Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Automationsteknolog - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2018 08:27
2018-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding. Erhvervsakademi Kolding, Ålegården 2 - 4, 6000 Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@iba.dk, 61939541

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Automationsteknolog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree Programme in Automation Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Automationsteknolog AK

Den uddannedes titel på engelsk
AP Graduate in Automation Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux.


En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med fysik C og matematik C 


En lang række erhvervsuddannelser med matematik C og fysik C. Blandt andet: Elektriker (med specialerne), Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, procesoperatør (trin 2) samt data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer). Endvidere finmekaniker, flymekaniker, industritekniker ((specialer og trin 2 og 3).  


Anden relevant erhvervsuddannelse med fysik C og matematik C 


Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 


 


Den fulde liste over adgangsgivende eksamener findes på ug:https://www.ug.dk


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant. Uddannelsen er ikke ny: Formål og erhvervssigte er beskrevet i bekendtgørelsen


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant. Uddannelsen er ikke ny: Formål og erhvervssigte er beskrevet i bekendtgørelsen


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant. Uddannelsen er ikke ny


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1 - 9000 Aalborg. Jævnfør ministeriets hjemmeside, https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/censorer/censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behov automation foraar 18.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Nedenfor er en kort fremstilling af de centrale pointer i den vedhæftede behovsredegørelse.


Erhvervsakademi uddannelsen som automationsteknolog er nationalt en uddannelse i god og stabil udvikling, hvilket kan læses i nedenstående skema over optagne studerende på de nuværende udbudsinstitutioner.


 


Udbyder201220132014201520162017UCN/Aalborg-7781518KEA/Kbh172124273747Maskinmesterskolen, Aarhus/EAAA--8221622EAL/Odense--10104944Dania/Hadsten111411132217Total optagne2842608094148
Kilde: KOT, optagne automationsteknolog


 


At en uddannelse skal finde fodfæste og få skabt en identitet på arbejdsmarkedet, er et velkendt fænomen,


og som det ses fremkommer der en positiv udvikling i antal studerende, ved åbning af optag på henholdsvis Maskinmesterskolen og Erhvervsakademi Lillebælt, hvilket indikerer, at behovet vokser med udbuddet. Forstået på den måde, at behovet for erhvervsudvikling på den ene side og kompetenceforsyning på den anden side er indbyrdes forbundne.


 


Samtidig er mobiliteten blandt studerende således, at gennemsnitlig 75% bliver i deres nærområde (KOT, mobilitet), hvilket kan aflæses af optagelsesmønstrene for de udbydende institutioner i nedenstående skema. (KOT, antal optagne/søgemønstre 2015), og et optag i Kolding vil således ikke påvirke et optag andre steder nævneværdigt og omvendt.


UdbyderOptagelsesområde primærtUCN/AalborgAalborg, HobroKEA/KbhStorkøbenhavnMaskinmesterskolen, Aarhus/EAAAStoraarhusEAL/OdenseFynDania/HadstenFra Aarhus V og opefter til Støvring 


Akademiets dækningsområde


Det er et særtræk ved akademiets dækningsområde i Sydjylland og Trekantområdet, at det rummer erhvervsklynger, som samlet set udgør Danmarks stærkeste industriregion. Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste industriregion. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed er vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job.


Sydjylland har modsat andre regioner ikke været gennem en større omstilling med store forandringer i erhvervsstrukturen. Tværtimod er det fortsat de ”gamle industrierhverv”, som sørger for job og indkomster i området. Erhverv som fødevarer, maskiner, plast, stål, byggematerialer samt transport og logistik står for den største del af de private job i området. Deres andel af den samlede beskæftigelse og værdiskabelse i Sydjylland er fastholdt. Modsat de fleste andre regioner i Danmark, hvor de traditionelle erhverv er på tilbagetog.


Samtidig har Trekantområdet fremgang inden for fx energi og cleantech. Erhverv, der binder den nye og gamle økonomi sammen, fordi udviklingen i erhvervene præges af globale udfordringer og nye teknologier, men samtidig baserer en stor del af produktionen og produktudviklingen sig på industrielle kompetencer.


Erhvervsstrukturen i Trekantområdet søges understøttet gennem Danish International Manufacturing Academy, DIMA.


DIMA er en forening som arbejder for at styrke og udvikle Trekantområdet som Danmarks Produktions-centrum. Partnere i DIMA er alle områdets kommuner samt en lang uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsakademi Kolding og en række erhvervsorganisationer.


Aabenraa kommune står uden for DIMA samarbejdet og er desuden i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi udnævnt til yderområde. Kommunen arbejder med forskellige indsatsområder og Erhvervsakademi Kolding har indtaget en aktiv rolle i dette arbejde, blandt andet indgået samarbejdsaftaler med kommunen og erhvervsrådet om placering af undervisningsfaciliteter lokalt, således at kommunens erhvervsliv kan få deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor de aktuelle behov, der måtte være.


Erhvervsstrukturen i Aabenraa Kommune er præget af turisme, energi/miljø, medico/sundhed og fødevarer.


Analyser foretaget af Erhvervsministeriet de senere år, peger på, at der er et stort automatiseringspoten-tiale hos de danske industrivirksomheder – særligt hos de små og mellemstore virksomheder som udgør Sydjyllands erhvervsstruktur. Øget digitalisering, automatisering og brug af flere robotter tillader virksomhederne at producere flere varer med færre fejl hurtigere og billigere. Det bidrager til en øget produktivitet og styrker konkurrenceevnen.  Med mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet på tværs af brancher, vil en øget automatisering i dækningsområdets erhvervsliv, samtidig kunne understøtte vækstmulighederne i hele regionen.


Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 har i sin handlingsplan for 2018-18 understreget den positive udvikling i syddanske virksomheder. Der automatiseres og digitaliseres et stigende antal funktioner, og det syddanske robotmiljø er ved at udvikle sig til et erhvervseventyr. I den nye handlings- og investeringsplan sættes der yderligere fokus på at styrke robotteknologi i hele regionen. Samtidig fortsættes og styrkes den helhedsorienterede digitaliserings- og kompetenceudviklingsindsats som et tilbud til virksomheder inden for alle brancher og med fokus på virksomhedernes behov for bl.a. kvalificeret arbejdskraft.


Regionens fokuserede satsning er således medvirkende til at understøtte udviklingen i Sydjylland med afsæt i akademiets dækningsområde, med henblik på at sikre erhvervslivets kompetenceforsyning af kvalificeret arbejdskraft inden for digitalisering og automatisering.


Industrien i akademiets udbudsområde klarer sig bedre en landsgennemsnittet, og det er en stærk medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden. Kvalificeret arbejdskraft inden for digitalisering og automatisering er en væsentlig forudsætning for en fortsat positiv udvikling og har i mange undersøgelser blandt virksomheder en klar 2. prioritet efter bedre infrastruktur og transportforhold.


 


Videnkilder


I vedlagte redegørelse fremgår det at den manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for automation er en hæmmende faktor for virksomhedernes fremtidige vækstmuligheder. Der er et entydigt mønster i alle undersøgelser, analyser, rapporter og strategier siden 2009 og til nu, januar 2018, både lokale, regionale, nationale og internationale. Alle peger på behovet for både automatisering og kvalificeret arbejdskraft inden for ikke bare industrien, men inden for alle former for fremstillingsvirksomheder.


Undersøgelser, der refereres til i vedlagte redegørelse, kan overordnet kategoriseres således,  • undersøgelser/rapporter fra konsulenthuse og teknologisk Institut, om produktionserhvervenes behov for kompetencer indenfor automation

  • undersøgelser/rapporter fra Region Syddanmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det regionale arbejdsmarkedsråd om beskæftigelse og rekrutteringssituationen  • undersøgelser/rapporter fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet

  • undersøgelser/rapporter fra arbejdsgiverorganisationer

  • statistikker fra KOT den koordinerede tilmelding


Mangel på uddannet arbejdskraft


Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en fremskrivningen der viser, at efterspørgslen efter arbejdskraft med en videregående uddannelse, forventes at overstige udbuddet af uddannet arbejdskraft med 20.000, mens efterspørgslen efter faglærte er 6.000 højere end udbuddet. Det er således især personer med en videregående uddannelse, fremskrivningen viser mangel på. 


Den største mangel i regionen vil være på personer med en kort videregående uddannelse, efterfulgt af personer med mellemlang uddannelse, mens behovet for personer med en lang videregående uddannelse vil være knap så udtalt.


I vedlagte redegørelse på side 7, fremgår det af figur 13, at antallet i arbejdsstyrken i 2013 var på ca. 350.000 i Syddanmark. Det ventes at stige til godt 362.750 i 2018, hvilket svarer til en stigning på 3,4 pct. Bag ved denne udvikling ligger en stigning i beskæftigelsen og i befolkningen i samme periode.


Med faldende ledighed og dermed en relativ meget lav ledighed kan der opleves stigende pres på arbejdsmarkedet. Blandt andet ses mangelproblemer i forhold til personer med de rette kvalifikationer – eksempelvis ingeniører/teknikere og faglærte inden for industri og bygge/anlæg.


Der er ligeledes en risiko på lidt længere sigt for, at de udbudte kvalifikationer ikke kan følge med efterspørgslen. Derfor skal uddannelsesniveauet løftes: De unge skal være bedre og bedre uddannede, og arbejdsstyrken skal videre- og efteruddannes.


De ovenfor beskrevne udviklingstendenser har allerede haft effekt i 2018.


DI’s 2017-undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner – Lokalt Erhvervsklima 2017 – viser, at 35 pct. af virksomhederne, der inden for det seneste år har skulle ansætte nye medarbejdere, har oplevet, at rekrutteringen var forgæves.


 


Kompetenceforsyningen i et regionalt perspektiv


Det belyste behov for akademiets dækningsområde i denne ansøgning, kan, set i lyset af førststående optagemønstre, ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldes af eksisterende udbud.


Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at erhvervs- og brancheudvikling på den ene side og kompetenceudvikling og -forsyning er indbyrdes forbundne.


De netop etablerede uddannelsesstationer vil på en positiv måde understøtte den trend, der er beskrevet i Strategi for Danmarks digitale vækst: Optaget på de videregående tekniske, digitale og naturvidenskabelige uddannelser er steget fra ca. 9.000 personer årligt til ca. 17.000 personer årligt fra 2005 til 2016, svarende til en stigning på 86 pct. Det er en positiv udvikling, og det er et godt udgangspunkt for, at søgningen til disse uddannelser også vil være høj i de kommende år.


Uddannelsesmulighederne på det lokale niveau, Sydjylland, kan således med stor fordel vægtes mere i forhold til det nationale niveau, og derved bidrage målrettet til kompetenceløft både blandt udbuddets erhvervsområder og til regionen som helhed. I regionen som helhed vil udbuddet understøtte den positive udvikling, der er beskrevet i Region Syddanmarks uddannelsesbarometer, hvor flere tager en kort videregående uddannelse.


Erhvervsakademi uddannelsen som automationsteknolog, er en uddannelse i god og hurtig udvikling, hvilket kan læses i nedenstående skema over optagne studerende på de nuværende udbudsinstitutioner.


 


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

I akademiets udbudsområde er der:


·         587 virksomheder indenfor Danmarks statistiks kategori Industri, råstofindvindning og forsyningsvirksomhed med 5 eller flere ansatte


·         421 virksomheder indenfor Danmarks statistiks kategori Bygge og anlæg med 5 eller flere ansatte


 


Inden for dækningsområdet fordeler virksomheder sig således ud: Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhedBygge og anlægFredericia8172Kolding208117Haderslev og Åbenrå196154Vejen10278 


Alle tal fra kørsel på Danmarks statistik: ”Arbejdssteder opgjort på DB07 efter tid, område, størrelse og branche” med dækningsområdets kommuner.


Virksomheder med mindre end 5 ansatte kan være relevante for Automationsteknologer; men er ikke medtaget her, da de ikke vil være typiske aftagervirksomheder.


Det er umuligt at give præcise skøn over det regionale behov for dimittender i 2021. Der skal kun en ringe andel af små 1000 virksomheder til, før der er gode jobudsigter for 25 til 35 kandidater pr. år.


 


Hertil kommer, som det fremgår af vedhæftede dokumentation for behov, at automation er et område, som vil vokse betydeligt i de kommende år.  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Her henvises til den vedhæftede dokumentation for behov samt ovenstående korte fremstilling af samme.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Et udbud af automationsteknolog vil være et bidrag til en øget sammenhæng mellem uddannelserne i akademiets dækningsområde.


Dækningsområdet rummer stort set ikke uddannelser, der peger i en teknisk eller produktionsorienteret retning. På erhvervsakademi niveau udbydes uddannelsen som produktionsteknolog. På mellemlangt og videregående niveau er der i Fredericia et udbud af uddannelsen til maskinmester.


 


Uddannelsen henvender sig også til uddannelsessøgende med interesse IT (fx i robotteknologi). Der findes ingen uddannelser indenfor IT og elektronik i akademiets dækningsområde.   


Dækningsområdet er således karakteriseret af en skæv fordeling af uddannelser. Det betyder tillige, at uddannelser indenfor IT, elektronik, teknik, mekanik og tilsvarende stort set er usynlige i dækningsområdet.  Uddannelsessøgende med disse interesser må enten rejse væk eller opdyrke andre interesser.


 


Konsekvenser for andre uddannelser


Det er akademiets vurdering, at et udbud af automationsteknolog ikke vil påvirke optaget på andre uddannelser i dækningsområdet. Det vurderes ligeledes, at et udbud i Erhvervsakademiets udbudsområde ikke vil påvirke udbuddene i Odense og Århus. Udtræk fra KOT viser, at ansøgere til denne type af uddannelser er meget stedbundne i deres valg af uddannelse.  


EA Lillebælt har planer om en uddannelsesstation med automationsteknolog i Fredericia. Effekten af uddannelsesstationer er ukendt.


Det er akademiets skøn, at konsekvenser for en eventuel uddannelsesstation vil være meget beskedne, da der kan ikke optages studerende direkte på uddannelsesstationen. Disse skal optages på udbuddet i Odense og gennemføre over halvdelen af deres uddannelses i Odense Usikkerheden er ydermere betydelig, da gennemførelse af dele af uddannelsen på en uddannelsesstation sker efter den studerendes eget valg.


Uddannelsen er ikke dimensioneret


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Rekrutteringsgrundlaget udgøres i første række af unge med studentereksamen. Små 3.000 unge får årligt en studentereksamen i akademiets dækningsområde. I 2017 var antallet 2730 og igennem de senere år har tallet været svagt stigende.


En stor del unge med studentereksamen flytter bort fra regionen. Det er illustrativt, at der i 2015 samlet set kun var små 8.000 i aldersgruppen under 29 med gymnasial baggrund akademiets dækningsområde.


I aldersgruppen under 29 har havde 8.600 i 2015 en EUD baggrund.


Der kan forventes en svag søgning fra ansøgere, med en EUD baggrund og flere års praktisk erhvervsuddannelse. Typisk aldersgruppen 30 til 40 år. På Produktionsteknolog udgjorde aldersgruppen over 30 år omkring 40% på akademiet første optag.


Med hensyn til rekruttering er Erhvervsakademi Kolding i en anden situation end de nuværende udbudssteder. For det første er der kun én anden erhvervsakademi uddannelser inden for det tekniske område (produktionsteknolog), hvorfor konkurrencen med ”tilsvarende” uddannelser er svag. For det andet er virksomhedsgrundlaget meget stort (jf. behovsredegørelsen).


Generelt gælder, at det er en hæmsko for rekrutteringen af studerende, at tekniske og produktionsorienterede uddannelser har en meget svag position i dækningsområdet. Rekrutteringsmæssigt er det derfor vigtigt for akademiet at øge synligheden af de tekniske og produktionsorienterede uddannelser. Et øget udbud vil her være et element, der vil bidrage til en øget interesse og mere facetterede kontaktflader.


 


Akademiet forventer generelt en større interesse for de tekniske uddannelser. Dels fordi mange betydende instanser har det som strategi at øge interessen for tekniske uddannelser. Dels fordi det markant øgede fokus på robotteknologi og andre autonome systemer må antages at skabe en øget interesse. 


Videre uddannelse


 


Efter endt uddannelse kan kandidaten fortsætte på Professionsbachelor i energimanagement eller Produktudvikling og teknisk integration eller Innovation og entrepreneurskab.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Optaget vurderes sådan:
201920202021303545 


 


Vurderingen skal ses i lyset af den ringe konkurrence inden for dette uddannelsesområde, dækningsområdets størrelse samt den stigende interesse for uddannelsens felter


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Erhvervsakademi Kolding imødeser ingen problemer med at etablere det nødvendige antal praktiksteder. Det forløber uproblematisk på akademiets øvrige uddannelser. 


 


Efterspørgslen på studerende til praktik er så stor, at akademiet nu er i stand til at fokusere på virksomheder, som i øjeblikket ansætter kandidater


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Akademiet er bekendt med EA Lillebælts planer om at etablere en uddannelsesstation for Automationsteknolog i Fredericia.


Akademiet mener ikke, at det ændrer afgørende ved værdien af at etablere et egentligt udbud i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Som det er fremgået af nærværende ansøgning:  1. vil et udbud på Erhvervsakademi Kolding være vigtigt for at udvikle de tekniske erhvervsakademi uddannelser til reelt tilbud for områdets uddannelsessøgende

  2. vil et udbud på Erhvervsakademi Kolding være vigtigt for at styrke og udvikle videnskredsløbet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution. 


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C6 - Automation - IBA (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil