Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Innovation og enterprenørskab - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
30/09-2013 09:06
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Innovation og enterprenørskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Innovation and Enterpreneurship

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i innovation og enterpreneurship

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Innovation and Entrepreneurship

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Kortere videregående 2-årig erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner, produktionsteknolog, finansøkonom, autoteknolog, byggetekniker, datamatiker, designteknolog, elinstallatør, handelsøkonom, it- og elektronikteknolog, landbrugsteknolog, logistikøkonom, laborant, procesteknolog og VVS-installatør.
Der kan også ansøges via en realkompetencevurdering for ansøgere med anden videregående uddannelse, voksen uddannelse (VVU) eller diplomuddannelse.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant.

Forslag til censorkorps
PB i innovation og entrepreneurship er allerede tilknyttet censorformandsskabet for de merkantile korte videregående uddannelser samt professionsuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsdokument med støtteerklæringer - PB i Innovation og Entrepreneurship.pdf

Behov for nyt udbud
I EAMVs rekrutteringsområde udbydes der idag en Business Development Engineer, BDE (diplomingeniør) uddannelse på AU i Herning (Århus Universitet) samt en Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation samme sted. Disse 2 uddannelser adskiller sig fra Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship både på niveau og fagligt indhold.

På BDE uddannelsen arbejdes der en del af tiden med tekniske fag som konstruktion og mekanik. Cand. Merc. i Marketing og Business Innovation har mere et ledelsesmæssigt fokus på innovation sammenlignet med PB i innovation og entreprenurship, hvor der bl.a. arbejdes med virksomhedsdrift, projektstyring og vækst, se også behovsanalysen, hvor der er en oversigt over lokale uddannelser i entrepreneurship og innovation.

Indholdet i PB i innovation og entrepreneurship er fag som innovation, udvikling, praktisk virksomhedsdrift, den nye virksomhed, vækst og intrapreneurskab. De studerende vil enten arbejde med start af egen virksomhed eller projektledelse og innovation.

I vores udbudsområde i Midt og Vestjylland har der altid været en iværksætterånd og der er et behov for at de kommende iværksættere får mere uddannelse og træning sådan at flere kommer igang og formår at skabe vækst.

I vores lokal område er der derfor et behov for Entrepreneurship uddannelse på PB niveau idet en sådan uddannelsen ikke udbydes idag.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget hænger tæt sammen med optaget på Erhvervsakademi MidtVests (EAMV) 2-årige fuldtidsuddannelser. Det er vores erfaring, at de mere entreprenante studerende findes bredt på alle akademiets uddannelser, dvs. både vores tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser. Det kan f.eks. være serviceøkonom, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom, El- og VVS installatør, procesteknologer og multimediedesigner uddannelser. I mindre omfang kan der også være optag fra vores finansøkonomer, datamatikere og laboranter.

Derudover forventes det at vi kan rekruttere dimittender fra TEKO Design og Business (VIA University College) og Erhvervsakademi Dania i Viborg og Silkeborg. Vi har adgangsgivende underdannelser i vores udbudsområde, f.eks. Design Teknolog fra TEKO som i dag skal til Århus for at tage en professionsbachelor i entreprenørskab.

I foråret 2013 oprettede Erhvervsakademi MidtVest et tværgående iværksættervalgfag som vi tilbød alle vores fuldtidsstuderende i Herning. Valgfaget blev en stor succes idet 28 studerende tilmeldte sig dette fag. De kom fra fem forskellige af EAMVs fuldtidsuddannelser. Dette viser en stor interesse blandt vores studerende på erhvervakademi uddannelserne for at videreuddanne sig indenfor innovation og enterpreneurship.

Forventet optag
PB i innovation og Entrepreneuship henvender sig til alle entreprenante studerende på vores eksisterende erhvervs-akademiuddannelser. Det er vores erfaring at ca. 10% af de studerende på EAMVs akademiuddannelser i Herning og Holstebro er entreprenante og ønsker at videreuddanne sig indenfor entreprenørskab. Antallet af dimittender fra Herning og Holstebro har de sidste 3 år været:
2011:166 dimittender
2012: 222 dimittender
2013: 228 dimittender.

Hertil kommer bygningskonstuktører, der normalt forsætter uddannelsen på VIA. Derudover forventer vi, at kunne tiltrække andre studerende fra lokal området. F.eks. fra TEKO da deres studerende idag må tage til Århus for at få en Bachelor i Entrepreneurship.Vi er bekendt med at tidligere EAMV-studerende er rejst til Århus for at tage en professionsbachelor i innovation og entrepreneruship. Alt i alt forventer vi i de første år vi udbyder uddannelsen, et optag på 25 studerende pr. år.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Det midt- og vestjyske område er præget af små og mellemstore virksomheder hvoraf mange har behov for et løft inden for innovation og vækst, både for at komme igennem ”Finanskrisen” og den hårde konkurrence på markedet og specielt når vi kommer på ”den anden side af finanskrisen”.
Derfor vil EAMV ikke have udfordringer med at tilvejebringe praktikpladser til de studerende.
Der er ligeledes mulighed for at gå i praktik i egen virksomhed. Umiddelbart vurderer vi at en større del af de studerende vil benytte sig at denne mulighed da de har et ønske om at starte egen virksomhed, men mulighed for praktik i eksisterende virksomheder vil være realistisk at tilvejebringe for alle. Dette ses bl.a. ud fra den opbakning vi har fra lokalområdets virksomheder f.eks. gennem støtteerklæringer.
Typiske praktikpladser kan være virksomheder der arbejder med produktudvikling, konceptudvikling og innovation. Det kan både være service virksomheder, produktionsvirksomheder og offentlige institutioner.
Det kan også være praktik indenfor projektledelse, tværgående stabsfunktioner mv. De kommende dimittender fra en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship vil være velegnede til at gå ind i eksisterende iværksættervirksomheder i området og være med til at generere vækst for virksomheden.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAMV_innovation og entreprenørskab.pdf

Samlet godkendelsesbrev