Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og it - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
16/09-2018 08:13
2018-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Økonomi og it

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Economics and Information Technology

Den uddannedes titel på dansk
professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Der er adgang via gymnasial eksamen. Det vil sige: stx, hf, hhx, htx eller eux. En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen giver ligeledes adgang.


Derudover er der adgang med særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)


Specifikke adgangskrav: Matematik B skal være bestået. 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariat, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse endelig.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Denne ansøgning om et udbud af professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og it har sin baggrund i:


a)     Et ønske fra erhvervsliv og interesseorganisationer i akademiets dækningsområde om at udbyde uddannelsen


b)    Et ønske hos IBA Erhvervsakademi Kolding om at styrke akademiets IT-faglige og erhvervsøkonomiske områder. Såvel det IT-faglige som det erhvervsøkonomiske er en naturlig forlængelse af akademiets nuværende portefølje.


Uddannelsen er attraktiv for såvel akademi som virksomheder, fordi den kombinerer erhvervsøkonomi og IT. Den kvalificerer den studerende til at analysere, designe og eksekvere projekter inden for IT, processer og forretningsudvikling. Det er attraktivt for virksomheder og akademi, fordi udviklingen af IT er en substantiel del af forretningsudviklingen i nutidens erhvervsliv. 


Den væsentlig anledning til ansøgningen er løbende diskussioner i ”IT Kolding” i det sidste års tid om uddannelser og uddannelsesbehov.  IT Kolding er et fagligt netværk for IT virksomheder i Kolding området. Netværket samler IT virksomhederne og IT uddannelserne i Trekantområdet med det formål at skabe synergi og samarbejde på tværs. Netværket adresserer fælles problemstillinger og fokusområde som mangel på arbejdskraft, uddannelse, opkvalificering, sparring, og branding mv. IBA Erhvervsakademi Kolding er et aktivt medlem af netværket.


Netværket flere gange diskuteret den stærkt stigende efterspørgsel på kandidater med betydelig IT-kompetence og solid forretningsforståelse.  IBA Erhvervsakademi Kolding har i forlængelse af disse diskussioner undersøgt om professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og IT matcher efterspørgslen på arbejdskraft.


Afdækningen er sket via allerede tilgængelige analyser og opgørelser.  Primært fra Region Syddanmark og fra IT-branchen. IBA Erhvervsakademi Kolding har derudover interviewet flere virksomheder. Det vedhæftede dokument indeholder en gengivelse af og referencer til de rapporter med mere, som er nævnt nedenfor.


Afdækningen er sket med henblik på at vurdere behovet for kandidater:  


·       Med it-ekspertise i kombination med forretningsforståelse og som har viden om, hvordan IT skaber merværdi i virksomheder og organisationer.


·       Som både kan arbejde med it-strategi og forretningsudvikling


·       Som kan tilpasse og udvikle software til forretningens behov


·       Som kan se potentialerne i tendenserne i udviklingen af informationsteknologi


I behovsvurderingen er der arbejdet ud fra jobtitler som: projektleder, it-konsulent, forretningsudvikler, systemudvikler, systemanalytiker og Account Manager.


Hovedkonklusionen på IBA Erhvervsakademi Koldings undersøgelse er, at uddannelsen vil være et betydeligt bidrag til at imødekomme efterspørgslen efter IT-kompetencer. De centrale punkter er:


a)       Samtlige analyser fra Region Syddanmark peger på, at mange virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft indenfor videnrådgivning og IT. Knap 72% af virksomhederne som arbejder med videnrådgivning, IT, teknologi og digitalisering oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft


b)      Der er et relativt stort antal ubesatte stillinger. På regionalt plan forventer Region Syddanmark i 2029, at der vil være 2000 ubesatte stillinger indenfor de områder, som udgør de væsentligste beskæftigelsesområder for denne uddannelse som beskrevet ovenfor.


c)       På nationalt plan forventer Erhvervsministeriet, at der i 2030 vil mangle cirka 30.000 IT-specialister af forskellig type.


d)      Erhvervsministeriets undersøgelser fra 2014 viser, at virksomhederne i betydeligt omfang efterspørger kompetencer indenfor softwareudvikling og forretningsforståelse. 


Opgørelser foretaget af interesseorganisationen ”IT-branchen” understøtter dette.


e)      Opgørelserne viser entydigt, at efterspørgslen på IT-løsninger er kraftigt domineret af de områder, hvor IT og forretningsudvikling er tæt forbundne. Ifølge ”IT-branchen” opgørelse i 2018 er det ”stadig produktivitet/effektivitet, optimering og besparelser der driver digitaliseringen i dansk erhvervsliv”; men der er også ”stor efterspørgsel vedr. persondataforordningen (41,4%), kvalitetsforbedringer (40,8%) og jagten på bedre kundeservice (40,2%)”


f)        Efterspørgslen på kompetencer er, ifølge ”IT-branchen”: Softwareudvikling (63%), salgskompetencer 47%, forretningsforståelse (45%) og IT-projektledelse (31%)


g)       Andre betydelige områder af relevans for kandidater fra uddannelsen er ”udvikling og lancering af nye produkter (35,5%)”, ”Risiko for at blive overhalet af nye markedskræfter og forretningsmodeller (15,6%)


h)      ”IT-branchen” peger på, at manglen på kompetencer er den største barriere for vækst i virksomheder og branchen: ”Næsten 2 ud af 3 it-virksomheder (63,2%) ser manglen på de rette it-kompetencer, som den største barriere for vækst i branchen”. Region Syddanmark peger på en tilsvarende barriere. Lidt mere end 20% af virksomhederne har svært ved at finde medarbejdere med de rette IT-kompetencer.


I regionen har IBA Erhvervsakademi Kolding talt med følgende virksomheder: Lemvigh-Müller, C2IT, Elbæk & Vejrup og RPC. Virksomhederne er kendetegnet ved, at IT er central del af deres forretningsområde. Virksomhederne bekræfter alle to nøglepunkter i behovet for uddannelsen: • Den voksende betydning af forståelsen for samspillet mellem forretningsforståelse og IT.

 • Betydelige udfordringer med at rekruttere medarbejdere, der både har den økonomiske forståelse og den IT-faglige indsigt

 • Virksomhederne finder uddannelsen særligt  relevant, fordi det giver virksomhederne mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer bedre, da uddannelsen gerne skulle skabe en faglighed som kan være med til at danne proaktive medarbejdere


Det er sigende for problemerne med at finde kvalificeret arbejdskraft i akademiets dækningsområde, at en af virksomhederne, C2IT, overvejer at starte op i Aalborg på grund af de uddannelsestilbud, der er i Aalborg. Virksomheden har allerede valgt at åbne afdelinger i Århus og København på grund af vanskelighederne med at rekruttere i akademiets dækningsområde. 


C2IT’s ”historie” er ikke enestående. I øjeblikket flyttes der arbejdspladser ud af regionen på grund af et tyndt udbud af relevante IT og økonomi orienterede uddannelser. 


Det er illustrativt for behovet, at  • På Jobindex var der ultimo august over 200 ledige stillinger indenfor IT-projektleder- og konsulenter. Stillingerne omfatter især konsulenter, som bygger bro mellem forretning og IT. To hundrede opslag er mange i en branche, der meget ofte anvender andre kanaler til rekruttering af medarbejdere. 

 • Det er sigende for behovet for kandidater, at virksomhederne (ifølge "IT-branchen") i betydeligt omfang selv opretter efteruddannelse for at dække kompetencebehovene. 


Såvel virksomheder i undersøgelse som netværket ”IT-Kolding” peger også på et meget stort behov for ”konsulenter”, der kan håndtere IT-projekter af alle typer. Fx indkøring af store systemer eller nyttiggøre allerede tilgængelige informationsteknologier. En ny uddannelse som denne kan naturligvis ikke løse dette behov. Erhvervsakademiet arbejder på at sikre en bedre forsyning af IT-specialister via Efter- og Videreuddannelse. Et udbud af uddannelsen i Kolding vil i den sammenhæng umiddelbart have sin betydning derved, at den styrker og udvikler de faglige miljøer og videngrundlaget på erhvervsakademiets Efter- og Videreuddannelse.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

IBA Erhvervsakademi Koldings prognose for produktionen af dimittender ser således ud: • 2023: 25 dimittender 

 • 2024: 40 dimittender

 • 2025: 45 dimittender


Det skønnes at være i underkanten i forhold til det regionale behov; men en større produktion er umiddelbart ikke realistisk. IBA Erhvervsakademi Kolding har noteret sig følgende:


·        At Erhvervsakademierne i Århus og København optager omkring 80 pr. årgang


·        At Erhvervsakademi Lillebælt i de sidste to år ikke har været i stand til at oprette hold på sit udbud i Vejle.  


·        At en studenterårgang i IBA Erhvervsakademi Kolding dækningsområde formodentligt vil være omkring 2500 studenter, IBA ikke regner her ikke med vækst i antallet af nyuddannede studenter med mindst matematik B, men det er vanskeligt at vurdere, da akademiets dækningsområde er et af Danmarks afgørende vækstcentre.


Akademiet har endvidere konstateret et meget stort træk i IT-agtige kandidater af alle afskygninger. På akademiets eget udbud af bachelor i webudvikling kan akademiet konstatere, at alle kandidater kommer meget hurtigt i beskæftigelse. Ofte før de er færdige.


Som det er fremgået af behovsredegørelsen, forventes der meget stort antal ubesatte stillinger indenfor uddannelsens beskæftigelses- og kompetenceområder.


På den baggrund vil produktionen ovenfor være i underkanten af behovet for dimittender..


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Gennemførelsen af behovs undersøgelsen er beskrevet i afsnittet om, hvordan det nye udbud vil bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt. Se venligst de indledende afsnit i denne redegørelse. 


Følgende virksomheder har været inddraget:


·       Lemvigh-Müller, Kolding, landsdækkende stål- og teknikgrossist


·       C2IT, Kolding, IT-virksomhed med fokus på IT-understøttelse og forretningsoptimering samt systemudvikling.


·       Elbæk & Vejrup, Kolding, Landsdækkende IT-virksomhed med fokus på ERP-løsninger, IT-strategi og infrastruktur


 


·       RPC Kolding, Kolding, fremstillingsvirksomhed indenfor emballage
Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Beslægtede uddannelser er:


"Diplomingeniør - it og økonomi", "Value Chain Management" og "Datamatiker"


Tættest kommer diplomingeniør, da de begge kombinerer it-ekspertise med forretningsforståelse. Diplomingeniøren fokuserer på at tilpasse og udvikle software til forretningens behov. Økonomi og organisation er støttefag, der skal sætte dimittenden i stand til at forstå den virksomheds forretningsområde, som der skal udvikles applikationer til. 


Professionsbacheloren i økonomi og IT har et samtidigt perspektiv på IT-udvikling og forretningsudvikling. 


Value Chain Management er noget fjernere fra, da ikke rummer den IT-tekniske faglighed, som professionsbacheloren.


 


Ingen af de beslægtede uddannelser udbydes i akademiets dækningsområde. 


Alle de beslægtede uddannelser har gode beskæftigelsestal.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmulighederRekrutteringsgrundlaget består primært studenterårgangene i dækningsområdet. Hver årgang er på cirka 2500 personer


Sekundært består rekrutteringsgrundlaget af studenterårgangene fra det øvrige Sydjylland.


Uddannelsen giver adgang til at gå videre med en kandidat- eller masteruddannelse i Danmark. Typisk en cand.merc linje. Dimittenderne vil ofte komme ud for at skulle tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.


Uddannelsen udbydes i København, Århus og Vejle. Det forventes ikke, at et udbud i Kolding vil forringe vilkårene for nogen af udbuddene i København og Århus.


Udbuddet i Vejle vil næppe heller blive påvirket, da der ikke er blevet oprettet hold i de sidste par år.
Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Som beskrevet ovenfor forventes der: • 2023: 25 dimittender 

 • 2024: 40 dimittender

 • 2025: 45 dimittender


Det bygger på følgende forventede optag: • 2019: 30tuderende

 • 2020: 45 studerende

 • 2021: 50 studerende


Der vil være et vist studieskift og andet frafald i løbet et studium.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Endelig afslag - PB i Økonomi og it - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil