Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i grafisk kommunikation - University College Syddanmark

University College Syddanmark
29/09-2017 12:37
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Fra Haderslev til Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marie Louise Witte Madsen Telefon 7266 2037 e-mail mlwi@ucsyd.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i grafisk kommunikation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in Graphic Communication

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Grafisk Kommunikation

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Graphic Communication

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial uddannelse:


Specifikke adgangskrav: Bestået optagelsesprøve


 


Adgang via erhvervsuddannelse:


En grafisk erhvervsuddannelse


Specifikke adgangskrav: Bestået optagelsesprøve


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag Prækvalifikation Grafisk kommunikation.pdf

Begrundelse for flytning

UC SYD ønsker at flytte udbuddet af grafisk kommunikation fra Haderslev til Kolding fra 2020.


Der er flere begrundelser for flytningen.


 


Uddannelsesklynge om design


Når UC SYD søger om at flytte uddannelsen til grafisk kommunikation til Kolding, er det for at styrke uddannelsens videngrundlag. Byen har en veletableret uddannelsesklynge for designuddannelser med Designskolen Koldings uddannelser, Syddansk Universitets bachelor i henholdsvis Designkultur samt Designkultur og økonomi, og endelig IBA Erhvervsakademis uddannelse til E-designer og Multimediedesigner. Uddannelsesklyngen understøttes af Kolding Kommunes mål om at være Danmarks designby nr. 1 og tiltag såsom House of Design, der er et iværksætterhus for designvirksomheder.


 


Som del af uddannelsesklyngen vil uddannelserne blive tilknyttet relevante faglige og forskningsbaserede miljøer, og derved understøttes udviklingen af grafisk kommunikations videngrundlag. Styrkelse af undervisernes videngrundlag vil højne uddannelsens kvalitet og dimittendernes kompetenceniveau og dermed give aftagerne mere kvalificeret arbejdskraft.


 


Fra monofaglige til flerfaglige campusser


UC SYD har et strategisk mål om at skabe attraktive studiemiljøer samt at sikre, at de studerende tilegner sig tværprofessionelle kompetencer. En placering ved designklyngen i Kolding understøtter disse mål for grafisk kommunikation. I Kolding har UC SYD pt. et monofagligt udbudssted med pædagoguddannelsen som eneste professionsbacheloruddannelse. Med byggeriet af et nyt flerfagligt campus i Kolding med indflytning af både pædagoguddannelsen, medie- og sonokommunikation samt grafisk kommunikation, vil uddannelserne opnå et attraktivt flerfagligt studiemiljø i Kolding.


 


Nyt campus tæt på andre videregående uddannelser


UC SYD har desuden et strategisk mål om at skabe bæredygtige campusser. I centrum af Kolding er der etableret et tæt geografisk campusmiljø med Syddansk Universitet, Designskolen Kolding og IBA Erhvervsakademi. Dette flerfaglige miljø bliver UC SYD del af med den nye campus med mulighed for synergier. Fx fælles faciliteter såsom auditorier, kantine og bibliotek med Syddansk Universitet. Et nyt byggeri vil give bedre lokaleudnyttelse og mere hensigtsmæssig indretning af faciliteter, som ikke er muligt på den nuværende placering i Haderslev.


 


Geografisk beliggenhed


Kolding er et geografisk knudepunkt for infrastruktur med motorvej E20 og E45, og byen nås via offentlig transport både med tog og bus (Haderslev har ingen togstation). Kombinationen af en central geografisk beliggenhed og uddannelsesklyngens muligheder for vidensamarbejde styrker UC SYD’s grundlag for at kunne fastholde og rekruttere en stationær medarbejderstab frem for gæsteundervisere og dermed styrke uddannelsens kvalitet og niveau.


 


En flytning af udbuddet fra Haderslev til Kolding vil derudover kunne øge rekrutteringsgrundlag i forhold til potentielle ansøgere. En placering i Kolding giver ligeledes bedre muligheder for, at dimittenderne bosætter sig i Region Syddanmark, da rækkevidden i forhold til jobs bliver større.


 


Uddannelsesperspektiver for Campus Haderslev


Campus Haderslevs bygninger er uden udvidelsesmuligheder. UC SYD ansøger om at etablere en professionsbachelor i skat og at dublere professionsbachelor i offentlig administration specifikt i Haderslev for at være tæt på skattecentret og øvrigt aftagerfelt. Med flytningen af Medie- og sonokommunikation og Grafisk kommunikation fra Campus Haderslev bliver der skabt plads til disse uddannelser.


Rekrutteringsgrundlag

Grafisk kommunikation udbydes kun i København og i Haderslev og har derfor et bredt, regionalt rekrutteringsgrundlag frem for et lokalt som de fleste af UC SYD’s andre professionsbacheloruddannelser. En flytning fra Haderslev til Kolding vil have positiv indflydelse på antallet af ansøgere, da Kolding ligger mere tilgængeligt til forhold til offentlig transport (se også Begrundelse for flytning under Geografisk beliggenhed).


 


Søgningen til Grafisk kommunikations 35 studiepladser har de sidste syv år været svagt nedadgående fra 85 1. prioritetsansøger i 2011 til 68 i 2017. En flytning til en mere central geografisk placering i forhold til infrastrukturen vil kunne styrke rekrutteringsgrundlaget.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 35 studerende, da uddannelsen er underlagt ledighedsbaseret dimensionering.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

De studerende på Grafisk Kommunikation finder som oftest deres praktikplads i storbyer enten i indland eller udland. Der er kun få muligheder for praktikpladser i Haderslev og i Kolding, og en flytning af uddannelsen fra Haderslev til Kolding, vil derfor ikke påvirke de studerendes muligheder for at finde en praktikplads.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E2 - Godkendelse af flytning - PB i Grafisk kommunikation - UCSYD (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til UCSyd- Godkendelse af flytning - PB i grafisk kommunikation.pdf