Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - e-handel - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
02/10-2017 08:46
2017-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Hovedstaden

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Specialkonsulent Katrine Thostrup Thomsen, Københavns Erhvervsakademi, Mail: katt@kea.dk, Mobil: 29109933

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
E-commerce Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter erhvervsakademiuddannelsen inden for:


Handelsøkonom AK
Serviceøkonom AK
Logistikøkonom AK
Markedsføringsøkonom AK
Multimediedesigner AK


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for Handel og Økonomi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PBA e-handel_Københavns Erhvervsakademi.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

E-handlen i Danmark er stærk stigende, og på trods af forskellige estimeringsmetoder peger alle rapporter på vækst. FDIH (Foreningen for Dansk InternetHandel) og Dansk Erhverv har i 2015 beregnet, at omfanget af danske forbrugeres e-handel er på henholdsvis 62,4 mia. kr. og 68,6 mia. kr., mens DIBS (Dansk Internet BetalingsSystem) estimerer dansk e-handel til 58,7 mia. kr. (Analyse på e-handelsområdet, Epinion). Det seneste tal for 2017 viser, at omsætningen i dansk e-handel er vokset til 83,8 mia. kr., hvilket er en vækst på 19% siden sidste år, og de seneste fire år har der været en vækst på 78%. (Dansk e-handels årsrapport 2017, DIBS).


Markedet for e-handel er kraftigt stigende, og flere fremskrivninger vurderer en årligt vækst på mellem 15-20 procent frem til 2020 (Anbefaling til konkurrencedygtig dansk e-handel, Digitaliseringspartnerskabet). Skal danske virksomheder være konkurrencedygtige, stiller det krav til virksomhedens e-handelsløsninger. Det er kun hver femte danske virksomhed med e-handel, der er lykkedes med at opnå en mere avanceret e-handel, hvor anvendelse af kundedata, brugertilpasset webshop og digital lagerstyring skaber en væsentlig forøgelse af kompleksiteten i systemer og organisation. (Analyse på e-handelsområdet, Epinion).


Derfor har digitaliseringspartnerskabet bestående af DI Digital, DI Handel, Dansk Erhverv, ITB (IT-Branchen), FDIH og Erhvervsstyrelsen identificeret fire hovedområder, der følges af 10 konkrete anbefalinger til en stærkere og konkurrencedygtig dansk e-handel. Tre af anbefalingerne omhandler en styrkelse af Danmarks e-handelskompetencer: ”match mellem virksomhedernes efterspørgsel på e-handelskompetencer og udbuddet af videregående uddannelser, bedre e-handelskompetencer på erhvervsakademierne samt relevante og tidssvarende tilbud om efteruddannelse inden for digitale handelskompetencer”. (Anbefaling til konkurrencedygtig dansk e-handel, Digitaliseringspartnerskabet).


At der er behov for relevante kompetencer inden for e-handel understøttes af to uafhængige undersøgelser fra 2016 fra henholdsvis FDIH og DI Handel. Undersøgelsen viser, at virksomhederne har svært ved at rekruttere de rette kompetencer, og de oplever, at de ikke kan få besat stillingerne. Desuden er der et markant behov for opkvalificering af eksisterende medarbejdere.   


DI Handel • Næsten 40% af virksomhederne har haft udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette e-handelskompetencer. 

 • Næsten alle de adspurgte virksomheder mener, at de har behov for at udvide eller opkvalificere e-handelskompetencerne særligt inden for forretningsudvikling tæt efterfulgt af webanalyse.


FDIH • 41% af virksomhederne mangler kompetencer i forhold til e-handel.

 • 30% mener, at deres seneste ansættelser inden for e-handel kun i mindre grad havde de rette faglige kompetencer.

 • Hver femte virksomhed har opgivet at ansætte medarbejdere, fordi der var mangel på kvalificerede ansøgere.


Regional efterspørgsel
I forhold til at konkretisere den regionale efterspørgsel efter e-handelskompetencer har det ikke været muligt at foretage specifikke branchetræk, da e-handel ikke er koblet til en specifik branche, men netop går på tværs af brancher. I stedet har KEA set på medlemsdata fra FDIH samt udtrukket regionale data fra analysen ”Uddannelsesbehov 2016”. Ud over den regionale analyse af uddannelsesbehovet har KEA interviewet 11 virksomheder med fokus på at få afdækket behovet for e-handelskompetencer, omfang af forventede ansættelser samt virksomhedernes mulighed for at modtage praktikanter. 


Analysen og interviewene kombineret med statistisk træk af medlemsdata fra FDIH samt interne træk fra CRM på praktikvirksomheder giver det samlede grundlag for KEAs behovsanalyse, der er vedhæftet ansøgningen. I det følgende gives hovedresultaterne, som samlet set viser, at der er et stort behov for e-handelskompetencer i Hovedstaden. Se i øvrigt den vedhæftede behovsanalyse for uddybende information. 


FDIH arbejder for at styrke vilkårene for dansk e-handel og har mere end 2000 webshops tilknyttet foreningen. Medlemsvirksomhederne omfatter både e-handelsvirksomheder og deres leverandører. 


I alt har FDIH 832 medlemmer. For 50% af medlemmerne er deres virksomhed geografisk placeret i Hovedstaden, heraf har ca. halvdelen mere end 10 ansatte. Da FDIH er den forening, som har flest registrerede medlemmer inden for e-handel, vidner det om, at Hovedstaden har en markant andel af alle de danske e-handelsvirksomheder.


De regionale data for Hovestaden fra FDIHs analyse ”Uddannelsesbehov 2016” samt interview med de 11 virksomheder viser følgende: 


  • Næste ¾ af respondenterne i den regionale analyse forventer at ansætte medarbejdere med e-handelskompetencer inden for de næste 18 måneder. I gennemsnit tre-fire medarbejdere pr. respondent (virksomhed).

 • Blandt de 11 interviewede virksomheder er forventningen til kommende ansættelser syv medarbejdere i gennemsnit pr. virksomhed inden for de næste 18 måneder.

 • De 11 interviewede virksomheder har ansat 190 medarbejdere med e-handelskompetencer inden for de seneste to år, hvilket svarer til et gennemsnit på mere end otte medarbejdere om året pr. virksomhed.

 • Hver fjerde respondent fra den regionale analyse mener ikke, at de nyansatte medarbejdere har de rette e-handelskompetencer.

 • Mere end hver tredje virksomhed fra den regionale analyse har haft problemer i forhold til at ansætte medarbejdere med de rette e-handelskompetencer. Det dækker over, at hver sjette virksomhed har opgivet at ansætte medarbejdere, fordi der var mangel på kvalificerede ansøgere, mens hver femte har måtte forlænge ansøgningsfristen eller ændre stillingsbeskrivelsen i opslaget. 


De interviewede virksomheder giver også udtryk for, at der er mangel på uddannede dimittender, og de har svært ved at få ansat de rigtige kompetencer. Flere af virksomhederne har opgivet at rekruttere og vælger i stedet at oplære deres egne medarbejdere. Flere giver også udtryk for, at de ”stjæler” medarbejdere fra hinanden, hvilket løbende skaber ledige stillinger. 


Det faglige miljø
På KEA eksisterer der allerede et fagligt miljø omkring e-handel på bachelorniveau. På PBA digital konceptudvikling findes en retning på 15 ECTS, der hedder e-commerce, som ca. halvdelen af de studerende vælger. PBA digital konceptudvikling er den uddannelse, der er tættest på PBA e-handel i forhold til det faglige indhold – se Kriterium 2, og EA Aarhus’ ansøgning om uddannelsen PBA e-handel fra den 1. oktober 2016. 


De studerende fra PBA digital konceptudvikling tager også i e-handelspraktik samt skriver afsluttende opgave inden for området. Desuden skal de studerende hvert semester udarbejde et e-handelsprojekt af to ugers varighed.


De studerende får her stillet en opgave af en virksomhed i form af en problemformulering. De studerende udarbejder et projekt og en præsentation, hvorefter virksomheden vurderer opgaven og præsentationen og giver de studerende feedback. De seneste tre projekter inden for e-handel har været:


  • Matas.dk – Øge konverteringer og salg på webshoppen.

 • Coop.mad.dk – Ny webshop, forbedre kunderejsen.

 • Boozt.dk – Øge salget og kendskab til produktkategori (kosmetik).


KEA udbyder også diplom i digital konceptudvikling og PBA økonomi og it. Førstnævnte indeholder blandt andet fagmodulerne: CRM og loyalitetsprogrammer, Cross Media Concepts, Content Marketing, Costumer Insight, Digital marketing, E-handel: Optimering af salg og indtjening og E-handel: Strategi og forretningsudvikling. Se evt. http://www.kea.dk/digitalkonceptudvikling/moduler/


På PBA økonomi og IT ligger det faglige indhold netop i krydsfeltet mellem it og forretning og har en del flader til e-handelsområdet. 


Derudover udbyder KEA multimediedesigner AK, AU i Retail, AU i international handel og markedsføring og AU i kommunikation og formidling, som alle berører det faglige område e-handel.


KEA har også erfaring med at optage studerende med forskellig uddannelsesbaggrund. Til det seneste sommeroptag på PBA digital konceptudvikling blev der optaget 83 studerende. Mere end hver tredje studerende kommer fra et andet erhvervsakademi end KEA, og knap hver sjette studerende kommer fra CPH Business. Så det er ganske normalt, at en PBA overbygningsuddannelse rekrutterer bredt fra de forskellige uddannelsesinstitutioners AK-uddannelser.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

FDIH har estimeret, at der i Danmark findes ca. 5000 ”seriøse” e-handelsvirksomheder (jf. EA Aarhus’ behovsanalyse 2016, PBA e-handel). Ser man på FDIHs fordeling af deres medlemsvirksomheder er 50% beliggende i Hovedstaden. I forhold til den fordeling forventer vi, at der minimum er 2000 e-handelsvirksomheder i Hovedstaden.


Ifølge data fra den regionale spørgeskemaundersøgelse er der 26% af virksomhederne, der ikke forventer at ansætte ydereligere medarbejdere med e-handelskompetencer inden for de næste 18 måneder (21% forventer ikke at ansætte flere, og 5% ved ikke om de vil ansætte ydereligere). 14% forventer at ansætte en medarbejder, mens 36% forventer at ansætte to-tre nye medarbejdere og resten flere end tre medarbejdere. Regner man med, at ca. 74% af virksomhederne i gennemsnit vil ansætte to medarbejdere giver det en efterspørgsel på 2960 medarbejdere. Fra den regionale analyse ved vi også, at hver sjette af de opslåede stillinger ikke besættes på grund af mangel på kvalificerede ansøgere. Det giver et udækket behov for 493 medarbejdere i Hovedstaden, hvilket svarer til ca. 330 forgæves rekrutteringsforsøg om året. (Se vedhæftede behovsanalyse). Og efterspørgslen forventes at stige fremadrettet, da markedet for e-handel er i kraftig vækst. (Anbefaling til konkurrencedygtig dansk e-handel, Digitaliseringspartnerskabet).


KEA mener, at et udækket behov for 330 medarbejdere om året i Hovedstaden er baseret på et forsigtigt skøn.


Ser man på de 11 virksomhedsinterviews KEA har foretaget, forventer de tilsammen at ansætte mere end 133 medarbejdere med e-handelskompetencer inden for de næste 18 måneder, hvilket jo svarer til ca. 87 medarbejdere på et år. Er hver sjette rekrutteringsforsøg forgæves, svarer det til et udækket behov på 15 medarbejder, og det udgør alene 5% af ovenstående estimerede behov på 330. 


I alt vurderer KEA, at der et udækket behov for medarbejdere med e-handelskompetencer på ca. 330 om året i Hovedstaden. Og her er det KEAs vurdering, at der skal uddannes ca. 150 dimittender om året i Hovedstaden for at dække efterspørgslen.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med udarbejdelse af behovsanalysen har KEA benyttet sig af en spørgeskemaundersøgelse om uddannelsesbehovet i forhold til e-handelskompetencer, som er udarbejdet af FDIH. 124 virksomheder har deltaget i undersøgelse. KEA har renset data, så vi kun benytter besvarelserne fra virksomheder i Hovedstaden. 58 virksomheder fra Hovedstaden har besvaret undersøgelse. Undersøgelsen er anonym, men listen over de 58 virksomheder kan rekvireres. 


Derudover har vi foretaget en række interviews med e-handelsvirksomheder. Virksomhederne har blandt andet uddybet deres behov for e-handelskompetencer samt tilkendegivet, hvor mange praktikanter, de har mulighed for at have. Vi har talt med følgende virksomheder:


Adapt, Atea, Coop MAD, Falck Danmark, Lemvigh-Müller, Matas A/S, MEC, Rosamunde, Saxo.com, Sportmaster og Top Toy.


KEA har sammen med EA Aarhus indgået i en udviklingsgruppe, hvor den nationale del af studieordningen er blevet udarbejdet. Undervejs i processen har 11 virksomheder deltaget. Virksomhederne var blandt andet inviteret med som ekspertpanel til en workshop, hvor de kunne komme med input til indhold og praktikforløb. Følgende virksomheder har deltaget: Cykelpartner.dk, pixizoo.dk, bolia.com, lasertryk.dk, proshop.dk, Hummel, coolshop.dk, kaffekapslen.dk, duglemmerdetaldrig.dk, holmegruppen.dk og sinful.dk (Referat fra workshop kan refereres). Tilbagemeldingerne fra virksomhederne har blandt andet betydet, at praktikken er tilrettelagt over en længere periode, hvor den studerende veksler mellem skole og praktik. Desuden blev de faglige områder content creation, e-handelsteknologier, dataanalyse, forretningsforståelse og digital marketing valgt og vægtet ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger. 


Inddragelse af virksomhederne i arbejdet med studieordningen har sikret, at der er et match mellem virksomhedernes behov og indholdet i PBA e-handel.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

PBA digital konceptudvikling er den uddannelse, som fagligt er tættest beslægtet med PBA e-handel. PBA digital konceptudvikling har en retning på 15 ECTS, der hedder e-commerce, og som i indhold overlapper dele af det faglige indhold på PBA e-handel. Det betyder, at hvis KEA får mulighed for at udbyde PBA e-handel, vil vi reducere optaget på PBA digital konceptudvikling jf. næste afsnit rekrutteringsgrundlag. 


Derudover er der diplom i digital konceptudvikling, som har en række fagmoduler, der er målrettet e-handel: CRM og loyalitetsprogrammer, Cross Media Concepts, Content Marketing, Costumer Insight, Digital marketing, E-handel: Optimering af salg og indtjening og E-handel: Strategi og forretningsudvikling. Uddannelser henvender sig dog til en anden målgruppe, nemlig til personer, der allerede er i job og arbejder inden for området eller skal opkvalificeres.


Ser man på PBA international handel og markedsføring, PBA hospitality management og PBA sportsmanagement er deres jobsigte væsentligt forskelligt fra PBA e-handel. PBA international handel og markedsføring sigter mod direkte salg og eksport, mens PBA hospitality management har fokus på drift, økonomi samt regnskabsforståelse, og PBA sportsmanagement er målrettet sports-, event- og fritidssektoren i forhold til planlægning og drift. Fælles for de tre uddannelser er, at den digitale del stort set er fraværende. I PBA e-handel er den digitale del bærende for uddannelsen, og der er efter dialog med de eksterne virksomhederne kommet endnu mere fokus på digitale basale færdigheder, som fx CSS, kodning og html. At de digitale kompetencer skal være bærende blev bekræftet i interviewene med virksomhederne, som i høj grad efterspørger de digitale færdigheder kombineret med en forretningsforståelse.


KEA er med i et projekt under det fri institutionsforsøg, hvor fokus er på at udvikle uddannelsesforløb inden for e-handel målrettet erhvervsskolerne. At styrke it-kompetencerne og e-handelskompetencerne hos relevante elevgrupper på erhvervsskolerne vil skabe en god sammenhængskraft i forhold til at læse videre på et erhvervsakademi. Pt. er der ikke et samarbejde i gang med et universitet omkring en relevant kandidatuddannelse, men på sigt vil det være interessant at afdække, om der er efterspørgsel efter e-handels-dimittender med en længerevarende videregående uddannelse bag sig. 


PBA e-handel udbydes i dag af EA Aarhus og er dimensioneret til et optag på 40 studerende.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Ser man på det potentielle rekrutteringsgrundlag fra Hovedstaden, vil optagsgrundlaget bestå af dimittender fra de adgangsgivende uddannelser fra henholdsvis KEA og CPH Business. Ser man på antallet af dimittender fra 2016, var der i alt 1265. (Se vedhæftede behovsanalyse).


De PBA-overbygningsuddannelser som er relevante for de direkte adgangsgivende uddannelser, er PBA i international handel og markedsføring, PBA i international hospitality management, PBA i sportsmanagement, PBA webudvikling og PBA digital konceptudvikling. De fire første uddannelser er dimensionerede, og vi forventer, at PBA digital konceptudvikling vil blive det på sigt. I alt er der ca. 500 pladser på de nævnte overbygningsuddannelser i Hovedstaden, og det skal understreges, at der også er andre AK-uddannelser, der har adgang til disse PBA-uddannelser. Det betyder, at der minimum er et rekrutteringsgrundlag på 700 dimittender (1265 – 500), og hvis dimittender fra EA Sjælland inddrages vil rekrutteringsgrundlaget være endnu større – her dimitterede 542 studerende i 2016 fra henholdsvis logistikøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og multimediedesign


Ud fra ovenstående mener vi ikke, at oprettelsen af PBA e-handel vil have betydning for eksisterende udbud. Dog planlægger KEA, at linjen e-commerce under PBA digital konceptudvikling ikke skal udbydes, hvis KEA får PBA e-handel. Dermed forventer vi at reducere PBA digital konceptudvikling med ca. 30 studerende. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Jf. ovenstående afsnit er der minimum et rekrutteringsgrundlag på 700 dimittender og beregnet efterspørgsel på ca. 150 dimittender om året i Hovedstaden.


For at dække efterspørgslen skal KEA optage ca. 150 dimittender om året, hvor vi forventer at begynde med et optag på 70.


1. år 70 studerende
2. år 100 studerende
3. år 150 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

KEA har allerede et stort netværk af relevante praktiksteder inden for digital markedsføring, og har ikke problemer med at finde egnede praktiksteder til de studerende fra multimediedesign AK, PBA økonomi og it og PBA digital konceptudvikling, hvor en stor del af praktikvirksomhederne allerede i dag udgøres af relevante e-handelsvirksomheder. Kigger man på arbejdspladspraktikker fra efteråret 2016 og foråret 2017 for PBA digital konceptudvikling, kan man se, at mere end hver tredje praktikvirksomhed (36%, antal 30) også vil være relevante for studerende på PBA e-handel, da praktikvirksomhederne beskæftiger sig med e-handel og/eller digital markedsføring. (Se vedhæftede behovsanalyse).


KEA har desuden spurgt de 11 virksomheder om, hvor mange praktikanter de forventer, de kan modtage hvert år. I alt forventer de samlet at kunne tage ca. 40 studerende i praktik om året. 


Så på nuværende tidspunkt har KEA allerede en lang række potentielle praktikpladser og flere forespørgsler fra virksomheder efter praktikanter, der gerne vil i e-handelspraktik. Og da de studerende fra PBA digital konceptudvikling, PBA økonomi og it samt multimediedesign ikke oplever problemer med at finde relevante praktikplader, vurderer KEA, at praktikmulighederne for kommende studerende på PBA e-handel er særdeles gode. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

RUVU vil modtage to ansøgninger om udbud af PBA e-handel i samme dækningsområde (KEA og CPH Business). Følgende er en kort beskrivelse af, hvordan KEAs forløb har været.


I december 2016 aftaler daværende rektor for KEA, og rektor fra EA Aarhus, at KEA skal være med i udviklingsarbejdet om den nationale del af studieordningen for PBA e-handel med henblik på at søge udbuddet. CPH Business har ikke deltaget i dette udviklingsarbejde.


KEA og EA Aarhus har en løbende dialog i vinteren og foråret 2017 om studieordningens indhold, og KEA tager til EA Aarhus to gange, hvor der den ene gang er en workshop med et ekspertpanel, der er sammensat af en række eksterne virksomhedsfolk.


I maj kontakter KEA CPH Business’ områdechef for salg og markedsføring for at aftale et møde med henblik på tilrettelæggelse og tilpasning af PBA e-handel i forhold til de kommende dimittender fra CPH Business. Mødet aftales til den 31. august 2017.


Den 10. maj 2017 kontakter KEA kvalitetschefen for CPH Business for officielt at orientere om, at KEA vil søge PBA e-handel til 1. oktober 2017. CPH Business kvitterer for informationen og meddeler, at de ikke påtænker at søge uddannelse, da de har en strategi om at søge større uddannelser.


Den 4. august bliver KEA kontaktet af CPH Business, hvor de fortæller, at de alligevel gerne vil søge PBA e-handel til 1. oktober 2017. Den 30. august 2017 kontakter CPH Business til KEA for at aflyse mødet den 31. august, fordi de ikke længere mener, at mødet er relevant, da de selv vil søge uddannelsen. (Bilag kan rekvireres).


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C1 - Afslag e-handel - KEA.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil