Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - el installation - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
01/02-2018 07:46
2018-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Lillebælt Vejle

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anders Christian Frederiksen Specialkonsulent Tlf. (direkte): 65434584 Mobil: 23833822 E-mail: acfr@eal.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
el installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Energy Technology

Den uddannedes titel på dansk
AU i el-installation

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


Uddannelsesbaggrund skal være én af følgende: • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet

 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)

 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau

 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående


Desuden skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring. 


Hvis man ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. 
Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

På akademiuddannelsen i el-installation beskæftiger man sig med emner som bygningsinstallationer og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift samt autorisationsforberedelser.


Man lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og man bliver desuden i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen. • Som færdiguddannet kan man:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter

 • holde sig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet

 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar

 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor man står med ansvaret for de el-tekniske installationer


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af fem obligatoriske moduler og fire valgfrie moduler. Man afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.


Uddannelsens fem obligatoriske moduler er:


  • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS) 

 • Installation og dokumentation (10 ECTS)

 • Bygningsinstallation (5 ECTS)

 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)


Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:


  • Projektledelse og teknisk entreprisestyring(10 ECTS)

 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

 • Bygningsautomatik (5 ECTS)

 • Forretningsudvikling(10 ECTS)


Uddannelsen kan tilrettelægges, så man ved uddannelsens afslutning har mulighed for at opnå en fuld EL-autorisation. For at det kan lade sig gøre, skal man gennemføre uddannelsen med en specifik fagkombination. 


Der er desuden muligt at gennemføre de første 30 ECTS og herefter opnå en delautorisation i el-installation i boliger. 


Man afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.


Kursisten kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 – 9000 Aalborg – 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Techniq analyse rekrutteringsproblemer installatør.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

På baggrund af interessetilkendegivelse fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk EL-forbund, Dansk Industri, Dansk Metal og Tekniq har Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest og Københavns Erhvervsakademi tidligere udredt behovet,som fremsendtes sammen med uddannelsesakkrediteringen, samt defineret det faglige indhold i den akkrediterede AU EL-installatør uddannelse.


Erhvervet har i mange år haft en meget lav ledighed på landsplan og i regionen. I Region Syddanmark er der i de kommende år planlagt mange store projekter, hvor EL-installatører spiller en væsentlig rolle,


Dansk Byggeri vurderer, at med udgangspunkt i en vækst på to procent i 2017, og trods en svag nedbremsning i BNP er der stort behov for EL-installatører: ”Flere af dansk økonomis vækstmotorer er i omdrejninger, arbejdsstyrken og beskæftigelse stiger i takt, og de offentlige finanser er sunde. Alt i alt et godt udgangspunkt for de kommende år. - Med et lille minus på 0,8 milliarder kroner skønnes udviklingen i den faktiske offentlige saldo for 2017 at være næsten 30 milliarder kroner bedre, end hvad Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnede i august. Dermed er det ikke de offentlige finanser, der sætter grænsen for den økonomiske politik i en dansk økonomi i fremgang”, siger Jacob Hangaard økonomisk konsulent i Dansk Byggeri og tilføjer: ”Derimod er det vigtigt for den fremtidige vækst at løfte investeringerne og produktiviteten....I forhold til arbejdsmarkedet må man hæfte sig ved det positive. Der er nemlig udsigt til en pæn stigning i både arbejdsstyrken og beskæftigelsen i den kommende periode.”


Tekniq forventer med udgangspunkt i deres medlemsanalyse fra ultimo 2017, at "ser man to år ud i fremtiden, vurderer 54 procent af installationsvirksomhederne, at udviklingen med, at det bliver sværere at rekruttere ansatte, vil fortsætte. Det er en naturlig konsekvens af, at installationsbranchens aktivitet er stigende, og at mange el- og vvs-virksomheder har tilkendegivet, at de forventer at ansætte flere medarbejdere i den kommende tid. 41 procent af installationsvirksomhederne forventer, at virksomhedens samlede antal ansatte øges i de kommende 12 måneder. Blot 3 procent forventer et fald, og 56 procent regner med et uændret antal ansatte i virksomhederne."


I sektoren på landplan og i region Syddanmark er det forventningen, at energioptimering bliver et vigtigt element i byggeriet, og derfor også noget der vil have indvirkning på kompetencebehovet i sektoren. 


Ifølge FremKom 3 rapporten (http://docplayer.dk/42999573-Sektor-rapport-fremkom-3-kompetencebehov-i-nordjylland-finansiering-forsikring-og-vidensservice.html) oplever sektoren rekrutteringsudfordringer, og disse udfordringer understøttes af et stigende fokus på faglige kvalifikationer og kompetencer i sektoren samt et stigende behov for personlige kompetencer for at løse opgaverne. Elektrikerfaget er et eksempel på et fag med autorisation, hvilket betyder, at man kun i begrænset omfang kan substituere med medarbejdere fra andre fag.


”Tekniq Syddanmark ser positivt på branchens fremtid. Efter to år med vækst hos regionens virksomheder er det ganske flot, at vi har kunnet fastholde omsætningen på stort set samme niveau i 2016”, siger Gustav Petersen, formand for TEKNIQ-råd Syddanmark kundechef hos Kemp & Lauritzen A/S. ”Vi tror på omsætningsvækst i branchen de kommende år. Det skyldes blandt andet, at dansk økonomi generelt er i bedring, samtidig med at der er kommet godt gang i flere store byggeprojekter i regionen – det gælder eksempelvis Kolding Sygehus og det nye universitetshospital i Odense. Projekter, som også vil kunne aflæses i el- og vvs-installatørernes omsætning”, siger Gustav Petersen.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Den samlede omsætning hos de syddanske el- og vvs-installatører var i 2016 på 9,4 milliarder kroner. 


Ifølge rapporten http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/kontur-2016-vejle/ er Bygge og anlæg en af de største private erhvervsområder og forventes at være i fortsat vækst. Dette afspejles også i kommunalplanen for Vejle kommune 2013 – 2025, som forudsætter velkvalificeret arbejdskraft, herunder el-installatører, hvis den skal gennemføres. Planen har som mål at sikre et moderne bæredygtigt bymiljø i trekantområdets byer gennem byomdannelse, hvor nedslidte og utidssvarende funktioner udskiftes med nye, og hvor flere forskellige funktioner tilføres områderne. Samtidig satses der på øget bykvalitet gennem den fysiske udformning og indretning af byerne– herunder forskellige former for innovative energi- og klimatiltag, og mange anlægsarbejder er i gang i trekantområdet, bl.a. på havnefronten i Vejle. 


I Vejle er Green Tech Center et unikt erhvervsudviklingsinitiativ og en væsentlig støtte for udvikling af grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, jobskabelse og eksport. Green Tech Centers bestyrelse består af af ledende personer fra virksomhederne: INSERO, CASA A/S og Vecata A/S. Erhvervsakademi Lillebælt er partner i Green Tech Center, som er et triple helix innovationscenter, http://greentechcenter.dk/dk/om-os/partnere.aspx, hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter, som bidrager med ny viden inden for grøn omstilling og implementering af ny viden i de tilknyttede uddannelser hos partnerne. Green Tech Center rummer nu 40 virksomheder med 250 vidensmedarbejdere. I 2017 er GTC’s netværk vokset til 530 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, http://greentechcenter.dk/dk/gratis-medlem/medlemsvirksomheder.aspx. EL-Installation uddannelsen på Erhvervsakademi Lillebælt vil blandt andet være tilknyttet dette initiativ i Vejle til gavn for uddannelsens videngrundlag for alle uddannelsens uddannelseselementer.


”Der har været en betydelig vækst i grøn energi initiativer i området og derfor stor efterspørgsel efter personer med de rigtige kompetencer i nærområdet. Udbud af EL-installation uddannelsen (AU) i Vejle vil være en meget stor fordel og uvurderlig støtte for udvikling af de grønne virksomheder ikke kun i Vejle, men i hele Trekantsområdet. Green Tech vil meget gerne aktivt støtte uddannelsens studerende og undervisere og indgå i et tæt samarbejde med uddannelsen på EAL. ” udtaler COO - Daglig leder Dorthe B. Clausen. 


Erhvervet har i mange år haft en meget lav ledighed i regionen (pt. ingen) og antallet af studerende/dimittender fra fuldtidsuddannelsen kan ikke dække arbejdsmarkedets behov. Nedenfor gives en oversigt over arbejdsløsheden i Sydjylland, hvor arbejdsløshedsprocenten er under den strukturelle arbejdsløshed, hvilket kan forhindre den nødvendige fleksibilitet i erhvervet. Ifølge Dansk El forbund var arbejdsløsheden i 2017: august 1,99%, september 1,88%, oktober 1,59%, november 1,84%, december 1,66% og i 2018 0,00% (Sydjylland arbejdsløsheds statistik Opdateret: 29/12-2017 https://www.def.dk/sydjylland-arbejdsloesheds-statistik, udarbejdet af Dansk El Forbund).


Igennem de seneste år kan man konstatere en stigende tendens i uddannelsesniveauet i bygge - anlægssektoren, men bygge-og anlægsvirksomhederne i Region Syddanmark har ifølge en Deloitte analyse en lavere indtjening pr. medarbejder i forhold til landsgennemsnittet, hvilket muligvis kan skyldes et lavere uddannelsesniveau - hvor knapt 13% på landsplan ifølge Danmarks Statistik havde en videregående uddannelse, så er det tilsvarende tal for Region Syddanmark godt 12%.


En del af årsagen hertil skal findes i studenterprofilen af en EL- eller VVS-installatør. Mange af de studerende er over 30 år gamle og har arbejde, ægtefælle, børn og udgifter til bil og bolig. Det vil sige, at det ikke er attraktivt at gå tilbage på en SU i 2 år. Dette bekræftes af en kvantitativ undersøgelse foretaget af KEA i 2015, hvor op mod 27 % af de nuværende fuldtidsstuderende på installatøruddannelserne vil foretrække deltid frem for fuldtid. Resultaterne af KEAs undersøgelse svarer til Erhvervsakademiet Lillebælts vurdering af de studerendes ønske om deltidsuddannelser inden for installatørområdet. Der er således et betydeligt potentiale i, at kunne udbyde en deltidsuddannelse, hvor det er muligt at passe sit arbejde og bibeholde indkomstniveauet.


AU i El-installation kan bidrage til at udligne forskellen i uddannelsesniveau, idet den er en videregående uddannelse med adgang til yderligere videregående uddannelse. Dette for at opnå de betydelige effektivitets- og produktivitetsgevinster, der knytter sig til en veluddannet arbejdsstyrke. Geografisk nærhed er også en vigtig faktor, når de potentielle studerende skal vælge en uddannelse, der skal kunne følges ved siden af jobbet. Derfor ansøger Erhvervsakademiet Lillebælt om udbud af uddannelsen både i Odense og i Vejle.


I overenskomsten 2017 – 2020 mellem DEF og Tekniq er der indgået aftale om EL-kompetencefonden kan som noget nyt yde tilskud til aftalt Erhvervsakademiuddannelse’ til virksomheder, der er medlem af TEKNIQ eller har tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund og medarbejdere ansat på disse virksomheder. Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at en medarbejder kan gennemføre en hel akademiuddannelse på deltid inden for tre år. Tilskuddet udgør 100% af bruttolønnen modregnet evt. SVU fra det offentlige samt betaling af hele kursusgebyret. Dansk El-Forbund vurderer, at mellem 2-5 procent – af medlemmerne i EL-Forbundet vil tage AU-uddannelsen til el-installatør. Tilsvarende vurderer Dansk Metal (Erling Jensen) vurderer, at mellem 4-6% af Metals medlemmer med Automatik og procesuddannelsen eller Elektronik- og svagstrømsuddannelsen vil tage AU-uddannelsen til el-installatør. Til ovenstående kommer personer med de pågældende uddannelser, der er uorganiserede, medlemmer af kristelige og andre fagforeninger, medlemmer af Teknisk Landsforbund samt selvstændige. Disse grupper kan – måske – forhøje potentialet op til med 15 %.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

På nationalt plan: 


  • Blik- og Rørarbejderforbundet,

 • Dansk EL-forbund,

 • Dansk Industri,

 • Dansk Metal

 • Tekniq 


På regional plan Erhvervsakademiet Lillebælts uddannelsesudvalg for Energi-området, hvor følgende virksomheder bl.a. indgår eller har udpegningsret:  • Beesevvs

 • Bravida

 • Tekniq

 • Dansk El-forbund

 • Teknisk Landsforbund

 • DI


GreenTech Center har desuden udtrykt ønske om at gå i forpligtende samarbejde med uddannelsens undervisere og studerende om sikring af virksomhedskontakten til uddannelsens videngrundlag. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

AU el-installatør er en deltidsuddannelse på niveau 5, som kan lede frem til autorisation. Uddannelsen er målrettet studerende, der har arbejde ved siden af studierne. Uddannelsen forventes derfor ikke at være i nævneværdig konkurrence med erhvervsakademiuddannelser på Erhvervsakademiet Lillebælt. Nærmest beslægtede uddannelse på Erhvervsakademiet Lillebælt er Akademiuddannelsen i energiteknologi, men denne uddannelse leder ikke frem til autorisation.


  • Uddannelsens moduler kan udbydes af:

 • Erhvervsakademi Dania i Randers 

 • Erhvervsakademi Midtvest i Herning  

 • Erhvervsakademi Sjælland i Næstved 

 • Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg 

 • Erhvervsakademi Aarhus

 • KEA, Københavns Erhvervsakademi

 • University College Nordjylland i Aalborg 


 


Men da geografiske nærhed er vigtig i forbindelse med deltidsuddannelser, forventes udbud i Vejle og Odense ikke at påvirke naboakademiernes udbud i nævneværdig grad. 


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Rekrutteringsgrundlag

DEF Sydjylland har cirka 500 lærlinge og unge svende under 29 år. Disse må anses for at være den primære målgruppe for et udbud i Vejle. På kort såvel som på lang sigt.


Videreuddannelse:

Uddannelsen giver, sammen med erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser og deltidsuddannelse- fx energi og miljø og Stærkstrømsteknologi (TD). 


Dimittender fra AU Installatør, som ønsker at videreuddanne sig ved en fuldtidsuddannelse, kvalificerer sig eksempelvis til studiet Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes på Erhvervsakademiet Lillebælt. Pba i produktudvikling og teknisk integration har tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. installatører samt studerende med et tilsvarende akademisk niveau inden for fagområdet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
1. år: 25


2.år: 25


3.år: 25

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Udbuddet blev foreløbigt godkendt i 2015, men fik afslag ved akkrediteringen. Afslaget var begrundet i, at videngrundlaget blev vurderet til at være utilstrækkeligt for nogle af uddannelsens læringselementer. Erhvervsakademiet Lillebælt har siden opbygget et videncenter for Byggeri, Building Lab, og har indgået i partnerskab med triple helix organisationen GreenTech, samt i samarbejde med Udvikling Fyn. Hermed vurderes videngrundlaget sikret for alle uddannelsens elementer. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C 11 -Foreløbig godkendelse af AU i El-installation UC Lillebælt Vejle .pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til UCL - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation (V.._.pdf