Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelse til professionsbachelor i finans (Finansbachelor) - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
14/09-2018 15:42
2018-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Silkeborg, Eerhversakademi Dania

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Campuschef Flemming Glud Hansen Bredhøjvej 18 8600 Silkeborg Mail: fgh@eadania.dk Mobil:61953535

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelse til professionsbachelor i finans (Finansbachelor)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsuddannelse: En af følgende erhvervsuddannelser:  • Finansuddannelsen

  • Handelsuddannelse med specialer

  • it-supporter

  • Kontoruddannelse med specialer


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Adgang via gymnasial uddannelse: Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Som nyuddannet finansøkonom eller financial controller er der mulighed for at søge om optagelse og få merit for dele af uddannelsen.
Som studerende på finansøkonom- eller financial controller-uddannelsen er der efter 2. og 3. semester mulighed for at søge om optagelse og få merit for en række fag.


Anden adgang:  En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen 
(Kilde:, www.ug.dk, Adgangsbekendtgørelsen og information for professionsbacheloruddannelsen i finans på Erhvervsakademi Aarhus’ hjemmeside: https://www.eaaa.dk/videregaaende-uddannelser/vaelg-efter-interesse/finans-og-oekonomi/fra-finansoekonom-eller-financial-controller/ )


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PB Finans inkl. støtteerklæringer.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


Her gives en kort redegørelse for behovet for et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans i Silkeborg. Redegørelsen tager udgangspunkt i vedhæftede behovsanalyse, og der henvises til denne for uddybning.


Behovsanalysen viser, at der er en fortsat stigende efterspørgsel efter professionsbachelorer i finans. Behovet ses også specifikt i Erhvervsakademi Dania, Silkeborgs dækningsområde, hvor der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er gode beskæftigelsesmuligheder og mangel på arbejdskraft. (Se behovsanalysen s.2).


Behovet for et udbud af professionsbacheloruddannelsen i Silkeborgs dækningsområde bakkes op af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som hilser et nyt udbud velkommen:


”FA byder det meget velkomment, at EA Dania ønsker at udbyde Professionsbacheloruddannelsen i Finans i Silkeborg. Flere af FA's medlemmer i det midt­ og vestjyske område oplever betydelige udfordringer med at tiltrække finansbachelorer fra de større byer. EA Dania har gode erfaringer med at uddanne bl.a. finansøkonomer til netop den del af regionen.


Generelt ansætter FA's medlemsvirksomheder i stigende grad finansbachelorer. Det skyldes, at kompetencekravene i finanssektoren er stigende. Det nuværende udbud på landsplan har imidlertid stadigt vanskeligere ved at følge med den stigende efterspørgsel.


Endvidere har flere af FA's medlemsvirksomheder inden for de seneste år oplevet voksende udfordringer med at få tilstrækkeligt mange praktikanter i forbindelse med praktiksøgningsrunderne. Det gælder i særlig grad for virksomheder uden for de større byer, da finansbacheloruddannelserne i dag udelukkende udbydes i de større byer. Og det er bare notorisk vanskeligt at tiltrække studerende og dimittender fra de større byer til de mere tyndtbefolkede dele af landet” (Mariane Dissing, Administrerende direktør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Støtteerklæring, d. 12. september 2018). Støtteerklæringen kan ses i behovsanalysen s. 12).


Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har også modtaget støtteerklæring fra Carsten Brandt Andersen, formand for uddannelsesudvalget for de finansielle uddannelser på Erhvervsakademi Dania og underdirektør i Jutlander Bank.  Carsten Brandt Andersen bekræfter behovet for et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans i det midt- og vestjyske område:


”Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af disse uddannelser, specielt i det midt-og vestjyske område, hvor vi har en del større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder. Vi har gode erfaringer med Erhvervsakademi Dania. Som repræsentant for arbejdsgiverne den finansielle sektor og som formand for uddannelsesudvalget for de finansielle uddannelser ved Erhvervsakademi Dania, herunder Finansøkonom-uddannelsen, ser jeg gerne, at dette samarbejde også kan udvides til at omfatte finansbacheloruddannelsen”  (Carsten Brandt Andersen, Støtteerklæring, d. 12. september 2018). Støtte erklæringen kan ses i behovsanalysen s. 13.


Derudover har Erhvervsakademi Dania i Silkeborg modtaget støtteerklæringer fra Silkeborg Kommune og fra ErhvervSilkeborg, der ligeledes bekræfter behovet og bakker op om et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans i Silkeborg. Støtteerklæringer kan ses i sin helhed behovsanalysen siderne 10 - 13.


Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har også været i dialog med en række relevante aftagere om et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Silkeborg og har modtaget positive skriftlige interessetilkendegivelser. En samlet oversigt over interessetilkendegivelser kan ses i behovsanalysen s. 8


Behovsanalysen viser samtidig, at ledigheden for dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i finans er markant lavere i forhold til dimittender i hovedgruppen ”Økonomisk/merkantil, prof. bach.” og i forhold til dimittender med en professionsbacheloruddannelse generelt.


Beskæftigelsen blandt nyuddannede professionsbachelorer i finans er ligeledes højere end beskæftigelsen blandt nyuddannede i hovedgruppen ”Økonomisk/merkantil, prof. bach.”, og den ligger på niveau med beskæftigelsen i forhold til nyuddannede professionsbachelorer generelt.


Tal men Ledighed og beskæftigelse uddybes i behovsanalysen kap. 4. 


I øvrigt fremgår det nedenfor i denne ansøgning, at der i Silkeborgs dækningsområde (den vestlige og centrale del af region Midtjylland) ikke er nogen beslægtede uddannelser, der kan erstatte behovet for et udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans og opfylde aftagernes behov for kvalificeret arbejdskraft. De beslægtede uddannelser er enten på et lavere niveau eller henvender sig til et andet segment eller målgruppe.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender


Erhvervsakademi Dania i Silkeborg forventer at uddanne omkring 25 dimittender årligt. Skønnet er foretaget på grundlag af behovsanalysen, som bygger på interessetilkendegivelser, støtteerklæringer og fakta fra Arbejdsmarkedsbalancen.

Som nævnt ovenfor har Dania i Silkeborg modtaget en række positive skriftlige interessetilkendegivelser fra flere virksomheder. Det fremgår at de interesserede virksomheder kan stille praktikpladser til rådighed for mere end 25 studerende jf. behovsanalysen s. 8.

Dania i Silkeborg har modaget støtteerklæringer, der understøtter behovet for dimittender i regionen. Disse kan ses i behovsanalysen side 10 - 13.

Arbejdsmarkedsbalancen viser gode beskæftigelsesmuligheder og mangel på arbejdskraft i Silkeborgs dækningsområde. Det fremgår af behovsanalysen s. 8.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?


I den vedhæftede behovsanalyse dokumenteres behovet for et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Silkeborg.


Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har været i dialog med relevante aftagere om et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans i Silkeborg. I den forbindelse blev der udarbejdet et standardbrev for interessetilkendegivelse, der blev tilsendt relevante virksomheder. Der blev efterfølgende fulgt op på brevet gennem direkte kontakt til virksomheden – telefonisk eller personligt. På den baggrund har Erhvervsakademi Dania i Silkeborg modtaget positive skriftlige interessetilkendegivelser fra en række potentielle aftagere. I behovsanalysen s. 8 kan ses en oversigt over aftagernes behovsvurdering.


Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har desuden modaget støtteerklæringer i forbindelse med en nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans. Alle støtteerklæringer kan ses i behovsanalysen s. 10 - 13. 


Desuden har behovet været drøftet med formanden for uddannelsesudvalget.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Bidrag til det samlede udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans


Professionsbacheloruddannelsen i finans udbydes i dag i København, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg. I region Midtjylland udbydes uddannelsen således alene i den østlige del (Aarhus) og er ikke repræsenteret i hele den vestlige og centrale del af region Midtjylland. Der er således et større udækket område i regionen, som giver en skævhed i den geografiske fordeling af studiepladser og uddannede finansbachelorer. Det udækkede behov afspejles i jobmulighederne på Arbejdsmarkedsbalancen, der er omtalt tidligere og som uddybes i behovsanalysen s. 2.


En analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse foretaget af Danske Regioner, publiceret i 2018, viser, at 77% af de dimittender der blev uddannet på et erhvervsakademi i region Midtjylland i 2013 eller 2014 stadigvæk bor i regionen pr. 1. januar 2017, dvs. 2-3 år efter de havde afsluttet uddannelsen. Analysen viser også, at 48 % af dimittenderne fra et erhvervsakademi i region Midtjylland fortsat bor i den samme kommune som de blev uddannet i.


(Kilde: https://www.regioner.dk/media/8084/dimittenders-bosaetning-efter-endt-uddannelse_analyse.pdf )


Sammenholdt med, at professionsbacheloruddannelsen i Jylland alene udbydes i Aarhus, Aalborg og Kolding, så betyder disse dimittenders ringe mobilitet at de færdiguddannede professionsbachelorer i finans ikke kan understøtte den vestlige og centrale del af region Midtjyllands behov for arbejdskraft.


Et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Silkeborg vil kunne tiltrække ansøgere fra det vestlige og centrale del af Region Midtjylland, og vil således sikre en mere ligelig geografisk fordeling af studiepladserne, og dermed bidrage til at fastholde arbejdskraften i det regionale område og forsyningen af finansbachelorer i hele landet.


Professionsbacheloruddannelsen i finans er ikke dimensioneret.


 
Beslægtede uddannelser


I region Midtjylland udbydes der ikke, udover i Aarhus, nogen professionsbacheloruddannelser, der retter sig direkte mod den finansielle sektor.


De nærmest beslægtede finansrelaterede erhvervsakademiuddannelser er uddannelsen til finansøkonom og financial controller, der kan kombineres med diplomuddannelsen HD, 2. del efter 2 års erhvervserfaring. Fra 2019 udbydes dog Professionsbacheloruddannelsen i skat i Herning, som indeholder enkelte beslægtede områder, men målgruppen er en anden da fokus her er på skattefaglig viden, hvor Professionsbacheloruddannelsen i finans sigter mere bredt inden for det finansielle område.


De beslægtede uddannelser i dækningsområdet er således enten på et lavere niveau eller henvender sig til et andet segment eller målgruppe. 


Professionsbacheloruddannelsen i skat.


Uddannelsen udbydes i København og i Haderslev, og fra 2019 udbydes den også i Herning.  Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, på linje med professionsbacheloruddannelsen i finans. Indholdet er i høj grad skattefagligt med elementer inden for


juridisk metode, forvaltningsret, personbeskatning, formueret, moms, afgifter, told, selskaber, insolvensret, skatteproces og skattestrafferet. (www.ug.dk)


Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom udbydes på erhvervsakademier i Herning, Holstebro, Aarhus samt Dania i Silkeborg. Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, hvor professionsbacheloruddannelsen i finans er placeret på niveau 6. Dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i finans uddannes således med et højere kompetenceniveau end finansøkonomuddannelsen.


I øvrigt har professionsbacheloruddannelsen i finans 6 måneders praktik og giver dermed den studerende en dybere tilknytning til praksis end erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom, der har 3 måneders praktik. Graden af specialisering er også højere på professionsbacheloruddannelsen i finans end på erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom. (www.ug.dk og https://www.eaaa.dk/media/25519/forskelle-paa-fico-fino-og-fiba.pdf )


Erhvervsakademiuddannelsen til financial controller er også i nogen grad beslægtet med professionsbacheloruddannelsen i finans. I Jylland udbydes den på erhvervsakademier i Kolding, Aalborg og Aarhus, dvs. i Region Midtjylland alene i Aarhus. Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, hvor professionsbacheloruddannelsen i finans er placeret på niveau 6, der således har et højere kompetenceniveau. Praktikperioden er 3 måneder. (www.ug.dk)


Diplom, HD 2. del


Som nyuddannet finansøkonom eller financial controller er der mulighed for at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i finans (merit), eller for at skifte til uddannelsen efter 2. eller 3. semester (merit). Der er også mulighed for at læse videre på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (merit) eller at følge diplomuddannelsen HD 2. del efter 2 års relevant erhvervserfaring. Denne kombination med en kort videregående uddannelse og en diplomuddannelse henvender sig til en anden målgruppe, nemlig de der har været beskæftiget i branchen i mindst 2 år. HD, 2. del udbydes i Jylland i Aarhus, Kolding, Herning, Aalborg og Skanderborg. (www.ug.dk)


Analysen viser, at der i Silkeborgs dækningsområde (den vestlige og centrale del af region Midtjylland) ikke er nogen beslægtede uddannelser, der kan erstatte behovet for et udbud af professionsbacheloruddannelsen i finans og opfylde aftagernes behov for kvalificeret arbejdskraft. De beslægtede uddannelser er enten på et lavere niveau eller henvender sig til et andet segment eller målgruppe.Beskæftigelse og ledighed for nyuddannede (opdateret juli 2018)


 Tallene udtrykker beskæftigelses- og ledighedsgraden for nyuddannede fra 2013, 2014 og 2015 målt 4-19 måneder efter fuldførelsen af deres uddannelse.


Professionsbachelorer i finans


Som det fremgår af nedenstående tal, er der stigende beskæftigelse for professionsbachelorer i finans i Østjylland, men et fald i beskæftigelsen i region Nordjylland.


Ledigheden for nyuddannede professionsbachelorer i finans er generelt lav for alle udbud.


Uddannelsen udbydes ikke i region Midtvest.


Beskæftigelse for nyuddannede professionsbachelorer i finans:


Erhvervsakademi Aarhus: 54% (2013), 65% (2014) og 67% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 74% (2013), 84% (2014) og 63% (2015).


 Ledighed for nyuddannede professionsbachelorer i finans:


Erhvervsakademi Aarhus: 3% (2013), 7% (2014) og 5% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 21% (2013), 8% (2014) og 2% (2015).


Finansøkonomer


Som det fremgår af tallene herunder, ligger beskæftigelsen for finansøkonomer i region Nordjylland på niveau med beskæftigelsen for professionsbachelorer i finans i samme periode, men i Østjylland ligger beskæftigelsen for finansøkonomer lidt højere end for professionsbachelorer i finans. Den højeste beskæftigelse på 80% blandt nyuddannede finansøkonomer findes i region Midtvest.


Ledigheden for finansøkonomer overordnet set er nogenlunde på niveau med ledigheden for professionsbachelorer i finans.


 Beskæftigelse for nyuddannede finansøkonomer


Erhvervsakademi Dania, Silkeborg: 68% (2013), 62% (2014) og 73% (2015).


Erhvervsakademi MidtVest: 80% (2013), 75% (2014) og 80% (2015)


Erhvervsakademi Aarhus: 71% (2013), 69% (2014) og 73% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 54% (2013), 67% (2014) og 64% (2015).


 Ledighed for nyuddannede finansøkonomer:


Erhvervsakademi Dania, Silkeborg: 7% (2013), 7% (2014) og 10% (2015).


Erhvervsakademi MidtVest: 2% (2013), 5% (2014) og 2% (2015)


Erhvervsakademi Aarhus: 6% (2013), 5% (2014) og 3% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 10% (2013), 7% (2014) og 4% (2015).


 Financial controller


For financial controllere ses det samme billede med en forholdsvis høj beskæftigelse og lav ledighed.


Beskæftigelse for nyuddannede financial controllere (kun for dimittender fra 2015, da uddannelsen er ny):


Erhvervsakademi Aarhus: 77% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 60% (2015).


Ledighed for nyuddannede financial controllere (kun for dimittender fra 2015, da uddannelsen er ny):Erhvervsakademi Aarhus: 8% (2015).


Professionshøjskolen University College Nordjylland: 10% (2015).


 


(Kilde:Uddannelses- og Forskningsministeriet, ’Nyuddannedes beskæftigelse’, Uddannelsesvinkel_detaljer’.https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse Fil:https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse/uddannelsesvinkel_detaljer.xlsx )


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder


Potentielle ansøgere


Som det fremgår ovenfor forventer Erhvervsakademi Dania i Silkeborg at kunne optage 25 studerende på uddannelsen til professionsbachelor i finans hvert år. Optaget på det nye udbud forventes primært at komme fra gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede samt studerende på finansøkonomuddannelsen efter 2. eller 3. semester eller nyuddannede finansøkonomer, der ønsker en uddannelse med et højere kompetenceniveau i Erhvervsakademi Dania Silkeborgs dækningsområde.


Det forventes, at optaget på finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg primært vil komme fra ansøgere, som i dag vælger finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. Disse ansøgere kommer i dag fra Silkeborg Kommune, men også fra den vestlige og centrale del af region Midtjylland. Da den nærmeste udbyder af professionsbacheloruddannelsen i finans er Erhvervsakademi Aarhus, som ligger i den østlige del af regionen, vurderes det, at optaget på denne uddannelse ikke vil blive påvirket af et udbud på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg. Det betyder således også, at konsekvenser for andre beslægtede uddannelser vurderes at ville være yderst begrænset.


Potentielle ansøgere – finansøkonomuddannelsen i Silkeborg


I 2016 blev der optage 85 studerende på finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. I 2017 blev der optaget 112 studerende og i 2018 blev der optaget 127 studerende. Videreuddannelsesmuligheder


Med en professionsbacheloruddannelse i finans er der mulighed for at efter- og videreuddanne sig inden for finans med en relevant kandidatuddannelse, f.eks. samfundsvidenskabelig jura eller Erhvervsøkonomi, cand. merc., med supplerende fag afhængig af linje og universitet. Der kan også følges en relevant masteruddannelse efter 2 års erhvervserfaring, f.eks. Master i Skat.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen


På baggrund af behovsanalysen forventes der i år 2019 et optag på minimum 25 studerende. Der forventes ligeledes 25 studerende i hvert af årene 2020 og 2021.


Hvis relevant: forventede praktikaftalerI de interessetilkendegivelser som Erhvervsakademi Dania i Silkeborg har modtaget fra potentielle aftagere, har hver virksomhed angivet hvor mange studerende, de forventer, der vil kunne få en praktikplads i virksomheden inden for Silkeborgs dækningsområde. Samlet har aftagerne angivet, at de forventer at kunne aftage flere end de 25 studerende, som forventes optaget på uddannelsen.Det forventede antal praktikpladser for hver enkelt virksomhed fremgår af oversigtskemaet med interessetilkendegivelser s. 8 i behovsanalysen.


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 - Endelig afslag - PB i Finans - EADANIA (Silkeborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil