Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse - MARTEC, Frederikshavn

MARTEC, Frederikshavn
15/09-2019 21:17
2019-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Frederikshavn/Skagen

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Brian Thomsen

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme of Maritime Transport and Nautical Science

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (som skibsfører)

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science (of Master Mariner)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Iht. BEK nr 211 af 2/02/2019:
En gymnasial eksamen (stx, htx, hhx, eux, HF eller GIF m.f.)
eller
en erhvervsuddannelse suppleret med de gymnasiale fag matematik, engelsk og dansk samt fysik eller kemi, hvoraf 2 fag skal være på B-niveau og de resterende fag på C-niveau
eller
adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring (realkompetencevurdering)


Derudover kræves det, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere unden begrænsninger.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
225

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

ikke relevant for nyt udbud


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

ikke relevant for nyt udbud


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant for nyt udbud


Forslag til censorkorps
ikke relevant for maritime uddannelser

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud af uddannelsen til Professionsbachelor som Skibsfører i Nordjylland.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Der er behov for flere skibsførere
Tilgangen til arbejdsstyrken af skibsførere, defineret som antallet af skibsfører dimittender, har ligget væsentligt under afgangen fra arbejdsstyrken, defineret som antallet af pensionerede skibsførere, over en lang årrække, se figur 1 i bilag.
Den lave arbejdsløshed for skibsførere er en anden indikation på et uopfyldt behov på arbejdsmarkedet. Ifølge UMFs ledighedsstatistik er ledigheden 1 % for skibsførerdimittender et ½ år efter dimission.
På baggrund af de seneste anbefalinger  fra Vækstteamet for Det Blå Danmark ønsker regeringen at øge rekrutteringen på professionsbacheloruddannelserne til skibsfører og skibsofficer. Dette har indebåret, at kravet om en på forhånd indgået uddannelsesaftale er bortfaldet i 2019.
Prognosen for dimittender i 2019-2021, baseret på optaget, indikerer at tilgangen af bachelor skibsførere vil fortsætte på 2018 niveau mens tilgangen af ikke-akademiske skibsførere vil stige noget, men den totale tilgang vil fortsat være mindre end afgangen. Alt tyder altså på, at der, alt andet lige, vil blive øget mangel på skibsførere, hvis der ikke gøres noget nu.
Efterspørgslen efter skibsførere med akademisk baggrund synes tillige at være stigende i forhold til de ikke-akademiske skibsførere, ligesom efterspørgslen efter en øget sammenbinding af maritime og ledelsesmæssige kompetencer er stigende. Dette er også i tråd med den generelle trend vist i COWI  undersøgelsen, se figur 2 i bilag. Antallet af højtuddannede medarbejdere i Det Blå Danmark har været svagt stigende men andelen af højtuddannede i Det Blå Danmark er stærkt stigende.
Uddannelsen til professionsbachelor som Skibsfører udbydes i dag kun på Sydfyn.
En af metoderne til at øge den samlede rekruttering til uddannelsen til skibsfører på professionsbachelorniveau, er at sikre at der sker en regional fordeling af uddannelsespladserne, således at rekruteringsgrundlaget øges. Dette er også helt i tråd med Finansloven 2019, hvori det specifikt er beskrevet, at Uddannelses- og Forskningsministeren skal dimensionere de maritime uddannelser bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af uddannelsespladserne.
Med et nyt udbud i Nordjylland forventes arbejdsstyrken af skibsførere at kunne opretholdes eller øges, hvis der er behov herfor på arbejdsmarkedet.
Støtteerklæringer fra Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Torm og DFDS er vedlagt i bilag.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Skibsføreruddannelsen er en uddannelse hvor dimittenderne, om nogen, træder ind på det globale arbejdsmarked, som styrmand/kaptajn ombord på alle typer af skibe. Det er derfor det landsdækkende behov for skibsførere, der skal dækkes med det nye udbud og det kan med de globale jobtyper for skibsførere også være meget svært at opgøre et regionalt behov for dimittender. Ledigheden for skibsførere nærmer sig 0% og der er derfor behov for at øge antallet af studerende der læser til skibsfører.
MARTEC har gennemført en intern undersøgelse blandt egne elever på de adgangsgivende uddannelser til skibsføreruddannelsen. Denne undersøgelse bekræfter, at flere elever overvejer at læse til skibsfører efter endt grunduddannelse, hvis uddannelsen blev udbudt i nærområdet. En regional fordeling af uddannelsespladser forventes derfor, at ville medvirke til et øget optag.
MARTEC har i forbindelse med ansøgningen været i tæt kontakt dels med rederier og dels med aftagervirksomheder for skibsførere i land. De bekræfter, at der er et stort behov for et udbud af uddannelsen i den Nordjyske region. De bekræfter ligeledes, at det er vigtigt, at en skibsfører har en karriere til søs, forud for en ansættelse i land.
Det er dog et faktum, at det er svært for aftagervirksomhederne at tiltrække skibsførere til jobs på land i den nordjyske region. Med det nye udbud af skibsføreruddannelsen i Frederikshavn/Skagen, er det forventeligt, at dimittenderne i løbet af uddannelsen, har fået en tilknytning til og har bosat sig i området. Det vil alt andet lige betyde, at det bliver lettere at tiltrække skibsførere til jobs i land i regionen, når kandidaterne til jobbene er bosat i området.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsundersøgelsen er baseret på tidligere offentliggjorte undersøgelser/rapporter fra Søfartstyrelsen samt nyeste data fra UMF vedr. optag og dimitttender.
Støtteerklæringer fra udvalgte aftagere er vedlagt.
Se bilag.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser
I region Nordjylland udbydes i dag tre beslægtede navigationsuddannelser: Kystskipper, Sætteskipper og ikke-akademisk Skibsfører. Alle nævnte uddannelser udbydes af og kun af MARTEC.
Ikke-akademisk skibsfører er i dag den højeste navigationsuddannelse i Nordjylland.
Som færdiguddannet ikke-akademisk skibsfører og professionsbacheloruddannet skibsfører har man de samme muligheder for sønæringsbevis og rettigheder til at føre skib.
Forskellene i de to uddannelser ligger primært i den ikke-akademiske hhv. akademiske tilgang. Den professionsbacheloruddannede skibsfører har højere kompetencer inden for bl.a. analyse, projektledelse og management, kompetencer som er meget efterspurgte i maritime jobs i land. Skibsførerens jobmuligheder i land er mangeartede, feks. inden for shipping, logistik, lodseri, HR, HSQE eller som Vessel Traffic Service operatør, skibsinspektør/auditor i klassifikationsselskaber/SFS, havnekaptajn/-mester, dokmester på værft, terminalchef, konsulent/sælger hos forhandlere af nautisk udstyr.
Adgangskravene til de to uddannelser er også meget forskellige. For optag på den ikke-akademiske skibsføreruddannelse skal man have dokumenteret sejltid og en 9. kl. eksamen, mens man for optag på professionsbacheloruddannelsen skal have en gymnasial eksamen eller tilsvarende. Studerende på den ikke-akademiske skibsføreruddannelse er ofte lidt ældre med en del erhvervserfaring mens studerende på professionsbacheloruddannelsen er unge.
De to uddannelser henvender sig altså til to vidt forskellige grupper og supplerer hinanden godt.


Beskæftigelsesmuligheder
Afgangen fra arbejdsstyrken er højere end tilgangen og har været det i en årrække, og ledigheden blandt nyuddannede skibsførere er som tidligere nævnt meget lav - nærmest ikke eksisterende, så der er særdeles god beskæftigelsesmuligheder.


Dimensionering - det nye udbuds bidrag til det samlede udbud af uddannelsen
Det forventes, at der skal uddannes 30 kandidater pr. år, således at der bliver balance i afgang og tilgang til arbejdsstyrken og efterspørgslen efter professionsbacheloruddannede skibsførere kan efterkommes.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlag
Hvem forventes at søge det nye udbud
Unge med en HF Søfart eksamen forventes at søge ind på uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører. Det er unge, som allerede har fundet interesse for det maritime og for de flestes vedkommende kan opnå op til ½ års merit på professionsbacheloruddannelsen til skibsfører.
MARTEC og Frederikshavn Gymnasium dimitterer årligt rundt regnet 20 fra HF-SØFART uddannelsen og med et regionalt videreuddannelsestilbud forventes det, at en betragtelig del vil vælge en mellemlang videregående uddannelse inden for det maritime.
Unge med en studentereksamen er også i målgruppen for det nye udbud.
Maskinmesteruddannelsen er i dag det eneste maritime uddannelsesudbud på professionsbachelorniveau i region Nordjylland, og det er kun de teknisk interesserede STX’ere, HTX’ere og HHXére, der søger Maskinmesteruddannelsen.
For mindre teknisk interesserede studenter er der ingen maritime uddannelsesmuligheder i region Nordjylland.
Den maritime kultur og det maritime erhverv er stærkt i Nordjylland og det vurderes at en del nordjyske STX’ere (og HTX’ere) vil være interesseret i en professionsbacheloruddannelse som skibsfører, hvis der kommer et regionalt udbud.
Det forventes også at et regionalt udbud af en professionsbacheloruddannelse som skibsfører i lang højere grad vil appellere til kvindelige studenter end den ikke-akademiske skibsføreruddannelse har gjort og gør. Der er endnu ingen kvindelige dimittender fra den ikke-akademiske skibsføreruddannelse i region Nordjylland.


Kannibalisering på eksisterende nationale uddannelser? 
Et nyt udbud i Nordjylland vurderes ikke at få nævneværdig indflydelse på rekrutteringen til det eksisterende udbud på SIMAC. MARTECs rekrutteringsområde til maskinmesteruddannelsen er Nordjylland, se figur 3 i bilag. Det samme forventes at være tilfældet for uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører.
Et nyt udbud i Nordjylland vurderes ligeledes ikke at få nævneværdig indflydelse på rekrutteringen til den eksisterende uddannelse til ikke-akademisk skibsfører på Marstal Navigationsskole MARNAV på Ærø, i det MARNAV ligger geografisk tæt på SIMAC og SIMAC derfor både i dag og i fremtiden vil rekruttere studerende til uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører i MARNAVs primære rekrutteringsområde.


Kannibalisering på eksisterende regionale uddannelser?
Et nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører i Nordjylland vurderes ikke at få nævneværdig indflydelse på rekrutteringen til de eksisterende uddannelser i Nordjylland, i det rekrutteringsgrundlaget for eksisterende og nyt udbud som tidligere nævnt er vidt forskellige. Et nyt udbud forventes at øge det samlede antal af maritimt uddannede i regionen.Videreuddannelsesmuligheder 

En uddannelse skal/bør have videreuddannelsesmuligheder for at være attraktiv og fremtidssikret.

Det maritime uddannelsessystem i region Nord-/Midtjylland har to ”dead-ends”, som der er behov for at få åbnet for at gøre uddannelserne attraktive. 

Det nye udbud af uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører vil gøre det mere attraktivt at læse HF-Søfart i Nordjylland, i det det vil blive muligt at læse videre i regionen. For at tiltrække studerende til de maritime uddannelser i Nordjylland er det vigtigt at skabe et reelt regionalt alternativ til det regionale universitet (Aalborg Universitet). 

Den ikke-akademiske skibsføreruddannelse giver ikke mulighed for kompetencegivende videreuddannelse, mens det nye udbud af uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører åbner for videreuddannelsesmuligheder, som feks Master i shipping og logistik på CBS og Master in Management of Technology, Master of Business Administration og HD 2. del på AAU, hvilket gør denne uddannelse meget mere attraktiv for kandidater, som på sigt ønsker at kunne anvende en maritim uddannelse på land. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

1. år 15 studerende
2. år 20 studerende
3. år 30 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Traditionelt har det været således, at det har været A.P. Møller Mærsk [APMM], der har stået for hovedparten af de uddannelsesaftaler, der er indgået med ansøgere til uddannelsen og behovet for skibsførere hos APMM har dermed også langt hen ad vejen dikteret antallet af optagne på Skibsføreruddannelsen. APMM, har også en årelang tradition for, at alle deres aspiranter skal gennemføre deres uddannelse hos SIMAC i Svendborg. Andre mindre rederier, har ikke haft samme tradition for at ansætte aspiranter og derved medvirke til at uddanne fremtidens arbejdskraft.
Fra 1. jan 2019 er der iht. BEK nr. 1349 ikke længere krav om, at de studerende skal have en uddannelsesaftale med et rederi før studiestart og i og med at Danske Rederier samtidigt har meldt ud, at de sikrer et antal praktikpladser om bord på Danske skibe, er der også grundlag for at øge antallet af uddannelsespladser såvel som antallet af udbud. Danske rederier har i den forbindelse også oprettet et nyt praktikpladskontor, der medvirker til at sikre, at skibsførerstuderende kan gennemføre den nødvendige praktiktid ombord på Danske skibe.

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

MARTECs forudsætninger for nyt udbud af høj kvalitet
MARTEC er institutionsakkrediteret og har årelang erfaring med at uddanne på Professionsbachelorniveau, i og med at professionsbacheloruddannelsen til Maskinmester er udbudt og gennemført siden 2005, hvorfor der allerede findes et godt studiemiljø for bachelorstuderende på MARTEC. 


MARTECs faglige kapacitet for nyt udbud
Via udbuddet af professionsbacheloruddannelse har MARTEC ligeledes gode erfaringer med at ansætte adjunkter på stillingsstruktur og gennemføre adjunktforløb, herunder forskning- og udviklingsprojekter, førend adjunkterne lader sig lektorbedømme. Dette medvirker til sikring af at det nødvendige videngrundlag udvikles og opretholdes på institutionen.
Denne praksis er der allerede taget hul på ved de seneste ansættelse af nye undervisere til den ikke-akademiske skibsføreruddannelse, der allerede gennemføres på MARTEC i dag.
Da udbuddet af den ikke-akademiske skibsføreruddannelse som nævnt allerede foregår, har MARTEC sammenholdt med professionsbachelorerfaringerne derfor også de fag-faglige kompetencer in-house på allerede eksisterende lærerkollegium til at gennemføre uddannelsen i praksis.


MARTECs uddannelsesfaciliteter for ny udbud
Ligeledes skal det nævnes, at MARTEC også allerede råder over det nødvendige udstyr, herunder udstyr til bro-simulering, til radiokommunikation mv, til at kunne gennemføre uddannelsen i praksis.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1- Godkendelse - Nyt udbud af PB i maritim transport og skibsledelse - Martec (Frederikshavn).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil