Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Den sociale diplomuddannelse - University College Nordjylland

University College Nordjylland
01/02-2019 08:48
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karina Torp Møller E-mail: kam@ucn.dk Tlf: 72 69 12 91

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Social Work

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i Socialt arbejde (soc.d)

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Social Work

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på den sociale diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse og som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1, kan samtidig anerkendes. 


Institutionen har ikke fastsat regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger i studieordningen.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant. 


  


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. 


  


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. 


  


Forslag til censorkorps
Den sociale diplomuddannelse benytter det af Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendte censorkorps for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af den sociale diplomuddannelse i Nordjylland.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Der er de senere år kommet et større fokus på det sociale område, og de politiske strømninger og ændrede samfundsstrukturer har øget behovet for nye kompetencer og tværfaglige indsatser på dette område. Fra politisk side igangsættes initiativer og indsatser, der bl.a. skal mindske udsatheden blandt børn, unge og voksne, øge livskvaliteten for mennesker med handicap, skabe større social mobilitet mv. Dette ses bl.a. i en stigning af antallet af forebyggende indsatser til udsatte børn og unge, som Danmarks statistik har fremlagt (fra Børne & socialministeriets hjemmeside: https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/stadig-flere-udsatte-boern-faar-en-forebyggende-indsats/). Statistikken viser, at kommunerne arbejder meget mere forebyggende og bevidst ift. at yde den støtte, der medvirker til at udsatte børn og deres familier kan bryde den negative sociale arv.


Et andet eksempel på det øgede behov for indsatser på det sociale område ses på demensområdet. I Danmark lever 85.000 mennesker med en demenssygdom, og dette tal forventes at stige i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning (fra hjemmesiden Viden om Demens: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/).


I Danmark er der mere end 100.000 medarbejdere, der varetager plejen og omsorgen af mennesker med demens, og der er et stort behov for, at denne gruppe medarbejdere får større viden om demens, og hvordan man som professionel kan støtte mennesker med demens. Denne viden skal implementeres i praksis, så personalet kan være med til at øge livskvaliteten for mennesker med demens.


 Som professionshøjskole inviteres vi i stigende grad ind til samarbejde med Socialstyrelsen om indsatserne på det sociale område. Socialstyrelsen ønsker, at professionshøjskolesektoren skal være med til at løfte medarbejdernes kompetencer på det sociale område bl.a. i forhold til ovenstående eksempler. I dette samarbejde er den sociale diplomuddannelse en hjørnesten, og UCN er derfor af Socialstyrelsen blevet opfordret til at søge om udbudsretten til uddannelsen, da styrelsen har erfaret, at UCN er den eneste professionshøjskole, der i øjeblikket ikke har udbudsretten til uddannelsen.


UCN act2learn er professionshøjskolen UCN’s afdeling for kurser og videreuddannelse, som har mange års erfaring med at uddanne praktikere, undervisere, konsulenter, vejledere og ledere. Vi har derfor stærke kompetencer i forbindelse med praksisnær opkvalificering inden for det pædagogiske, didaktiske og ledelsesmæssige område. Disse kompetencer vil vi gerne byde ind med ift. indsatserne på det sociale område i Nordjylland.


På nuværende tidspunkt udbyder vi på UCN akademiuddannelsen i socialpædagogik og gennemfører 2-3 moduler i åbent udbud pr. semester samtidig med, at vi samarbejder med aftagerfeltet om særligt tilrettelagte moduler fra uddannelsen for udvalgte målgrupper fx plejefamilier. Akademiuddannelsen i socialpædagogik er målrettet medarbejdere med erhvervserfaring inden for det socialpædagogiske område, der har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Der mangler dermed et udbud af praksisnær kompetencegivende efteruddannelse inden for det sociale område i Nordjylland for medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse som fx pædagog.


UCN act2learn udbyder i dag den pædagogiske diplomuddannelse, hvor den primære målgruppe er pædagoger og lærere inden for almen- og specialområdet. Uddannelsen indeholder ikke i strækkelig grad moduler inden for socialområdet og det meget specialiserede område, og vi vurderer, at det faglige indholdsområde på den pædagogiske diplomuddannelse ikke kan dække alle de faglige områder, som praksis på socialområdet efterspørger.


Det påpegede behov for et udbud af den sociale diplomuddannelse i Nordjylland, bygger vi dels på de ovenfor beskrevne samfundstendenser og dels på den løbende kontakt, vi har med aftagerfeltet samt den behovsafdækning, vi har gennemført i forbindelse med ansøgningen (se rapporten “Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af den sociale diplomuddannelse”, som er vedhæftet ansøgningen).


Gennem den løbende kontakt med aftagere på det sociale område, har vi oplevet en øget efterspørgsel af kompetenceudvikling inden for det sociale område med konkrete henvendelser ift. bl.a. behov for viden om misbrug, demens, tværfagligt samarbejde, familiearbejde eller vejledning inden for socialpsykiatrien. Vi har endvidere fået flere direkte henvendelser omkring specifikke moduler fra den sociale diplomuddannelse, som vi indtil videre har forsøgt at imødekomme med moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse med varierende succes.


Den gennemførte behovsundersøgelse giver også et billede af, at der er behov for opkvalificering af medarbejdere inden for det sociale område i Nordjylland, hvilket gør sig gældende for samtlige af de grupper, vi har spurgt. Behovsafdækningen tydeliggør, at der blandt målgruppen til uddannelsen er en stor andel, der ikke har kendskab til den sociale diplomuddannelse. Med et nordjysk udbud af den sociale diplomuddannelse forankret ved UCN, vil det være muligt at arbejde målrettet på at øge kendskabsgraden til den sociale diplomuddannelse i Nordjylland. Et sådant initiativ er et vigtigt og nødvendigt arbejde, hvis vi som professionshøjskole skal kunne imødekomme det behov, vi mener at kunne dokumentere på det sociale område i Nordjylland jf. afsnit 3 i den vedlagte rapport.


Med den sociale diplomuddannelse i Nordjylland vil de nordjyske fagprofessionelle, som arbejder med udsatte børn, unge, voksne og familier kunne få styrket deres kompetencer i nærområdet. Medarbejderne vil kunne blive opdateret på den nyeste viden og de seneste tendenser på det sociale område, således at de på kompetent vis kan varetage komplekse socialfaglige problemstillinger, kontinuerligt udvikle deres praksis og være med til at mindske uligheden i Nordjylland.


Professionshøjskolen UCN’s strategi 2020 er at være kendt som en dagsordensættende uddannelses- og videns institution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv. UCN har med sin regionale forankring et særligt opdrag i at uddanne til og udvikle sine aktiviteter i samspil med professioner i Nordjylland. Denne strategi bakkes op af vores tre partnerskabskommuner; Aalborg, Hjørring og Thisted, som i hensigtserklæringer bakker op om UCN’s bestræbelser på at opnå udbudsretten til den sociale diplomuddannelse (se bilag 1-3).


I UCN act2learn ønsker vi at få en tydelig og dagsordensættende profil inden for det sociale område. Med udbudsretten til den sociale diplomuddannelse på UCN, vil vi som institution kunne være med til at styrke praksis på det sociale område i Nordjylland.


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Med udgangspunkt i den gennemførte behovsundersøgelse samt drøftelse med aftagere på diverse møder, er det vores forventning, at vi kan gennemføre et modul med ca. 12 studerende pr. semester de første tre år, hvilket betyder, at vi kan uddanne de første ca. 12 dimittender efter tre års udbud.


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Den sociale diplomuddannelse henvender sig til følgende aftagerfelt: socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgiverne, ergoterapeuter og sygeplejersker. For at få en fyldestgørende afdækning af aftagerfeltet, har vi benyttet os af forskellige metoder til afdækning hos flere forskellige målgrupper for uddannelsen. 


 


 


·      De nordjyske børne- og familiechefer


 


Drøftelse af relevansen og behovet for et udbud af den sociale diplomuddannelse ved UCN på netværksmøde for de nordjyske børne- og familiechefer.


 


Børne- og familiecheferne er hovedsageligt ansat i Børne- og undervisningsforvaltningen med ansvaret for børne- og familieafdelingen med følgende afdelinger: familieafdeling, handicap, PPR, SSP, sundhedsplejen og center for børn, unge og familier.


 


 


·      Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen ved UCN


 


Dagsordenspunkt om behovet for udbud af den sociale diplomuddannelse ved UCN på møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen.


 


Medlemmerne af det lovpligtige uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen ved UCN, er godkendt af UCN´s bestyrelse og består af repræsentanter for professionen, aftagerfeltet, ungdomsuddannelserne, faglige organisationer, medarbejdere og studerende samt medlemmer med forskningsmæssig ekspertise. Uddannelsesudvalgets opgave er bl.a. at rådgive bestyrelse, rektorat og ledelse om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Dette sker primært gennem deltagelse i den årlige møderække som afholdes af det konkrete udvalg.




 


·      Hensigtserklæring


 


Dialog med og tilkendegivende opbakning fra relevante chefer i UCN´s partnerskabskommuner. UCN har følgende tre partnerskabskommuner; Hjørring, Thisted og Aalborg. Partnerskabsaftalerne skal fremme fælles interesser for såvel den enkelte kommune som UCN, og de skal markere en gensidig interesse og forpligtelse for fælles initiativer og aktiviteter inden for relevante områder. På baggrund af partnerskabet imellem de tre kommuner og UCN har udviklingsdirektør Søren Samuelsen været i dialog med cheferne omkring hjemsøgning af den sociale diplomuddannelse og fået deres vurdering af udbuddet. Cheferne i kommunerne vurderer, at uddannelsen er relevant og har på denne baggrund udarbejdet en hensigtserklæring. 




 


·      Spørgeskemaundersøgelse


 


Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til fagforeningsformænd for socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og socialpædagoger i Nordjylland samt kommunale, regionale og private ledere inden for det sociale område i Nordjylland. Fælles for de adspurgte ledere er, at de arbejder inden for det sociale område, herunder børneområdet samt ældre- og handicapområdet.


      


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Andre udbud af den sociale diplomuddannelse


 




  •  VIA University College



 


Tildeling af udbudsretten af den sociale diplomuddannelse til UCN vil forventeligt være i konkurrence med udbuddet af samme uddannelse hos VIA University College. Som det fremgår af den gennemførte behovsundersøgelse, deltager en række medarbejdere, som er ansat på det sociale område i Nordjylland på moduler fra den sociale diplomuddannelse i VIA. Det er dog ca. halvdelen af respondenterne, der svarer, at de ville sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis uddannelsen blev udbudt i Nordjylland, se afsnit 3 i den vedlagte rapport. Dette vidner om, at der er en gruppe nordjyske medarbejdere, der ikke får tilbudt muligheden for at efteruddanne sig gennem den sociale diplomuddannelse.




 


Det er endvidere et ønsker fra UCN´s partnerskabskommuner samt de nordjyske børne- og familiechefer, at uddannelsen også udbydes i den nordjyske region.


 


  


 


Andre uddannelser i UCN



  • Den pædagogiske diplomuddannelse

  • Akademiuddannelsen i socialpædagogik


 


Et udbud af den sociale diplomuddannelse ved UCN vil bidrage til en målrettet efter- og videreuddannelse på det sociale område og vil forventeligt ikke konkurrere med de eksisterende udbud på den pædagogiske diplomuddannelse, da der optages meget få deltagere fra det sociale område på denne uddannelse. Den pædagogiske diplomuddannelse dækker ikke det sociale område i et sådant omfang, som behovet er angivet i tidligere afsnit. Til gengæld er der i den gennemførte behovsundersøgelse indikationer på, at moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse med fordel kan indgå som valgmoduler på den sociale diplomuddannelse. Der efterspørges bl.a. moduler inden for neuropædagogik og specialpædagogik, som begge dele indgår i den pædagogiske diplomuddannelse.


 


Som nævnt i tidligere afsnit henvender akademiuddannelsen i social pædagogik sig til en anden medarbejdergruppe end den sociale diplomuddannelse. Akademiuddannelser er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 og henvender sig til studerende med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, mens diplomuddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 6 og primært henvender sig til studerende med en mellemlang videregående uddannelse. Det vurderes derfor ikke, at udbudsretten til den sociale diplomuddannelse vil forringe vilkårene for gennemførelse af akademiuddannelsen i social pædagogik.


 


 


Master- og kandidatuddannelser på AAU


 




  • Kandidatuddannelse i socialt arbejde


  • Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde

  • Masteruddannelsen i udsatte børn og unge


 


 


Den sociale diplomuddannelse vil eventuelt være i konkurrence med de anførte master- og kandidatuddannelser inden for det sociale område på Aalborg Universitet. Dette konkurrenceforhold blev drøftet på tidligere omtalte uddannelsesudvalgsmøde på pædagoguddannelsen ved UCN, og aftagerrepræsentanterne lagde vægt på, at diplomuddannelsen, med sin mere tydelige praksistilknytning og professionsrettede fokus, var en ønsket vare på hylden. Mens diplomuddannelsen uddanner ind i professionen, har master- og kandidatuddannelser en tendens til at uddanne ud af professionen, så de studerende efterfølgende søger væk fra praksis. Diplomuddannelsen udgør dermed et praksisnært og professionsrettet eftervidereuddannelsestilbud, der med indplacering på kvalifikationsniveau 6 ligger lige under Master- og kandidatuddannelserne, som er indplaceret på kvalifikationsniveau 7.


 


På mødet med børne- og familiecheferne blev dette ligeledes drøftet. Børne- og familiecheferne gav dét input, at UCN med fordel kunne etablere et tættere samarbejde med Aalborg Universitet på området. UCN act2learn er pt. i gang med at øge samarbejdet med Aalborg Universitet, hvorfor dette planlægges som en drøftelse ved den eventuelle tildeling af udbudsretten.


 


 


Den samlede vurderingen er derfor, at der i Nordjylland er behov for et praksisnært efteruddannelsestilbud på kvalifikationsniveau 6 inden for det sociale område.


      


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


Uddannelsen er primært henvendt til pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og lærere, som er beskæftiget inden for det sociale område.


 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


Med udgangspunkt i den gennemførte behovsundersøgelse samt drøftelse med aftagere i diverse mødefora, er der vores forventning, at UCN kan gennemføre et modul med ca. 12 studerende på holdet pr. semester fra uddannelsens opstart og tre år frem.  Vi forventer dog, at kendskabet til uddannelsen, som på nuværende tidspunkt er forholdsvis lav jf. den gennemførte behovsundersøgelse, vil øges i takt med at modulerne gennemføres, og der iværksættes markedsføringstiltag fra UCN’s side. Et forventeligt bud vil derfor være, at der fra uddannelsens fjerde udbudsår vil kunne gennemføres min. to moduler pr. semester. 


 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 - Foreløbig godkendelse - Sociale diplomuddannelse - UCN (Aalborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
C5 - Godkendelse af nyt udbud - Den sociale diplomuddannelse - UCN (Aalborg).pdf