelig offshore-profil på et stærkt fagligt grundlag

Det er Erhvervsakademi SydVests hensigt, at et sådant samarbejde skal være forhandlet på plads inden udgangen af november, således at dette samarbejde kan indgå i det videre akkrediteringsarbejde. Evt. med henblik på at dublere et eksisterende udbud, således, at der vil kunne søges dispensation for en uddannelsesakkreditering

Forventet optag
Der forventes et årligt optag på 50 i 2014, og det relativt begrænsede optag understreger vigtigheden af, at uddannelsen indgår i et større studiemiljø på Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg, med ca. 1000 studerende.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervsakademi SydVest har hvert år ca. 450 studerende i praktik. Praktikken administreres af akademiets Karrierecenter, hvor to medarbejdere etablerer og vedligeholder kontakt med potentielle praktikvirksomheder for alle akademiets uddannelser. Der er således allerede på nuværende tidspunkt gode kontakter i en lang række af de virksomheder, der vil være relevante som praktiksteder for studerende på Maskinmesteruddannelsen.

Et lille udpluk af relevante praktikvirksomheder, der allerede er kontakt med er:

Esvagt A/S, Elektromarine A/S, Maersk Oil og gas, Maersk Drilling and Maersk FPSOs, Siemens Wind Power A/S - Metal Supply DK, DONG Energy A/S, Blue Water Shipping A/S, Force Technology, MacArtney Underwater Technology Group, Semco Maritime A/S, Fanø kranservice A/S, Vestas Wind Systems A/S, Wattenfall, O&J Energy A/S, LJM Hydraulik A/S, Artiko A/S, Rambøll, Ocean Team Scandanavia A/S, Blaaholm A/S, Aulum Fjernvarme Amba.

Maskinmesterpraktikken er placeret på uddannelsens 6 semester, dvs. over 2 år efter første hold er startet, og der forventes ingen problemer i at fremskaffe de nødvendige praktikpladser, inden det første hold skal påbegynde deres praktik. 98 % af Erhvervsakademi Sydvest studerende opnår ordinær virksomhedspraktik.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EASV_maskinmester.pdf

Samlet godkendelsesbrev