Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i Softwareudvikling - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
14/09-2018 13:53
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Campus Skive

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Cirsten Justesen Arvikavej 2a, 7800 Skive Mail: CIJU@EADANIA.DK Telefon: 23496604

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i Softwareudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma Degree Programme of Software Development

Den uddannedes titel på dansk
Diplomuddannet i Softwareudvikling

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Software Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på diplomuddannelse i Softwareudvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Relevant adgangsgivende uddannelse er erhvervsakademiuddannelsen datamatiker.


Et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling vil ud over en uddannelse som datamatiker også henvende sig til medarbejdere med en uddannelse som multimediedesigner eller It-teknolog. Disse vil typisk bliver optaget på baggrund af en realkompetencevurdering og/eller efter de har fulgt bestemte suppleringsfag.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for fagområdet IT og Teknik, jf. diplombekendtgørelsen § 17, stk. 3

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse Diplomuddannelsen i Softwareudvikling inkl. bilag.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Her gives en kort redegørelse for behovet for et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive. Redegørelsen tager udgangspunkt i den vedhæftede behovsanalyse. Der henvises således til behovsanalysen for uddybning.


En rapport fra Alexandra Instituttet m.fl. fra 2016 (Behovsanalysens kilde 1) viser, at erhvervslivet i fremtiden vil mangle IKT-kompetencer, dvs. kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi. I rapporten anslås det, at der i år 2030 vil være et udækket efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-specialister, dvs. personer med kompetencer til at udvikle, drive og vedligeholde IKT-systemer, og hvor arbejdet med IKT udgør den væsentligste del af deres job. Det kan både være job hos virksomheder inden for IT-branchen og uden for IT-branchen.


Rapporten peger på en generel efterspørgselstendens, som går mod øget fokus på IKT-specialister med kompetencer inden for konstruktion og planlægning og systemdesign, og der forventes især en øget efterspørgsel efter udviklere, systemanalytikere og it-arkitekter, hvilket netop er kernekompetencer for dimittender fra en uddannelse som diplom i softwareudvikling (Behovsanalysens kilde 1). 


Den efterspørgsel, som rapporten påpeger, afspejles specifikt i det midt- og vestjyske område (hvor Skive ligger placeret). Arbejdsmarkedsbalancen som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der er mangel på arbejdskraft i RAR-områderne Vestjylland og Østjylland i forhold til typiske stillingsbetegnelser med kompetencer inden for konstruktion og systemudvikling.


Skive ligger i RAR-området Vestjylland, som dækker over kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. (Behovsanalysens kilde 2).


Et nyt udbud af uddannelsen i Skive vil således kunne imødekomme den stigende efterspørgsel konstateret i RAR-området, da der ikke er andre udbud af diplomuddannelsen i hele RAR-området.


Behovet for et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive bekræftes i øvrigt af de interessetilkendegivelser og støtteerklæringer fra relevante aftagere og interessenter, der ses i den vedhæftede behovsanalyse.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Dania i Skive forventer at uddanne 20 dimittender årligt. Skønnet er foretaget på grundlag af interessetilkendegivelser, støtteerklæringer, rapporten fra Alexandra Instituttet, Arbejdsmarkedsbalancen, samt analyse af virksomhedskarakteristika i byerne Skive, Brande, Herning, Holstebro, Ikast, Ringkøbing, Viborg, Struer og Skjern foretaget med analyseværktøjet Kompass.com, Easybusiness.


Som nævnt ovenfor, viser rapporten fra Alexandra Instituttet m.fl. fra 2016 at der i år 2030 vil være en omfattende mangel på IKT-specialister, herunder især IKT-specialister med kompetencer inden for konstruktion, planlægning og systemdesign, som er kernekompetencer for dimittender fra en uddannelse som diplom i softwareudvikling (Behovsanalysens kilde 1, s. 13). Denne efterspørgsel afspejles specifikt i det midt- og vestjyske område, da Arbejdsmarkedsbalancen viser at der er mangel på arbejdskraft i forhold til typiske stillingsbetegnelser med kompetencer inden for konstruktion og systemudvikling. (Der henvises til behovsanalysen kapitel 2 for uddybning).


Erhvervsakademiet Dania i Skive har været i dialog med relevante aftagere om et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive. I den forbindelse har Dania i Skive modtaget positive skriftlige interessetilkendegivelser fra en række virksomheder, hvoraf hovedparten svarer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmålet om deres vurdering af, hvorvidt virksomheden fremadrettet vil ansætte personale, der har gennemført uddannelsen og / eller gøre brug af muligheden for efteruddannelse af nuværende ansatte. (Der henvises til behovsanalysen s. 7 for uddybning).Dania i Skive har modtaget støtteerklæringer fra 6 kommuner i forbindelse med en nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling, som det fremgår af kapitel 5 samt bilag 1 i behovsanalysen. Der er bl.a. modtaget støtteerklæring fra Skive Kommunes borgmester Peder Chr. Kirkegaard, som på vegne af Skive Kommune bekræfter behovet for et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive og i regionen. I støtterklæringen henvises bl.a. til at der i perioden 2014-2017 har været slået 698 stillinger op på www.jobnet.dk inden for konstruktion og softwareudvikling i regionen, ligesom der også henvises til Arbejdsmarkedsbalancens aktuelle vurdering af gode jobmuligheder – og for visse brancher omfattende mangel på arbejdskraft – i regionen.


Ifølge Dansk Industri er der behov for efteruddannelse i forhold til It-kompetencer. Det ses i en artikel fra 3. september 2018 fra Computerworld, som fortæller at næsten 40 procent af de større danske virksomheder har svært ved at finde de it-folk, som de skal bruge, og at problemerne også har spredt sig til virksomheder uden for selve it-branchen. Ifølge artiklen har manglen på IT-ekspertise fået flere virksomheder til at forsøge at rekruttere udenlandske it-specialister. (For uddybning se behovsanalysen kapitel 3).

Konkret i byerne Skive, Brande, Herning, Holstebro, Ikast, Ringkøbing, Viborg, Struer og Skjern findes 199 virksomheder med mere end 50 ansatte. Heraf findes de 25 virksomheder i Skive. Disse virksomheder vil være både aftagere og leverandører af potentielle dimittender fra Diplomuddannelsen i Softwareudvikling. (Behovsanalysens kilde 4).


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Erhvervsakademiet Dania i Skive har været i dialog med relevante aftagere om et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive. 


I den forbindelse blev der udarbejdet et standardbrev for interessetilkendegivelse, der blev tilsendt relevante virksomheder.. Der blev efterfølgende fulgt op på brevet gennem direkte kontakt til virksomheden – telefonisk eller personligt. Virksomhedernes repræsentanter blev bedt om vurdere det generelle behov for efteruddannelse af it-uddannede som f.eks. datamatikere i det midt- og vestjyske. De blev ligeledes bedt om at vurdere, hvorvidt virksomheden fremadrettet vil ansætte personale, der har gennemført Diplomuddannelsen i Softwareudvikling/ og eller gøre brug af muligheden for efteruddannelse af nuværende ansatte. På den baggrund har Dania i Skive modtaget positive skriftlige interessetilkendegivelser, hvilket fremgår af behovsanalysen kapitel 5.


Dania i Skive har desuden modtaget støtteerklæringer i forbindelse med en nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling fra:


Lemvig Kommune, Kommunaldirektør Lars Keld Hansen


Morsø Kommune, Borgmester Hans Ejner Bertelsen


Ringkøbing-Skjern Kommune, Borgmester Hans Østergaard og Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen


Skive Kommune, Borgmester Peder Chr. Kirkegaard


Struer Kommune, Borgmester Niels Viggo Lynghøj og Kommunaldirektør Mads Gammelmark


Viborg Kommune, Borgmester Ulrik Wilbek


Støtteerklæringer kan ses i behovsanalysens bilag 1.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Bidrag til det samlede udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling:


Aktuelt udbydes Diplomuddannelsen i Softwareudvikling af Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Erhvervsakademiet Aarhus i Viby J, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle, og Odense, og University College Nordjylland i Aalborg samt EA Sydvest Sønderborg.


Diplomuddannelsen i Softwareudvikling udbydes således ikke i det centrale- og vestjyske område. Særligt fra Vestjylland er der meget langt til Aalborg, Viby, Vejle, Odense og Sønderborg, hvilket kan afholde potentielle ansøgere, der bor eller arbejder i Vestjylland, fra at søge om optagelse på diplomuddannelsen, og dermed mistes muligheden for at opnå de specialiserede softwarekonstruktionskompetencer, der potentielt kunne opnås i området. 


Et nyt udbud i Skive vil henvende sig primært til personer der bor eller arbejder i RAR-området Vestjylland, som beskrevet ovenfor, men vil også kunne tiltrække studerende fra f.eks. Viborg.


På den baggrund vurderes det, at et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive ikke vil forringe de øvrige udbyderes mulighed for at rekruttere studerende, da der ikke findes noget lignede udbud i området. Tværtimod vil et nyt udbud i Skive bidrage positivt til det samlede udbud af diplomuddannelsen i software på landsplan, og sikre en bedre og mere lige geografisk fordeling af udbuddene.


Andre diplomuddannelser:


Ifølge Ug.dk er det også muligt at følge disse diplomuddannelser, hvis man har en datamatikeruddannelse sammen med 2 års erhvervserfaring:


1) Diplomuddannelsen i it-sikkerhed, som har fokus på arbejde med sikkerhed indenfor it-området, herunder bl.a. design, implementering og test af it-sikkerhedsforanstaltninger, samt håndtering af it-sikkerhedstrusler. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Aarhus og Københavns Erhvervsakademi.


Uddannelsen har specifik fokus på it-sikkerhed, hvilket ikke er tilfældet i diplomuddannelsen i software, der har fokus på konstruktion, it-arkitektur, og systemudvikling. Diplomuddannelsen i it-sikkerhed giver således ikke kompetencer der kan erstatte Diplomuddannelsen i Softwareudvikling.


2) Diplomuddannelsen i  webudvikling, har i høj grad fokus på design af websider, programmer og  applikationer, og arbejde med æstetik, brugervenlighed, sikkerhed og netværksbaserede kommunikationsløsninger på tværs af platforme og medier, men uddannelsen indeholder også elementer af programmering og It-arkitektur,  indeholder enkelte dele af de kompetencer der gives på Diplomuddannelsen i Softwareudvikling. Dette kan dog ikke erstatte de kompetencer som Diplomuddannelsen i Softwareudvikling giver, da der her er mere målrettet og dybdegående fokus på it-arkitektur og konstruktion og udvikling af store og tunge it-systemer. Diplomuddannelsen i webudvikling udbydes i øvrigt ikke inden for det område i midt- og vestjylland, som et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive kan tiltrække ansøgere fra. Diplomuddannelsen udbydes på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Københavns Erhvervsakademi, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense og Vejle, og University College Nordjylland i Aalborg.


Et nyt udbud i Skive vil således ikke påvirke udbuddene af diplomuddannelsen i webudvikling.


3) It-diplomuddannelse (TD) (deltid), der har fokus på udvikling og implementering af it i virksomheder, herunder programudvikling, webteknologi, telekommunikation og sikkerhed, og arbejde med netværk og internet, kryptering og autorisation, programmering samt brugen af interfaces. It-diplomuddannelsen indeholder dog også elementer inden for arkitektur, men ikke i samme omfang som Diplomuddannelsen i Softwareudvikling. It-diplomuddannelsen udbydes i øvrigt kun i Ballerup og Horsens, dvs. uden for det område et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i Skive kan tiltrække ansøgere fra. Et nyt udbud i Skive vil således ikke påvirke udbuddene af It-diplomuddannelsen.


Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling (top-up 1,5 år):


Med en uddannelse som datamatiker opfylder man adgangskravene til professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling (top-up). Det faglige indhold på professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling (top-up) ligner i høj grad indholdet på Diplomuddannelsen i Softwareudvikling, men de to uddannelser er ikke direkte konkurrent eller alternativ til hinanden, idet de to uddannelser gennem deres forskellige form henvender sig til vidt forskellige målgrupper; 


Professionsbacheloruddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der primært henvender sig til datamatikere, der har muligheden for at læse på fuld tid, hvilket typisk vil være nyuddannede datamatikere, der ønsker at læse videre direkte efter endt uddannelse.


Diplomuddannelsen i Softwareudvikling er derimod en deltidsuddannelse, der i høj grad henvender sig direkte til medarbejdere der er beskæftiget indenfor IKT-området, og har en vis erhvervserfaring enten som ”selvlært” eller med baggrund i en i relevant erhvervsakademiuddannelse, f.eks. en datamatikeruddannelse – og som nu ønsker at videreuddanne sig på deltid sideløbende med sit arbejde.


Kombinationen af arbejde og videreuddannelse vil nærmest være umulig med professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling på fuldtid. De to uddannelser henvender sig således til to vidt forskellige målgrupper, og er ikke i konkurrence med hinanden på trods af det beslægtede indhold.


Andre top-up-uddannelser:


Ifølge Ug.dk er det også muligt at følge disse top-up-professionsbacheloruddannelser, hvis man har en datamatikeruddannelse: Top-up professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed, i  webudvikling, i innovation og entrepreneurship og i digital konceptudvikling. Her gælder det samme som ovenfor beskrevet i forhold til professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling; top-up-uddannelserne er fuldtidsuddannelser, hvor Diplomuddannelsen i Softwareudvikling er en deltidsuddannelser, hvorfor de nævnte uddannelserne ikke er konkurrent til diplomuddannelsen i software.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Potentielle ansøgere til diplomuddannelse i software:


Som det fremgår af rapporten fra Alexandra Instituttet (Behovsanalysens kilde 1) og bekræftes af interessetilkendegivelserne (Behovsanalysen s. 7), så retter Diplomuddannelsen i Softwareudvikling sig i høj grad mod to overordnede målgrupper: 


1)Den primære målgruppe til Diplomuddannelsen i softwareudvikling er erhvervsaktive medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund som datamatiker eller tilsvarende uddannelse på akademiniveau. Datamatikere besidder de formelle optagelseskrav til diplomuddannelsen i software, og kan tilgå uddannelsen efter 2 års erhvervserfaring. Ved at videreuddanne sig kvalificerer datamatikerne sig til it-specialist, med fokus på integration og arkitektur, og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede it-systemer.de efterspurgte softwarekonstruktionskompetencer.


2)Den anden målgruppe er den relativt store gruppe af beskæftigede IKT-specialister uden en formel IKT-uddannelse, som ofte har en anden videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (f.eks. multimediedesignere, it-teknologer) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)og som efter en realkompetencevurdering og muligvis relevante suppleringsfag kan optages på uddannelsen. Eksempelvis vil IT-teknologer vil med suppleringskurser og relevant erhvervserfaring kunne bliver omskolet til konstruktionsarbejde via Diplomuddannelsen i Softwareudvikling og på den måde opnå den formelle uddannelse og dokumentation på deres kompetencer, som i stigende grad efterspørges. (Behovsanalysens kilde 1, s. 9-10 + s. 17).


Som det er uddybet ovenfor i punktet ”Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering”, forventes det ikke, at et nyt udbud i Skive vil forringe mulighederne for de øvrige udbydere af Diplomuddannelsen i Softwareudvikling i forhold til at rekruttere studerende, idet det nye udbud vil dække et hul i den nuværende geografiske spredning af udbuddene.


Videreuddannelsesmuligheder:


En diplomuddannelse i softwareudvikling giver mulighed for at fortsætte på en relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau, f.eks. Master i IT i regi af uddannelsessamarbejdet IT-vest.


Dele af diplomuddannelsen kan – sammen med en datamatikeruddannelse – også være adgangsgivende til en masteruddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

På baggrund af behovsanalysen forventes der årligt de første 3 år et optag på minimum 20 studerende pr. år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Uddannelsen indeholder ikke praktik.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C7 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Softwareudvikling - EADANIA (Skive).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil