Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Bioteknologi, procesteknologi og kemi - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
17/09-2018 08:59
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kalundborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ditte Schlüntz: Telefon 72 48 32 10, E-mail disc@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Bioteknologi, procesteknologi og kemi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Den uddannedes titel på dansk
TD Bioteknologi, procesteknologi og kemi

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag. Dvs. adgang til diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøger har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse samt at ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


På uddannelsen optages ansøgere med følgende uddannelse: Bioanalytiker, laborant, procesteknolog (ernærings, fødevare, mejeri- og procesteknologi), procesoperatør og jordbrugsteknolog.


Institutionen kan desuden optage ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi benytter censorkorpset for området IT og teknik, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) har i Kalundborg på nuværende tidspunkt et udbud af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi og en uddannelsesstation af bioanalytikeruddannelsen. Absalon ønsker yderligere et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi i Kalundborg, hvilket særligt vil imødekomme et lokalt og konkret behov for kvalificeret arbejdskraft. Opnår Absalon dette udbud, vil Absalon således skræddersy videreuddannelsesforløb til bioanalytikere, laboranter m.fl. ansat i bio-medico virksomhederne i Kalundborgområdet.


Det bemærkes, at ansøgningen om udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er en del af Absalons plan for at etablere et samlet og velfungerende uddannelsesmiljø i Kalundborg, hvilket Uddannelses- og Forskningsministeriet allerede blev orienteret om i april 2018 i forbindelse med ansøgningen om øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen. 


Ansøgningen om udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er begrundet i følgende hovedpunkter:  • Et stort behov for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder særligt i Kalundborg.

  • Et markant behov for uddannelsen blandt bio-medico virksomheder i Kalundborgområdet.

  • En plan om at etablere et samlet bæredygtigt fagligt uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg.


Stort behov for efter- og videreuddannelse i Region Sjælland, herunder særligt i Kalundborg


Region Sjælland er den region med den laveste andel af borgere med en videregående uddannelse (Danmarks Statistik, 2018). Samtidig har Region Sjælland det laveste antal videregående uddannelsestilbud sammenlignet med resten af landet, og væksten i udbuddet af videregående uddannelser i regionen har været meget lav de seneste 10 år, jf. figur 1, bilag 2. 


Udover dette er Kalundborg Kommune den kommune i Region Sjælland med den næstlaveste andel af borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (Region Sjælland, 2018), hvilket gør Nordvestsjælland, herunder Kalundborg særligt velegnet til udbud af efter- og videreuddannelse.


Behovet for efter- og videreuddannelse understøttes desuden af, at arbejdskraften er meget lidt mobil, hvilket også er gældende i Region Sjælland (Danske Regioner, 2018; Danske Professionshøjskoler, 2016; Center for VækstAnalyse, 2014). Der er derfor brug for et lokalt udbud af efter- og videreuddannelse, der kan understøtte regionens og herunder især Kalundborgs fremtidige rekrutteringsmuligheder.


Markant behov for uddannelsen blandt bio-medico virksomheder i Kalundborgområdet


Bio-medico og life science virksomheder, som Novo Nordisk, Novozymes og Lundbeck, er blevet en vækstmotor i dansk økonomi. I regeringens “Vækstplan for life science” hedder det bl.a.: Gennem de seneste 20 år har life science etableret sig som et af vores største og mest konkurrencedygtige eksporterhverv. Eksporten er gået fra i løbende priser at være under 20 mia. kr. i 1996 til 107 mia. kr. i 2016. Det svarer til en stigning fra 4 pct. til 17 pct. af den samlede danske vareeksport (Regeringen 2018, s. 6). På denne baggrund ønsker regeringen med vækstplanen at understøtte en positiv udvikling i erhvervet ved at sætte ind på seks centrale områder, der forbedrer vækstvilkårene for dansk life science.


Et af disse områder fokuserer på at sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, idet efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er stigende inden for life science, og virksomhederne i stigende grad oplever rekrutteringsudfordringer (2018). Endvidere fremgår det af anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science, at kontinuerlig efteruddannelse er en helt central måde at sikre life science industrien medarbejdere med de rette kompetencer, og der anbefales direkte en indsats for efteruddannelse af medarbejdere, så industrien har mulighed for løbende at tilpasse sig den hastige udvikling inden for bl.a. digitalisering og produktionsteknologi (Vækstteam for life science 2017).


Dette understøttes af interessenttilkendegivelserne fra Novozymes, Novo Nordisk, NNE, Equinor og Lundbeck, som alle er lokaliseret i Kalundborgområdet og som alle bakker op om et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi i Kalundborg. Nedenfor følger et udpluk fra tre af interessenttilkendegivelserne (se bilag 3 for alle tilkendegivelserne).


Novo Nordisk: “Det [diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi] er en relevant efteruddannelse set fra vores synspunkt. Novo Nordisk producerer under GMP-regulering og virksomhe­den har derfor et stort behov for kompetencer indenfor biotek­nologiske processer, optimering af produktionsprocesser, samt kvalificering og validering af processer, der kræver specifikke kompetencer inden for GMP.”  


Equinor: “Som supplement til diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, vil det også gavne virksomhederne [i Nordvestsjælland], hvis der kommer ingeniørfaglige og naturvidenskabelige efteruddannelsestilbud lokalt, så vi kan sikre virksomhederne adgang til de relevante kompetencer. Derfor støtter Equinor Refining Denmark Absalons forslag om at udbyde diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Diplomuddannelsen er som udgangspunkt interessant for os, da vi som produktionsvirksomhed har stort fokus på den løbende kompetenceudvikling af vores medarbejdere, herunder opkvalificering af medarbejdere inden for bl.a. kvalitetssikring og optimering af processer.”


Lundbeck: “Vi har med interesse modtaget henvendelsen fra Absalon om behovet for at udbyde diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Denne uddannelse er meget relevant for os enten i sin helhed eller som enkeltelementer, og vi ser det som en stor fordel, at uddannelsen i fremtiden kan tages i Vestsjælland.”


Samlet set er der et stort behov for at give mulighed for, at de studerende kan tage hele uddannelsesforløbet eller dele heraf, fx to af de tre obligatoriske moduler kombineret med et valgmodul. Efter udbudsgodkendelsen er opnået vil Absalon indgå i dialog med virksomhederne om planlægningen af specifikke og målrettede forløb.


Etablering af et samlet bæredygtigt fagligt uddannelsesmiljø af høj kvalitet 


Absalon arbejder for at etablere et samlet uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg, som både sikrer uddannelsesmuligheder for unge i Nordvestsjælland og forsyning af arbejdskraft, hvor der er behov. 


Sidste år åbnede Absalon en uddannelse til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, og Absalon har fra sommeren 2018 udvidet uddannelsesmiljøet på Campus Kalundborg med uddannelsesstationen for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg. Udover nærværende ansøgning har Absalon indsendt en ansøgning om dublering af udbuddet af bioanalytikeruddannelsen i Næstved således, at Absalon fremover yderligere vil kunne udbyde en hel bioanalytikeruddannelse i Kalundborg. Opnår Absalon godkendelse til disse to nye udbud i Kalundborg vil de således konsolidere Absalons samlede uddannelsesmiljø i Kalundborg. 


Absalon forventer, at såfremt de nye udbud bliver godkendt, kan der opnås væsentlige synergieffekter, herunder planlægger Absalon, at både diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, bioanalytikeruddannelsen og diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi skal gøre brug af de helt nye laboratorie- og undervisningsfaciliteter, som Absalon er ved at etablere. Derudover skal det fremhæves, at udbuddene vil være med til at skabe læring på tværs af uddannelser, fagprofessioner og lokale arbejdspladser i Kalundborg og omegn.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Kalundborg og omegn er Sjællands største industriområde uden for København, hvis største barriere for vækst, og i sidste ende for en fremtid i Danmark, er mangel på specialiseret og kompetent arbejdskraft. Absalon vurderer på denne baggrund samt på baggrund af den konkrete dialog med virksomhederne i området, at der løbende vil være et behov for opkvalificering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på bio-medicoområdet.


Absalon regner med, at der vil blive udbudt forløb til omkring 30 personer inden for det første år. Derefter regner vi med en stigende aktivitet.


Det bemærkes, at der ikke er risiko for overforsyning af dimittender eller ledighed ved udbud af uddannelsen, da der er tale om en diplomuddannelse og stort set alle studerende derfor tager uddannelsen som led i deres eksisterende ansættelsesforhold.


Samtidig med at diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi vil imødekomme industriens specifikke behov for kvalificeret arbejdskraft, vil uddannelsen medvirke til at øge den regionale sammenhængskraft via bedre adgang til uddannelse og større attraktivitet i forhold til at bo, arbejde og drive virksomhed i Kalundborgområdet.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med etablering og opstart af uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg har Absalon været i løbende dialog med områdets virksomheder, heriblandt Novozymes, Equinor, NNE, Lundbeck og Novo Nordisk omkring uddannelsesbehov i forbindelse med at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. I disse dialoger har der også været drøftet efteruddannelsesmuligheder, særligt med fokus på projektledelse og med fokus på specialiseringer inden for bioteknologi og kemi.


Derudover har Absalon henvendt sig til Novozymes, Equinor, NNE, Lundbeck og Novo Nordisk med henblik på en konkret og skriftlig behovstilkendegivelse i forhold til diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Alle virksomhederne har meldt tilbage, at de støtter uddannelsen. Se interessenttilkendegivelserne i bilag 3.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Med udgangspunkt i at uddannelsen udbydes fra Kalundborg har vi set på hvilke beslægtede eksisterende uddannelsesudbud, der findes i Region Sjælland. Det drejer sig om: Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.


Det vurderes ikke, at der vil være negative effekter for det pågældende udbud, da akademiuddannelsen er på et lavere uddannelsesniveau end diplomuddannelsen, og uddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er rettet mod medarbejdere i bio-medico virksomhederne i Kalundborgområdet.


Absalon har forespurgt Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), der udbyder akademiuddannelsen, om de har bemærkninger til etablering af diplomuddannelsen i Kalundborg. EASJ har tilkendegivet, at de ikke vil modsætte sig Absalons ønske om et udbud af diplomuddannelsen og i øvrigt gerne vil samarbejde med Absalon, hvor det er relevant (se tilkendegivelsen i bilag 3).


Det skal bemærkes, at Syddansk Universitet har haft et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi i et tæt samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og EASJ. Absalon er af EASJ gjort bekendt med, at dette udbud er nedlagt, men at Professionshøjskolen København (KP) overvejer at søge udbuddet (se igen tilkendegivelsen i bilag 3). I fald KP får mulighed for at udbyde uddannelsen, vurderer Absalon ikke, at det vil have nævneværdige negative effekter for udbuddet, da den ansøgte diplomuddannelse udbydes specifik med henblik på at dække kompetencebehovene hos virksomhederne i Kalundborgområdet og der er meget lang transporttid mellem København og Kalundborg.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Absalon forventer, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen primært findes i de private bio-medico virksomheder i Kalundborg og omegn. Derudover er rekrutteringsgrundlaget medarbejdere i såvel den offentlige som private sektor, der arbejder i fødevareindustrien, den kemiske og mikrobiologiske industri, på miljøområdet m.fl. Målgruppen for uddannelsen anses primært at være beskæftigede som: 


·      Bioanalytikere


·      Laboranter


·      Procesteknologer og -operatører


·      Teknikere (laboratorie-, levnedsmiddel-, mejeri-)


·      Ingeniører (maskin-. IT-).


Det er Absalons vurdering, at et udbud af diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi kun i begrænset omfang vil få konsekvenser for beslægtede uddannelsers optag, jf. tidligere.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Absalon forventer på baggrund af dialogen med aftagere at kunne optage studerende på både de obligatoriske moduler og de retningsspecifikke moduler og valgmoduler hvert semester:


Forår/Efterår 2019: 20-30 studerende.


Forår/Efterår 2020 og derefter: 40 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C6 - Godkendelse af nyt udbud - DP i Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD) - PHA (Kalundborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil