Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Den merkantile diplomuddannelse - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/01-2019 10:38
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Viborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Birgitte Riise Bjærge, bist@eadania.dk, tlf. 23822917

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Den merkantile diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Business Studies

Den uddannedes titel på dansk
merk.d

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Business Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant vidergågende voksenuddannelse, VVU, gennemført som reguleret forløb, samt at ansøgeren har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte


Fra studieordningen lyder følgende: Formålet med Den merkantile diplomuddannelse er at kvalificere den uddannede til færdigheder inden for det merkantile område. Dette skal ske gennem praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang og ved at uddanne nuværende og kommende medarbejdere inden for området til selvstændigt og professionelt at udføre jobfunktioner, som knytter sig til virksomheder og organisationer inden for det merkantile område.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Der henvises til den gældende studieordning.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariat, Porthusgade 1 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
redegørelse og dokumentation for Den merkantile diplomuddannelse på Erhvervsakademi Dania endelig version.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

I den nuværende regerings politiske udmelding står der bl.a., at ”Udbuddet af videregående uddannelser skal være bredt både fagligt og geografisk. Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal dække behovet for udbud af uddannelser regionalt og sikre en regional uddannelsesdækning” (https://www.regeringen.dk/regeringens-politik-a-å/). Netop et øget politisk fokus på regional uddannelsesforsyning ift. de videregående uddannelser berettiger til flere uddannelser på videregående niveau lokalt og regionalt. Med afsæt i dette ønsker Erhvervsakademi Dania at øge antallet af udbud af diplomuddannelser lokalt og med indeværende ansøgning specifikt at sikre udbud af Den merkantile diplomuddannelse uden for de større byer i Jylland. Erhvervsakademi Dania har siden 2014 haft særligt og markant øget fokus på akademiuddannelserne med henblik på at sikre en øget uddannelsesforsyning lokalt ift. at løfte primært faglærte til et højere uddannelsesniveau sideløbende med den enkelte studerende arbejde.

STÅ Akademiuddannelser, Erhvervsakademi Dania
 År             2013      2014      2015      2016      2017      2018     2013-18
Antal STÅ   283,4     213,9     246,9     308,3     401,7     447,9           58%

Erhvervsakademi Danias fokus har medført en betragtelig vækst i antallet af studerende på akademiuddannelserne jf.ovenstående tabel (bilag tabel 1). Væksten på 58% i perioden 2013-2018 vidner om, at der er et ønske lokalt fra såvel studerende som fra virksomheder om at uddanne sig i nærområdet. Som erhvervsdirektør Henrik Hansen fra Viborgegnens Erhvervsråd skriver i sin støtteerklæring (bilag): ”VIBORGegnens Erhvervsråd vurderer, at det generelt er yderst centralt at kunne uddanne arbejdskraft lokalt for at fremtidssikre lokalt erhvervsliv. Her er samarbejdet med Dania en central faktor. Et hurtigt skøn af demografien for Danmarks arbejdskraft viser en stærk geografisk sammenhæng mellem tilgængelige uddannelser og arbejdskraftens kompetencer. Arbejdskraften flytter altså efter uddannelsesmulighederne. Hvis lokale virksomheder skal fremtidssikres, er det derfor afgørende, at deres arbejdskraft kan uddannes og efteruddannes lokalt. VIBORGegnens Erhvervsråd ser stærke muligheder i den merkantile diplomuddannelse, der indeholder højaktuelle emner som eksempelvis digitalisering og dataanalyse. Kompetencer i disse områder er i høj grad centrale for virksomheders fremtidige udviklingspotentiale. Diplomuddannelsen er et yderst godt match for lokalt erhvervsliv, som allerede har dygtige medarbejdere, der blot mangler et kompetenceløft (….) Således kan den merkantile diplomuddannelse være med til at fastholde dygtige medarbejdere i Viborg Kommune, hvilket er afgørende for at sikre vækst i fremtiden i det lokale erhvervsliv.” Netop gennem et tæt samarbejde med lokale erhvervsråd og lokale virksomheder er det tydeligt, at behovet for højere kompetencer lokalt er stigende. Både med henblik på at skabe vækst og udvikling for lokale virksomheder og for at sikre rette kompetencer til den lokale arbejdsstyrke.


Dimittendtal på de merkantile erhvervsakademiuddannelser, Erhvervsakademi Dania

          HØK     SØK    MØK     LØK    FØK      Ialt
2012      45       95     103      -       87        330
2013      54     110     108      -       79        351
2014      86     138       82      -     132        438
2015     103    107     105      -     125        440
2016     123     86       90      9     143        451
2017     112     87       99    14     113        425
Samlet  523     623     587   23     554     2.435


Optagelsestal, Erhvervsakademi Dania
            HØK     SØK   MØK  LØK    FØK     Ialt
2017     154      50     56     23     243     526
2018     150      2     161     49     529     1.185

Væksten i antal deltagere på akademiuddannelserne i Erhvervsakademi Danias dækningsområde står ikke alene. Som det fremgår af ovenstående tabeller, så kan Erhvervsakademi Dania også på erhvervsakademiuddannelserne dokumentere en stor stigning i antallet af dimittender og i seneste optag på relevante erhvervsakademiuddannelser jf. den vedhæftede behovsanalyse (bilag tabel 3-6). Generelt er der således stor interesse for lokal uddannelse på videregående niveau. I takt med denne stigning ses en langt større andel af deltids- og fuldtidsstuderende og dimittender, der har opnået uddannelsesniveauer, der klargør dem til at kunne videreuddanne sig. Lokalt er der dog mangel på de mellemlange uddannelser på diplomniveau. For at fastholde de studerende i de lokale samfund, er der behov for et bredt lokalt udbud af videregående uddannelser på såvel AU som diplomniveau. Den merkantile diplomuddannelse rummer en lang række uddannelsesretninger, der er relevante for en stor del af Erhvervsakademi Danias dimittender fra såvel akademiuddannelserne som fra erhvervsakademiuddannelserne i Viborg og omegn. Dette fremgår af ovenstående samt det vedlagte bilag (tabel 2-6). Rekrutteringsgrundlaget er stort for videreuddannelse lokalt. Udbuddet mangler dog.

Erhvervsakademi Dania er naturligvis bekendt med, at Den merkantile diplomuddannelse i dag udbydes på de fleste erhvervsakademier og professionshøjskoler på landsplan. Dog ser vi et stort geografisk område, hvor uddannelsen ikke udbydes i henhold til de nuværende godkendelser. I Region Midtjylland udbydes uddannelsen alene i Århus. Dette betyder, at hele det midtjyske område herunder Viborg og omegn ikke tilgodeses ift. denne uddannelsesmulighed. Med henvisning til vigtigheden af rette kompetencer lokalt og med vores dokumentation af øget vækst på lokale uddannelser ser vi et meget stort behov for at give studerende og virksomheder øget mulighed for lokale uddannelser på diplomuddannelser og i dette tilfælde Den merkantile diplomuddannelse med et bredt udvalg af uddannelsesretninger.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Skønnet over det regionale behov tager afsæt i en række overvejelser. Erhvervsakademi Dania har siden 2014 oplevet en massiv vækst i aktiviteten på efter- og videreuddannelse. Dette er sket gennem en målrettet og stærk indsats ift. opsøgende vejledning til virksomheder, faglige organisationer og offentlige institutioner i Erhvervsakademi Danias samlede dækningsområde. Det bekræfter os stærkt i, at der er et øget behov for efter- og videreuddannelse lokalt. Udover denne kontakt har Erhvervsakademi Dania i Viborg gennem mange år dimitteret et stort antal personer inden for særligt de merkantile områder, og for en lang række af disse dimittender er der et behov for videreuddannelse. Et politisk stort fokus på netop øget uddannelse på et højere niveau regionalt betyder, at Erhvervsakademi Dania i dag oplever en øget efterspørgsel efter højere uddannelse lokalt end tidligere. Gennem egen opsøgende kontakt og et stort antalt tidligere studerende på de korte videregående uddannelser, vil Den merkantile diplomuddannelse fremadrettet være et stærkt tilbud til lokale virksomheder og dimittender fra Erhvervsakademi Dania. Der henvises iøvrigt til vedhæftede bilag. Umiddelbart skønnes det, at der vil være et potentielt behov i Viborg og omegn på ca. 200 personer årligt ift. at påbegynde uddannelsen.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsafdækningen er sket ved løbende erfaringsopsamling og samtaler med de virksomheder, enkelt personer, offentlige institutioner og faglige organisationer, som Erhvervsakademi Dania samarbejder med ift. efter- og videreuddannelse. Det har været vigtigt for Erhvervsakademi Dania i ansøgningsprocessen at forholde sig grundigt til uddannelsens mangeartede uddannelsesretninger og dermed sikre at kunne bidrage fagligt grundigt på alle retninger. Derfor har det været et bevidst valg at inddrage en række relevante samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere et behov i markedet for Den merkantile diplomuddannelse. Det drejer sig om følgende: Bigum & Co, Ejendom Danmark, JYSK, HK Midt Vest, KRIFA, Viborgegnens Erhvervsråd, Erhvervsakademi Sydvest og Idrættens Udviklingscenter. Der henvises iøvrigt til støtteerklæringer i det vedhæftede bilag.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Grundlæggende er Den merkantile diplomuddannelse primært beslægtet med HD 2. del på enkelte områder. HD er ikke dimensioneret, og der er oftest tale om personer i fuld beskæftigelse, der læser uddannelsen sideløbende med job. HD kan ikke følges i Viborg, og der er således ikke beslægtede uddannelser i nærområdet. Den studerende skal derfor rejse længere for at opnå mulighed for en merkantil efteruddannelse på diplomniveau.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

I takt med, at udviklingen på akademiuddannelserne viser en kraftig vækst lokalt, vil der være en naturlig efterspørgsel efter et højere lokalt uddannelsestilbud i forlængelse heraf. Den merkantile diplomuddannelse tilgodeser mulighederne for videreuddannelse med afsæt i akademiuddannelserne ift. en lang række  uddannelsesretninger. Netop uddannelsesretningerne er væsentlige at nævne ift. Erhvervsakademi Danias nuværende aktivitet, og derfor er det netop relevante akademiuddannelser og fuldtidsuddannelser, der er fremhævet i de ovennævnte tabeller i det vedhæftede bilag.


Erhvervsakademi Dania har i dag en meget stor viden inden for markedsføring via et tæt samarbejde med Bigum & Co. Et ønske om en overbygning til et diplomniveau inden for flere af uddannelsens uddannelsesretninger rummer markedsføring, og særligt digital markedsføring og E-handel, som er en af Erhvervsakademi Danias stærke sider. Ifølge HK Midt Vest efterlyser en stor del af fagforbundets medlemmer med en kort videregående uddannelse som fx serviceøkonom, handelsøkonom eller markedsføringsøkonom mulige videreuddannelsestiltag, hvor Den merkantile diplomuddannelse vil være en naturlig uddannelse at følge for den enkelte sideløbende med job inden for kontor og administration, retail og handel. Erhvervsakademi Dania har gennem flere år haft mange dimittender på de nævnte uddannelser jf. tabel 3 i det vedhæftede bilag. Tallene fra tabel 4 i det vedhæftede bilag viser en markant fremgang på en række af de lokale erhvervsakademiuddannelser, der vil være aktuelt rekrutteringsgrundlag for Den merkantile diplomuddannelse fremadrettet. Det finansielle område er ligeledes en stor del af Erhvervsakademi Danias fokus. I et tæt samarbejde med Ejendom Danmark har Erhvervsakademi Dania i dag stor viden omkring ejendomsadministration og arbejder således sammen om 90% af det landsdækkende marked for området. Der er pt. ikke mulige videreuddannelser på diplomniveau, hvor også Den markantile diplomuddannelse med uddannelsesretningen finansiel rådgivning med fordel kunne være et stærkt tilbud lokalt jf. støtteerklæringen fra Ejendom Danmark nedenfor. Også Erhvervsakademi Danias store antal dimittender fra finansøkonomuddannelserne i Hobro og Silkeborg jf tabel 5 og 6 i det vedhæftede bilag er naturlige rekvirenter til Den merkantile diplomuddannelses finansielle uddannelsesretning. Endelig er området for Leisure Management og Sport management en større del af Erhvervsakademi Danias aktiviteter i dag end tidligere. Idræts- og fritidssektoren i Danmark er i konstant udvikling, og kravene til at drive idræts-, og fritidsvirksomhed i Danmark er tilsvarende stigende. Dette gælder uanset om der er tale om sportsklubber, idræts- og fritidsfaciliteter, idrætsorganisationer eller offentlige projekter på idræts- og fritidsområdet. Grænserne mellem foreningsdrift og kommercielle aktiviteter bliver mere udflydende og fremtidens idræts- og fritidsaktiviteter finder i stigende grad sted i spændingsfeltet mellem forening og forretning. Kommercialiseringen er stigende i de fleste områder af idræts- og fritidsområdet og foreningslivet skal kunne begå sig i en øget konkurrence med flere private aktører. Udviklingen medfører et behov for at tilføre fremtidens medarbejdere, konsulenter og ledere på idræts- og fritidsområdet nye merkantile kompetencer. Dette uanset om man er ansat som leder i en sportsklub eller en organisation, eller man er konsulent med ansvar for at rådgive og udvikle organisationer, foreninger og klubber. Derfor har Erhvervsakademi Dania indgået aftale med Idrættens Kompetencecenter og en række idrætsinstitutioner under DGI om akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Erhvervsakademi Dania er et af de eneste erhvervsakademier, der arbejder med denne uddannelse, og der er en stærk stigende efterspørgsel – også efter uddannelsen på et højere niveau. Den merkantile diplomuddannelse vil således kunne bidrage med uddannelsesretningerne Sportsmanagement og Leisure Management ift. at kunne tilbyde virksomheder og enkelt personer mulighed for overgang fra akademiuddannelsen til diplomuddannelsen.


Erhvervsakademi Dania ser sig i dag som stærk på akademiuddannelserne og med stærke kompetencer på en række merkantile uddannelser. Den viden, der er opbygget gennem flere år i tæt samarbejde med en række store virksomheder, sikrer et højt fagligt niveau på en række uddannelsesretninger. Det vil derfor være relevant at kunne udbyde et højere uddannelsesniveau i forlængelse af de mange aktiviteter på de akademiuddannelser, der ligger som fundament for Den merkantile diplomuddannelse. Udbuddet af Den merkantile diplomuddannelse vil være next step for mange studerende på de lokale akademiuddannelser samt komplementere erhvervsakademiets øvrige udbud på efter- og videreuddannelsesområdet. Diplomuddannelsen vil signalere, at der er flere niveauer at kompetenceløfte sig på lokalt uden at skulle rejse langt til større byer for dette.


Rekrutteringsgrundlaget anses derfor at være ganske omfattende og danner således grundlag for et realistisk optag allerede fra år 1 på uddannelsen.


Den merkantile diplomuddannelse udbydes i dag i nærheden af Erhvervsakademi Dania i Ålborg (UCN) og i Århus (VIA og Erhvervsakademi Århus). Uddannelsen har kun ganske få deltagere alle steder. Dette hænger angiveligt sammen med, at institutionerne i stedet har fokus på diplom i ledelse og i offentlig ledelse. Udbuddet på Den merkantile diplomuddannelse er således yderst begrænset, men Erhvervsakademi Dania ser et stort potentiale i at få igangsat tilbud lokalt uden for de store byer til netop de virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at opgradere hidtil uddannelse. Med et udbud af uddannelsen i Viborg vurderes det derfor ikke at udfordre andre uddannelsesinsitutioner, der pt. i forvejen ikke har fokus på uddannelsen. Der henvises generelt til det vedhæftede bilag.


I forlængelse af Den merkantile diplomuddannelse vil det for den enkelte dimittend være muligt at søge ind på en relevant masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På de obligatoriske moduler: 1. år: 25 deltagere, 2. år: 35 deltagere, 3. år: 50 deltagere. I forhold til uddannelsesretninger er der i dag tale om 9 retninger. Det er tanken, at Erhvervsakademi Dania vil udbyde 4 linjer årligt, hvor det vurderes, at der vil være ca. 12 deltagere pr. linje det første år, 14 deltagere pr. linje det andet år og 18 personer pr. linje det tredje år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Erhvervsakademi Dania har nøje valgt Den merkantile diplomuddannelse som en kommende mulighed for et lokalt uddannelsesløft uden for de store byer i Danmark. Det politiske fokus på højere uddannelse uden for de store byer understøttes med indeværende ansøgning. Som akkrediteret uddannelsesinstitution og med et stort antal dimittender fra de korte videregående uddannelser samt en massiv vækst på erhvervsakademiets akademiuddannelser finder vi ansøgningen meget relevant som et professionelt tiltag lokalt i fremtiden. Der henvises iøvrigt generelt til det vedhæftede bilag og de ovenfornævnte kommentarer.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Godkendelse af nyt udbud - Merkantil diplomuddannelse - EA Dania (Viborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
C4 - Godkendelse af nyt udbud - Merkantil diplomuddannelse - EA Dania (Viborg).pdf