Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Uddannelsen til professionsbachelor i e-handel - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
13/09-2019 09:01
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Skive

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Cirsten Justesen Arvikavej 2a, 7800 Skive Mail: CIJU@EADANIA.DK Telefon: 23496604

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelsen til professionsbachelor i e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in E-commerce Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsakademiuddannelse: Handelsøkonom, Logistikøkonom, Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Serviceøkonom. 


Ingen specifikke adgangskrav


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps – Professionsbacheloruddannelser, E-handel Censorsekretariatet kontakt@censorsekretariatet.dk Tlf.: 7269 8700 (Formand: Kent Riis)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse - E-handel - Erhvervsakademi Dania, 2019.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Nationalt behov for uddannelsen


E-handlen i Danmark er stærkt stigende, og både Dansk Industri og Dansk Erhverv bekræfter behovet for fortsat at understøtte og udbrede e-handlen hos danske virksomheder (Dansk Erhverv, 2018; Dansk Industri, 2019). Samtidig er behovet for veluddannede specialister inden for e-handel stort og stigende. Det viser Foreningen for Dansk Internet Handel, FDIH’s uddannelsesanalyse fra 2018, hvor knap halvdelen (44%) af de digitale virksomheder vurderer, at de mangler digitale kompetencer hos deres nuværende medarbejdere. Knap 20% af virksomhederne har helt opgivet at finde kvalificeret arbejdskraft, og af de resterende oplever 34% af virksomhederne store problemer med at rekruttere kompetente medarbejdere, hvor en stor del må ændre stillingsbeskrivelsen (FDIH, 2018).


Særligt er der efterspørgsel efter kompetencer inden for marketing og marketingsoptimering (SEM, SEO, e-mailmarketing etc.) – kompetencer som ligger i kernen af uddannelsen PBA i e-handel. Uddannelsen dækker generelt virksomhedernes behov for dimittender med en skarp digital forståelse for e-handel og datadrevet marketing og salg. Det kan være opgaver indenfor digital markedsføring, herunder marketingsoptimering, søgemaskineoptimering (SEO), tilrettelægning af markedsføringskampagner på sociale medier – ligesom det kan være opgaver indenfor salgsområdet, der bygger på viden om søgemaskineoptimering, konverteringsoptimering, herunder registrering af varer i CMS-systemer, udarbejdelse af beskrivende tekster, illustrationer, priser mm, samt kundeservice).


PBA i e-handel er en del af handels-, salgs- og markedsføringsbranchen. I juni 2019 var i denne branche 6.651 ubesatte stillinger på landsplan, jf. værktøjet www.jobindsats.dk, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De ubesatte stillinger er en indikation på de aktuelle jobmuligheder inden for området. Der henvises til behovsanalyse s. 3 for uddybning. Aktuelt udbydes PBA i e-handel tre steder i Danmark: København, Odense og i Aarhus hos Erhvervsakademi Aarhus, som det eneste sted i Jylland.


Regionalt / lokalt behov for uddannelsen


PBA i e-handel udbydes ikke i det midt- og vestjyske område, som er Dania Skives dækningsområde. (Ej heller i Nordjylland udbydes uddannelsen). Behovet for et nyt udbud af PBA i e-handel bekræftes i interessetilkendegivelser fra virksomheder, hvor hovedparten har svaret ” i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmålet om deres vurdering af, hvorvidt virksomheden fremadrettet vil ansætte personale, der har gennemført uddannelsen. I alt har de kontaktede virksomheder - som er et udsnit af de potentielle aftagere - vist interesse for at ansætte mindst 36 dimittender fra uddannelsen til PBA i e-handel i de kommende år. Dette uddybes i behovsanalysen s. 5.


Flere lokale virksomheder, som Dania har været i kontakt med, italesætter i meget høj grad den geografiske udfordring i forhold til at rekruttere medarbejdere med e-handelskompetencer og praktikanter fra det eksisterende jyske udbud af PBA i e-handel i Aarhus. Flere virksomheder er ved at overveje, om de hellere skal placere deres aktiviteter, der hvor de kan rekruttere. 


F.eks. har Dania d. 19. august 2019 modtaget denne udtalelse fra Dennis Drejer, der er stifter og ejer af Rito.dk, og medejer af E-handelsdagen og Who Copied Me: ”Det er væsentligt for den fortsatte udvikling af e-handelsvirksomhederne i området, at der kommer en specialiseret e-handelsuddannelse på et højt niveau.Geografi er væsentlig og det har i praksis vist sig umuligt, at få praktikanter fra uddannelsen i Aarhus til virksomhederne i Skive. Generelt er det en udfordring at rekruttere tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft med specifik uddannelse og erfaring inden for e-handel i området. Hvis vi ikke får et bedre rekrutteringsgrundlag lokalt, kan konsekvensen blive at vi må etablere kontor i en af de større byer.”


I forbindelse med behovsafdækningen har Dania hørt lignende fra andre virksomheder, der italesætter samme udfordring som Rito – og som også oplever, at det stort set er umuligt at få studerende fra Aarhus til at tage praktikpladser i Viborg, da der er for langt, når man bor i Aarhus. Der er således risiko for, at virksomhederne flytter deres aktiviteter væk fra området. Det er derfor af største vigtighed for et Danmark i balance, at denne uddannelse i e-handel placeres, der hvor der er et behov.Det regionale behov for uddannelsen understøttes af, at Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der i Vestjylland er ’gode jobmuligheder’ for marketingsmedarbejdere og reklamekonsulenter, og ’mangel på arbejdskraft’ for salgskonsulenter, jf. Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering’s Arbejdsmarkedsbalance www.arbejdsmarkedsbalancen.dk).

Derudover viser en søgning i værktøjet www.jobindsats.dk, der også er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der i juni 2019 var 683 ubesatte stillinger indenfor handels-, salgs- og markedsføringsbranchen i Vestjylland. I Skive var der 64 ubesatte stillinger. Se også behovsanalysen s. 8 for uddybning.

Dania har i øvrigt modtaget støtterklæringer fra både Skive Kommune og andre omkringliggende kommuner i forbindelse med et nyt udbud af PBA i e-handel. Dette uddybes nedenfor under afsnittet ”Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?”, og støtterklæringerne er vedlagt til sidst i behovsanalysen fra s. 11.

Derudover har Dania modtaget støtte til et nyt udbud af PBA i e-handel i Skive fra FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Dania modtog allerede tilbage i marts 2019 følgende udtalelse fra Henrik Theil, Chef for kommunikation og Public Affairs, Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH): ”Jeg bekræfter hermed, at FDIH fuldt og helt støtter etableringen af en PBA i E-handel ved Dania Erhvervsakademi i Skive. E-handel står stærkt i Skive-området med såvel store webshops, bl.a. Cykelpartner samt en række mellemstore butikker og mindre start-ups. Fælles for e-handlen i Skive er behovet for mere kompetent arbejdskraft, og her vil en PBA i e-handel være løft til kompetenceniveauet. Ligeledes vil e-handelsmiljøet være med til at sikre de nødvendige kontakter og praktikpladser til de studerende”. Ligeledes har Dania modtaget støtte i form af udtalelser fra en række lokale aftagere (Testimonials). Disse kan ses til sidst i denne ansøgning under punktet ”Øvrige bemærkninger til ansøgningen”.

Samarbejde med lokale aftagere om udvikling af uddannelsenDania har gennem en årrække været i dialog med virksomheden Cykelpartner om bl.a. fagligt indhold på multimediedesigneruddannelsen, og har fået tilsagn fra virksomheden om samarbejde om udviklingen af det nye udbud af PBA i e-handel i Skive. Et tilsagn som i øvrigt også er givet fra virksomhederne Rito i Skive, Peoplez i Holstebro og Freeway i Viborg. Samarbejdet vil bl.a. omfatte tilpasning af uddannelsens valgfag til lokale behov. Udviklingen af uddannelsen vil således foregå i et tæt samarbejde med det erhvervsliv, der har årelang erfaring med området og som tæt følger udviklingen på markedet.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Dania i Skive forventer at uddanne 20-25 dimittender årligt. Skønnet er foretaget på grundlag af analyse af ubesatte stillinger, interessetilkendegivelser fra aftagere i Skive og omegn, støtteerklæringer og FDIH’s uddannelsesanalyse 2018.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Dania i Skive har været i kontakt med et udsnit af de potentielle aftagere, og har bl.a. fået interessetilkendegivelser fra nedenstående 15 aftagere. En samlet oversigt med virksomhedernes svar ses i behovsanalysen s. 5.


Rito i Skive - Cykelpartner i Skive - Bobo Online i Skive - Dantherm i Skive - Granitbutikken i Skive - Vikan i Skive - Dahl Pedersen i Skive og Viborg - Freeway i Viborg - F&H Scandinavia i Viborg - Classic Car Parts i Viborg - MySupport i Viborg - MyStone.dk i Viborg - MCB i Holstebro - Grafical i Holstebro - Peoplez i Holstebro


Dania i Skive har desuden modtaget støtteerklæringer fra nedenstående kommuner. Støtteerklæringer kan ses til sidst i behovsanalysen fra s. 11. Støtterklæringen fra Struer Kommune kan eftersendes ved ønske.


Skive Kommune, Borgmester Peder Chr. Kirkegaard - Viborg Kommune, Direktør for Kultur & Udvikling Lars Stentoft - Lemvig Kommune, Kommunaldirektør Lars Keld Hansen - Mors Kommune, Borgmester Hans Ejner Bertelsen - Ringkøbing - Skjern Kommune, Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen - Struer Kommune, Borgmester Niels Viggo Lynghøj.


 MetodeI forbindelse med behovsafklaringen blev der udarbejdet en liste med 50 udvalgte virksomheder blandt alle potentielle aftagere i Skive og omegn, der i dag driver e-shops, eller er leverandør af digital markedsføring for bla. e-shops. Af disse udvalgte virksomheder har Dania prioriteret at tage en uddybede kontakt med 15 virksomheder.  Den uddybende kontakt har bestået af lange og grundige samtaler på mellem 10-30 minutter, og kontakten har bl.a. medført at flere virksomheder har vist interesse for at indgå i et samarbejde om udvikling af uddannelsen, jf. ovenstående underafsnit ”Samarbejde med lokale aftagere om udvikling af uddannelsen” under punktet ”Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regional”.

De uddybende samtaler med virksomhederne blev foretaget af en lektor hos Dania, som dels kender branchen, dels kender studieordningen for PBA i e-handel og de tanker, som Dania har gjort i forbindelse med en implementering af et nyt udbud.

Samtalerne med virksomhederne blev gennemført på baggrund af en interviewguide med en række spørgsmål, som Dania stillede de potentielle aftagere. I spørgsmålene blev virksomhedens repræsentant bedt om at vurdere det generelle behov for uddannede professionsbachelorer i Skive og omegn, og om hvorvidt virksomheden fremadrettet vil ansætte personale, der har gennemført PB i e-handel. Yderligere blev der spurgt ind til, om det vil være en fordel for virksomheden at rekruttere en færdiguddannet specialist indenfor e-handel fremfor at videreuddanne sine nuværende medarbejdere, ligesom der blev spurgt ind til hvilke særlige faglige kompetencer, virksomhederne ønsker indenfor e-handel i forbindelse med muligheden for at præge uddannelsens valgfag. Der blev i øvrigt spurgt ind til virksomhedens ønske om at tage praktikanter.

 

Dialogen foregik ved at Dania tog kontakt til virksomheden telefonisk, hvor Dania noterede virksomhedernes svar på spørgsmålene. Efterfølgende blev virksomhedens svar sendt i en mail til virksomheden, med mulighed for at reagere, skulle der være fejl eller misforståelser. Herefter blev svarerne og virksomhederne indsat i den samlede interessentoversigt.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

PB i e-handel er en overbygningsuddannelse/top up på 1,5 år. Aktuelt udbydes uddannelsen i København, Odense og Aarhus, som det eneste sted i Jylland. Et nyt udbud i Skive vil således udfylde det udækkede område i Midt- og Vestjylland, og vil bidrage til en mere lige geografisk fordeling af det samlede udbud på landsplan. I det følgende uddybes sammenligningen af PBA i e-handel med de beslægtede uddannelser. (Sammenligningen uddybes desuden i et skema i behovsanalysen på s. 10, hvor de enkelte fagelementer i PBA i e-handel holdes op mod de beslægtede uddannelser).


PB i digital konceptudvikling


Selvom der er væsentlige forskelle, er den nærmest beslægtede uddannelse PB i digital konceptudvikling, som også er en overbygningsuddannelse / top up på 1,5 år, liggende på niveau 6 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Uddannelsen udbydes i København, Køge, Odense, Aalborg, Aarhus, Næstved og Herning. 


PB i digital konceptudvikling adskiller sig fra PB i e-handel både i forhold til indhold og målgruppe: De to uddannelser giver forskellige kompetencer, der ikke dækker hinanden. Ifølge Uddannelsesguiden www.ug.dk og uddannelsernes studieordninger har PB i digital konceptudvikling fokus på projektledelse, innovation, digitale løsninger og konceptdesign, hvor PB i e-handel er målrettet mod en specialisering i dybden indenfor e-handel og datadrevet marketing og salg, herunder e-handels-dataanalyse. I PB i e-handel er målet at gøre den studerende til ekspert i e-handel, hvor PB i digital konceptudvikling ikke tilnærmelsesvis har det samme fokus på e-handel og dataanalyse, som i PB i e-handel. Det ses også tydeligt i forskellen mellem de to uddannelsers fagområder, som er defineret og fastsat i bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 80 af 28/01/2019):  PB i digital konceptudvikling har fagområderne ”Digital konceptdesign”, ”Forretningsudvikling” og ”Brugerforståelse”, hvor PB i e-handel har fagområderne ”Datadrevet marketing og salg” og ”E-handel”. PB i digital konceptudvikling giver således ikke de samme kompetencer som PB i e-handel, og som er de kompetencer som virksomhederne i høj grad efterspørger, jf. ovenfor. (Uddannelsesguiden, 2019; Retsinformation, 2019; Copenhagen business academy, 2017).


De to uddannelse adskiller sig også i forhold til adgangsgrundlaget og dermed i forhold til målgruppe. Optagelse på PB i digital konceptudvikling kræver en KVU som enten Datamatiker, E-designer, Designteknolog, Markedsføringsøkonom eller Multimediedesigner. PB i e-handel kræver en KVU enten som Serviceøkonom, Logistikøkonom, Handelsøkonom, Markedsføringsøkonom eller Multimediedesigner. Det er således kun uddannelsen til markedsføringsøkonom og multimediedesigner, som giver adgang til begge uddannelser, hvor dimittender med de mere handelsprægede uddannelser, Handels-, Service- og Logistikøkonom, ikke har adgang til PB i digital koncept udvikling, men derimod har adgang til PB i e-handel. Forskellen i adgangsgrundlaget bekræfter, at de to uddannelser henvender sig til to forskellige målgrupper (Uddannelsesguiden, 2019). Der er derfor meget store forskelle mellem de to uddannelser, både i indhold, adgangsgrundlag og målgruppe.


Samtidig er der en geografisk afstand på 60 km fra Skive til det nærmeste udbud af PB i digital konceptudvikling beliggende i Herning hos Erhvervsakademi Midt-Vest. Ifølge www.rejseplanen.dk vil det i gennemsnit tage 1,5 time med offentlig transport fra Danias Campus i Skive til MidtVest’s udbud i Herning. På grund af den geografiske afstand og transporttiden – sammen med forskellene i uddannelsernes indhold og kompetence – vurderes det, at et nyt udbud af PB i e-handel i Skive ikke vil have indvirkning på Erhvervsakademi MidtVest's vilkår for optag på PB i digital konceptudvikling.


Det bemærkes i øvrigt, at PB i digital konceptudvikling er dimensioneret – og det er PB i e-handel ikke. Det har desuden ikke været muligt at finde beskæftigelses- og ledighedstal for PB i digital konceptudvikling, da de ikke er opgjort i Uddannelses- og Forskningsministeriets offentliggjort statistikker (Nyuddannedes beskæftigelse og Aktuel ledighed).


PB i International handel og markedsføring


Uddannelsen PB i International handel og markedsføring er også en overbygningsuddannelse / top up, og den er orienteret mod at drive og forstå handel i et internationalt perspektiv – men den har ikke hovedfokus på e-handel, som PB i e-handel har. Denne forskel er væsentlig, da købsadfærden for handel hhv. online og i fysiske butikker/engros/fremstillingsvirksomheder er væsensforskellig. PB i International handel og markedsføring giver således nogle væsentligt andre kompetencer end PB i e-handel, og giver dermed ikke de specialistkompetencer som virksomhederne efterspørger.  I øvrigt er det kun Markedsføringsøkonomuddannelsen der som udgangspunkt er adgangsgivende til PB i International handel og markedsføring, hvilket også viser, at målgruppen for uddannelsen er en anden end for PB i e-handel, hvor også uddannelserne til serviceøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom og multimediedesigner er adgangsgivende.


Geografisk udbydes PB i International handel og markedsføring i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, Aalborg, Aarhus, København, Næstved, Odense og Roskilde. Det udbud der ligger tættest på Skive er udbuddet på Erhvervsakademi MidtVest i Herning, hvorimellem der er (som nævnt tidligere) 60 km, og hvor det i gennemsnit tager 1,5 time med offentlig transport fra Danias Campus i Skive til MidtVest’s udbud i Herning, jf. rejseplanen.dk.


På baggrund af både den geografiske afstand og væsensforskellen i uddannelsernes kompetencer og formål, vurderes det at et nyt udbud af PB i e-handel i Skive ikke vil have negativ indvirkning på vilkårene for udbuddet af PB i International handel og markedsføring i Herning eller de øvrige lokationer, hvor uddannelsen udbydes.


PB i International handel og markedsføring er i øvrigt dimensioneret, og Uddannelses- og Forskningsministeriets tilgængelige statistik ”Nyuddannedes beskæftigelse” (opdateret juli 2018) viser, at ud de studerende fra uddannelsen der dimitterede i 2015 var 46 % i beskæftigelse på landsplan, målt efter 4-19 måneder dimittering. 12 % var i uddannelse på et højere niveau, 16 % var i udlandet og 16 % var ledige, målt i samme tidsperiode (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019). 


PB i Webudvikling


Uddannelsen PB i webudvikling er ligeledes en overbygningsuddannelse / top up, og den giver kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation. Uddannelsen adskiller sig klart fra PB i e-handel ved at dens fokus ligger på specialiseret arbejde med IT, konstruktion af systemer og programmering – og ikke har fokus på den side, der handler om e-handel og e-handelsdataanalyse som PB i e-handel har. Uddannelserne til datamatiker og multimediedesigner er adgangsgivende til uddannelsen.


Uddannelsen udbydes i Aalborg og Aarhus, Esbjerg, Kolding, København, Lyngby, Odense, Roskilde. De nærmeste udbud fra Skive er således Aarhus med en ca. kørselsafstand på 110 km, og Aalborg med en ca. kørselsafstand på 100 km. På grund af geografi og forskel i kompetencer vurderes et nyt udbud af PB i e-handel ikke at have konsekvenser for andre institutioners udbud af PB i webudvikling.


Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets tilgængelige statistik ”Nyuddannedes beskæftigelse” (opdateret juli 2018) var 53 % af de studerende der dimitterede i 2015 i beskæftigelse målt efter 4-19 måneder. 13 % var i uddannelse på et højere niveau, 5 % var i udlandet og 15 % var ledige, målt i samme periode (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019).


Beslægtede korte videregående uddannelser


Enkelte steder nævnes erhvervsakademiuddannelserne som IT-teknologi, datamatiker og multimediedesigner som beslægtede uddannelser til PB i e-handel. De tre uddannelser ligger dog på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring, og er dermed på et lavere niveau end PB i e-handel. Indholdsmæssigt er der også betydelige forskelle: Erhvervsakademiuddannelse til IT-teknolog har fokus på arbejde med computere, server- og netværksteknologi, samt elektronik; Erhvervsakademiuddannelsen som datamatiker har fokus på arbejde med at udvikle og vedligeholde IT systemer og software; Erhvervsakademiuddannelsen som multimediedesigner har fokus arbejde med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.


Uddannelserne har dermed ikke det specialiserede fokus på e-handel, som PB i e-handel har og som virksomhederne efterspørger – og det er heller ikke muligt at videreudvikle de uddannelserne, f.eks. uddannelsen som multimediedesigner i retning af mere fokus på e-handel, da uddannelsesbilaget rammesætter en relativt bred uddannelse. Her vil fokus på e-handel være for snævert. Andre institutioners udbud af de nævnte korte videregående uddannelses anses derfor ikke at blive berørt af et nyt udbud af PB i e-handel.


Beslægtede efter/videreuddannelser


Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling udbydes i Aarhus, Kolding og København. De indholdsmæssige forskelle er de samme som beskrevet ovenfor ift. PB i digital konceptudvikling, og uddannelsen giver således ikke de samme specialiserede kompetencer i e-handel, som PB i e-handel gør.


Akademiuddannelsen i salg og markedsføring ligger på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring, og dermed på et lavere niveau end PB i e-handel. Uddannelsen udbydes på forskellige lokationer både af Erhvervsakademi Dania selv og af Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademi Kolding, IBA, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi SydVest, Københavns Erhvervsakademi, KEA, Professionshøjskolen UC Nordjylland, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Zealand Sjællands Erhvervsakademi. Indholdsmæssigt er der fokus på salg og markedsføring, men ikke specifikt på e-handel ‘(udover mulighed for et valgfag om e-handel på 10 ECTS-point). 


Både diplomuddannelsen i digital konceptudvikling og akademiuddannelsen i salg og markedsføring henvender sig til en helt anden målgruppe, end den som er tiltænkt PB i e-handel, da de to uddannelser er deltidsuddannelser, der retter sig mod personer der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har mindst 2 års erhvervserfaring udover en relevant uddannelse.


På baggrund af ovenstående vurderes det at PB i e-handel ikke har ligheder med de ovennævnte uddannelser, og at det derfor ikke får betydning for andre institutioners udbud, at der oprettes et nyt udbud af PB i e-handel i Skive.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Målgruppen for PB i e-handel er unge der har taget en kort videregående uddannelse som enten Serviceøkonom, Handelsøkonom, Logistikøkonom Markedsføringsøkonom eller Multimediedesigner.


Rekrutteringen forventes primært at ske fra Danias egne udbud af disse uddannelser. Dania udbyder alle 5 uddannelser. Udbuddene ligger i byerne Skive, Viborg, Hobro, Randers, Silkeborg, Grenaa og Horsens. Det samlede optagelsestal på de 5 uddannelser i Dania var i 2019 på 425 studerende for både sommer- og vinteroptag, jf. Danias interne studieadministrative system, SIS.


Sekundært forventes der også rekruttering fra følgende adgangsgivende uddannelser i Aalborg, Thisted, Holstebro og Herning:


Markedsføringsøkonom udbydes af UCN i Thisted og Aalborg og Erhvervsakademi MidtVest i Herning - Serviceøkonom udbydes af UCN i Aalborg og Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro - Multimediedesign udbydes af UCN i Aalborg Erhvervsakademi MidtVest i Herning.


Studerende fra disse byer kan også søge om optagelse på PB i e-handel i Skive, da PB i e-handel ikke udbydes nogen andre steder i Midt- og Vestjylland.


I øvrigt viser Uddannelses- og Forskningsministeriets tal (Dimittenders beskæftigelse, senest opdateret juli 2018) at en høj andel af dimittenderne - på de 5 adgangsgivende uddannelser på landsplan - efter fuldførelse læser videre på en uddannelse på et højere niveau. F.eks. læste 59% af de mulitimediedesignere der dimitterede i 2015 videre på en uddannelse på et højere niveau, målt 4-19 måneder efter fuldførelse. For serviceøkonomer var det 52 % og for markedsføringsøkonomer var det 32% af dimittenderne fra 2015, der læste videre (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019). Der er således en klar tendens til at unge fra de adgangsgivende uddannelser læser videre, hvilket understøtter muligheden for, at en del af disse unge vil vælge PB i e-handel som overbygning. 


VidereuddannelsesmulighederEn PB i e-handel giver mulighed for at læse videre på en relevant deltidsuddannelse på masterniveau (og diplomniveau). Efter en konkret vurdering kan du også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse (Uddannelsesguiden, 2019).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På baggrund af behovsanalysen og interessetilkendegivelser fra relevante aftagere, forventes der årligt de første tre år et optag på 20-25 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

På baggrund af interessetilkendegivelser fra relevante aftagere, forventer vi at kunne oprette praktikpladser til alle studerende, idet de kontaktede virksomheder – et udsnit af de potentielle aftagere – alle har sagt ja til mindst 1 studerende som praktikant, og vi ved at flere af virksomhederne har vilje og evne til at håndtere mere end 1 praktikant i samme praktikperiode. Endvidere vil en stor del af de relevante virksomheder som Dania ikke har været i kontakt med i denne forbindelse, også være sandsynlige praktikpladser. Dania har på den baggrund en klar forventning om at kunne skaffe de nødvendige praktikpladser. 


Som det uddybes i behovsanalysen, påtænker Dania at anvende en tilsvarende model for praktikforløb, som anvendes på uddannelsen hos Erhvervsakademi Aarhus, hvor praktikken afvikles over 2. og 3. semester med to dages praktik om ugen i samlet 23 uger. De øvrige ugedage modtager den studerende undervisning.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Sikring af videngrundlaget


Et udbud af PBA i e-handel i Skive sikres gennem Erhvervsakademi Danias videngrundlag. De seks nationale fagelementer sikres således:


Digital forretningsforståelse – videngrundlaget er delvist tilstede gennem undervisere fra Serviceøkonom-, Multimediedesigner- og Markedsføringsøkonomuddannelserne. Den resterende del dækkes med inddragelse af en eller flere relevante virksomheder med erfaring fra e-handelsbranchen.


E-handelsteknologier – videngrundlaget er delvist tilstede ved Datamatiker- og Multimediedesigneruddannelserne, samt både PBA-uddannelsen og diplomuddannelsen i Softwareudvikling. Den resterende del dækkes med inddragelse af relevante virksomheder


Customer experience – videngrundlaget er tilstede gennem undervisere på Multimediedesigner-, Markedsføringsøkonom-, og Handelsøkonomuddannelserne, og dele også gennem undervisere på Serviceøkonomuddannelsen. 


Videnskabsteori og metode – videngrundlaget er tilstede gennem Danias mange lektorer.


Advanced Digital Marketing – videngrundlaget er delvist tilstede gennem undervisere på Multimediedesigner-, Markedsføringsøkonom- og Serviceøkonomuddannelserne, samt uddannelsen til IT-teknolog. Den resterende del dækkes med inddragelse af relevante virksomheder.


Dataanalyse – videngrundlaget er tilstede ved PBA-uddannelsen i Dataanalyse og Multimediedesigneruddannelsen, og derudover delvist gennem undervisere på Serviceøkonom-  og Datamatikeruddannelsen. Endvidere dækkes en del af videngrundlaget gennem inddragelse af relevante virksomheder.


Etablering af uddannelsen vil være præget af en tæt dialog med aftagervirksomheder, ikke mindst det virksomhedsnetværk som Dania allerede har etableret. Denne dialog vil, ud over praktikken, også være fokuseret på inddragelse af virksomheder som en del af videngrundlaget. Først og fremmest som supplement til det videngrundlag der eksisterer på campus, men også hvor der er tale om meget specifikke e-handelskompetencer, som decideret videngrundlag.


I øvrigt har Dania allerede haft kontakt til flere virksomheder, der har vist interesse for at indgå i en udvikling af uddannelsen, jf. ovenstående underafsnit ”Samarbejde med lokale aftagere om udvikling af uddannelsen”.I forbindelse med behovsafdækningen har det været tydeligt, at der er en forventning hos aftagerne om, at skulle ansætte flere medarbejdere, og gerne mere kvalificerede inden for e-handel. Det ses også at de udtalelser som Dania har fået fra lokale aftagere:

Per Tornvig, Direktør, Peoplez, Holstebro: ”Vi oplever både på bureauet og hos vores kunder, at det er vanskeligt at rekruttere relevant arbejdskraft. Vi får relativt mange ansøgninger, men når vi kradser lidt i overfladen, er der meget af det basale der ikke er på plads. Mange uddannelser, både på erhvervs- og KVU-niveau uddanner generalister. Vi har brug for at de har generalistens forståelse for sammenhængene, men vi har i særlig grad brug for specialister. Vi tror bestemt at etablering af en top op uddannelse i Skive med fokus på e-handel vil styrke vores muligheder for at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Særligt hvis de undervejs i uddannelsen har mulighed for at specialisere sig.”Frank Petersen, Erhvervskonsulent, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter: ”Skive er kendt for et kompetent og stærkt e-handelsmiljø med virksomhederne Cykelpartner og Rito, som flagskive og trendsættere. Den årlige tilbagevendende E-handelsdag med deltagelse af de største aktører inden for e-handel bekræfter blot dette. I mit daglige virke, som erhvervskonsulent, kan jeg konstatere en stigende efterspørgsel efter højtuddannet og kompetent e-handelspersonale. Mange virksomheder er på vej eller gør sig overvejelser om B2B websalg. En afgørende faktor for at de lykkes med dette, er muligheden for at rekruttere medarbejdere med den nyeste viden og indsigt på e-handelsområdet – også i en global kontekst. Derfor er det naturligt for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter at anbefale og bakke op om en PBA-uddannelse i E-handel på Erhvervsakademi Dania i Skive, som vil bidrage til at løfte kompetenceniveauet og værdiskabelsen yderligere i virksomhederne. ”Kenneth Mortensen, COO, Cykelpartner.dk, Atredo.se, Atredo.no: ”I Cykelpartner oplever vi i kraft af vores meget stærke brand inden for e-handelsbranchen, at vi ikke har helt de samme udfordringer med at tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft som mange andre e-handelsvirksomheder på egnen.

Når det er sagt, så har vi en klar interesse i at få uddannelsen til egnen og er overbevist om, at det generelt vil være med til at styrke e-handelsvirksomhederne i området med kompetente medarbejdere, herunder også Cykelpartner”.
KildelisteCopenhagen business academy (2017): Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i e-handel

Dansk Erhverv (2018): E-handlens nøgletal

http://www.danskeerhverv.dk 

Dansk Industri (2019): E-handel

http://www.danskindustri.dk/politik-og-analyse 

FDIH (2018): Uddannelsesanalyse, 2018. Uddannelsesbehov - er vi klar til digitaliseringen?

http://www.fdih.dk/analyser

Retsinformation (2019): Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 80 af 28/01/2019)

Skive Erhverv: Attraktiv for e-handel

http://www.skiveerhverv.dk/udvikling/e-handel/

Skiveportalen (2019): E-købmænd fra hele landet til Skive 

http://www.skiveportalen.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2019a): Ledighedsrapport

https://va.star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2019b): Stigende vestjysk beskæftigelse - fortsat særdeles lav ledighed 

https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2019c): Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland, 1. juli 2019

https://rar-bm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2019): Dimittenders beskæftigelse https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser

Uddannelsesguiden (2019)

www.ug.dk Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Godkendelse - Nyt udbud af PB(O) i e-handel - EA Dania (Skive).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil