Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Retail, teknologi og design - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/02-2018 10:11
2018-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Randers

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Jeppe Juncker

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Retail, teknologi og design

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Retail, Teknologi and Design

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i retail, teknologi og design

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Retail, Technology and Design

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
It-faglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

ADGANGSKRAV


Gymnasial eksamen (eux business, hf, hhx, htx eller stx)


Fagspecifikke adgangskrav


-       Erhvervsøkonomi B eller Virksomhedsøkonomi B eller Matematik A


-       Engelsk B


En tilsvarende international eksamen med tilsvarende fagspecifikke fag og niveauer


Erhvervsuddannelse inden for detailhandel med specialer eller handelsuddannelse med specialer.


Fagspecifikke adgangskrav:


-       Erhvervsøkonomi B eller Virksomhedsøkonomi B eller Matematik A


-       Engelsk B


EUD'erne skal søge ind via en adgangsprøve via kvote 2. Vi forventer at afholde en fælles optagelsesprøve på tværs af EA Dania og KEA


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Nej ikkei formel forstand. Vi har dog kontakt til Babson College med henblik på faglig sparring om curriculum mm.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke Relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset til IT

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
BEHOVSANALYSE.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Regionalt behov for nyt udbud 


Ansøgningen vedrører nyt udbud af ny uddannelse og der eksisterer således ikke konkurrerende udbud på nuværende tidspunkt. Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med kea og tager udgangspunkt i et nationalt behov for at kunne levere højtuddannet specialiseret arbejdskraft til detailhandlen, med det udgangspunkt at der skal være dækning både øst og vest for Storebælt.


De større detailhandelskæder er som udgangspunkt enten landsdækkende eller internationale, mens kun en mindre del er regionalt forankret. For denne gruppe af aftagere er det vigtigt at de har adgang til medarbejdere med sammenfaldende kompetencer på tværs af geografi.


Herudover er placeringen i Randers optimal i forhold til Jylland. EA Dania og Tradium har et historisk tæt samarbejde med detailhandlen på akademiniveau og inden for efter- og videreuddannelse, der stammer fra akademiets oprindelse som "Butiksakademiet" der er forløber for Handelsøkonomuddannelsen.


Foruden detailhandlen i Randers ligger udbuddet i umiddelbar nærhed (inden for 50 km.) til adskillige større danske provinsbyer, hvor Aarhus, Silkeborg, Viborg, Hobro og Grenå er de væsentligste. Derudover er der god transportmuligheder til byer længere sydpå (trekantsområdet) og nordpå (Ålborg).


 


Samlet set er det vores skøn at et udbud i hhv. Randers og København vil understøtte en balanceret adgang til dimittender med disse specifikke kompetencer på tværs af regionerne.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Der henvises som udgangspunkt til den vedhæftede behovsanalyse der er udarbejdet i samarbejde med kea og tager udgangspunkt i et nationalt behov.


Vi vil dog fremhæve enkelte forhold vedrørende det regionale behov. 


Som det fremgår af nedenstående tabel ønsker Dania at opbygge optaget over en treårig perioden, hvor vi starter med 30 studerende år 1, 50 studerende år 2 og 60 studerende år 3.


På KEA ønskes der ligeledes at opbygge optaget over tre år, hvor der startes med 60 studerende år 1, 90 studerende år 2 og slutteligt 120 studerende år 3.


 Optag år 1Optag år 2Optag år 3EA DANIA305060KEA6090120På landsplan90140180 


Antallet gør at vi kan skabe et stærkt fagligt miljø, med de fornødne tekniske rammer. Antallet bygger desuden på vores estimat over hvor mange dimittender vi kan afsætte til branchen.  for at sikre at estimatet er relevant ud fra et regionalt perspektiv, har vi haft kontakt med en mængde relevante aktører inden for detailbranchen, for at sikre at det afdækkede behov også er gældende for den region vi ønsker at udbyde uddannelsen i. 


Vi har således været i kontakt med repræsentanter fra blandt andre Lidl, Erhverv Randers, Randers Cityforening, M.P. Bruuns Galleri, Specsavers m.fl. Alle har entydigt bakket op omkring behovet for uddannelsen. Vores forventning regionalt stemmer overens med behovsanalysen for uddannelsen. Kombinationen af at flere større detailhandelsspillere har hovedkontor i Jylland - herunder Lidl, Jysk, Dansk Supermarked - mængden af større provinsbyer og tilhørende handelsstandsforeninger inden for 50 km., som redegjort for ovenfor samt en mængde større butikscentre i umiddelbar nærhed (M.P. Bruuns Galleri, Stocenter Nord, Viby Centeret, Veri Centeret, Rander Storcenter m.fl.) gør at vi er komfortable med estimatet over antallet af dimittender vi kan afsætte det første år hvor der dimitteres. Der er en stærk forventning om at dimittenderne hurtigt vil blive spredt ud på butiks/ distrikschef niveau, hvilket underbygges af vores snakke med repræsentanter fra kæderne. Dette underbygger at vi også er komfortable  med vores estimat i forhold til hvor mange dimittender vi kan afsætte år 2 og 3.

Vi har ikke et uddannelsesnetværk der dækker denne uddannelse. Men vi har været i dialog med Jens Enevold Kristensen fra Erhverv Randers, der sidder i uddannelsesudvalget for både Handelsøkonomuddannelsen samt uddannelsesudvalget for Datamatiker og Multimediedesigner. Jens Enevold Kristensen bekræfter behovet for uddannelsen samt at der ikke er overlap mellem de eksisterende udbud, som han er repræsenteret i.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Der henvises her til dokumentation for behov samt de yderligere kommentarer indsat i afsnittet ovenfor.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

BESLÆGTEDE UDDANNELSER


I udviklingen af uddannelsen har vi afsøgt, om der eksisterer tilsvarende uddannelser. Det er vores vurdering, at der findes videregående uddannelser, hvor der arbejdes med dellementer, men at der ikke eksisterer uddannelser, der kobler delelementerne og sikre den studerende en samlet forståelse af detailhandlen og give dem en dyb forståelse af, hvordan teknologi og design kan anvendes i udviklingen af branchen.


I det ordinære uddannelsessystem eksisterer der flere rene merkantile uddannelser, som kan finde anvendelse inden for detailhandlen. Fx erhvervsakademiuddannelsen som handelsøkonom, markedsføringsøkonom og logistikøkonom. De har selvsagt ikke hverken den teknologisk eller designmæssige dimension. Det er desuden vores erfaring, at de studerende på flere af erhvervsskolerne ikke ser disse uddannelser som naturlige videreuddannelsesmuligheder for studerende fra EUD Business og EUX Business.


Herudover eksisterer der en erhvervsakademiuddannelse som designteknolog, der kan kombineres med en professionsbacheloroverbygning i design og business. Uddannelserne har særligt fokus på mode- og livsstilsbranchen og behandler fx markedsføring og design af koncepter, men omfatter ikke den bagvedliggende digitale infrastruktur og systemforståelse i detailhandlen bredt, som vil være fokus i PBA retail, teknologi og design.


I efter- og videreuddannelsessystemet udbydes der AMU-kurser inden for detailhandel, som rettet sig mod ufaglærte og faglærte. Derudover udbyder bl.a. KEA en akademiuddannelse i retail med fokus på retail, økonomi og ledelse. Uddannelsen har et rent merkantilt og ledelsesorienteret fokus.


Etableringen af en professionsbachelor i retail, teknologi og design vil give en fagligt integreret og sammenhængende uddannelsesvej for særligt unge med EUD Business eller EUX Business, men også give unge med en studentereksamen, der har valgt de rette adgangsgivende fag, en solid faglig baggrund for at kunne gå ind i detailbranchen på et niveau, hvor dimittenden kan medvirke til at drive og udvikle detailhandlen med en mere sammenhængende forståelse af den fysiske og digitale forretning i alle led af detailhandlen.


Samlet set, vurderer vi ikke, at dimittenderne fra PBA i retail, teknologi og design, kommer til at konkurrere med dimittenderne fra de beslægtede uddannelser, fordi den teknologiske og designmæssige tyngde uddannelse giver dem en markant anden profil. Det gælder også i forhold til praktikpladser.


 


BESLÆGTEDE UDDANNELSER


  GradFagbetegnelseDimensioneret?Beskæftigelse (aktuel ledighed 4.-7. kvartal) 2013FuldtidsuddannelseErhvervsakademiuddannelseHandelsøkonomNej5%ErhvervsakademiuddannelseMarkedsføringsøkonomNej9%ErhvervsakademiuddannelseDesignteknologJa12%ProfessionsbacheloroverbygningDesign og BusinessJa18%ProfessionsbacheloroverbygningDigital konceptudviklingJa21%ErhvervsakademiuddannelseLogistikøkonomNej8%Efter- og videreuddannelseAMU-kurserEksempler på kurser: Detailhandel, kundeservice i detailhandel, konceptforståelse i detailhandel, detailforarbejdning og forædling af ferskvare. Nej-AkademiuddannelseAU i retailNej-Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

REKRUTTERINGSGRUNDLAG


Uddannelsen er rettet mod unge med en studentereksamen inklusiv EUX Business samt unge med en faglært baggrund i detailbranchen


KEA og EA DANIA forventer at optage 25 procent via kvote 2, så de unge, der starter på en EUD Business, kan se en reel mulighed for at videreuddanne sig, hvis de engagere sig og opøver en stærk praksisbaseret viden.


Det vil desuden være muligt for unge med en akademigrad i retail, at søge merit for dele af uddannelsen inden for fagområdet retail, så de kan opnå en professionsbachelor hurtigere. 


 


Grundlaget for at rekruttere studerende er således bredt. Alene på EUD Business, bliver der udlært mere end 3000 unge om året (Undervisningsministeriet, beskæftigelsestal for dimittender fra EUD Business i perioden 2013-2015). 


VIDEREUDDANNELSESMULIGHEDER


De studerende kvalificere sig umiddelbart til at videreuddanne sig på Danske og internationale Masteruddannelser, herunder Master i Digital innovation, Master i it, Interaktionsdesign og multimedier, MBA mv. der alle udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere om uddannelserne på au.dk


Derudover kan de studerende kvalificere sig til at videreuddanne sig på kandidatuddannelsesniveau. Videreuddannelsesmuligheder kunne fx være den nyoprettede erhvervsøkonomiske kandidat med linjefag i Customer and Commercial Development, der udbydes på CBS fra sommeren 2018. Eller deres eksisterende erhvervsøkonomiske kandidat med linjefag i Branding and Communications Management. En anden oplagt mulighed vil være en it-faglig kandidatuddannelse fx kandidatuddannelsen i digital innovation & management eller kandidatuddannelsen i digital design og interaktive teknologier.


Se mere om uddannelserne på cbs.dk og itu.dk


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Se hertil det underbyggede skøn for regionalt behov, hvor der redegøres for EA Danias forventede optag, baseret på den forventede efterspørgsel.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

FORVENTEDE PRAKTIKAFTALER


 


Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at de studerende skal i praktik på 5. semester af et halvårs varighed. Både EA Dania og KEA har et stort netværk af praktikvirksomheder, hvor af mange også vil være relevante for studerende på PBA i retail, teknologi og design.


I vores dialog med aftagerne har de forholdt sig meget positivt over for at tage praktikanter og alle har understreget vigtigheden af en tæt kobling mellem teori og praksis. Som vi har redegjort for i behovsanalysen, er der et meget stort antal af jobåbninger hos kædebutikkern og via centre samt cityforeninger. Set i forhold til det optag vi forventer at bygge op over tre år, anser vi det for særdeles realistisk, at de studerende kan komme i praktik i relevante virksomheder, med mulighed for efterfølgende ansættelse.


Antal butikkerAntal kæder%Antal butikker%<109730582410-196620917720-2941131000830-3932101090840-4924710738>496420836264I alt32410013.024100Herudover forventer vil der være internationale praktikmuligheder i de enkelte kæder som eksempelvis Jysk, Dansk Supermarked, Lidl m.fl..


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B1 - Afslag på nyt udbud - PB i Retail, teknologi og design - EA Dania (Randers).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil