Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i skat - VIA University College

VIA University College
01/02-2018 08:29
2018-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Johanne Lang-Stobbe (jols@via.dk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of Tax

Den uddannedes titel på dansk
Diplom i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of Tax

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i skat eller enkelte moduler heraf er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Ved relevant erhvervserfaring forstås beskæftigelse med enten rådgivning, regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder. 


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Diplomuddannelse i skat benytter det af Undervisningsministeriet godkendte censorkorps for samfundsfagligt, økonomisk og merkantilt fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til ansøgning om Diplomuddannelse i skat.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Vurderingen af behovet for at oprette et nyt udbud til Diplomuddannelsen i skat baserer sig dels på udflytningen af arbejdspladser inden for SKAT, tilbagemeldinger fra interessenter omkring fagområdet samt rapporten "Afdækning af behov for udvikling af en professionsbacheloruddannelse i skat" fra 2016 udarbejdet af Teknologisk Institut om behovet for en professionsbachelor i skat.

Den primære målgruppe for uddannelsen er medarbejdere med arbejdsopgaver inden for de skattefaglige områder og ansat i SKAT, revisionsbranchen og større virksomheder med behov for skattemæssige eksperter.

Af rapporten udarbejdet af Teknologisk Institut fremgår det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter skattefaglige kompetencer på bachelorniveau. I rapporten estimeres behovet på landsplan til mellem 3.000 og 10.000 personer. Hertil kommer, at ca. 2.000 personer forventes at gå på pension inden for de kommende 10 år.

I fremtiden vil dele af behovet blive dækket af dimittender fra Professionsbacheloruddannelsen i skat, men da uddannelsen er helt ny, eksisterer der pt. et ikke dækket behov for kompetenceløft af medarbejdere inden for området.

Behovet for kompetenceløft i Region Midt og resten af Jylland er yderligere aktualiseret af den igangværende udflytning af flere områder i SKAT. Det forventes, at antallet af skattemedarbejdere i Region Midt forøges med 628 personer i udflytningen. Hertil kommer det antal medarbejdere, som udgør udskiftning og pensionering. VIA indgår allerede i arbejdet med at kompetenceudvikle potentielle medarbejdere til ansættelse i SKAT, et samarbejde som også omfatter Erhvervsakademi Aarhus, Dania og HK. De fleste medarbejdere vil have anden baggrund end skattefaglig, hvilket skaber et fremtidigt behov for specialiseringsuddannelsen på Diplomniveau.

Der er pt. et udbud af Akademiuddannelsen i skat i Aarhus, men det er ikke muligt at få praksisrettet efteruddannelse på diplomniveau i regionen, da uddannelsen pt. kun udbydes af Professionshøjskolen Metropol i Hovedstadsområdet.

Undersøgelse hos interessenterne viser, at der efterspørges både professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse i regionen.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det regionale behov for dimittender er baseret på ”Afdækning af behov for en professionsbacheloruddannelse i SKAT” udarbejdet af Teknologisk institut og Told & Skatteforbundet (se link i det samlede bilag s. 5 øverst), samt SKAT´s udflytning af medarbejdere til regionen (se det samlede bilag s. 4).

Af rapporten udarbejdet af Teknologisk Institut fremgår det, at der både nu og i fremtiden vil være stor efterspørgsel efter skattefaglige kompetencer på bachelorniveau. I rapporten estimeres behovet på landsplan til mellem 3.000 og 10.000 personer. Hertil kommer, at ca. 2.000 personer forventes at gå på pension inden for de kommende 10 år.

Udflytningsplanen for SKAT (se det samlede bilag s. 4) viser, at regionen tilføres 628 nye medarbejdere.

Rundspørgen til aftagerinteressenter understøtter desuden, at der er behov for uddannelsen på både kort og langt sigt.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Teknologisk institut har inddraget en lang række interessenter i sin undersøgelse. Se link til undersøgelsen i det samlede bilag s. 5 øverst.

VIA har yderligere inddraget SKAT og HK i undersøgelse af behovet for Diplomuddannelse i skat. Hertil kommer Landbrugsorganisationer og revisorer, som tilkendegiver behovet for Professionsbacheloruddannelsen i skat og dermed også kompetencer på bachelor og diplom niveau. Revisorgruppen har til eksempel bedt om et nærmere samarbejde med VIA om uddannelsen. Vi henviser til det samlede bilag s. 5-10.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

VIA University College udbyder Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, Administrationsbacheloruddannelsen og søger pt. om udbudsret til Professionsbacheloruddannelsen i skat. Der er et administrations- og forvaltningsfagligt samspil mellem disse uddannelser, som gør, at VIA allerede har dele af det faglige miljø. Vores tætte samarbejde med Professionshøjskolen Metropol gør, at VIA allerede har drøftet denne ansøgning og mulige faglige samarbejder. Professionshøjskolen Metropol er orienteret om udbudsansøgningen og tilkendegiver et fremtidigt samarbejde.


VIA samarbejder som tidligere nævnt med Erhvervsakademi Aarhus om kompetenceløft af medarbejdere til ansættelse i SKAT. Den eksisterende akademiuddannelse dækker pt. dele af behovet for kompetencer, men som det fremgår af rapporten fra Teknologisk Institut er der brug for kompetencer på bachelor/diplomniveau, som ikke kan dækkes af akademiuddannelsen. Udbuddet af Diplomuddannelsen i SKAT vil således blive et supplement til udbuddet på akademiniveau og således ikke påvirke udbudsgrundlaget hos Erhvervsakademi Aarhus.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Det nye udbud af Diplomuddannelsen i skat får ikke konsekvenser for det nuværende udbud, da der pt. ikke forefindes et udbud uden for hovedstadsområdet. Hertil kommer de strukturelle ændringer i kraft af udflytningen af skattemedarbejdere samt det forestående generationsskifte på området. 


Udover at diplomuddannelsen er en videreuddannelsesmulighed i sig selv, så giver diplomuddannelsen adgang til Masteruddannelsen i skat. Derudover giver diplomuddannelsen mulighed for et brancheskift for administrative medarbejdere inden for andre fagområder, som fx advokatsekretærer og sagsbehandlere fra region og kommuner.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Da VIA allerede arbejder med at levere kompetenceudvikling af medarbejdere, der ønsker ansættelse i SKAT forventes gennemførelse af de første moduler allerede i efteråret 2018.


Det forventede optag:


Efterår 2018: 10 studerende 

År 2019: 40 studerende


År 2020: 75 studerende


År 2021: 135 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

VIA søger et tilsvarende udbud med udbudssted i Aarhus. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 Godkendelse af DP i Skat, Herning.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil