Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Produktionsteknologi - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
30/09-2013 11:27
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Guldbergsgade 29N

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Produktionsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Production Technology

Den uddannedes titel på dansk
Produktionsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Production Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C
En af erhvervsuddannelserne som snedker (med specialer), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), flymekaniker, plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), finmekaniker (med specialer), skibstekniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), smedeuddannelsen (med specialer), cnc-teknikuddannelsen (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), beslagsmeduddannelsen, køletekniker, metalsmed (med specialer), skorstensfejer (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), karrosseriuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer), industriteknikeruddannelsen (med specialer) eller værktøjsuddannelsen (trin 2)
Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C og engelsk C
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Delvis. KEA har mange udenlandske samarbejder. Faktisk har KEA et internationalt center, Global Affairs, der står på spring for at etablere kontakter, men kan ikke gøre det p.t., da uddannelsen ikke udbydes på engelsk. Der vil blive redegjort nærmere for dette.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
bilag til ansøgning.pdf

Behov for nyt udbud
KEA søger om dublering af erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog til udbud på engelsk først og fremmest, fordi KEA anser internationalisering som en vigtig parameter i forhold til at udbyde uddannelser på et videregående niveau. Af samme årsag har KEA etableret en international afdeling, Global Affairs, der har til opgave at understøtte det internationale studiemiljø og etablere gode og stabile kontakter i udlandet. Global Affairs har etableret ca. 50 internationale samarbejder med udenlandske universiteter, der alle giver mulighed for et udvekslingsophold for både studerende og undervisere.

Det er KEAs opfattelse, at erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog skal have en international pendant, da det helt overordnet er en kendsgerning, at rigtig mange af de dimittender, som bliver færdige som produktionsteknologer kommer til at arbejde i virksomheder, som er globale. I dagens Danmark findes der ikke nogen virksomhed, der er 100 % dansk i sit virke. Mange virksomheder arbejder sammen med udlandet for at overleve. Danmarks eksport udgør 54 % af Danmarks BNP, så globale kompetencer er vigtige for vækst og overlevelse. Disse globale kompetencer opnås bedst i udlandet. Dette sker primært gennem udveksling i løbet af uddannelsen eller gennem praktikophold i udlandet. Sekundært ved at følge en international uddannelse i Danmark. Derfor denne ansøgning.

Ovenstående er naturligvis en meget generel argumentation, men internationalisering af produktionsteknologuddannelsen på KEA i form af et udbud på engelsk ligger lige for, fordi interessen i udlandet og blandt vore ansøgere er meget stor. Uddannelsen er globalt set meget attraktiv.

Derudover er der følgende argumenter for et supplerende engelsksproget udbud af uddannelsen:

Regeringens internationaliseringsstrategi:
Regeringen har en målsætning, der sigter mod en international mobilitet for studerende på 50 % i 2020. Det betyder konkret, at 50 % af danske studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet. Længden af opholdet er ikke fastlagt endnu, men vi er med vor erfaring i internationalt arbejde overbeviste om, at det især er de tekniske uddannelser, som vil have svært ved at opfylde målsætningen, om 50% studerende på studie- eller praktikophold i udlandet.

En undtagelse herfra kan være KEAs udbud af produktionsteknologuddannelsen. KEA har inden for studieordningens rammer givet denne uddannelse en designorienteret toning. Denne uddannelse er tæt beslægtet med mange af de såkaldte ”industrial design” uddannelser, som man finder i udlandet og den er derfor populær i udvekslingssammenhænge. Dette gælder både i forhold til udveksling af undervisere og af studerende. Da KEA p.t. ikke har udbud af uddannelsen på engelsk, er udveksling særdeles vanskeligt. Til trods for at balancekravet er afskaffet, er det stadig vanskeligt, at sende studerende ud uden tilsvarende at kunne modtage udenlandske studerende i Danmark. Dette er selvsagt ikke muligt på produktionsteknologuddannelsen hos KEA, da vi ikke udbyder uddannelsen på engelsk.

I 2012 var det gennemsnitlige antal af studerendes mobilitet 16% for hele KEA. På produktionsteknolog-uddannelsen var tallet 0 for både studenter og undervisermobilitet.

KEA har påbegyndt en anden form for samarbejde med udenlandske institutioner, fordi udveksling på de nuværende præmisser er svært. Denne anden for er primært at afholde charetter. En charette er en intensiv samarbejdende proces, der bringer studerende, fagfolk og andre eksperter sammen for at udvikle innovative løsninger til komplekse problemstillinger. I løbet af nogle få dages intensiv brainstorming, diskussioner, og konsultation af eksperter skaber de forskellige teams en række løsningsforslag inden for et bestemt emne.

KEA afholdt en charette i 2011, 2012 og skal afholde en igen i oktober 2013. Desuden afholdt KEA ECOWEEK i maj 2013. Produktionsteknologuddannelsen har været involveret i disse charetter.

En tilsvarende workshop afholdt studielederen for produktionsteknologerne i marts 2012 i Brasilien. Her deltog 10 studerende fra produktionsteknologuddannelsen, KEA, 10 studerende fra det brasilianske universitet SENAC (Sao Paulo) og 10 studerende fra FAUUSP (Federal University of Sao Paulo i Brasilien. De brasilianske studerende kom alle fra uddannelserne industrial design på deres respektive universiteter. Denne workshop var så stor en succes, at den bliver gentaget i februar 2013. Projektbeskrivelsen for workshoppen er vedlagt som bilag.

Sideløbende med disse workshops arbejder KEA med at etablere muligheder for medarbejderudveksling fra foråret 2014. Der foreligger p.t. en forespørgsel om at etablere en lignende workshop fra Instituto Europeo di Design (IED) i Milano.

KEA har mange muligheder for udveksling, såvel i Europa som oversøisk. I denne forbindelse er det nok vigtigt at fremhæve de oversøiske kontakter, som også fylder en del i KEAs internationaliseringsstrategi. Her er der allerede nu etableret kontakt til følgende institutioner i forhold til produktionsteknologuddannelsen:

SENAC University Center, Sao Paulo, Brasilien
UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasilien
Korea Tech i Cheonan
Konkuk University i Seoul

I Europa har KEA samarbejdsaftaler på andre uddannelser på nedenstående universiteter. Alle har udtrykt ønske om at udvide samarbejdet til produktionsteknologuddannelsen:
Politecnico di Milan, Italien
IED, Milan, Italien
IED, Barcelona, Spanien

Potentielle samarbejdspartnere, som har udtrykt ønske om et fremtidigt samarbejde, når KEA har engelsksproget udbud af produktionsteknologuddannelsen:
Humber College, Toronto, Canada
OCAD University, Toronto, Canada
Pratt Institute, Brooklyn Campus, New York
SCAD, Savannah, GA, USA
London South Bank University, UK


KEAs internationale profil:
KEA har en stærk international profil. Allerede før etablering af erhvervsakademier har nogle af KEAs uddannelser været udbudt på engelsk. Dette er en strategi KEA siden 2009 har arbejdet kraftigt på at brede ud til alle KEAs uddannelser med det resultat, at KEA i dag har en stabil og stor international portefølje af uddannelser og dermed er kommet over de værste ”børnesygdomme” i dette arbejde. KEAs optag af internationale studerende i efteråret 2013 ses i bilag, tabel 1.

Med til en international profil hører også kompetente og internationalt orienterede undervisere. På det nuværende dansksprogede udbud af uddannelsen har KEA 4 undervisere, der i høj grad matcher krav til en international profil. Uddrag af deres CV indskrives i bilaget i anonymiseret form. Fuldstændige CV’er kan rekvireres om ønsket.

Konklusion:
KEA søger om en dublering af den nuværende uddannelse til produktionsteknolog, således at KEA sideløbende med det danske udbud kan udbyde uddannelsen på engelsk.

Dette gør KEA, fordi KEA arbejder intensivt på at opfylde de politiske mål og samfundsmæssige udfordringer i forhold til øget internationalisering og et udbud på engelsk vil være i tråd med dette.

Desuden oplever KEA et stigende behov i forhold til udvekslingsmuligheder i udlandet på de tekniske uddannelser. Her vil produktionsteknologuddannelsen på KEA med sin lokale toning være en god icebreaker uddannelse.

KEA vurderer, at man har et tilstrækkeligt stærkt internationalt miljø med mange internationale uddannelser og en pæn andel af studerende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet. Dette tal inkluderer desværre ikke produktionsteknologuddannelsen. Desuden har KEA på sit danske udbud stærkt internationalt orienterede undervisere, der på kompetent vis vil kunne tilføre et engelsksproget udbud af uddannelsen et tilstrækkeligt internationalt perspektiv.

Rekrutteringsgrundlag
Sammenhæng med eksisterende uddannelser:
Da der er tale om en eksisterende uddannelse, der ønskes dubleret med et engelsk udbud vurderer KEA, at et udbud på engelsk ikke vil have nogen indflydelse på optagstallet af andre uddannelser i regionen.

KEA vurderer ligeledes, at et udbud på engelsk af produktionsteknologuddannelsen i regionen, i værste fald kun vil have en effekt på KEAs optag på det dansksprogede udbud, da KEA er den eneste udbyder at uddannelsen i Region Hovedstaden. Her skal tilføjes, at KEA har oplevet en markant stigning i søgetallet til uddannelsen over de sidste år.

Rekrutteringsgrundlag:
KEA modtog i 2013 133 ansøgere til den danske produktionsteknologuddannelse. Dette var en stigning på 75% i forhold til 2012, hvor KEA havde 76 ansøgere. Af disse optog KEA i 2013 84 studerende mod 43 i 2012, hvilket udgør en stigning på 95%.

Ud fra denne stigning i ansøgertal til uddannelsen vurderer KEA, at rekrutteringsgrundlaget for en dublering af uddannelsen med et engelsksproget udbud vil have et stort rekrutteringsgrundlag.

Forventet optag
Forventet optag:
Det er KEAs plan at oprette et hold på 30 studerende på et engelsk sproget udbud i 2014, hvis KEA opnår et positivt udfald af denne ansøgning.

I takt med en stigende udveksling med udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner, er det KEAs vurdering, at tilbuddet om en engelsksproget uddannelse til produktionsteknolog vil stige til 60 studerende efter 3 års udbud.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
KEA har solid erfaring med at skaffe praktikpladser til internationale studerende, da KEA som nævnt har en levedygtig international profil. KEA har centraliseret praktikkoordinatorfunktionen for at professionalisere indsatsen. Det har den i denne sammenhæng positive effekt, at al erfaring i forhold til at etablere praktikaftaler for internationale studerende er koncentreret om at hjælpe et engelsksproget hold ud på relevante praktikpladser.

Der er desuden en målsætning for KEAs praktikkoordinatorer og Global Affairs i samarbejde at etablere praktik i udlandet for at nå de ambitiøse mål for studerendes udlandsmobilitet. Dette arbejde har KEA en klar opfattelse af, vil blive faciliteret ved etablering af et engelsksproget udbud af erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_KEA_Produktionsteknolog.pdf

Samlet godkendelsesbrev