Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - it, kommunikation og organisation - Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
01/02-2019 09:43
2019-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Astrid Gad Knudsen, agk@au.dk, tlf. 51371429

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
it, kommunikation og organisation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Information Technology in IT, Communication and Organisation

Den uddannedes titel på dansk
Cand.it. i it, kommunikation og organisation

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science (MSc) in Information Technology (IT, Communication and Organisation)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Naturvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Indtil nu har de studerende via deres adgangsgivende uddannelse skulle dokumentere grundlæggende viden inden for mindst ét af følgende fire fagområder: • Økonomistyring

 • Organisation

 • Marketing

 • Systemarkitektur


Fra 2019 gælder følgende adgangskrav:


En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er, at den studerende har bestået en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, der lever op til de generelle optagelseskriterier om, at væsentlige dele heraf udgøres af it, kommunikation eller organisation. Dermed opereres der med en bred indgang til uddannelsen, jf. eksemplerne på adgangsgivende uddannelser på http://kandidat.au.dk/informationsteknologi/


Der er af samme bevidst valgte strategi heller ingen retskravsbachelorer til uddannelsen, og der gælder regler om adgangsbegrænsning henset, at det på uddannelsen netop er ønsket at blande fagligheder og udvikle de studerende i et tværfagligt miljø. Derfor falder adgangsgrundlaget i to grupperinger, nemlig it-bacheloruddannelser og ’de andre’:


Ift. it-bachelorer vil de 20 ansøgere med det højeste karaktergennemsnit få tilbudt en studieplads på den særskilte ordning for it-bachelorer. Der findes en liste over it-bacheloruddannelser, som er direkte adgangsgivende til it-varianten af ITKO, se http://kandidat.au.dk/informationsteknologi/


Ift. andre adgangsgivende bacheloruddannelser eller tilsvarende prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt karaktergennemsnit, såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser. Det simple karaktergennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. der er bedømt med en karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse. Der er udarbejdet en liste over uddannelser, som fra 2019 er adgangsgivende, herunder dimittender fra HA almen erhvervsøkonomi/Bsc Economics and Business Administration, Business Development Engineer og Global Management and Manufacturing, der alle udbydes i Herning.Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om nyt udbud af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation i Herning, AU.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Såvel offentlige som private aftagere efterspørger i disse år i stigende grad uddannede dimittender med digitale kompetencer. Dette gælder både ift. rent tekniske dimittender og ift. dimittender, der kan supplere det tekniske med forretningsforståelse. Og det gælder ikke mindst i de regioner, hvor der er stor virksomhedsaktivitet, men hvor det kan være svært at tiltrække den nødvendige veluddannede arbejdskraft. Med et udbud i Herning er det målet at kunne tilbyde lokalt funderede, relevante kandidater, der kan bidrage til at løse netop sidstnævnte udfordring.


Uddannelsens faglige indhold understøtter det nødvendige samarbejde, der skal finde sted mellem de rent tekniske og de rent forretningsorienterede dele af en virksomhed. Dette fremgår også af uddannelsens kompe-tenceprofil, der har været udgangspunkt for dialogen med relevante aftagere, herunder aftagerpanelerne for hhv. Virksomhedskommunikation og ITKO, og som sigter på at give den studerende:


Viden • Viden om og forståelse af samspil mellem it, kommunikation og organisation i moderne virksomheder.


Færdigheder • Kan analysere organisatoriske samarbejds- og kommunikationsprocesser.

 • Kan analysere og vurdere konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens markedsføringsbeslutninger.

 • Kan fortolke, forstå, evaluere og kritisk vurdere informationsteknologiske muligheder og begrænsninger i forhold til organisationen og dens interessenter.

 • Kan identificere muligheder for innovation indenfor og på tværs af organisationer gennem anvendelse af it.

 • Kan identificere de nødvendige kompetencer for at kunne effektuere it-baserede forandringer af organisationen.


Kompetencer • Kan formulere digitale forretningsstrategier.

 • Kan designe samspil mellem strategi, organisation og it.

 • Kan implementere informationssystemer i organisationer.

 • Kan lede it-projekter og samarbejde i teams og organisationer.

 • Kan udforme digitale kommunikationsstrategier og platforme.


Kompetenceprofilen har været genstand for dialog med aftagere, der generelt syntes, at der var god sammenhæng mellem uddannelsesbehov og kompetenceprofil. Dimittendernes kompetencer har ligeledes været i fokus på den netop overståede uddannelsesevaluering i forbindelse med årets uddannelseskvalitetsprocesser. I uddannelseskvalitetsprocesserne arbejdes der i øvrigt systematisk med læringsmålsmatricer, hvor de enkelte fags indhold og læringsmål testes op mod uddannelsens samlede profil. Kompetenceprofilen vil på denne baggrund, og som led i en igangværende gennemgang af kompetenceprofilerne for fakultetets uddannelser, gennemgå en revision i løbet af foråret 2019, således at den bliver mere præcis og uddybende fra og med studiestart 2019. Det endelige forslag til den skærpede kompetenceprofil vil blive drøftet med aftagerpanelet, før det inkorporeres i studieordningen.


Det søgte uddannelsesinitiativ har også været drøftet i det relevante studienævn, dvs. Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT henset, at studienævn har kompetence til at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder blandt andet kvalitetsudvikling af uddannelser og udarbejdelse af nye studieordninger og ændringer heri, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen §4.


Studienævnets drøftelser gik i særdeleshed på vigtigheden af, at der sikres samme kvalitet og forskningsdækning som på udbuddet i Aarhus. Studienævnet fandt det vigtigt, at de nødvendige ressourcer er til stede for at sikre denne kvalitet inden for alle fagområder.


Målgruppe og rekrutteringsgrundlag adresseres senere.


Studenterinteressen for optagelse på ITKO-uddannelsen har været stødt stigende gennem årene, både ift. et generelt stigende antal ansøgere og et stødt stigende antal 1. prioritetsansøgere:

År Optag Antal ansøg. 1. prioritet
2018 92 283 239
2017 106 227 181
2016 88 208 163
2015 90 128 95
2014 84 115 91

Langt de fleste ansøgere kommer med forskellig bachelorbaggrund fra Aarhus Universitet, men årligt er der også omkring 10 ansøgere fra andre universiteter, 10-15 med en professionsbachelor og 1-2 med en udenlandsk baggrund. Frafaldet ligger omkring 4 %, dvs. på 3-4 studerende, så stort set alle optagne færdiggør uddannelsen.


Aftagerinteressen for at ansætte de færdige kandidater er stor. Således er der over en årrække en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad på over 90 %, og ITKO-dimittender har dermed en lavere ledighedsgrad end sammenlignelige uddannelser som cand.merc. og humanistiske uddannelser inden for kommunikation og sprog. 


Aarhus Universitets dimittendundersøgelse viser, at knap 90 % af dimittenderne oplever, at deres job ligger inden for uddannelsens faglige område, mens resten angiver, at deres job ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet gennem uddannelsen. Således fandt 92% af respondenterne, at ITKO har givet dem tilstrækkelig god baggrund for deres erhvervsmæssige funktion.


Dimittendundersøgelsen viste desuden, at alle bachelorgrupper udnytter viden fra ITKO, og at naturvidenskabsbachelorer i særlig grad udnytter viden fra deres bachelorbaggrund. Dette er særligt interessant, fordi det må forventes, at ITKO i Herning også kan være relevant som overbygning til de ingeniøruddannelser, der i stigende grad udbydes dér.


På baggrund af data fra Danmarks Statistik laver Uddannelses- og Forskningsministeriet en opgørelse over bruttoledighedsgraden fra 4.-7. kvartal efter fuldførelsesdato. For dimittender fra kandidatuddannelsen i it, kom-munikation og organisation 1-2 år efter endt uddannelse viser opgørelsen da også, at bruttoledigheden er:

Årstal Bruttoledighed
2011 9,7 %
2012 9,0 %
2013 8,4 %
2014 8,3 %
Vægtet gennemsnit 8,7 %

Tal fra Uddannelseszoom viser den samme tendens. For ITKO er der en ledighed på 7 % for nyuddannede og 0 % 10 år efter endt uddannelse.


I forbindelse med den i 2014 fremsendte ansøgning blev der i efteråret 2013 lavet en aftagerundersøgelse af efterspørgslen efter kandidater i it, kommunikation og organisation fra Herning. Undersøgelsen viste en betydelig efterspørgsel, ikke mindst i Herning og omegn: 78 % af respondenterne vurderede, at der i høj eller nogen grad er et behov for ITKO-kandidater på deres arbejdsplads. 83 % vurderede, at der i høj eller nogen grad er et behov for sådanne kandidater i deres egen branche, mens 84 % af respondenterne vurderede, at der er i høj eller nogen grad er behov for kandidater i ITKO på det danske arbejdsmarked. Respondenterne vurderede i øvrigt, at der er et betydeligt regionalt behov for uddannelsen pga. dens geografiske placering, nemlig hele 83 %.


Når fakultetet i 2014 alligevel valgte at trække ansøgningen om uddannelsen, skyldtes det altså ikke efterspørgslen. Fakultetet tog derimod konsekvensen af en beslutning om at lukke bacheloruddannelsen i International Communication and Multimedia (ICM), der blev udbudt i Herning, fordi denne dels var tænkt som fødekæde til et ITKO-udbud, dels var udfordret på et dengang for svagt lokalt forskningsmiljø. Ansøgningen om et ITKO-udbud blev således trukket tilbage, da der var behov for at genoverveje instituttets faglige profil og sikre tilstrækkelig forskningsbasering af instituttets uddannelser.


Siden da har fakultetet investeret massivt i aktiviteterne i Herning og intensivt i at opbygge en lokalt forankret forskningsbasering inden for de fagområder, som instituttets uddannelser er centreret omkring, nemlig mødet mellem teknologi og forretningsudvikling. Investeringen betyder, at instituttet i dag er fuldt ud på såvel økonomisk som faglig omgangshøjde med fakultetets øvrige institutter i Aarhus og fint forskningsdækker de af instituttets uddannelser, der har krav om herom. Rekrutteringen har været så målrettet, at der i dag er mandskabsmæssigt overskud til også at kunne forskningsdække en kandidatuddannelse som ITKO, der ligger fint inden for instituttets fagområde.


I forbindelse med fakultetets første overvejelser om at udvikle en dublering af ITKO-uddannelsen blev der i efteråret 2013 gennemført en behovsanalyse i form af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Med afsæt i de gode erfaringer med denne type behovsafdækning har fakultetet brugt en lignende model i en behovsanalyse foretaget i efteråret 2018, dog suppleret med kvalitative interviews, til en mere omfattende afdækning af behovet for det nye uddannelsesforslag (jf. bilag vedr. arbejdsmarkedsefterspørgsel for dimittender i it, kommunikation og organisation).


Dialogen med aftagerne om det hermed fremsendte forslag til en dublering af ITKO har således haft følgende elementer: • Skriftlig høring af aftagerpanelerne på virksomhedskommunikation og it, kommunikation og organisation, AU, i august 2018. Udgangspunktet for høringen var et oplæg baseret på uddannelsens foreslåede kompetenceprofil og struktur i forhold til behovet på arbejdsmarkedet.

 • Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i oktober 2018 blandt potentielle aftagere.

 • Kvalitative interviews i oktober 2018 som supplement til den kvantitative spørgeskemaundersøgelse.


Hovedtendensen fra de gennemførte behovsanalyser er tydelig, nemlig at der i de kommende år vil være en stigende efterspørgsel på dimittender med kompetencer inden for it, kommunikation og organisation på det dan-ske arbejdsmarked. Dette vil indebære en stigende efterspørgsel på dimittender med kompetencer inden for it og forretningsforståelse, der kan agere bindeled imellem kunder og teknikere, kan kommunikere med kunder og omsætte deres behov i praksis samt kan styre og implementere IT-projekter med sans for det forretningsmæssige. Derudover har det været konklusionen, at behovet for uddannelsen ikke i tilstrækkelig grad dækkes af eksisterende udbud. 


Eftersom der er tale om en dublering af en allerede eksisterende uddannelse, har fokus været på nærområdet, som i dette tilfælde er Midt- og Vestjylland, hvorfor respondentlisten består af virksomheder, organisationer eller institutioner beliggende i dette område (jf. oversigten i bilag).


Behovsanalysernes samlede vurdering er, at uddannelsen med den angivne kompetenceprofil vil kunne dække et aktuelt og potentielt voksende fagligt behov på det danske, herunder det midt- og vestjyske, arbejdsmarked. Samtidig med, at ansøgningstallene for beslægtede uddannelser i de senere år har været stigende, må det alt andet lige forventes, at det planlagte begrænsede optag på 50 studerende kun vil påvirke konkurrencesituationen marginalt for lignende eksisterende uddannelser.


De 49 aftagere, som har besvaret spørgeskemaet i oktober 2018, vil da også samlet kunne bruge 199 kandidater på besvarelsestidspunktet og hele 358 kandidater om tre til fem år. Der er således tale om en væsentlig efterspørgsel. Godt 86 % af de adspurgte respondenter vurderer, at der i høj eller nogen grad er et behov for dimittender i it, kommunikation og organisation på deres arbejdsplads. 91,8 % af respondenterne vurderer, at der i høj eller nogen grad er et behov for kandidatdimittender i deres egen branche, og 93,9 % af respondenterne vurderer i høj eller nogen grad, at der er behov for dimittender i it, kommunikation og organisation på det danske arbejdsmarked. Det kan herudover tilføjes, at 85,4 % af respondenterne svarer, at de i høj eller nogen grad vurderer, at der er et behov for kandidater i Midt- og Vestjylland. De adspurgte aftagere vurderer således, at der er et behov, som rækker ud over deres egen branche – det er i sagens natur svært at tillægge dette værdi ift. en konkret vurdering af, om der er efterspørgsel på kandidater i it, kommunikation og organisation, men det tyder på en opfattelse af, at der – givetvis som følge af en tiltagende brug at it-løsninger – er et samfundsmæssigt behov for at organisere arbejdet på en anden måde, end det generelt gøres i dag.


De kvalitative interviews underbygger den relevans og efterspørgsel, som er blevet indikeret i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse i oktober 2018, herunder behovet for at kombinere it og forretningsforståelse. Overordnet set var de interviewede meget positive over for uddannelsen. Der peges i udvalgte uddrag fra interviewene bl.a. på: • Det er et velovervejet mix af en række kompetencer, som ligger lige op ad den nuværende i Aarhus.

 • Profil og studiediagram virker fint og gennemtænkt.

 • Giver rigtig god mening i forhold til det behov, vi allerede oplever er i markedet. Netop kombinationen af det tekniske og forretningsforståelsen har vi meget svært ved at finde hos profiler i dag.

 • Studiediagram og kompetenceprofil rammer fint organisationens behov - på kort og lang sigt.

 • Helt relevant når jeg ser på kompetenceprofilen.

 • Fint afstemt og en nyttig kombinationen med fokus på de behov, som både offentlige og private arbejdsgivere vil få.

 • I min tid på erhvervsmarkedet har jeg set et eksplosivt behov for ITKO'er i både det offentlige og det private marked. I takt med at der er højere behov for projektledere, arkitekter og SME'er i store IT servicevirksomheder, så vil jobmarkedet for ITKO'er fortsat vokse.

 • Virksomhederne skriger på arbejdskraft med IT kompetencer.

 • Vi mangler i den grad profiler, som forstår både teknologi og forretning og organisation.

 • Umiddelbart så vil vi have et behov stigende fra 2019.

 • Behovet er stort. Med den udvikling samfundet har, er der et stort behov for IT-"oversættere" med indsigt og forståelse for IT-området, men også for forandringsledelse og de tanker, frustrationer og oplevelser, der kan være for de ikke så IT-kyndige.

 • Der er et stort behov for profiler, der kan koble mellem IT og for-retning i fremtidens virksomhed.

 • Behovet for uddannelsen vil være stigende i de kommende år.

 • Min vurdering er, at behovet er stort.


Samme tendens kan observeres i de kvalitative interviews, der er foretaget i oktober 2018, hvor de interviewede ligeledes er meget positive over for uddannelsen. Neden for kan ses udvalgte citater fra interviewene: • (…) meget positiv over for uddannelsens profil og vurderer, at der er et stort behov for dimittender med ITKO-profilen (…).

 • (…) fremhæver særligt, at branchen i høj grad efterspørger folk, som har indsigt i innovation, forretningsprocesser og projektledelse, og som kan koble det med en teknisk forståelse: ”Det er rigtigt set med denne vinkel. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et behov i branchen”.

 • (…) er meget begejstret for ideen om en ITKO-uddannelsen i Herning.

 • (…) ser derfor et meget stort potentiale i ITKO kompetenceprofilen: ”Det er lige nøjagtigt den kompetenceprofil, som vi har brug for (…) Det er noget vi mener alvorligt. Vi klappede i hænderne, da vi så beskrivelsen – vi ser i den grad et behov”. 

 • Der er brug for folk, der forstår forretninger og kan tænke digitalisering ind i en forretningsmæssig sammenhæng.

 • Vi mangler en masse folk, der kan det her med forretningsforståelse. Jeg kan næsten ikke lægge vægt nok på, at der er behov for dem.

 • (…) vurderer (…) at det helt klart vil være en styrke for området, og at der er et stort behov for kandidater med ITKO-kompetenceprofilen i det midt- og vestjyske. 

 • (…) er meget positiv overfor ITKO-profilen og byder en IT-uddannelse i det midt- og vestjyske velkommen.

 • Der er bare et kæmpe behov for IT, som er svært at efterkomme. Vi vil meget gerne have nyuddannede medarbejdere.

 • Jeg vil gerne udtrykke begejstring over den skitserede uddannelse.

 • (…) vurderer også, at der helt generelt i branchen er et stort behov for kandidater med fx ITKO-profilen.

 • Fokus på organisation og kommunikation er meget vigtigt, og det er det (…) ser som styrken i denne uddannelse – med IT som omdrejningspunktet.

 • (…) har overordet set et positivt indtryk af ITKO-uddannelsen.

 • Deres styrke er, at de har en god almen forståelse for, hvad det vil sige at drive IT projekter. De er ikke teknikere – de skal i stedet være bindeled imellem teknikere og kunder. De skal være dygtige til at kommunikere og få trådene til at nå sammen.

 • (…) vurderer, at der i IT-branchen generelt er et stort behov for ITKO-kandidater, da der i stigende grad er fokus på og behov for IT-sikkerhed og datahåndtering.

 • Der er helt generelt brug for kandidater, der kan styre de processer – og kommunikere med kunderne. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver mindre. 

 • (…) er meget positiv overfor ITKO-profilen. Han vurderer at der helt klart er et behov for dimittender med den profil både i offentlige og private virksomheder: ”Det giver rigtig god mening med den kompetenceprofil. I rammer næsten spot on”. 

 • Den her kompetenceprofil vil være guld værd. Vi har brug for personer, som kan nytænkte myndighedsopgaven og silotænkningen i kommunale systemer.

 • (…) vurderer, at der helt klart findes et behov for dimittender med ITKO-profilen og fremhæver, at der er mange gode og relevante elementer i kompetencebeskrivelsen og uddannelsesstrukturen.

 • Der er helt klart et bredt behov for denne kombination, forretning og IT. 

 • Dog synes (…) at ITKO-uddannelsen adskiller sig fra BI ved at have et bredere organisatorisk perspektiv, og at kompetenceprofilen for ITKO netop fremhæver koblingen imellem IT og det forretningsmæssige, hvilket han ser som en klar styrke. 

 • Derudover vil det helt klart være en fordel for virksomheder i lokalområdet, hvis der kommer flere kandidatuddannelser til Herning.


På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at der er gode beskæftigelsesmuligheder for dimittender fra en ITKO-uddannelse udbudt i Herning, da efterspørgslen efter kandidater med uddannelsens kompetencer er stigende.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Beskæftigelsessituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser er god, og herudover dokumenterer aftagerundersøgelsen et stort og aktuelt behov for uddannelsen, der ikke i dag dækkes af eksisterende uddannelser. 


I aftagerundersøgelsen vurderer de 49 respondenter, at de aktuelt vil have behov for 199 kandidater og omkring 358 kandidater om tre til fem år. Den samlede arbejdsmarkedsefterspørgsel antages derfor at være betydeligt større, da ikke alle potentielle arbejdsgivere er blevet spurgt i undersøgelsen. Det angivne antal er derfor en indikation på, at der er en meget stor arbejdsmarkedsefterspørgsel efter dimittenderne, især på det private arbejdsmarked, der efterspørger 147 kandidater nu og 248 om tre til fem år.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Som det fremgår, har aftagerundersøgelsen i oktober 2018 været udsendt til 99 potentielle aftagere, hvoraf 49 helt eller delvist besvarede spørgeskemaet. Herudover har Institut for Forretningsudvikling og Teknologi foretaget seks kvalitative interviews af ledere og medarbejdere, som har ansættelsesansvar og/eller har et generelt strategisk ansvar i deres institution eller virksomhed (jf. bilag). Respondentlisten fremgår af bilaget. 


I august 2018 er der desuden gennemført en skriftlig høring af aftagerpanelerne på hhv. virksomhedskommunikation og ITKO på AU. Der er modtaget i alt fire tilbagemeldinger fra aftagerpanelmedlemmerne, heraf tre fra virksomhedskommunikation og en fra ITKO. Udvalgte citater fremgår neden for, og der henvises til bilaget for at se de fulde svar: • (…) tænker at det giver rigtig god mening, at have dette udbud i Herning. Mht. indholdet, kan jeg ikke umiddelbart se, at der skulle være noget, der ikke er opfyldt, i forhold til det virksomhederne efterspørger pt.

 • Et oplagt initiativ - der bl.a. afhjælper pladsmangel ift. Aarhus-uddannelsen.

 • ITKO uddannelsen passer umiddelbart fint til den virksomhedsprofil, som findes i Herning. Ligesom kandidatuddannelsen vil være en naturlig overbygning til en stor del af de bachelor og professionsbacheloruddannelser, der findes i Herning i forvejen.

 • Et udbud af ITKO i Herning ligger således i direkte forlængelse af det politiske ønske om at gøre noget for at få uddannelserne ud i landet, hvor det er svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft.

 • Jeg ser ikke umiddelbart noget behov for en faglig justering af ITKO, men det er naturligvis afgørende, at der findes undervisere, som kan levere en aktuel og forskningsbaseret undervisning i Herning.


 


Der er som anført afviklet kvalitative interviews med relevante aftagere i oktober 2018.


De seks kvalitative interviews fra 2018 er gennemført med aftagere, der er ledere, som har ansættelsesansvar og/eller har et generelt strategisk ansvar i deres organisation eller virksomhed. De fem interviewpersoner repræsenterede følgende virksomheder: • Silkeborg Data

 • JN Data

 • Info Suite

 • Conrator

 • Herning Kommune

 • NetIp


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

 


Et kommende udbud af ITKO i Herning vil i forhold til den nuværende ITKO-uddannelse i Aarhus betyde en 50 % stigning i såvel optagelses- som dimittendtal. Henset det høje antal ansøgninger – og herunder et højt antal 1. prioritetsansøgninger – i Aarhus, må det forventes, at en del af de studerende, som søger optagelse i Aarhus, vil finde vej til Herning, hvis der åbnes for udbud der. Derfor forventes et nyt udbud i Herning ikke at få stor betydning for optagelsestallet i Aarhus, men derimod supplere dette ved at kunne levere kandidater dér, hvor de (også) efterspørges. Som anført i behovsanalysen adresserer uddannelsen nemlig et lokalt/regionalt uddannelsesbehov, som ikke tilfredsstilles af udbuddet i Aarhus alene.


Den foreslåede kandidatuddannelse er i varierende omfang beslægtet med følgende eksisterende uddannelsesudbud: • Informationsvidenskab - Aarhus Universitet

 • Informationsarkitektur - Aalborg Universitet

 • It-ledelse, cand.it. - Aalborg Universitet

 • Digital Innovation & Management - IT-Universitetet


Overordnet adskiller ITKO-uddannelsen sig fra de fire beslægtede kandidatuddannelser ved, at der er en større vægt på inddragelse af strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. Kandidaterne vil i uddannelsen opleve en stigende grad af integration mellem it, kommunikation og organisation og kan med deres kompetencer identificere og analysere muligheder for udvikling af it-systemer i fremtidige kontekster, hvor anvendelse af it og forretning er smeltet sammen. Derved får de et godt grundlag for at bruge it til at forbedre virksomhedsprocesser. Uddannelsen ruster således dimittenderne til eksempelvis at indgå i projektsamarbejder, hvor dimittenderne kan agere ”bindeled” imellem de systemiske og teknisk stærke kolleger og dem med forretningsmæssigt sigte.


Informationsvidenskab - Aarhus Universitet:


Aarhus Universitet udbyder en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab, der fokuserer på organisation, metode, design af informationssystemer (systemudvikling), programmering og kommunikation, hvilket uddannelsen i grove træk har til fælles med ITKO-uddannelsen. Begge uddannelser har også et fokus på, hvordan man integrerer/implementerer it-systemer i virksomheder og organisationer, men mens Informationsvidenskab har et større fokus på samspil mellem mennesker og informationsteknologi, har ITKO fokus på løsningen af krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. ITKO-kandidaterne får ligeledes en større indsigt i virksomhedsforståelse, projektledelse, e-business, it-strategi og -ledelse, således at de har gode forudsætninger for at arbejde projektorienteret med forbedring af it-baserede forretningsprocesser med eksplicit fokus på ledelse og strategi.


Informationsarkitektur - Aalborg Universitet:


Aalborg Universitet udbyder en kandidatuddannelse i Informationsarkitektur, der har design af informationssystemer (systemudvikling), metode, E-business & strategi, organisation & ledelse, projektledelse, programmering og kommunikation til fælles med ITKO-uddannelsen. Ift. dette adskiller ITKO-uddannelsen sig ved, at kandidaterne herfra får en væsentlig bedre forståelse for virksomheders rammebetingelser og deres såvel interne som eksterne kommunikationsmuligheder end kandidater fra Informationsarkitektur. ITKO-kandidater opnår omvendt ikke samme færdigheder ift. selve designdelen, dvs. i at udvikle, analysere og evaluere informationssystemer. På den baggrund har ITKO-kandidaterne bedre mulighed for at skabe løsninger med udgangspunkt i en forståelse af løsningernes konsekvenser for og afhængighed af andre dele af virksomheden.


It-ledelse, cand.it. - Aalborg Universitet:


Aalborg Universitet udbyder også en kandidatuddannelse i it-ledelse (cand.it.) med fokus på programmering, design af informationssystemer, projektledelse, it-strategi, organisation og ledelse samt metode, hvilket overordnet set er fælles med ITKO-uddannelsen. Forskellen her ligger i, at ITKO, i modsætning til it-ledelse (cand.it.), har et større fokus på forståelse af virksomheder, kommunikation og e-business. Derfor har ITKO-kandidaterne bedre mulighed for at arbejde med forbedring af it-baserede forretningsprocesser, herunder it-baserede kommunikationsprocesser.


Digital Innovation & Management - IT-Universitetet:


IT-Universitetet udbyder en kandidatuddannelse i Digital Innovation og Management (cand.it. E-Business), hvor der som på ITKO-uddannelsen er fokus på organisation & ledelse og design af informationssystemer (it-udvikling). Den store forskel på denne uddannelse og ITKO er, at ITKO-kandidaterne får en større indsigt i undersøgelsesmetode, e-business & it-strategi, projektledelse, kommunikation og programmering. På den baggrund har ITKO-kandidaterne bedre forudsætninger for at arbejde projekt-orienteret med forbedring af it-baserede forretningsprocesser, herunder it-baserede kommunikationsprocesser med eksplicit fokus på strategi.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Målgruppen for uddannelsen er dygtige studerende på bachelorniveau, der er interesseret i tilegnelsen af både strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske kompetencer, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. 


Rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen udgøres først og fremmest af de diplomingeniører, der allerede (og forventeligt i stigende omfang) uddannes på og omkring Campus Herning, herunder de eksisterende uddannelser Business Development Engineer, Global Management and Manufacturing og Elektronikingeniør samt de fra 2019 nye udbud Maskiningeniør og Elektrisk energiteknologi udbudt af School of Science and Technology (AU). Dertil kommer andre uddannelsesinstitutioner med tilsvarende diplom- eller professionsbacheloruddannelser fra VIA Horsens, SDU og Aalborg Universitet.


Hertil kommer, at ITKO udbudt i Herning potentielt også kan trække kandidatstuderende med en bacheloruddannelse fra Aarhus, da ITKO (samt den ligeledes på AU udbudte kandidatuddannelse i Informationsvidenskab) dér er meget søgt. ITKO-udbuddet i Aarhus optager nemlig ca. 100 studerende årligt og har omkring 170-180 1. prioritetsansøgere, mens der er over 200 ansøgere til Informationsvidenskab, der kun optager ca. 65 studerende. Tallene fra Aarhus indikerer således, at der er potentiale til at kunne rekruttere studerende til en lignende uddannelse, selvom den er udbudt i Herning, og dette giver god grobund for, at ITKO på sigt vil kunne bidrage til at styrke dimittend-rekrutteringsgrundlaget i Herning og omegn.


Som det fremgår af ansøgnings- og optagelsestallene i bilaget er de beslægtede uddannelser generelt kendetegnet ved, at der er flere ansøgere, også 1. prioritetsansøgninger, end der er optagne på de enkelte uddannelser. Ansøgningstallene indikerer en mulighed for, at et nyt ITKO-udbud vil kunne indgå i kampen om potentielle ansøgere uden, at det bør få alvorlige konsekvenser for optaget på de nært beslægtede uddannelser. Dertil kommer, at der på udbuddet af ITKO i Herning alene vil blive optaget 50 studerende, hvilket ikke forventes at kunne rykke markant i det samlede billede over fordeling af pladser på de nævnte uddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

50 studerende.


Det forventede optag er fastsat ud fra en betragtning af det forventede ar-bejdsmarkedsbehov og rekrutteringsgrundlag for uddannelsen. Dertil kommer en række økonomiske overvejelser om, hvor mange studerende der skal til, for at uddannelsen er rentabel.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2019-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 - Godkendelse af nyt udbud - KA i it, kommunikation og organisation - AU (Herning).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil