Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - VIA University College

VIA University College
31/01-2018 14:09
2018-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Uddannelseschef Hanne Sandahl Telefon: +45 8755 3302 e-mail: hsan@via.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Tax

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i skat

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Kvote 1:


Gymnasiale uddannelser


STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF samt specifikke adgangskrav:


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


 


Kvote 2:


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav:


Dansk C


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


 


4 gymnasiale enkeltfag og desuden specifikke adgangskrav


Dansk A


Engelsk C


Samfundsfag C


Matematik B eller virksomhedsøkonomi B


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
I samarbejde med de øvrige udbydere rekrutteres et nyt selvstændigt censorkorps til uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Teknologisk Institut har på foranledning af Dansk Told & Skatteforbund udarbejdet en uvildig rapport over det danske arbejdsmarkeds behov for en ny skattefaglig professionsbacheloruddannelse. Dansk Told & Skatteforbund, april 2016. Se eventuelt mere i den udarbejdede rapport: Afdækning af behov for udvikling af en professionsbacheloruddannelse i skat. Se: Behovsanalyse


Undersøgelsen blev gennemført med 40 interviews med ledere fra SKAT og andre offentlige myndigheder, med partnere og ledende medarbejdere i revisions-, økonomi-, rådgivnings- og advokatbranchen samt med repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer.


Rapporten introducerer det skattefaglige arbejdsmarked og de vigtigste udviklingstendenser – herunder de konsekvenser, tendenserne har for efterspørgslen på kompetence- og kvalifikationsprofiler. Den uddannelses- og kompetenceprofil, der efterspørges i nogle af de brancher, beskrives, og der gives bud på, hvor skattefaglige professionsbachelorer kan forventes at finde ansættelse. I forlængelse af dette præsenterer rapporten en generisk skattefaglig kompetenceprofil samt et estimat af det nuværende og potentielle arbejdsmarked for professionsbachelorer i skat.


 


Der konkluderes på side 47: ”Undersøgelsen viser, at der både nu og i fremtiden er en stor efterspørgsel på skattefaglige kompetencer. Både på et højt kvalifikationsniveau til stillinger præget af høj opgavekompleksitet og et behov for dyb specialiseret skattefaglig viden samt på et mellemlangt kvalifikationsniveau svarende til en professionsbachelor i skat. Sidstnævnte kvalifikationsprofil vil både være relevant til de driftsprægede arbejdsopgaver, men også til en række udviklingsopgaver, hvor der er behov for bred skattefaglig og driftsfunderet viden.


 


Efterspørgslen på kompetencer svarende til et mellemlangt kvalifikationsniveau er særlig stor i SKAT og i den offentlige sektor, men også i små, mellemstore og ikke-specialiserede virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen og til dels også i private virksomheders økonomi- eller skatteafdelinger.”


 


Problemstillingen vedrørende udbud af kompetencer på arbejdsmarkedet er navnligt begrundet i følgende uddannelsesmæssige forhold: Tidligere fandtes ”Skatterevisoruddannelsen” fra den kommunale skatteforvaltning og ”Fuldmægtiguddannelsen” fra SKAT, der begge var uddannelser med stor praksisnærhed og skattefagligt fokus. Uddannelserne udbydes ikke længere, og en stor del af de personer, der har disse kvalifikationer, er gået på pension eller er tæt på at forlade arbejdstyrken for at gå på pension.


 


Behovet for og vigtigheden af oprettelsen af en målrettet skatteuddannelse understreges af Aftaletekst til finansloven for 2017, hvoraf følgende fremgår: ”Samtidig er aftalepartierne optaget af, at der gennem udvikling af de nuværende medarbejdere og rekruttering af op mod 2.000 nye medarbejdere sikres den relevante kompetencesammensætning i skattevæsenet. I den forbindelse finder aftalepartierne det væsentligt, at der er det efterspurgte udbud af videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelser med et skattefagligt indhold, herunder fx på professionsbachelorniveau.”


 


Den største arbejdsgiver for skattefaglige kvalifikationer på niveau 6 er SKAT, der også i dag beskæftiger langt størstedelen af Dansk Told- og Skatteforbunds medlemmer. I kraft af sin størrelse er SKAT en meget vigtig interessent i oprettelsen af Professionsbachelor i skat. Hertil kommer, at mange mellemstore virksomheder, der arbejder med revision og økonomisk rådgivning har problemer med rekruttering af skattefaglige kompetencer til opgaveløsning på bachelorniveau. Denne situation ser ud til at forværres i fremtiden, da der heller ikke længere uddannes registrerede revisorer efter 2017/2019. Se: Revisoreksamen


 


Det fremgår af rapporten, at der i dag i revisionsbranchen og i brancher, der arbejder med finansiel service, findes over 5.000 virksomheder, der beskæftiger over 20.000 fuldtidsansatte. 7 ud af 11 af rapportens informanter, der er beskæftiget i revisions- og rådgivningsbranchen svarer, at de er interesserede i at ansætte en eller flere professionsbachelorer i skat. Baseret på et forsigtigt estimat, hvor 60 pct. af virksomhederne i branchen ansætter én person, giver dette potentielt ca. 3.000 jobåbninger for dimittender med en mellemlang skattefaglig uddannelse i branchen. Såfremt nogle virksomheder ønsker at ansætte flere end én med en mellemlang skattefaglig baggrund, er der potentielt endnu flere jobåbninger i denne branche.


 


På det skattefaglige arbejdsmarked, på et kvalifikationsniveau svarende til en professionsbachelor, vil der i de næste mange år fortsat være behov for ansættelse af dimittender. Enten som følge af genbesættelser af eksisterende stillinger, hvor tidligere medarbejdere har skiftet job eller er gået på pension, eller fordi, der i fremtiden kommer endnu større fokus på det skattefaglige område, hvor der derfor vil opstå nye job.


 


Forklaringen herpå kan findes i den stigende kompleksitet i lovgivningen, internationaliseringen og den økonomiske integration samt digitaliseringen. På trods af automatiseringen vurderer ingen, at det skattefaglige arbejdsmarked vil opleve en negativ jobvækst på professionsbachelorniveau og for personer med lange videregående uddannelser. Vurderingen er, at det primært er rutinejob på et lavere kvalifikationsniveau, der vil blive automatiseret, da opgaverne i højere grad kan sættes på algoritmeform.


 


Endvidere fremgår det af rapporten, at der på landsplan efterspørges mellem 3.000 og 10.000 personer med en mellemlang videregående skattefaglig uddannelse. Under antagelse af, at en femtedel af disse medarbejdere ansættes i den midtjyske region (et konservativt estimat), vil behovet aktuelt være på mellem 600 - 2.000 personer. Derudover forlader ca. 2.000 personer på dette kvalifikationsniveau over de kommende år arbejdsmarkedet, svarende til 400 personer for Region Midt. Suppleres disse estimater med behovet for skattefaglige medarbejdere i Region Nordjylland øges behovet yderligere for et udbud i Region Midt.


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Udover at der på nationalt plan er et dokumenteret rekrutteringsbehov for dimittender med skattefaglige kompetencer har SKATs udflytning af styrelser og arbejdspladser fra hovedstanden til de øvrige regioner skabt et yderligere markant behov for rekruttering af medarbejdere med skattefaglige kompetencer i Region Midt.


 


Efter udflytningen er SKAT organiseret med 7 styrelser. De 5 er geografisk placeret uden for hovedstaden og heraf 2 i Region Midt: Toldstyrelsen etableres i Aarhus og Administrations- og Servicestyrelsen i Herning, hertil kommer, at Skattestyrelsen placerer et hovedsæde i Aarhus. SKAT er fremover repræsenteret i 26 byer, hvor de 9 er i Region Midt med Randers, som ny på landkortet. 


Tabel 1 – fordeling af nye arbejdspladser i Region Midt og samlet antal arbejdspladser


 ByStyrelseNye arbejdspladserArbejdspladser i altAarhusToldstyrelsen*, Skattestyrelsen**,


Motorstyrelsen111561GrenaaGældsstyrelsen0100RandersSkattestyrelsen og Gældsstyrelsen150150HorsensSkattestyrelsen20240SilkeborgSkatteankestyrelsen69129HerningAdministrations- og Servicestyrelsen*, Vurderingsstyrelsen39269RingkøbingGældsstyrelsen, Skattestyrelsen171441StruerSkattestyrelsen53123SkiveSkattestyrelsen15115I alt 6282.128 


*Hovedkvarter for Styrelsen


** Hovedområde i den pågældende Styrelse


 


Udflytning af SKATs arbejdspladser er foregået i to tempi i henholdsvis 2017 og 2018. Datagrundlaget for Tabel 1 og nedenstående beregninger stammer dels fra Skatteministeriets pjece: En skatteforvaltning i hele Danmark, Skatteforvaltningen 2021, juni 2017 og dels fra Finansministeriets pjece: Bedre Balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, januar 2018.


 


Se: En skatteforvaltning i Danmark og Balance II


 


SKAT har iflg. udmeldingerne planlagt udflytning af 1.749 arbejdspladser, og Region Midt er suverænt den region, hvortil der flyttes flest arbejdspladser, idet 628 af de 1.749 arbejdspladser placeres her - svarende til 36% af udflytningen. Til sammenligning tilføres Region Nordjylland 221 (13%), Region Syddanmark 416 (24%) og Region Sjælland 484 (28%) statslige arbejdspladser inden for SKAT.


 


Samlet vil der fra 2021 være 2.128 arbejdspladser i SKAT i Region Midt med tilnærmelsesvis ligevægt mellem den østlige (1.180) og vestlige del af regionen (948).


 


Ud over etablering af nye job står SKAT over for et generationsskifte på ca. 2.000 medarbejdere på landsplan, hvilket med et forsigtigt skøn estimeres til, at ca. 400 medarbejdere forlader deres job i Region Midt frem mod 2021.


 


Endelig skal bemærkes, at andre brancher som eksempelvis landbrugsrådgivning og revisionsbranchen har tilkendegivet behov for rekruttering af medarbejdere med skattefaglige kompetencer.


 


VIA ønsker på den baggrund at udbyde Professionsbachelor i skat i Herning dels for at opfylde det regionale arbejdsmarkeds behov for dimittender med skattefaglige kompetencer og dels for at opfylde den regionale dækningspligt af udbud af uddannelser.


 


Ud over Professionsbachelor i skat søger VIA den 1. februar ligeledes om udbud af Diplom i skat. Såfremt VIA opnår udbudsret af begge uddannelser vil det regionale arbejdsmarked kunne se frem til både nyuddannede medarbejdere med skattefaglige kompetencer og mulighed for efter- og videreuddannelse af nuværende medarbejdere. En yderligere gevinst er, at VIA på den måde får grundlag for at styrke et allerede stærkt fagligt miljø inden for de samfundsfaglige uddannelser.


  Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

VIA har i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning om udbud af Professionsbachelor i skat været i dialog med interessenter og aftagere, herunder repræsentanter fra:


 


·   SKAT


·   Herning Kommune


·   Landbrugsrådgivning


·   Revisionsvirksomheder


·   Advokatvirksomheder


·   Interesseorganisationer


·   Øvrige udbydere af uddannelsen


 


Se vedlagte interessetilkendegivelser – Bilag 1.


 


Alle interessenter og aftagere udtrykker samstemmende stor opbakning til VIAs ansøgning om udbud af Professionsbachelor i skat. VIA har været i kontakt med repræsentanter fra relevante aktører i aftagerfeltet i Region Midt. Tilkendegivelserne fra aftagerne i Region Midt bekræfter konklusionerne omkring fremtidens behov for rekruttering af medarbejdere med skattefaglige kompetencer, som fremgår af rapporten fra Teknologisk Institut, udmeldingerne fra SKAT bl.a. i pjecen: En skatteforvaltning i hele Danmark og af Aftaletekst til finansloven for 2017.


 


VIA er endvidere i dialog med både Metropol og UC Syddanmark, og begge institutioner ser frem til samarbejdet i forbindelse med, at VIA forhåbentlig opnår positiv godkendelse af ansøgningen. De tre institutioner har allerede stærke samarbejdsrelationer på flere områder, og et kommende samarbejde omkring udvikling af Professionsbacheloruddannelsen i skat vil styrke samarbejdet og synergien til gavn for både studerende og aftagere.


 


Professionsbachelor i skat er i 2017 godkendt til udbud hos henholdsvis Professionshøjskolen Metropol og UC Syddanmark med opstart i august 2018. De to udbud dækker helholdsvis den østlige og den sydlige del af Danmark. Arbejdsmarkedet i de midtjyske og nordjyske regioner forventes således ikke at kunne rekruttere dimittender fra udbuddene på henholdsvis Metropol og UC Syddanmark, hvilket understøtter behovet for etablering af et udbud i Herning.


 


I forbindelse med dialogen med UC Syddanmark skal det bemærkes, at opstartstidspunktet af uddannelsen i Herning til august 2019 er aftalt med UC Syddanmark. Forventningen er, at de to udbud i den vestlige del af Danmark vil bidrage til at imødekomme aftagerfeltets rekrutteringsbehov.


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Sammenhæng i uddannelsessystemet


I behovsundersøgelsen fra Teknologisk Institut berøres sammenhængen i uddannelsessystemet og følgende forhold beskrives. Tidligere fandtes skatterevisor- og fuldmægtiguddannelserne, der var henholdsvis den kommunale skatteuddannelse og den statslige skatteuddannelse. I og med, at den kommunale ligning blev lagt ind under staten, forsvandt skatterevisoruddannelsen. Desuden ønskede SKAT ikke længere at varetage uddannelsen af medarbejdere internt, og dermed blev også fuldmægtiguddannelsen nedlagt. Tanken var, at SKAT skulle rekruttere eksisterende kompetencer, og at efter- og videreuddannelse skulle lægges ud til en uddannelsesinstitution, der kunne certificere medarbejderne. Herved opstod Diplom i skat, som Professionshøjskolen udbyder i dag. I dag er det dog sådan, at diplomuddannelsen ikke er et obligatorisk led i ansættelsen hos SKAT. Den enkelte medarbejder skal søge om kursusmidler og selv tilmelde sig uddannelsen.  


Skatterevisor- og fuldmægtiguddannelsen var, da de eksisterede, kendetegnet ved et skattefagligt fokus og en stor praksisorientering. I begge uddannelser oparbejdede de studerende således gennem erhvervsarbejde en væsentlig indsigt i det skattefaglige praksisfelt.


 


Gennem den tidligere skatterevisoruddannelse fik de studerende en bred basisviden om de forskellige forretningsområder inden for skatteområdet, der var anvendelige til den del af opgaverne inden for SKAT, som var placeret i kommunerne. Fuldmægtiguddannelsen var SKATs egen interne skatteuddannelse, som tog afsæt i en kombination af en teoretisk skattefaglig indsigt og praksiserfaring. Fuldmægtiguddannelsen gav de studerende et kendskab til skattelovgivningen og en indsigt i, hvordan skatteadministrationen fungerede i praksis. Uddannelsen blev taget samtidig med, at den studerende havde en arbejdsfunktion i SKAT, hvilket allerede i studietiden gav de studerende, som samtidig arbejdede, en bred teoretisk og praktisk indsigt i hele skatteområdet. Dette gjorde, at de kunne indgå i driften fuldt ud fra første dag efter fuldendt uddannelse.


 


Skattefuldmægtige og skatterevisorerne er i dag repræsenteret i både den offentlige og private sektor. Rapporten fra Teknologisk Institut viser, at især skatterevisorer er og har været efterspurgt i både den offentlige og i den private sektor, idet de har et indgående kendskab til skattesystemer og -forhold. Revisionsbranchen har rekrutteret fuldmægtig uddannede, typisk til deres skatteafdeling eller som told, moms og afgiftskonsulenter.


Behovsundersøgelsen viser at der er behov for at udfylde det tomrum, der er konstateret efter udfasning af de tidligere uddannelser målrettet skattefaglige jobs. Med oprettelsen af VIAs udbud af Professionsbachelor i skat vil dimittenderne bidrage til at imødekomme de efterspurgte kompetencer på det regionale arbejdsmarked.Ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser


 Uddannelsesudbuddet, hvorfra der pt. rekrutteres skattefaglige medarbejdere, falder inden for fem kategorier: 


       


1.     Erhvervsuddannelser såsom kontoruddannelsen med specialisering inden for administration, revision og økonomi med elevforløb i en offentlig institution eller i en privat virksomhed.


2.     Korte videregående uddannelser, såsom finansøkonomuddannelsen, kommunomuddannelsen og jordbrugsteknologiuddannelsen på akademiniveau.


3.     Mellemlange videregående uddannelser, såsom HA.Jur-skat, Ba Jur. og Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.


4.     Lange videregående uddannelser, såsom Cand.jur., Cand.Merc.Jur., Cand.Oecon./Cand.Polit., Cand.Oecon.Agro. og Cand.Merc.Aud.


5.     Efter- og videreuddannelsesområdet, her Diplom i skat


 


Fælles for uddannelserne under de 3 første punkter er, at der indgår ingen eller meget få skattefaglige emner, hvilket i ECTS betyder mellem 0 og 15 ECTS-point. 


 Professionsbachelor i offentlig administration som Metropol, UC Syddanmark og VIA er udbydere af, har SKAT som prioriteret beskæftigelsesområde. De studerende har mulighed for at vælge valgmoduler målrettet SKAT svarende til mellem 15 - 30 ECTS afhængig af den enkelte studerendes valg. SKAT har ikke anset dette for tilstrækkeligt, og der er ikke den store søgning blandt de studerende til disse valgmoduler, så uddannelsen er ikke i tilstrækkelig grad fødekæde til SKATs rekrutteringsgrundlag. På den baggrund understøtter SKAT etableringen af Professionsbachelor i skat, jf. interessetilkendegivelsen i bilag1.


 


På kandidatuddannelserne ser det anderledes ud. Cand. jur. giver mulighed for at samle 45 ECTS inden for et skattefagligt emne. Cand.Merc.Aud. har 8 skattefaglige fag à 7,5 ECTS i udbud. Master i skat er en udelukkende skattefaglig uddannelse, og Master i moms og afgifter er ligeledes en udelukkende skattefaglig uddannelse. Mulighederne for at erhverve kompetencer på kandidatniveau er således i høj grad til stede målrettet specifikke arbejdsopgaver.  


På efter- og videreuddannelsesområdet findes Diplom i skat. Denne uddannelse rummer 40 ECTS-point, der er skattefagligt relevante. Uddannelsen er et deltidsstudie, hvor den studerende typisk tager et fag pr. semester ved siden af arbejde, hvilket betyder, at uddannelsen kun sjældent bliver gennemført hurtigere end på 5 år. Uddannelsen er relevant for de medarbejdere, der har akademiniveau og 2 års erhvervserfaring, hvilket er optagelseskriterierne. Diplom i skat er relevant, der hvor arbejdsgiverne ser et potentiale i at videreuddanne medarbejdere, eller hvor medarbejderne skal omskoles.


Professionsbachelor i skat bidrager til at øge sammenhængen mellem uddannelsesniveauerne nationalt og regionalt, og kan gennemføres uden at påvirke de eksisterende uddannelser og udbud i nævneværdig grad.


 


 


 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Der rekrutteres danske studerende med gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Jf. afsnittet ”sammenhæng med eksisterende uddannelser” er det vurderingen, at Professionsbachelor i skat retter sig mod personer med en økonomisk, skattefaglig og juridisk interesse, hvilket er et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag, end til de øvrige uddannelser på lavere eller samme uddannelsesniveau.


 


Professionsbachelor i skat vurderes derfor i begrænset omfang at påvirke de eksisterende uddannelsers ansøgertal, og det vurderes at være usandsynligt, at alle ansøgere kommer fra én enkelt af disse uddannelsers eksisterende rekrutteringsgrundlag. Ansøgerne til Professionsbachelor i skat forventes således at komme fra et bredt felt af potentielle studerende.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Der forventes et optag på 40 studerende for hver studiestart de tre første år. Efterhånden som kendskabet til uddannelsen udbredes både hos aftagerne og potentielle studerende, kan dimensionereingen øges. Det forudsætter en kontinuerlig dialog med aftagerne, så udbuddets optag matcher det regionale arbejdsmarkeds behov for dimittender. Det første hold starter i august 2019.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Der er vedlagt dokumentation for praktikpladser hos SKAT, der forventer at etablere minimum 50 praktikpladser på landsplan heraf estimeres mellem 20 - 25 pladser i Region Midt, hertil kommer praktikpladser hos landbrugsorganisationer og i revisionsbranchen. I alt er der på forhånd tilsagn om 33 praktikpladser med et optag på 40 studerende.


 


Med de positive interessetilkendegivelser forventer VIA, at etablere det nødvendige antal praktikpladser inden 2022, hvor den første praktikperiode skal gennemføres, og det er ambitionen at øge andelen af private praktikpladser betydeligt.


 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 Godkendelse af professionsbachelor i Skat Herning .pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til VIA - Nyt udbud - PB i skat.pdf