Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Maskinmester - Københavns Maskinmesterskole

Københavns Maskinmesterskole
13/09-2019 12:32
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Kalundborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Mads K. Pedersen Telefon 78 74 56 76 E-mail makp@msk.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering, (BTecMan & MarEng)

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor som maskinmester

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering, (BTecMan & MarEng)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:
- Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
- En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
- Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorps for maskinmesteruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlet dokumentation - Kalundborg.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Maskinmesterskolen København (herefter MSK) ønsker at udbyde professionsbacheloruddannelsen til maskinmester i Kalundborg. Et udbud af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg vil imødekomme et markant behov for maskinmesterkompetencer i Nordvestsjælland - og i det øvrige Region Sjælland samt efterkomme et stort ønske fra industrien i Nordvestsjælland om oprettelse af et udbud af maskinmesteruddannelsen. Region Sjælland er i dag den eneste region, der ikke udbyder maskinmesteruddannelsen.

Ansøgningen om det nye udbud er begrundet i følgende hovedpunkter:
- Et stort behov for maskinmestre i Region Sjælland, herunder ikke mindst i Kalundborg og omegn.
- Et stort generelt behov for tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland.
- Stærke vækstperspektiver.
- Visionen om at etablere et samlet bæredygtigt uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg.

Et stort behov for maskinmestre i Region Sjælland, herunder ikke mindst i Kalundborg og omegn
Som det fremgår af støttebrevet i bilag 3, er der en markant efterspørgsel efter maskinmesteruddannelsen i industrien i Kalundborg og generelt i Nordvestsjælland. Denne støtte inkluderer bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Saint-Gobain Gyproc, Boehringer Ingelheim, NNE, National Oilwell Varco Denmark, Kalundborg Forsyning, Avista Oil, Norconsult, ÅF og Emendo.

Maskinmestre forstår at se helheder, og de forstår at bruge både hænder og hoved. De styrer store tekniske projekter fra specifikation og design over drift til optimering. De har ansvaret for at både fabrikker, hospitaler, vindmølleparker og meget mere fungerer med minimalt ressourceforbrug og længst mulig levetid. Det er kompetencer, der i høj grad efterspørges af industrien i Nordvestsjælland.

Maskinmestrene kan derfor mere præcist siges at udfylde en vital rolle i mange virksomheder, hvor kun maskinmestre har de nødvendige autorisationer. Samtidig formår maskinmesteruddannelsen at følge den teknologiske udvikling, og derfor forbliver uddannelsen relevant og nødvendig – særligt i kraft af nutidens digitalisering og automatisering, hvor særligt automatisering øger behovet for maskinmestre. (Akademikernes A-kasse 2017: Maskinmestre udvikler industrisamfundet & MMF.dk 2017-1: Større efterspørgsel fra industrien).

Den socialdemokratiske folketingspolitiker Rasmus Horn Langhoff, har efter et besøg på MSK den 21. februar 2019 udtalt sin opbakning til et udbud af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg:

”Vi skal have en maskinmesteruddannelse til Kalundborg. Det er den oplagte placering, sammen med de mange store virksomheder og det teknisk orienterede studiemiljø. Kalundborg er en perfekt kandidat til en ny maskinmesteruddannelse, og det vil gavne hele Region Sjælland” (SN.dk 2019: Lav ledighed, høj løn og alt for få studiepladser).

Der er praktisk talt fuld beskæftigelse for maskinmestre. I Region Sjælland er ledigheden på 2,7 %. Til sammenligning er ledigheden på landsplan på 3,3 %. Tallene er opgjort ultimo juli 2019 (MMF.dk 2019: Ledighedstal). Dimittendledigheden for maskinmestre både fra MSK og på landsplan er ifølge Uddannelseszoom på 3 % (Uddannelseszoom 2019).

Et udbud af maskinmesteruddannelsen vil udover at understøtte industrien og erhvervslivet I Kalundborg og Region Sjælland også være et væsentligt bidrag til Regeringens og Teknologipagtens målsætninger om mere end 20 % flere danskere skal fuldføre en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse om 10 år. Ligesom flere maskinmestre ligeledes vil medvirke til at arbejdsstyrkens STEM-kompetencer vil være blandt Europas bedste. Helt konkret vil et nyt udbud af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg bidrage til at nedbringe de rekrutteringsudfordringer af STEM-kompetencer, der er særligt udtalte i det kalundborgske erhvervsliv. Dog vil hele regionen drage fordel af flere maskinmestre (Teknologipagten 2018).

Behovet for et markant øget fokus på STEM-uddannelserne underbygges i øvrigt i flere andre analyser og rapporter, bl.a. fra DI (Dansk Industri 2018: Danmark på arbejde – flere hænder og hoveder).

Et stort behov for tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland
Jf. ovenstående argumenter omkring et øget fokus på STEM-uddannelserne samt den nødvendige indsats, peger etableringen af et udbud af maskinmesteruddannelsen direkte ind i regeringens ambition om, at de videregående uddannelser skal have høj kvalitet og fremme vækst og beskæftigelse.

Konkret understøtter de realisering af regeringens tre nye målsætninger for de videregående uddannelser (UFM 2018: Videregående uddannelser til fremtiden - Nye målsætninger for de videregående uddannelser).

- Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kritisk sans.
- Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden.
- En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet.

Region Sjælland har på nuværende tidspunkt ikke noget udbud af maskinmesteruddannelsen. Hertil kommer, at der i Region Sjælland er et meget lille udbud af øvrige videregående tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Der blev i 2018 i Region Sjælland kun tilbudt 0,03 studiepladser på videregående tekniske og naturvidenskabelige bacheloruddannelser pr. 18-årige (bilag 2).

Få studiepladser på de videregående tekniske uddannelser i Region Sjælland, betyder formentligt at færre vælger en teknisk uddannelse. Unge med interesse for en teknisk uddannelse må således søge mod uddannelser i andre regioner, selvom de i udgangspunktet ønsker at uddanne sig i deres egen region. Den seneste analyse af professionshøjskolestuderendes mobilitet viser, at studerende fra professionshøjskoler efter afsluttet uddannelse i vid udstrækning bliver boende, hvis de er flyttet til regionen, hvor de studerer. Ca. to ud af tre tilflyttere bliver i regionen efter de dimitterer (Damvad Analytics 2018: Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender).

Region Sjælland har den laveste andel i landet af 15-69-årige med en videregående uddannelse.

Det er således et stort problem for regionens virksomheder, at de på baggrund af ovenstående har væsentligt sværere ved at rekruttere medarbejdere med tekniske kompetencer end virksomheder i andre regioner. Det har negative konsekvenser for regionens velstand og vækstmuligheder.

En analyse af registerdata fra Danmarks Statistik viser, at der for virksomheder i videntunge brancher er en betydelig sammenhæng i positiv retning mellem den regionale uddannelsessammensætning og jobvækst – også når der kontrolleres for virksomheders arbejdsproduktivitet, branche, størrelse mv. Endvidere viser analysen, at virksomheder i videntunge brancher over tid kan opnå en beskæftigelsesvækst, hvis uddannelsessammensætningen i virksomhedens landsdel forbedres i forhold til andre landsdele (DEA 2018: Rigtigt uddannet arbejdskraft skaber lokal jobvækst i videnstunge brancher).

Stærke vækstperspektiver
Biotekbyen Kalundborg er centrum i hele Skandinaviens biotekproduktion – med en stærk procesindustri og en omfattende følgeindustri af mindre, højtspecialiserede håndværksvirksomheder.

Biotekbyen Kalundborg har verdens største insulinfabrik, verdens største enzymproduktion og Danmarks største raffinaderi. Byen er hjemsted for blandt andet Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, NNE og Ørsted.

Biotekbyen er en vækstdriver i Danmark: Her er arbejdspladser, vækst, massive investeringer i vækst og grøn omstilling, innovation, praksisnære uddannelser forankret lokalt og med internationalt udsyn, samt et symbiosesamarbejde indenfor cirkulær produktion, der netop har vundet Win Win Gothenburg Sustainability Award - en pris, der tidligere er vundet af bl.a. Kofi Annan og Al Gore.

Massive investeringer giver arbejdspladser. Der er investeret massivt i opbygning af de komplekse bioteknologiske produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk alene har investeret over 15 mia. kr. siden årtusindskiftet og forventer fortsat at investere over 1 mia. kr. om året i byen. I samme periode blev der skabt 2.300 nye jobs, så der i dag er 3.500 medarbejdere hos Novo Nordisk i Kalundborg. Med Novozymes og NNE er der godt 5.000 højt specialiserede medarbejdere på matriklen (bilag 3).

Visionen om at etablere et samlet bæredygtigt uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg
Uddannelsen vil bidrage stærkt til det ingeniørfaglige miljø, som allerede er etableret i Kalundborg efter Professionshøjskolen Absalon har oprettet diplomingeniøruddannelserne i bioteknologi og maskinteknologi.

Maskinmesteruddannelsen knyttes til Knowledge Hub Zealand (KHZ). KHZ er et partnerskab mellem Region Sjælland, Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland. Partnerskabets målsætning er at opbygge et vidensmiljø i verdensklasse i Region Sjælland, der omfatter uddannelse, entreprenørskab og enestående teknologiske udviklingsfaciliteter. De fysiske rammer for dette vil være den kommende Biotek-byen Campus i Stejlhøj, Kalundborg.

Etableringen af maskinmesteruddannelsen, vil være skabe stor sammenhæng i uddannelsesudbuddet på campus, og vil direkte adressere virksomhedernes fremtidige behov for højtkvalificeret arbejdskraft.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Der er en generel mangel på maskinmestre og ingeniører i Danmark. Maskinmestrenes Forening pegede i 2016 på, at man uden problemer kunne hæve antallet af maskinmestre fra ca. 3.000 til 6.000 uden at det ville få konsekvenser for ledigheden (Shippingwatch (2016): Maskinmestrene: Lav ledighed, høj løn og alt for få studiepladser).

Derudover peger en række prognoser udarbejdet af forskellige organisationer og alliancer (f.eks. IDA 2011, AE 2014, Engineer the future 2015) på en alvorlig mangel på ingeniører. Ifølge den seneste opgørelse fra Engineer the future (2018) manglede der på landsplan 4.100 civil- og diplomingeniører i 2017, og denne mangel på ingeniører vil ifølge deres beregninger kun blive større i de kommende år. Prognosen viser således, at der i 2025 kommer til at mangle 6.500 ingeniører.


Kalundborg og omegn er Sjællands største industriområde uden for København, hvis største barriere for vækst, og i sidste ende for en fremtid i Danmark, er mangel på specialiseret og kompetent arbejdskraft.

MSK vurderer på den baggrund samt på baggrund af den konkrete dialog med virksomhederne i området, at der løbende vil være et behov for dimittender med maskinmesterkompetencer. MSK vil imødekomme det behov ved at dimittere 24 maskinmestre i 2020 og 32 fra 2022 og frem fra maskinmesteruddannelsen i Kalundborg.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

MSK har i snart et par år været i dialog med politikere fra Kalundborg, repræsentanter fra erhvervslivet samt KHZ omkring etableringen af et udbud af maskinmesteruddannelsen. Helt konkret har MSK været i dialog med bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Saint-Gobain Gyproc, Boehringer Ingelheim, NNE, National Oilwell Varco Denmark, Kalundborg Forsyning, Avista Oil, Norconsult, ÅF og Emendo, der alle står bag støttebrevet til uddannelsen i bilag 3.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Maskinmesteruddannelsen udbydes flere steder i Danmark. I Jylland udbyder både Århus Maskinmesterskole, Fredericia Maskinmesterskole og MARTEC maskinmesteruddannelsen. På Fyn udbyder SIMAC maskinmesteruddannelsen. Maskinmesterskolen København er den eneste udbyder af maskinmesteruddannelsen på Sjælland. Hvis man tager transporttiden på over to timer fra Kalundborg (og omegn) til MSK i betragtning, betyder en etablering af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg derfor, at langt flere unge fra særligt Kalundborgområdet og det øvrige Nordvestsjælland får mulighed for at påbegynde en maskinmesteruddannelse.

En dimittend fra MSK kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget til et udbud af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg er unge fra henholdsvis EUD, EUX samt de gymnasiale uddannelser. Alt efter baggrund starter man enten via på værkstedsskoleforløbet (1. semester) eller uddannelsens første teoretiske semester (4. semester).

I Region Sjælland var der i bevisåret 2018 7076 med en adgangsgivende gymnasial uddannelse, heraf 4155 med STX-baggrund og 615 med HTX-baggrund. Antallet af færdiguddannede elever fra adgangsgivende EUD-uddannelser var i bevisåret 2016 på 807 (se tabel 1 & 2).

Herudover forventer MSK at indgå aftaler om opkvalificering af relevante medarbejdere på især det kalundborgske virksomheder.

Endelig kan det nævnes, at MSK planlægger at gøre en stor indsats for rekruttering af studerende til maskinmesteruddannelsen i Kalundborg. Indsatsen vil ske i samarbejde med MSK’s lokale partnere i Biotekbyen (virksomhederne, Kalundborg kommune, Knowledge Hub Zealand, Professionshøjskolen Absalon m.fl.).

Uddannelsen skaber forudsætninger for videreuddannelse gennem masteruddannelser, f.eks. Master i Teknisk Miljøledelse, Master in Management of Technology, Master i Transport og Maritim Management, Master i Bæredygtig Omstilling, MBA in Shipping and Logistics og kandidatuddannelser, f.eks. Kandidat i Biosystemteknologi, Kandidat i Produktion, Kandidat i Sikkerhed og Risikostyring og Kandidat i Maritim Teknologi.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

MSK forventer et årligt optag på 30 studerende i 2020 og 35 studerende i 2021, hvorefter optaget når 40 studerende i 2022. Det vil betyde at MSK forventer at dimittere 24 i 2024, 28 i 2025 og 32 fra 2026 og frem.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

MSK gør i Kalundborg brug af sine i forvejen mange praktikpladsaftaler indgået og vedligeholdt gennem årtier. MSK har allerede praktikaftaler med virksomheder i regionen. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

MSK er indstillet til positiv institionsakkreditering, med forventet endelig afgørelse den 2.10.2019.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2 - Godkendelse - Dublering af PB som maskinmester - MSK (Kalundborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil