Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Autoteknologi - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
13/09-2019 06:10
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, afdeling Næstved, til Zealand, afdeling Køge

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marie Bonnerup Simony, masi@zealand.dk, 50762773

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Autoteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Automotive Technology

Den uddannedes titel på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi (Autoteknolog AK)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Automotive Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via Gymnasial uddannelse


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via relevant erhvervsuddannelse


Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)


Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker (med specialer og trin 2)


Flymekaniker


Karrosseriuddannelsen


Lastvognsmekaniker (trin 2)


Mekaniker (trin 2)


Personvognsmekaniker (trin 2)


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse


Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor


Specifikke adgangskrav: Matematik C


Anden adgang


Adgangskursus til ingeniøruddannelserne


Specifikke adgangskrav: Matematik C


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant 


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, kontakt@censorsekretariatet.dk, 72698700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning vedr. flytning_BILAG.pdf

Begrundelse for flytning

 Begrundelsen for flytning af Autoteknolog-uddannelsen fra dens nuværende placering i Næstved til fremover at være beliggende i Køge tager udgangspunkt i henholdsvis en central placering af og et større fagligt miljø på uddannelsen (jf. uploadet bilag).


Med uddannelsen placeret i Køge vil denne være tæt på den hastigt voksende transportklynge i området således, at der gensidigt kan drages nytte af synergien mellem Autoteknolog-uddannelsen og automobil- samt transport-/logistikbranchen. Derudover vil det med uddannelsen placeret i campusfællesskabet Campus Køge være muligt at leje værkstedsfaciliteter hos EUC Sjælland. Vi vurderer desuden, at der med en mere central placering ift. afstanden mellem uddannelsesinstitution og bopæl/praktiksted vil være bedre mulighed for at fastholde de studerende på uddannelsen. Ud over en central placering til fordel for både studerende og interessenter, tilbyder Zealand – Sjællands Erhvervsakademis afdeling i Køge også et større fagligt miljø for autoteknologerne med et bredt fagligt udbud af både merkantile og it-tekniske uddannelser. Flytning af Autoteknolog-uddannelsen til Køge vil dermed gøre det muligt at inkludere autoteknologerne i et vidensmiljø, der understøtter uddannelsens udvikling imod de merkantile og it-tekniske discipliner. Endeligt viser de seneste tal, at ledigheden blandt nyuddannede autoteknologer fra Zealand er 4 % (Uddannelseszoom.dk 13.08.2019), og vi har ingen forventninger om, at flytningen skulle påvirke beskæftigelsesfrekvensen. I behovsanalysen, som beskrives i bilaget, fremgår det, at der er et fremtidigt behov for uddannelsen i regionen.


Rekrutteringsgrundlag

Der er gode muligheder for rekruttering af studerende fra hele Sjælland til Autoteknolog-uddannelsen i Køge. EUC Sjælland, Zealand Business College (ZBC) samt Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF) uddanner dimittender, der har adgang til Autoteknolog-uddannelsen. Som det ses af behovsanalysens figur 1 (jf. uploadet bilag) er de studerende samt praktikstederne placeret over hele Sjælland, og dermed vurderer vi, at der vil være et endnu bedre grundlag for rekruttering til uddannelsen i Køge.


Forventet optag

30 studerende pr. år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi har hverken på afdelingen i Næstved eller på afdelingen i Køge haft vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser uddannelserne, der udbydes.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 - Godkendelse - Flytning af udbud af EA i autoteknologi - EA Zealand (Køge).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil