Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation - University College Syddanmark

University College Syddanmark
29/09-2017 12:36
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Fra Haderslev til Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marie Louise Witte Madsen Telefon 7266 2037 e-mail mlwi@ucsyd.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s degree Programme in Media and Sonic Communication

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Media and Sonic Communication

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:


Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve


 


Adgang via relevant erhvervsuddannelse:


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve


 


Anden adgang:


Musikalsk grundkursus (MGK)


 


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag Prækvalifikation Medie og Sonokommunikation.pdf

Begrundelse for flytning

UC SYD ønsker at flytte udbuddet af medie- og sonokommunikation fra Haderslev til Kolding fra 2020.


Der er flere begrundelser for flytningen.


Uddannelsesklynge om design


Når UC SYD søger om at flytte uddannelsen til lyddesigner (medie- og sonokommunikation) til Kolding, er det for at styrke uddannelsens videngrundlag. Byen har en veletableret uddannelsesklynge for designuddannelser med Designskolen Koldings uddannelser, Syddansk Universitets bachelor i henholdsvis Designkultur samt Designkultur og økonomi, og endelig IBA Erhvervsakademis uddannelse til E-designer og Multimediedesigner. Uddannelsesklyngen understøttes af Kolding Kommunes mål om at være Danmarks designby nr. 1 og tiltag såsom House of Design, der er et iværksætterhus for designvirksomheder.


Som del af uddannelsesklyngen vil uddannelserne blive tilknyttet relevante faglige og forskningsbaserede miljøer, og derved understøttes udviklingen af medie- og sonokommunikations videngrundlag. Styrkelse af undervisernes videngrundlag vil højne uddannelsens kvalitet og dimittendernes kompetenceniveau og dermed give aftagerne mere kvalificeret arbejdskraft.


Fra monofaglige til flerfaglige campusser


UC SYD har et strategisk mål om at skabe attraktive studiemiljøer samt at sikre, at de studerende tilegner sig tværprofessionelle kompetencer. En placering ved designklyngen i Kolding understøtter disse mål for medie- og sonokommunikation. I Kolding har UC SYD pt. et monofagligt udbudssted med pædagoguddannelsen som eneste professionsbacheloruddannelse. Med byggeriet af et nyt flerfagligt campus i Kolding med indflytning af både pædagoguddannelsen, medie- og sonokommunikation samt grafisk kommunikation, vil uddannelserne opnå et attraktivt flerfagligt studiemiljø i Kolding.


Nyt campus tæt på andre videregående uddannelser


UC SYD har desuden et strategisk mål om at skabe bæredygtige campusser. I centrum af Kolding er der etableret et tæt geografisk campusmiljø med Syddansk Universitet, Designskolen Kolding og IBA Erhvervsakademi. Dette flerfaglige miljø bliver UC SYD del af med den nye campus med mulighed for synergier. Fx fælles faciliteter såsom auditorier, kantine og bibliotek med Syddansk Universitet. Et nyt byggeri vil give bedre lokaleudnyttelse og mere hensigtsmæssig indretning af faciliteter, som ikke er muligt på den nuværende placering i Haderslev.


Geografisk beliggenhed


Kolding er et geografisk knudepunkt for infrastruktur med motorvej E20 og E45, og byen nås via offentlig transport både med tog og bus (Haderslev har ingen togstation). Kombinationen af en central geografisk beliggenhed og uddannelsesklyngens muligheder for vidensamarbejde styrker UC SYD’s grundlag for at kunne fastholde og rekruttere en stationær medarbejderstab frem for gæsteundervisere og dermed styrke uddannelsens kvalitet og niveau.


En flytning af udbuddet fra Haderslev til Kolding vil derudover kunne øge rekrutteringsgrundlag i forhold til potentielle ansøgere. En placering i Kolding giver ligeledes bedre muligheder for, at dimittenderne bosætter sig i Region Syddanmark, da rækkevidden i forhold til jobs bliver større.


Uddannelsesperspektiver for Campus Haderslev


Campus Haderslevs bygninger er uden udvidelsesmuligheder. UC SYD ansøger om at etablere en professionsbachelor i skat og at dublere professionsbachelor i offentlig administration specifikt i Haderslev for at være tæt på skattecentret og øvrigt aftagerfelt. Med flytningen af Medie- og sonokommunikation og Grafisk kommunikation fra Campus Haderslev bliver der skabt plads til disse uddannelser.


Rekrutteringsgrundlag

Medie- og sonokommunikation udbydes kun ét sted i landet og har derfor et landsdækkende rekrutteringsgrundlag frem for et lokalt og regionalt. En flytning fra Haderslev til Kolding vil have positiv indflydelse på antallet af ansøgere, da Kolding ligger mere tilgængeligt til forhold til offentlig transport (se i øvrigt bilag samt Begrundelse for flytning under Geografisk beliggenhed).


Søgningen til medie- og sonokommunikations 40 studiepladser har siden oprettelsen i 2010 været støt øget fra 89 1. prioritetsansøgere i 2012 til 156 i 2016.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 40 studerende, da uddannelsen er dimensioneret til 40.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

UC SYD har på nuværende tidspunkt praktikaftaler for medie- og sonokommunikation, der dækker hele landet, og de studerende er sikret en praktikplads. Der forventes ingen ændringer af dette ved flytning af uddannelsen til Kolding.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E1 - Godkendelse af flytning - PB i Medie- og sonokommunikation - UCSYD (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til UCSyd- Godkendelse af flytning - PB i medie- og sonokommunikation.pdf