Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og datavidenskab - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
01/02-2019 10:53
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karin Tovborg Jensen, CBS, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg. E-mail: ktj.edu@cbs.dk, tlf.: 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og datavidenskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Master of Science (MSc) in Business Administration and Data Science

Den uddannedes titel på dansk
Cand.merc. i datavidenskab

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Business Administration and Data Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En dansk bacheloruddannelse eller tilsvarende. Endvidere skal de studerende opfylde et adgangskrav om beståede 30 ECTS inden for en eller flere af de følgende fagområder:


Computer science / matematik / statistik /informationsteknologi / programmering / data science


Følgende bacheloruddannelser er adgangsgivende til uddannelsen, idet kursusindholdet indeholder 30 ECTS inden for et eller flere af de ovenstående fagområder:


CBS: HA(mat.) Erhvervsøkonomi – matematik; HA(it.) Erhvervsøkonomi – informationsteknologi


ITU: Bachelor of Science in Software Development; Bachelor of Science in Data Science


KU: Bachelor i datalogi; Bachelor i kommunikation og it; Bachelor i matematik


RUC: International Bachelor in Computer Science


AU: Bachelor in Computer Science; Bachelor i Datavidenskab


AAU: Bacheloruddannelsen i Datavidenskab


DTU: Bachelor i kunstig intelligens og data               


Ingen bachelorer har retskrav til uddannelsen.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus - udfyldes nærmere


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

BAGGRUND


MSc in Business Administration and Data Science er en tværfaglig kandidatuddannelse, der dækker fagområderne data science, business economics og public policy med fokus på dataanalyse, business og regulering. For at imødekomme danske virksomheders behov for datadrevne beslutningsprocesser og digitale transformationer har CBS i 2019 i tæt samarbejde med forskere fra institutter for hhv. digitalisering, innovation, økonomi og jura indgivet forslag om udvikling af en toårig, tværfaglig Master of Science-uddannelse (120 ECTS) ved at kombinere fagområderne dataanalyse, data business og datalovgivning.


Dimittender fra denne uddannelse vil kunne anvende teorier, metoder og værktøjer inden for dataanalyse til at løse komplekse, tværfaglige problemstillinger i virksomhedens interne og eksterne datastrømme. På den nye MSc in Business Administration and Data Science lærer de studerende, hvordan man transformerer store datasæt til aktiver for virksomheden ved at generere meningsfuld og bæredygtig viden samt værdifulde resultater.


Kandidatuddannelsen startede i 2018 som en specialisering under MSc in Business Administration and Information Systems (cand.merc. (it.)). Derfor har adgangskravene for specialiseringen været de samme som for cand.merc. (it.), nemlig:


·        5 ECTS fra Micro og/eller Macro Economics


·        25 ECTS fra Business Administration


·        30 ECTS fra IT, Computer Science, Information Systems etc.


 


Selvom specialiseringen blev lanceret i december 2017 med kort varsel og med en meget begrænset markedsføringsindsats, modtog CBS mere end 190 ansøgninger (herunder 15 internationale ansøgninger) til studiestart i september 2018. På grund af de restriktive adgangskrav, som er nævnt ovenfor, kunne CBS derfor kun optage 27 studerende. På baggrund af markedsanalyse og sammenligning med relevante uddannelser fra andre danske universiteter er den nuværende kandidatuddannelse udviklet til et årligt optag på 80-120 studerende. Vi håber på at kunne optage flere studerende med en selvstændig prækvalifikation. Mange af ansøgerne til optaget i september 2018 havde en bred teknisk baggrund inden for programmering/datalogi/matematik, i særdeleshed fra universiteter som ITU, DTU og KU, men de kunne ikke opfylde adgangskravene om 25 ECTS fra Business Administration-fag + 5 ECTS inden for Economics-fag. CBS vil gerne kunne optage sådanne ansøgere med gode tekniske kompetencer. Vi vil samtidigt give adgang for studerende fra andre CBS-uddannelser, i særdeleshed de studerende, der har forretningstekniske valgfag på CBS, og som derfor allerede besidder de fornødne tekniske kompetencer, som adgangskravene foreskriver. For nuværende er det kun studerende fra HA(it.) fra CBS, der formelt er kvalificerede til at søge ind på den nye kandidatuddannelse. Studerende fra andre bacheloruddannelser på CBS, fx. HA(mat.) har for nuværende ikke mulighed for at søge ind på data science på grund af de alt for restriktive ovennævnte kriterier, også selvom de har gode tekniske kundskaber.


Formål og erhvervssigte 


Dimittenderne fra denne uddannelse vil kunne udvikle og støtte datadrevne beslutningsprocesser i organisationer ved at indhente, producere og anvende den nyeste viden fra data science på flere områder. Studerende, der opnår en kandidatgrad fra denne uddannelse, vil kunne blive fx data scientists, enterprise data architects eller data managers i organisationer inden for den private og offentlige sektor samt NGO'er.


Der er veldokumenteret mangel på arbejdskraft inden for data science i Danmark. Dette kan ses i den vedhæftede behovsundersøgelse. På baggrund af interviews med danske virksomheder kan vi også se, at der er mange dimittender på jobmarkedet med de rette tekniske egenskaber, men de mangler forretningsforståelsen for data, og det kan føre til ikke helt optimale beslutninger. Vores udgangspunkt for uddannelsen er således, at de tekniske egenskaber er nødvendige, men de er ikke tilstrækkelige uden forretningsforståelse. Formålet med den foreslåede kandidatuddannelse er at således at tilbyde en effektiv kombination af dataanalyse, forretningsforståelse (business) og regulering.


Som vist i oversigten over sammenlignelige uddannelser er der ikke nogen uddannelse i Danmark, der fokuserer på data science anvendt på faktiske datasæt fra danske virksomheder. Helt konkret er der ikke nogen uddannelse, der kombinerer business, strategi, teknologi, politik og de samfundsmæssige aspekter af analyse af big data. Derfor vil vi med den foreslåede kandidatuddannelse udnytte CBS’ unikke uddannelsesmæssige tilgangsvinkel og kombinere forretnings-, tekniske og reguleringsmæssige aspekter i én uddannelse, der fokuserer på design, udvikling og evaluering af big data-løsninger i virksomheder.


Uddannelsens tværfaglige fokus gør den studerende i stand til at udvikle og formidle videnskabeligt funderede løsninger baseret på de nyeste teknikker og metoder inden for dataanalyse, business og lovgivning. Der er særligt fokus på, at de studerende tilegner sig metoder, teknikker og processer på et højt akademisk niveau inden for design, udvikling, implementering, evaluering og anvendelse af data science mhp. at forbedre virksomhedens it og økonomi. De studerende vil kunne anvende algoritmer, metoder, teknikker og værktøjer inden for data mining og machine learning til at analysere, beskrive og løse komplekse og tværfaglige problematikker i virksomheden.


 


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Det følgende viser uddannelsens overordnede opbygning.


MSc in Business Administration and Data Science dækker fagområderne business, data science og public policy med fokus på områder inden for dataanalyse, business og regulering. Uddannelsens overordnede opbygning er vist grafisk i en tabel i bilaget


Analytics-elementet (DA-kurser, kurser i dataanalyse) dækker grundlæggende og anvendt forskning i data science i form af teorier, strukturer, infrastrukturer, datastrukturer, algoritmer, modeller, metoder og værktøjer.


Business-elementet (DB-kurser, kurser i data business) dækker forretningsmodeller, dataøkonomi, innovation og strategi, markedsføring, projektledelse og iværksætteri.


Regulation-elementet (DR-kurser, kurser i datalovgivning) dækker international og national lovgivning for personlige, offentlige og virksomhedens data


Samlet set gør uddannelsens tværfaglige fokus den studerende i stand til at anvende data mining og teknikker inden for machine learning. Herved kan den studerende omdanne virksomhedens datasæt til virksomhedsaktiver i overensstemmelse med innovations- og organisationsstrategi og nationale og internationale bestemmelser for persondata, virksomhedsdata og offentlige data. Den studerende kan således generere meningsfulde fakta og indsigter, værdifulde resultater samt bæredygtig viden til gavn for virksomheder, mennesker og samfund.  (Se endvidere en udfoldet beskrivelse af kurserne i bilaget).


Dimittender fra MSc in Business Administration and Data Science kan udfylde specialistfunktioner, der kræver forskningsbaseret viden og kompetencer inden for data science og virksomhedsdrift. Dimittenderne vil samtidig kunne konkretisere komplekse problemstillinger og handle på baggrund af datadrevne beslutningsprocesser for at understøtte virksomhedens strategi.  De studerende vil kunne facilitere og integrere datadrevne beslutningsprocesser i virksomhedens praksis ved at indhente, tilvejebringe og anvende ny viden vha. data science og inden for nye områder.


De studerende vil tilegne sig følgende viden, færdigheder og kompetencer.

Viden:
 


·       et højt akademisk niveau inden for design, udvikling, godkendelse, implementering, evaluering og anvendelse af data science mhp. virksomhedens it og økonomi


·       opbygning og infrastrukturer for forretningsvendt dataanalyse, visuel analyse, tekstanalyse, prognoser, ledelse, data compliance, lovgivning, sikkerhed og etik 


·       en solid forståelse for og evne til at understøtte de tekniske, ledelsesmæssige og sociale aspekter af digitalisering


·       et globalt og lokalt perspektiv på digitale strategier, datastrømme og dataunderstøttede forretningsmodeller


Færdigheder:


·       evnen til at anvende teorier, strukturer, algoritmer, metoder, teknikker og værktøjer til at analysere, beskrive og løse komplekse og tværfaglige problemstillinger indenfor design, udvikling, godkendelse, implementering og udnyttelse af virksomhedens interne og eksterne datastrømme


·       evnen til at analysere forskellige datastrømme med fokus på at udlede meningsfulde fakta og indsigt, værdifulde resultater og bæredygtig viden for at kunne understøtte forretningsprocesser og -funktioner


·       it-understøttede metoder, teknikker og værktøjer mhp. at understøtte datadrevne beslutningsprocesser i virksomheden


·       facilitere og integrere datadrevne beslutningsprocesser i virksomhedens praksis


Kompetencer:


·       evnen til at tilegne sig, tilvejebringe og bruge ny viden


·       omfattende analytiske kompetencer


·       evnen til at konceptualisere datadrevne strukturer og datadrevne beslutningsprocesser mhp. at understøtte virksomhedens strategi


·       innovative evner og evnen til at kunne reflektere kritisk og handle derefter


·       kommunikere skriftligt og mundtligt og udarbejde teknisk dokumentation


·       evnen til at arbejde selvstændigt og i teams, herunder tværfaglige grupper


·       evnen til at arbejde med mennesker med forskellige fagligheder


·       evnen til at arbejde i lokale, nationale og internationale miljøer


·       evnen til at indkredse komplekse problemstillinger og handle fremadrettet i situationer, hvor resultatet ikke er givet eller data ikke er fyldestgørende


 
Første studieårSemester - 1Semester - 2Innovation and Strategy in the Data Economy


(7,5 ECTS) [DB-kursus]Data Economics (7,5 ECTS) [DB-kursus]Datafication: Regulation, Governance, Security, Privacy and Ethics (7,5 ECTS) [DR-kursus]Text Analytics (7,5 ECTS) [DA-kursus]Foundations of Business Data Analytics: Architecture, Statistics and Programming


(7,5 ECTS) [DA-kursus]Predictive Analytics (7,5 ECTS) 


[DA-kursus]Visual Analytics (7,5 ECTS) [DA-kursus]Data Mining, Machine Learning and Deep Learning (7,5 ECTS) [DA-kursus]Andet studieårSemester - 3Semester - 4Electives/


Exchange or Mobility /


Internship with companies


(30 ECTS) 


Master Thesis (30 ECTS)Kursustyper: [DB-kursus]: Data Business, [DA-kursus]: Data Analytics, [DR-kursus]: Data Regulering


På første semester er der et businessfag, et datalovgivningsfag og to tekniske fag i tilknytning til dataanalyse.


Andet semester fokuserer primært på det tekniske indhold, der er nødvendigt for at uddanne sig inden for data science. Dette semester indeholder tre tekniske kurser og et businessfag.


Uddannelsens tredje semester giver de studerende forskellige muligheder for at opnå 30 ECTS i løbet af semesteret.  De studerende kan vælge mellem internship/feltarbejde i en virksomhed eller valgfag udbudt af forskellige institutter på CBS og andre danske og internationale universiteter. En lang række virksomheder har allerede tilbudt praktikpladser til de studerende. Fx har Novo Nordisk tilbudt internships til de nuværende studerende.


Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale i det fjerde semester. Specialet skal kunne påvise den studerendes evne til at anvende videnskabelige teorier og metoder ift. et klart afgrænset fagligt emne indenfor uddannelses sigte.


Tværfaglig undervisning


Det er primært undervisere og forskere fra fire institutter på CBS, der underviser på uddannelsens fag: Institut for Digitalisering, Institut for Strategi og Innovation, Institut for Økonomi og CBS Law fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. På kurserne i Data Analytics er det primært undervisere og forskere fra Centre for Business Data Analytics ved Institut for Digitalisering med Data Analytics og Computational Social Science som deres forsknings- og undervisningsfelt, der underviser på uddannelsen. Tilsvarende vil undervisningen på kurserne fra Data Regulation-elementet blive varetaget af undervisere og forskere fra CBS Law. Undervisning på businesskurserne varetages af undervisere og forskere fra de tre ovennævnte institutter. De forskere og undervisere, der er involveret i undervisningen, har alle solid erfaring inden for forskning og uddannelse og kommer fra et dynamisk eliteforskningsmiljø, der har publiceret i stort omfang i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og på konferencer (BFI-niveau 2). Derudover har de modtaget betydelige forskningsbevillinger fra en lang række bevillingsgivere i Danmark og udlandet.  Derfor er MSc in Business Administration and Data Science en forskningsbaseret uddannelse med et solidt rodfæste i et tværfagligt, akademisk miljø, der består af internationalt anerkendte forskere inden for dataanalyse og samfundsvidenskab.  Derudover bidrager ph.d.-studerende, postdocs og gæsteforskere, der er tilknyttet til forskningsmiljøerne, også til undervisningsaktiviteterne.


E-læring


MSc in Business Administration and Data Science er ikke kun baseret på e-læring. Undervisningen er baseret på en engagerende og innovativ pædagogisk tilgang med primært fokus på holdundervisning og praktiske øvelser. Nogle af kurserne tilbydes via blended learning, hvor en lang række e-læringselementer er inkluderet i undervisningen.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

 


MSc in Business Administration and Data Science er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer dataanalyse med forretningsforståelse (business) og regulering. Næsten 70 % af uddannelsen beskæftiger sig med data science og dataanalyse vha. Open Source programmeringssprog og strukturer. Uddannelsen foreslås placeret under takst 2 på følgende baggrund:


·       Kombinationerne af dataindsamling, databearbejdning og -analyse af omfattende mængder data, herunder lyddata, billeddata og datasæt med milliarder af transaktioner i komplekse netværk eller millioner af kommentartekster fra de sociale medier, kræver specielle programmer, værktøjer, strukturer og ressourcer, der ikke er tilgængelige i de nuværende samfundsvidenskabelige undervisningsmiljøer.


 


·       De studerende på denne uddannelse vil blive introduceret til nye metodiske tilgangsvinkler, herunder nye kombinationer af kvalitative og kvantitative metoder, data mining og machine learning-teknikker i stil med de metoder, der praktiseres inden for datalogien og ingeniørfagene. Alle disse metoder kræver omfattende brug af digitale teknologier, algoritmer og værktøjer til strukturering af data, og det kræver tekniske egenskaber og viden om computere.


 


·       Kandidatuddannelsen bruger en lang række pædagogiske tilgange til at fremme de studerendes læring. Nogle af disse tilgangsvinkler kan også være blended learning og praktiske workshops, der inddrager brugen af digitale værktøjer og teknologier.


 


På baggrund af ovenstående motivation, foreslås MSc in Business Administration and Data Science indplaceret under takst 2.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen er primært knyttet til De Erhvervsøkonomiske Censorkorps i Danmark. Men da uddannelsen er tværfaglig, kan De Erhvervsøkonomiske Censorkorps kun dække eksamener inden for erhvervsøkonomi. Derfor planlægges det også at inddrage censorer fra censorkorps, der dækker informationsteknologi, datalogi, m.v.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilagsmateriale til uploadmodulet.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

 


Alt i alt peger en lang række rapporter og undersøgelser på, at der vil være en vedvarende vækst inden for digitalisering og digital transformation i den private og offentlige sektor.  Både væksten inden for digitalisering og digitalisering i sig selv vil skabe en efterspørgsel på ansatte med it- og andre digitale egenskaber på arbejdsmarkedet (Digitaliseringsstyrelsen, 2016-2020).


Denne digitaliserings- og digitale transformationsproces består bl.a. af strategisk anvendelse af offentlige virksomhedsdata og tilknyttede teknikker og metoder for dataanalyse, med hvilke man kan udlede meningsfuld og bæredygtig viden samt værdifulde resultater. 25 % af de danske virksomheder er endnu ikke digitaliserede eller kun er digitaliserede i meget lav grad. Pt. er det således, at de ikke-digitaliserede virksomheder bidrager negativt til væksten. Der er derfor et stigende behov for medarbejdere, der kan arbejde med digitaliseringsprojekter og understøtte digital omstrukturering i både private og offentlige virksomheder (Digitaliseringsstyrelsen, 2016-2020). Rapporten om digital vækst i Danmark (2016) påpeger også, at der er behov for forskellige typer digitale egenskaber og i særdeleshed it-specialister med specialiserede tekniske egenskaber mhp. udvikling, drift og vedligeholdelse af it-systemer. Derudover peger rapporten også på et behov for medarbejdere med avancerede it-egenskaber, som vil kunne anvende forskellige egenskaber inden for dataanalyse af virksomheds- og offentlig data som for eksempel data mining.


Set fra et internationalt perspektiv vil medarbejdere med analytiske egenskaber inden for data science, dataanalyse og dataledelse være i høj kurs, og efterspørgslen på disse jobs er langt større end antallet af kompetente, rekrutterbare medarbejdere. Som rapporterne i arbejdsmarkedsundersøgelsen er inde på, engagerer et stigende antal virksomheder sig i datadreven produktudvikling og udbud af digitale serviceydelser.


Når det drejer sig om efterspørgslen på data scientists på det danske arbejdsmarked, viser en netop offentliggjort rapport følgende (Analysis of the Danish Data Science Job Market, 2018):  


·       “Data scientists er efterspurgt overalt i Danmark, omend de fleste stillinger opslås i hovedstadsområdet (40 % i Københavns kommune).”


·       “Arbejdsmarkedet søger engelsktalende medarbejdere, i og med at 66,3 % af jobopslagene er på engelsk.”


·       “Der er behov for kompetencer inden for data science i mange sektorer, dvs. den offentlige sektor, den private og uddannelsessektoren.” 


 


Rapporten understreger også vha. en simpel nøgleordssøgning, at 66 % af de 921 engelske jobopslag for data scientists udtrykkeligt kræver engelskkompetencer. I henhold til rapporten kommer de aftagere, som søger flest medarbejdere med speciale inden for data science, fra den danske offentlige sektor som fx SKAT og Region Hovedstaden, bankverdenen som fx Nordea og Jyske Bank, og multinationale virksomheder som fx LEGO, Trustpilot, Maersk, Novo Nordisk, Novozymes og TDC.


Hovedformålet med den foreslåede MSc in Business Administration and Data Science er at uddanne kandidater, der kan designe, udvikle og implementere dataløsninger i private og offentlige organisationer samt NGO’er.  Den nye kandidatuddannelses tværfaglige fokus gør, at de studerende vil kunne udvikle og formidle videnskabeligt funderede løsninger på baggrund af avancerede teknikker og metoder inden for dataanalyse, business og lovgivning. Der har været særligt fokus på, at de studerende lærer at mestre metoder, teknikker og processer på et højt akademisk niveau inden for design, udvikling, godkendelse, implementering, evaluering og anvendelse af datavidenskab mhp. virksomhedens it og økonomi. De studerende på MSc in Business Administration and Data Science vil kunne anvende algoritmer, metoder, teknikker og værktøjer inden for data mining og machine learning til at analysere, beskrive og løse komplekse og tværfaglige problematikker i virksomhedens interne og eksterne datastrømme.


Når det drejer sig om digitalisering og digitale egenskaber, påpeger en række rapporter at Danmark er førende inden for området (se fx Europe's Digital Progress Report, 2017). I Danmark har vi en solid it-infrastruktur, tydelige digitaliseringsstrategier som fx datadrevne beslutningsprocesser, udtalt brug af digital teknologi og veludviklede kompetencer inden for mange brancher og sektorer. Samtidig stilles der spørgsmål ved mulighederne for digitalisering og udfordringer i politik, virksomheder, offentlig administration, medier og offentligheden generelt (Rapport om Danmarks digitale vækst, 2016). Men afstanden mellem at skabe det nødvendige digitale fundament og den brede opmærksomhed om mulighederne for digitalisering til at implementere og anvende digitale løsninger er stadig stor. Mange danske virksomheder er ikke parate til at arbejde strategisk med digital teknologi. Der er afdelinger og arbejdsgrupper, der stadig arbejder relativt håndholdt og analogt - og faktisk uden at anvende digitale teknologier og løsninger. I andre dele af virksomhederne er der medarbejdere, der anvender digitale teknologier og sociale medier til at optimere processer og engagere og kommunikere med kunder. Og andre dele af virksomhederne er i stigende grad begyndt at erkende de muligheder, som store mængder data giver, bl.a. nye måder at analysere på og skabe viden til udvikling, markedsundersøgelser og kundesupport.  Regeringens rapport om digital vækst i Danmark (2016) vurderer, at Danmark i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister. Derfor har vi behov for studerende med digitale kompetencer og højtudviklede egenskaber inden for dataanalyse til at arbejde med digitale projekter. Disse kompetencer skal dække de teknologiske, forretningsmæssige og reguleringsmæssige (bl.a. GDPR) aspekter.


Universiteterne, herunder CBS, introducerer løbende nye pensa med fokus på digitale muligheder, udfordringer og kompetencer til uddannelsesporteføljen. Udfordringer ifm. digitale forandringer kræver fokuserede og ambitiøse initiativer fra uddannelsesinstitutioner med forskellige nøglekompetencer. Som en brugerundersøgelse med forskellige virksomheder peger på, spiller fremtidens CBS-dimittender en vigtig rolle inden for både private og offentlige digitaliseringsprojekter, hvor dataanalyse og datadrevne beslutningsprocesser er vigtige elementer i den digitale transformation.


I forbindelse med forberedelsen af det nye forslag til prækvalifikation af uddannelsen kontaktede vi en lang række virksomheder for at få deres vurdering af uddannelsen og arbejdsmarkedets behov for dimittender med en baggrund inden for data science kombineret med forretningsforståelse. 


Som tidligere nævnt i ansøgningen, er den foreslåede uddannelse begyndt i 2018 som en specialisering under cand.merc.(it). I 2018 har vi konsulteret en række virksomheder om behovet for en teknisk velfunderet kandidatuddannelse inden for data science i kombination med en solid forretningsmæssig baggrund. Mange af virksomhederne gav udtryk for et behov for en uddannelse i data science med forståelse for business og lovgivning, og at de vil støtte en sådan uddannelse ved at tilbyde internships og virkelige datasæt for at understøtte de studerendes læringsproces. Nogle af de virksomheder var også blevet inviteret til at deltage i en introduktionsdag på uddannelsen i slutningen af august 2018.  Her er nogle få citater fra de virksomheder, som deltog i undersøgelsen. En samlet oversigt over udsagn findes i bilaget.


Lars Frelle-Petersen, direktør, Dansk Industri


“Vi ser et stigende behov for medarbejdere med stærke egenskaber inden for data science og en solid forretningsforståelse. Næsten alle former for virksomheder gennemgår en digital transformation i disse år. For at det kan lykkes, skal de kombinere viden om deres kerneforretning med forståelse for de muligheder, der opstår, når man ser på den og data på nye måder. Jeg mener derfor, at kandidater fra MSc in Business Administration and Data Science på CBS vil blive godt modtaget hos de danske virksomheder”. 


Jens Nicolaisen, administrerende direktør, Sjællandske Medier


“….. Hvis Danmark og de danske virksomheder skal bevare deres position i fremtiden, er det afgørende, at vi uddanner kandidater på højeste niveau, som kan kombinere data science med forretningsforståelse. Jeg mener, at CBS’ tværfaglige MSc in Business Administration and Data Science, som kombinerer business, analyse og lovgivning, er tæt på ideel til det formål. Vi oplever allerede en stor efterspørgsel på medarbejdere med disse egenskaber, og jeg forudser, at der vil være langt større efterspørgsel i fremtiden”.


 


 


 


Michael Hallgren, Senior Vice President, Novo Nordisk A/S


“I dagens Danmark kigger aftagerne efter egenskaber inden for to områder, nemlig dataanalyse og grundlæggende erhvervsforståelse. På et stærkt konkurrencepræget marked skal en kandidat kunne skille sig ud, have solide kompetencer inden for programmering og modellering, en stor værktøjskasse og evnen til at tænke kritisk. Det mest vigtige er nok at kunne oversætte og formidle data til gode, anvendelige forretningsløsninger. …. “


  


Birgitte Hass, Direktør, IT-Brancheforeningen (ITB)


Behovet for specialiseret arbejdskraft inden for digitalisering er her og nu. I en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder svarede 1/3, at de havde svært ved at besætte ledige stillinger. Konsekvensen af denne mangel på kvalificeret arbejdskraft var, at 20 % af vores respondenter var nødt til at forsinke og udskyde innovation og udvikling - 22,5 % måtte outsource disse opgaver på grund af manglende evne til at rekruttere medarbejdere med digitale egenskaber. Set i lyset af disse lidt rystende tal, kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi får uddannet og rekrutteret data science-medarbejdere med forretningsforståelse - det er, hvad virksomhederne har brug for. …. “


 


Sanne Urbak Rasmussen, Afdelingsdirektør, Corporate Citizenship & University Relations Manager, IBM Danmark


” …. Kombinationen mellem Business og Data Science er superrelevant for en virksomhed som IBM. Mange af vores løsninger og teams arbejder lige præcis i krydsfeltet imellem Business og Data Science. Kandidater, der er uddannet som 'translators' og som kan forstå og har kundskaber i 'begge sider' og forbinde enderne, vil være i høj kurs. Jeg kan forestille mig særligt i vores Konsulentforretning, i Salg og Innovation Center, at de vil være relevante og efterspurgte. Så absolut et plus for virksomheder som IBM men dermed også godt for Danmark i forhold til at holde niveau på relevant uddannet arbejdskraft, der kan møde efterspørgslen. Det er vitalt for vores konkurrenceevne og for virksomheders lyst og muligheder for at blive og investere i Danmark og ultimativt kunne tiltrække nye.  På sigt vil vi heller ikke skelne så meget som vi gør i dag imellem 'Business' og  'Data Science' generelt i samfundet, i uddannelsessystemet og hos virksomheder. Mange nye jobroller og systemer opstår med afsæt i digitaliseringen og dermed ændret uddannelsesbehov - så at lave denne forbindelse er innovativt og en kærkommen 'disruption'. ”


Som de ovennævnte citater fra respondenterne i arbejdsmarkedsundersøgelsen peger på, er der bred enighed om behovet for og relevansen af den foreslåede kandidatuddannelse, som kombinerer data science med forretningsforståelse og de lovmæssige aspekter af databehandling. Formålet med den foreslåede MSc in Business Administration and Data Science er at tilbyde de studerende en teknisk velfunderet uddannelse i data science med vægt på forretningsforståelse og overholdelse af myndighedskrav. Samtidig er det et centralt mål for den nye kandidatuddannelse at blive anerkendt som en forskningsbaseret CBS-uddannelse i verdensklasse, der er attraktiv for både mænd og kvinder med ambitioner om at arbejde i den digitale tidsalder.


 


Undervisningen vil foregå på engelsk, da emneområdet hovedsageligt er beskrevet på engelsk. Dette underbygges også af virksomhedsdeltagerne og rapporterne (Analysis of the Danish Data Science Job Market, 2018). De studerende på den nye MSc in Business Administration and Data Science kommer til at fungere som ”brobyggere” i internationalt orienterede virksomheder, hvor koncernsproget ofte er engelsk. Slutteligt bør det nævnes, at den nye BSc in Business Administration and Digital Management på CBS og den nye MSc in Social Data Science på KU udbydes på engelsk af samme årsager som ovenfor.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

 


Den tekniske rapport (Analysis of the Danish Data Science Job Market, 2018) undersøgte behovet for data scientists på det danske marked på baggrund af opslåede stillinger i 2018. Rapporten, som bestod af en analyse af jobopslag samt yderligere information om geografisk spredning, sprogovervejelser og sektorer, påviste et stort behov for data scientists i Danmark.  Analysen kortlagde fordelingen af jobopslag i de større byer i Danmark. Tabellen er vist i bilagsmaterialet


 Københavns Universitet har foretaget en lignende analyse på baggrund af Jobindex til deres ansøgning om prækvalifikation af MSc in Social Data Science. Analysen viste fordelingen af efterspørgsel på stillinger i de forskellige regioner som vist i følgende tabel. 


Region Hovedstaden  67,5 %Region Midtjylland   17 %Region Syddanmark    8,5 %Region Sjælland      5 %Region Nordjylland   2 % 


Tabel 1 Fordeling af stillinger på forskellige regioner


På baggrund af de ovennævnte rapporter og undersøgelser kan man udlede, at jobmulighederne for kandidaterne i Business Data Science er ekstremt gode. Behovet i fremtiden ser også lovende ud, da der kun vil være stigende fokus på digitalisering i de danske virksomheder. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Følgende virksomheder fra det danske erhvervsliv er blevet kontaktet mhp. deres holdning til den foreslåede kandidatuddannelse.


·       Administrerende direktør for Sjællandske Medier Jens Nicolaisen


·       Senior Director ved Eriksholm Research Centre, Oticon A/S Uwe Andreas Hermann


·       CIO for Digital Banking IT and Analytics, leder af Transaction Banking IT og Executive Vice President Martin Stampe


·       Senior Vice President i Novo Nordisk Kalundborg, Novo Nordisk A/S, Michael Hallgren


·       Direktør for IT-Brancheforeningen (ITB) Birgitte Hass


·       Direktør v. Dansk Industri Lars Frelle-Petersen


·       Solution Executive v. Client Principal Analytics, North and Central Europe DXC Technology, Danmark Jan Bartold


·       Denmark Senior Consultant, RISK, Ernst & Young (EY) Nabi Dogan


·       Senior Management Consultant v. INTELLISHORE, Danmark Shankar Ralhan


·       Talent Sniper - Senior Talent Acquisition Specialist v. Accenture Danmark Christian Vogt Petersen


·       Afdelingsdirektør, Corporate Citizenship & University Relations Manager v. IBM Danmark Sanne Urbak Rasmussen


·       CEO & Co-Founder v. Nordic Consulting Force Atif Awan


·       FLSmidth A/S, Vice President - Digital Solution Office, Sriram Seshadri


·       Swiipe Payments ApS,  CEO Anders Riis


·       Chainalysis, Denmark, Data Engineer Mikkel Jensen


·       Valtech, Denmark, Chief Experience Officer, People, Marketing & Innovation, Kenneth Miepe,


·       Fluid A/S Technical, Director Jesper Schaadt


·       HK/Danmark, Afdelingsleder, HK/Analyse Henrik Hofman


·       IndieFrame, Denmark Founders i IndieFrame Lars Brask og Cecilia Valsted


 


 


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

 


De virksomheder, der har været involveret i behovsundersøgelsen har udtrykt stor interesse for og støtte til den foreslåede MSc in Business Administration and Data Science. For eksempel har Novo Nordisk allerede tilbudt nogle internships til de studerende på den nuværende linje på cand.merc.(it) som allerede nævnt i analysen af arbejdsmarkedsbehovet.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Nedenstående tabel viser en oversigt over kandidatuddannelser i Data Science udbydes på danske universiteter. Vi har lavet en sammenligning af den foreslåede uddannelse med andre lignende uddannelser. Tabellen sammenligner de 3 kompetencer, data analytics, erhvervsøkonomi og regulering


Se endvidere oversigten i bilaget.


UniversitetKandidatuddannelseAnalyticsBusiness (Economics, Strategy, Innovation)Regulation, (Policy, Privacy, Ethics)BemærkningerDTUMSc degree in Business AnalyticsXX--Uddannelsen indeholder primært tekniske kurser.  Der er kun et kursus, som omhandler det erhvervsøkonomiske aspekt af data science (Technology, Economics, management and organisation)
Der er ingen obligatiske kurser i regulering eller etik)


 KUMasters in Computer Science Study track: Data ScienceX----Udelukkende en teknisk uddannelse Ingen erhvervsøkonomi eller reguleringKUMasters in Social Data ScienceX---XIngen kurser i erhvervsøkonomi, strategi eller innovation.SDUMasters in Computer science Data Science specializationX------Ingen kurser i erhvervsøkonomi eller regulering 


Tabellen viser, at uddannelsen i den foreslåede uddannelse i Data Science er en nyskabelse, idet der ikke findes uddannelser i Danmark med en sammenlignelig kompetenceprofil, hvor fokus er på kombinationen af data science og erhvervsøkonomi. Der findes uddannelser, som er sammenlignelige hvad angår data analytics komponentet, men ingen af de eksisterende uddannelser har obligatoriske kurser, som indeholder erhvervsøkonomi og regulering.


 


 


 


Følgende bacheloruddannelser inden for data science udbydes på danske universiteter


·       Bachelor i Datavidenskab på AAU (studiestart i 2019)


·       Bachelor i Data Science på ITU


·       Datavidenskab - Bachelor på AU


·       Bachelor i Kunstig Intelligens og Data på DTU


·       BSc Data Science på KU (studiestart i  2019)


 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

 


De studerende fra forskellige bacheloruddannelser fra CBS og andre universiteter kan ansøge om optagelse på denne uddannelse. Adgangskravene vil være 30 ECTS fra IT, Computer Science, Information Systems, Mathematics eller Statistics for at sikre, at de studerende har de nødvendige tekniske egenskaber. 


Derudover har vi som en del af den nuværende specialisering på CBS allerede etableret samarbejder med virksomheder, der har lovet at bidrage til uddannelsen ved at tilbyde internships til de studerende, så de kan få praktisk erfaring med datasæt og scenarier fra den virkelige verden. Som nævnt har Novo Nordisk allerede tilbudt internships til de studerende på den nuværende linje. Virksomhederne har også lovet at stille datasæt til rådighed for de studerendes specialeskrivning.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

 


Vi forventer et optag på 60-80 studerende pr år. I 2018 har vi modtaget ca. 190 ansøgninger, både som 1.- og 2.-prioritet.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

x


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

x


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og datavidenskab .pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil