Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i e-handel (PB i e-handel) - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
13/09-2019 12:48
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding, IBA Erhvervsakademi Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, telefon 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i e-handel (PB i e-handel)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of E-commerce Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøger skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:  Serviceøkonom, Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom, Logistikøkonom, Multimediedesigner.


 Ansøgere med anden uddannelsesbaggrund kan eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for e-handel ved Censorsekretariatet, Hobrovej 85, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Analyse af behovet for professionsbacheloruddannelsen i e-handel vers5.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

I denne redegørelse demonstreres det, at der er et behov for et udbud af Professionsbachelor i e-handel nationalt, regionalt samt i IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, som består af vækstområdet Kolding, Fredericia, Vejen og Haderslev (herefter vækstområdet).


 Den underbyggende dokumentation udgør ”Analyse af Behovet for Professionsbachelor i e-handel (PB i e-handel) regionalt og nationalt” (herefter behovsanalysen) udarbejdet af IBA Erhvervsakademi Kolding i perioden maj – september 2019.


 Det fremgår af behovsanalysen, at der er behov for et udbud af en uddannelse inden for e-handel, , digital markedsføring, online kommunikation samt forretningsforståelse. PB i e-handel bidrager dermed til at opfylde behovet for at højne det digitale og forretningsmæssige kompetenceniveau regionalt og nationalt på nedenstående punkter. Punkterne understøttes løbende af behovsanalysen.


1.  E-handelens økonomiske betydning regionalt og nationalt


Behovet i vækstområdet er afledt af den eksplosive vækst i e-handel og anvendelsen af digitale medier i virksomhedernes markedsføring og kommunikation. En ufattelig vækst der sker i alle områder af Danmark, også blandt virksomhederne i vækstområdet (behovsanalysen s. 4). 

De danske forbrugere havde travlt på nettet i 2018. Der var 197 mio. handler (mod 176 mio. i 2017), og de mange køb fik det samlede danske online-forbrug til at lande på 129,3 mia. kr. Det er en rekord-stor stigning på 14,7 mia. kr. i forhold til 2017. Resultatet viser endnu en gang, at nethandel er blevet helt naturlig for forbrugerne - hvad enten de skal købe dagligvarer eller rejser (behovsanalysen s. 4).

Udviklingen i den danske e-handel er bekymrende sammenlignet med e-grænsehandelen. Det bliver tydeligere hvert år. Danskernes forbrug i udenlandske netbutikker vokser hurtigere end forbruget i de danske netbutikker, og i 2018 gik 34 % af alle handler til netbutikker udenfor landets grænser. Den stigende digitale grænsehandel lægger et voldsomt pres på de danske virksomheder, hvilket har indflydelse på konkurrenceevnen, og hvis det fortsætter, risikerer Danmark at miste arbejdspladser  (behovsanalysen s. 4;5).

 


2. Erhvervslivet efterspørger digitale kompetencer på højt niveau 


Digitalisering, nye platforme og nye teknologier forandrer med hidtil uset hast virksomheder og markeder. Det vil føre til store tab af velkendte jobfunktioner, men også nye muligheder, som forudsætter nye kvalifikationer og kompetencer. Udviklingen går alt for stærkt i forhold til arbejdsmarkedets kompetencer. Der er brug for en opkvalificering på området, så arbejdsstyrken kan følge med udviklingen, og så erhvervslivet ikke mister vækst- og udviklingsmuligheder på grund af manglende adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer (behovsanalysen s. 7).

Den seneste uddannelsesanalyse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) melder om manglende IT-kompetencer. Trods øget fokus på digitale kompetencer hos uddannelsesinstitutionerne er der fortsat stor mangel på medarbejdere med digitale evner, og virksomhederne leder ofte forgæves, når de skal ansætte nye medarbejdere. FDIH frygter, at virksomhederne tvinges til at skrue ned for den digitale indsats, og derfor opfordrer de til samarbejde og større fokus på praktik (behovsanalysen s. 7;8).

De tekniske kompetencer er ikke tilstrækkelige. Hvis de tekniske kompetencer for alvor skal skabe værdi for dansk erhvervsliv, skal de gå hånd i hånd med forretningsforståelse og evnerne til at tænke kreativt og kunne samarbejde. Dermed har IT-specialisternes rolle forandret sig fra at sidde for sig selv og programmere til i samarbejde med andre faggrupper at udvikle innovative digitale løsninger med udgangspunkt i forretningen. Det stiller nye krav til kompetencer (behovsanalysen s. 8).

3. Placering af professionsbachelor i e-handel i Sydjylland 


Erhvervslivet oplever i dag, at den unikke kombination af it- og forretningsmæssige kompetencer som værende fraværende hos medarbejderne. Der peges således på, at en PB i e-handel imødekommer efterspørgslen på kompetencer indenfor forretningsforståelse og digitalisering og rammer et område, hvor der netop mangler denne kombination. Derudover rammer den ind i et behov for at koble det praktiske med det teoretiske, både på uddannelsen og i virksomhederne (behovsanalysen s. 14;15).

Sammen med Region Hovedstaden har det regionale dækningsområde klart den højeste økonomiske vækst. 

Hver af de fire kommuner i vækstområdet opererer efter en kommunal vækststrategi, hvor uddannelse og kvalificeret arbejdskraft er højt prioriteret. En veluddannet lokal arbejdsstyrke er helt afgørende for at kunne fastholde de nuværende arbejdspladser og nye virksomheder (behovsanalysen s. 14;15).

74% af dimittender fra erhvervsakademier i 2013 boede fortsat ved erhvervsakademiernes vækstområde to år senere. Placering PB i e- handel har betydning for vækstområdet, idet et udbud af uddannelsen betyder, at dimittenderne og dermed kompetencerne forbliver i området efter endt uddannelse (behovsanalysen s. 16).  

Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

1. E-handelens økonomiske betydning regionalt og nationalt (behovsanalysen s. 3-6)


De danske forbrugere havde travlt på nettet i 2018. Der var 197 mio. handler (mod 176 mio. i 2017), og de mange køb fik det samlede danske online-forbrug til at lande på 129,3 mia. kr. Det er en rekordstor stigning på 14,7 mia. kr. i forhold til endnu en gang, at nethandel er blevet helt naturligt for forbrugerne - hvad enten de skal købe dagligvarer eller rejser.

 E-handel bliver nemmere og nemmere, hvilket kan illustreres via mobiltelefonen. Mobil-shopperne har et stigende forbrug, da de handler oftere og køber for et større beløb. I 2018 blev godt hver femte køb gennemført  via en mobiltelefon. 

Konkurrencen fra e-handel giganterne gør, at danske netbutikker skal være helt skarpe på flere parametre, herunder serviceniveau, tilfredshedsgrad, sortiment mv. Generelt bliver de danske netbutikker rosende omtalt af kunderne. Eksempelvis er nemlig.com den netbutik blandt de 20 største, som relativt flest vil anbefale til andre. 

2. Erhvervslivet efterspørger digitale kompetencer på højt niveau (behovsanalysen s. 7-13)


Fra it-branchens side fremgår det, at Danmark halter bagud, når det kommer til at udnytte digitaliseringens potentialer og efterlyser bl.a. digitale kompetencer.

Landets største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) har i en årrække gjort digitalisering til et vigtigt satsningsområde for dansk erhvervsliv. Virksomheder leder med lys og lygte efter medarbejdere med digitale kompetencer, og hvis de ikke kan finde dem, vil det koste både virksomhederne og Danmark dyrt. Derfor skal virksomhederne blive dygtigere digitalt - fra første skoledag til sidste dag på arbejdsmarkedet. Dem, der vinder de digitale talenter, har en god chance for at vinde den digitale fremtid.

De tekniske kompetencer er ikke tilstrækkelige. Hvis de tekniske kompetencer for alvor skal skabe værdi for dansk erhvervsliv, skal de gå hånd i hånd med forretningsforståelse og evnerne til at tænke kreativt og kunne samarbejde. Dermed har IT-specialisternes rolle forandret sig fra at sidde for sig selv og programmere til i samarbejde med andre faggrupper at udvikle innovative digitale løsninger med udgangspunkt i forretningen. Det stiller nye krav til kompetencer.

Søges der på Jobindex på jobs indenfor e-handel i Sydjylland giver det et match på omkring 300 jobs, hvoraf 60-80 jobs umiddelbart indeholder relevante jobfunktioner af interesse for en kandidat i e-handel. De digitale stillingsopslag på Jobindex viser, at kompetenceområderne e-handel, online marketing og digital kommunikation er blevet generiske og indgår i en meget høj andel af alle stillinger på det danske arbejdsmarked. 

3. Placering af professionsbachelor i e-handel i Sydjylland (behovsanalysen s. 14-16)


PB i e-handel er en overbygningsuddannelse, og formålet med uddannelsen er, at den studerende får teoretisk viden om digital forretningsforståelse herunder e-handel, online marketing og digital kommunikation samt konkret praktisk erfaring 1-2 dage om ugen i en dansk e-handelsvirksomhed.

Af IBA Erhvervsakademi Koldings behovsanalyse fremgår det, at der er behov for et udbud af PB i e-handel i Sydjylland. Uddannelsen udbydes pt. kun i København Århus og Odense, som de eneste steder i Danmark.

På PB i e-handel skal de studerende i løbet af en stor del af uddannelsesforløbet i praktik, idet praktikopholdet er en essentiel del af uddannelsen, fordi den styrker relationen mellem de studerende og virksomhederne, og samtidig får de studerende hænderne ned i tastaturet og erfaring med virkelige udfordringer i virkelige virksomheder.

Region Syddanmark, har haft større vækst end landsgennemsnittet målt på BNP per indbygger fra 2008-2016. Hertil er e-handelen omsætnings- og beskæftigelsesmæssigt steget markant og mere end landets øvrige erhverv.

Placering af PB i e-handel har betydning for IBA Erhvervsakademi Koldings dækningsområde, idet et udbud af uddannelsen vil betyde, at dimittenderne fortsat vælger at blive boende i området efter endt uddannelse og dermed fortsat tilfører området kompetencer og viden. Det bliver dermed muligt at fastholde flere unge i området, og der hvor virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Dermed sikres forsyningen til det lokale-regionale arbejdsmarked.  

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Henrik Theil, FDIH: ”Internettet er en del af dagens erhvervsliv, og dets rolle er stærkt stigende, hvilket gælder såvel for B2C som B2B. Det skaber et behov for uddannelser, som giver virksomhedernes medarbejdere mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med den udvikling, som deres arbejdspladser gennemlever ”. 


Jacob Schack Iversen, brancheforeningen Dansk Markedsføring udtaler: ”Udviklingen inden for digital markedsføring fra for bare tre år siden og til nu er eskaleret helt vanvittigt. Når man kigger på virksomhedernes marketingbudgetter, så har over halvdelen af budgetterne i dag et digitalt afsæt … der er et kæmpe kompetencegab i forhold til medarbejdernes digitale kompetencer og den virkelighed, vi har i dag ”.


I denne ansøgning henvises der løbende til den af IBA Erhvervsakademi Kolding udarbejdede ”Analyse af Behovet for PB i e-handel (PB i e-handel) regionalt og nationalt”. Denne behovsanalyse består af en omfattende kvantitativ undersøgelse funderet i desk research af sekundært kvantitativt data i form af analyser, undersøgelser og strategiplaner med henblik på at granske potentialet for PB i e-handel i vækstområdet.


IBA Erhvervsakademi Kolding har gennemført fokusgruppe- og dybdeinterviews med en række erhvervsvirksomheder i forbindelse med en tidligere ansøgning om uddannelsesudbud.

Med henblik på at afdække behovet for en PB i e-handel inden for e-handel,  online marketing og digital kommunikation anvendes en tidligere analyse gennemført af IBA Erhvervsakademi Kolding. Konklusionerne fra de gennemførte fokusgruppe- og dybdeinterviews kan med fordel trianguleres i nærværende analyse.


Følgende personer og virksomheder har deltaget i online fokusgruppeinterviewene:


1. Malene Schwaner Jørgensen, HR-konsulent, Hesehus A/S Odense. Virksomheden er et webbureau med ca. 80 ansatte, der bl.a. servicerer virksomheder i region Syddanmark, herunder i dækningsområdet.


2. Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør, OnlinePartners Kolding. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering og har ca. 15 ansatte.


3. Thomas Jessen, Salgs- og Marketingkoordinator, Stenderup Rødding. Virksomheden har 24 ansatte og leverer maskiner og udstyr bl.a. til landbruget.


4. Nete Gellert Kaasen, selvstændig i Nete Kaasen. Konsulentvirksomhed med fokus på kommunikation i sociale medier.


5. Tobias Brandt, seniorrådgiver, reklamebureauet Kindly Odense. Virksomheden har 32 ansatte og kunder i dækningsområdet.


6. Mette Brinch Lund Hollesen, marketingkonsulent i Djurslands Bank.


7. Andreas Hegart Petersen, ejer af hegartpetersen, som arbejder med online marketing og digital strategi.


8. Nanna Houbak Hertel, online marketingansvarlig, iCompany.


Følgende personer og virksomheder har deltaget i dybdeinterviewene:


• Anita Byskov, e-Business Manager i Alfa Laval Kolding, industrivirksomhed med ca. 17.000 ansatte på verdensplan


• Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør i OnlinePartners Kolding. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering.


• Jacob Schack Iversen, projektchef i brancheforeningen Dansk Markedsføring. 


De afholdte interviews dokumenterer et gennemgående behov for kompetencer på det digitale område, både på tværs af virksomheder og brancher. Deltagerne lægger generelt meget vægt på, at der er behov for at opbygge kompetencer inden for bl.a. digital strategi, brugeranalyse, online marketing, content marketing, e-handel og digital projektledelse. Emneområder som en professionsbachelor i e-handel bl.a. dækker.


       

    


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Der findes ingen uddannelser i Sydjylland som denne - det vil sige videregående uddannelser, hvor fokus er på data-dreven markedsføring, customer experience og creative content. 


Tættest er IBA's  egen PB i International Handel og Markedsføring som har punktuelle ligheder med PB i e-handel.


Den store forskel mellem de to uddannelser er PB i International Handel og Markedsføring fokuserer på B2B markedsføring, mens PB e-handel fokuserer på B2C. Samtidigt har PB i e-handel på den data-drevne markedsføring og creative content som store kerneområder. Begge elementer er fraværende PB i International Handel og Markedsføring.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

De potentielle ansøgere til PB i e-handel forventes at være studerende, som allerede har gennemført en uddannelsen indenfor akademiets økonomisk-merkantile uddannelser  Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, E-designer og evt. Finansøkonom.
Der henvises i øvrigt til punktet ”Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?” overfor.


Foruden akademiets egne kandidater forventes enkelte ældre kandidater at søge. 


Kandidater har mulighed for at fortsætte med en videregående uddannelse på deltid. Typisk en en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventede optag af PB i e-handel studerende bygger på IBA Erhvervsakademi Koldings erfaring om det antal studerende som ønsker at læse videre fra de adgangsgivende uddannelser. Det skal medtænkes:


Der er et stærkt stigende ønske blandt AK-studerende om at få bacheloruddannelsen.
Nye overbygningsuddannelser ofte trækker lidt mere i de første optag end de senere.


På baggrund af ovenstående samt behovsanalysens konklusioner har IBA Erhvervsakademi Kolding en forventning om et årligt optag af PB i e-handel som vist nedenfor.


Sommeroptag 2020: 35 – 40


 Sommeroptag 2021: 30


Sommeroptag 2022: 30
Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Der er obligatorisk praktik på PB i e-handel, og behovsanalysen (s. 10;11) viser, at der allerede på nuværende tidspunkt er virksomheder, der tilkendegiver vigtigheden af medarbejdere med digitale kompetencer i vækstområdet.

  


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Godkendelse - Nyt udbud af PB(O) i e-handel -EA Kolding.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil