Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Maskinmester - Århus Maskinmesterskole

Århus Maskinmesterskole
06/09-2018 09:20
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Viborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Simon Bek Rasmussen, kvalitetschef 4122 7102, sbr@aams.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Maskinmester

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Marine Engineer

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor som maskinmester

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in Technology Management and Marine Engineering, (BTecMan & MarEng).

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi

 

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
270

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Ansøgning om prækvalifikation, dublering af udbud.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Der opleves generelt et stadigt stigende behov for tekniske kompetencer på arbejdsmarkedet. Det underbygges af regeringens teknologipagt fra starten af 2018, der skal få flere børn og unge til at interessere sig for tekniske og naturvidenskabelige fag. Maskinmesteruddannelsen placerer sig som poly-teknisk professionsbacheloruddannelse således centralt i uddannelses- og arbejdsmarkedsbilledet og sammenholdt med, at der generelt er meget lav ledighed blandt færdiguddannede maskinmestre, understreger det behovet for at udbrede udbuddet af uddannelsen.


Af Maskinmesterforeningens Aftager- og dimittendundersøgelse fra 2017 fremgår endvidere, at der er sket et skifte i forhold til, hvilke brancher maskinmestre bliver ansat indenfor. I perioden 2014-2016 er der sket en stigning i maskinmestre ansat indenfor industri, byggeri og anlæg, service og rådgivning samt en lille stigning indenfor energiforsyning, vand og renovation. Samtidig er andelen af ansatte indenfor skibsfart faldet med ca. 8 % i perioden, hvilket understreger tendensen med øget beskæftigelse i de landrelaterede brancher


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I takt med at maskinmesteruddannelsen har tilpasset sig arbejdsmarkedets behov, har der både været en øget efterspørgsmål af maskinmestre og et øget optag, og dermed antal af dimittender, på landsplan. I 2008 blev 182 maskinmestre færdiguddannet. Dette tal steg til 578 maskinmestre i 2017. Uddannelses- og Forskningsministeriets tal for dimittendledighed viser at i 4. kvartal efter endt uddannelse er dimittendledigheden i perioden 2010-2014 (seneste tal) mellem 7 - 3%.Det midt- og vestjyske område er kendetegnet ved en meget høj grad af industri-arbejdspladser, og Viborg Kommune er, med mere end 7400 beskæftigede i sektoren (2016-tal), landets sjettestørste industrikommune. Tilsvarende er de nærtliggende kommuner Skive, Holstebro, Herning, Lemvig og Struer begunstiget af mange arbejdspladser inden for industri og relaterede servicevirksomheder.


Region Midtjylland gennemførte i januar 2018 en analyse af udgangspunktet for en midtjysk teknologipagt og denne viste blandt andet at jobopslag målrettet STEM-kompetencer i 2016 udgjorde ca. 18% af alle jobopslag i Region Midtjylland. Denne udvikling understøttes af de aktuelle ledige jobs hvoraf det af Jobindex fremgår, at der dd. (14. maj 2018) var 13 opslåede jobs i omegnen af Viborg, som søger en maskinmester (Skive, Holstebro, Herning, Bjerringbro, Tjele, Viborg og Langå). Derudover fremgår det af Jobnet, at der på samme tidspunkt søges 16 maskinmestre i en afstand af 45 km fra Viborg. Det kan på den baggrund konkluderes, at der er efterspørgsel på maskinmestre i Viborg-området.

Dette hænger i høj grad sammen med de store fremstillings-, produktions- og industrivirksomheder, som er i området og som har et højt beskæftigelsespotentiale for fremtidens maskinmestre. Her kan blandt andet nævnes Grundfos, B&O, Arla Foods, Energi Viborg, og HMN Naturgas. Dette er alle store virksomheder, der er kendetegnet ved at have brug for kompetencer inden for udvikling, optimering, drift og vedligehold af tekniske anlæg og/eller elektriske installationer eller produkter. Ud over disse er der en lang række små- og mellemstore virksomheder indenfor maskinmesterens kompetencefelt. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Behovsanalysen bygger dels på Maskinmesterforeningens Aftager- og dimittendundersøgelse fra 2017, hvor 107 aftagervirksomheder har deltaget.


 


Ud over dette har aftagere været inddraget både lokalt og regionalt i form af Thy Erhvervsforum, Viborgegnens Erhvervsråd samt Skive Kommune, fra hvilke tilkendegivelser er vedlagt i bilaget.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Studerende i Viborgområdet med interesse for tekniske uddannelser har i dag mulighed for at videreuddanne sig inden for følgende områder:


-     Viborg: Autoteknolog


-     Herning: Byggekoordinator, Installatør, Produktionsteknolog og Diplomingeniør – elektronik.


-     Holstebro: Byggetekniker og Bygningskonstruktør


Endvidere er der en række muligheder indenfor IT med blandt andet udbud af IT-teknolog samt en uddannelsesstation med base i VIA Horsens, hvor ingeniørstuderende kan specialisere sig i Argumented Reality og Virtual Reality (AR/VR).


 


Autoteknolog, Byggekoordinator, Byggetekniker, Installatør og Produktionsteknolog er alle erhvervsakademiuddannelser, hvorimod de to øvrige uddannelser, Bygningskonstruktør og Diplomingeniør – elektronik, er professionsbacheloruddannelser. Ved at oprette et udbud af maskinmesteruddannelsen i Viborg, bliver det muligt at øge udbuddet af professionsbacheloruddannelser og dermed tilbyde en bredere vifte af uddannelser, der kan vælges imellem.


 


Et kendetegn for de eksisterende tekniske uddannelser i området er, at det er specialistuddannelser. I den henseende adskiller maskinmesteruddannelsen sig, da denne er en polyteknisk lederuddannelse og dermed breder sig over mange områder lige fra maskin- og elektronik til automation og ledelse.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Netop nu er en helt ny centralt beliggende bydel i Viborg - Banebyen - under opførelse. Her samles de tekniske gymnasiale uddannelser samt udvalgte uddannelser inden for strøm, styring og IT under Teknologisk Videncenter. I tilknytning hertil placeres Center for Industri (CFI), der er et iværksættermiljø med adgang til maskiner, prototype-værksted og 3D-printere, der deles med en række af Mercantecs tekniske uddannelser. Campusområdet forventes at åbne i 2019, og rumme mere end 1100 elever indenfor det fagtekniske område.  Det vil være i dette miljø udbuddet af maskinmesteruddannelsen i Viborg vil skulle placeres og dermed være tæt på sit lokale rekrutteringsgrundlag i dagligdagen


 


I 2017 dimitterede 450 elever fra STX i Viborg, 32 elever fra HTX - hvilket var en lille årgang - samt 29 elever fra tekniske EUX-retninger, der også er inde i en positiv udvikling og hvorfra Mercantec forventer at dimittere større årgange fremadrettet. I den forbindelse skal det bemærkes at valget af en EUX med en maskinmesteruddannelsesrelevant retning som f.eks. EUX-elektriker, EUX-automatikteknikker eller EUX-klejnsmed give direkte adgang til maskinmesteruddannelsens 4. semester.


 I 2017 blev i alt 158 elever udlært fra relevante EUD-uddannelser på Mercantec  som industritekniker, automatiktekniker, elektronikfagtekniker, elektriker, VVS-energispecialist, klejnsmed og personvognsmekaniker.  I 2017 påbegyndte Mercantec desuden VVS- og elektrikeruddannelserne og her forventes de første udlært i henholdsvis 2021 og 2022. På disse uddannelser opereres med to årlige optag med henholdsvis 10 og 20 optagne. 


Det er ikke muligt lokalt i Viborg at bygge videre på et professionsbachelorniveau, men det er eksempelvis muligt for de studerende med en maskinmesteruddannelse at søge direkte optagelse på kandidatuddannelsen i produktion (cand.tech.) under Aalborg Universitet. Et udbud af maskinmesteruddannelsen i Viborg vil således bidrage til en øget sammenhæng i det lokale og regionale uddannelsesudbud, med en tydelig uddannelsesvej fra grundskole til kandidatniveau.


 


Derudover kan dimittender videreuddanne sig igennem relevante master- og diplomuddannelser. I rimelig kørselsafstand fra Viborg, er det eksempelvis muligt at tage en master i Management of Technology – MMT/E-MBA i Aalborg, akademiuddannelsen i miljøteknologi i Aarhus, forretningsingeniør i Aarhus samt diplomuddannelsen i ledelse i enten Herning, Aarhus eller Nordjylland


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Det forventede optag når udbuddet er etableret og i drift er 30 studerende årligt i Viborg, startende med 20 studerende med gymnasial baggrund på 1. semester i august 2020. I august 2021 forventes ligeledes optaget 20 studerende på 1. semester. Yderligere 10 studerende forventes optaget direkte på 4. semester på baggrund af en EUX eller EUD-uddannelse i januar 2022 og fra januar 2022 vil de optagne håndværkere/EUX’ere således følges med de studerende, der har en gymnasial baggrund og er optaget i august 2020, og som har gennemført 1.-3. semester på dette tidspunkt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Aarhus Maskinmesterskole har i dag praktikaftaler med i alt 92 virksomheder i Viborgområdet (Viborg, Skive, Hobro, Holstebro, Herning, Lemvig, Bjerringbro, Ikast og Randers). Flere af virksomhederne tager allerede imod flere studerende til samme virksomhed og det er værd at bemærke, at de nævnte praktikaftaler alle er landbaserede. Herudover tager rederierne praktikanter fra hele landet. Der er således gode muligheder for at komme i både virksomheds- og afsluttende professionspraktik som maskinmester i Viborg-området.


 


Virksomhederne er generelt tilfredse med, og interesserede i, studerende i praktik fra Aarhus Maskinmesterskole. Således havde 69% af praktikvirksomhederne i året 2017/2018 tidligere haft en studerende fra Aarhus Maskinmesterskole i praktik.


 


Der er forsat gode muligheder for at finde praktiksteder for de studerende, hvilket understreges af at 84% af praktikvirksomhederne erklærede sig enig eller helt enig i, at de var interesserede i at få praktikanter fra Aarhus Maskinmesterskole igen


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D2 - Godkendelse af nyt udbud - PB i Maskinmester - AAMS (Viborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil