Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Bachelor - Interkulturel marketing - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
02/10-2017 09:52
2017-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Karin Tovborg Jensen, CBS, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg.E-mail: ktj.edu@cbs.dk Tlf.: 38153302

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Bachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Interkulturel marketing

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Intercultural marketing

Den uddannedes titel på dansk
Bachelor (BSc) i interkulturel marketing / HA i interkulturel marketing

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science (BSc) in Intercultural Marketing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Dansk A


Matematik B


Engelsk A


Historie B ELLER


Samfundsfag B ELLER


Samtidshistorie B ELLER


Idéhistorie B ELLER


International økonomi B


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigteBeskrivelse af uddannelsen: HISTORIK


Den foreslåede uddannelse HA i interkulturel marketing er en netop implementeret/ret omfattende reform af BA Interkulturel Markedskommunikation. Reformen baserede sig på studenterevalueringer, analyse af kursusbeskrivelserne i fht kompetenceprofilen, underviserfeedback og aftagerpaneldiskussioner. Disse viste følgende:

Uddannelsen manglede en klar integration mellem marketing/markedskommunikationen og det interkulturelle aspekt. Forskellige, potentielt kulturelt betingede forbrugeradfærdsmønstre, - vaner, -præferencer og kommunikationsmønstre etc. var udækkede områder, uddannelsen manglede bl.a. af hensyn til ovenstående et kursus i statistik. Et kursus som marketingsunderviserne på den ene side havde efterlyst og et kursus, der på den anden side ville give de studerende mere fleksibilitet i deres videre overbygningsvalg


Uddannelsen arbejdede med et relativt forsimplet kommunikationsbegreb, der ikke tog højde for nyere trends som multimodal kommunikation (integrationen mellem tekst, lyd og billede fx)

Uddannelsen var heller ikke fulgt helt med udviklingen indenfor marketing, og globale marketingtrends var underbelyst.
Uddannelsens sprogkurser var løsrevne i fht marketings- og kommunikationsfagligheden og manglede faglig relevans

De ovenstående indsigter førte til en række ændringer i kursusudbuddet i fht den i 2009 akkrediterede uddannelse (ses og forklares i bilaget) og en reform implementeredes med dette års optag uden ændring af optageområde eller kompetenceprofil.

Men set i lyset af CBS’ strategiske ønske om en samlet klarere erhvervsøkonomisk profil, og set i lyset af, at IMK gennem længere tid har oplevet vanskeligheder i fht de studerendes matematikfærdigheder ved studiestart og set i lyset af reformen og dens ændringer vil det være logisk, at lade den nye IMK overgå til det erhvervsøkonomiske optagelsesområde. Ansøgningen skal ses på denne baggrund. I samme forbindelse vil vi gennemføre tre betydende ændringer:

1) Ændring af uddannelsens navn til HA i interkulturel marketing, hvilket i højere grad differentierer uddannelsen fra de øvrige CBS-uddannelser og i højere grad afspejler uddannelsens indhold.

2) Ændring af uddannelsens kompetenceprofil, således at den i højere grad afspejler reformens indhold og har et tydeligt erhvervsøkonomisk indhold.

3) Ændring af retskravsoverbygning (ansøgning herom indsendes også i denne runde). Vi ønsker, at uddannelsen får en overbygning, der har en klarere progression i fht den nuværende uddannelse og i højere grad passer til uddannelsens profil. For øjeblikket har dimittender fra IMK retskrav på Cand. merc. (kom.), men denne uddannelse imødekommer kun i noget omfang den tværfaglige profil, dimittenderne har, hvorfor det er vores ønske at få en mere skræddersyet MSc i Interkulturel Marketing. 

Beskrivelse af uddannelsen: Indhold

HA i interkulturel marketing er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer marketing, markedskommunikation og kulturstudier med erhvervsøkonomi.

Uddannelsen har til formål at give den studerende en teoretisk, metodisk og praktisk ballast til at reflektere over og løse opgaver indenfor interkulturel marketing, markedsanalyse og markedskommunikation på dansk og engelsk.

Uddannelsen i interkulturel marketing er unik i det danske uddannelseslandskab og i CBS’ programportefølje, hvor det er den bacheloruddannelse, der har den klareste marketingprofil. Qua sine konstituerende faglige elementer ligger uddannelsen i krydsfeltet mellem erhvervshumaniora og erhvervsøkonomi. Reformen har – som det fremgår af ovenstående og ses i bilaget – accentueret det marketings- og erhvervsøkonomiske element, hvorfor den reformerede uddannelse bør tilhøre det erhvervsøkonomiske optagelsesområde.

Gennem uddannelsens konstituerende faglige elementer og via de tværfaglige cases tilegner den studerende sig et interdisciplinært holistisk syn på de interkulturelle, kommunikative, markedsføringsretlige og økonomiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med interkulturel marketing.

Bacheloren får endvidere videnskabsteoretisk indsigt i fagområderne interkulturel marketing, interkulturel kommunikation samt erhvervsøkonomi, sidstnævnte fungerer som forudsætning for refleksion over muligheder og begrænsninger for faglig og tværfaglig løsning af praktiske, virksomhedsrelevante problemer og opgaver.

Bacheloren får også metodiske kompetencer til, selvstændigt eller i samarbejde med andre faggrupper eller netværk, at træffe i analyser solidt forankrede valg.  Bacheloren kan således deltage i organisationens marketingarbejde, fra overordnet strategi til konkret produkt, herunder analysere interne og eksterne forhold. Bacheloren kan kommunikere, skriftligt og mundtligt, i traditionelle medier såvel som i elektroniske medier og har bevidsthed om muligheder og begrænsninger ved valg af forskellige kommunikationsformer og deres samspil.

Bacheloren kan arbejde projekt- og procesorienteret og skal derudover have personlige kompetencer som selvstændighed, samarbejdsevne og fleksibilitet.

På baggrund af de faglige elementer kan bacheloren medvirke til at udarbejde internationaliserings-, eksport-, marketing- og kommunikationsstrategier og omsætte disse strategier til kommunikative handlinger, fx i forbindelse med rådgivning om og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, ansvar for webtekster, mundtlig og skriftlig kommunikation generelt om virksomheden samt kunde- og leverandørkontakt. Bacheloren vil endvidere kunne medvirke til produktudvikling samt udvikling af distributions- og prisstrategier ligesom bacheloren vil kunne foretage konsekvensberegninger under hensyntagen til såvel usikkerheder som begrænsninger.

Samlet sætter uddannelsen bacheloren i stand til at arbejde med interkulturel marketing og markedskommunikation på dansk og engelsk og giver den studerende en grundlæggende forståelse af potentialer og konsekvenser ved anvendelsen af engelsk som lingua franca.


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen HA i interkulturel marketing er en erhvervsøkonomisk tværdisciplinær bacheloruddannelse, der sætter bacheloren i stand til at tænke interkulturel marketing og markedskommunikation ind i en samlet strategisk marketingplan, som er baseret på metodisk stringente analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold , fx. konsekvensberegninger under hensyntagen til såvel usikkerheder som begrænsninger.

Bacheloren kan, på baggrund af videnskabsteoretisk refleksion, analysere kulturelle, sproglige og økonomiske betingelser samt forholde sig til juridiske markedsføringsretlige forhold ved tilstedeværelse på danske og udenlandske markeder. De enkelte faglige analyser samles til tværfaglige anbefalinger og handlinger.

 

Bacheloren kan således arbejde produkt- og procesorienteret med interkulturelle internationaliserings-, eksport-, marketing- og kommunikationsstrategier og omsætte disse strategier til kommunikative handlinger, fx i forbindelse med rådgivning om og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, ansvar for webtekster, mundtlig og skriftlig kommunikation generelt om virksomheden samt kunde- og leverandørkontakt.  Bacheloren vil endvidere være i stand til at medvirke til produktudvikling samt udvikling af distributions- og prisstrategier.

Bacheloren kan arbejde på engelsk såvel som dansk og har forståelse af implikationerne ved at bruge engelsk som lingua franca.

Kompetenceprofilen er som følger:


Viden om interkulturel marketing, dvs. • viden om kultur, kulturteorier og kulturs påvirkning på kognition, kommunikation og interpersonel adfærd med særlig henblik på marketingrelevante områder

 • viden om marketingteorier og –modeller samt analysemetoder

 • viden om kommunikationsteorier og –modeller samt analysemetoder med særlig henblik på marketingrelevante områder

 • viden om engelsk som lingua franca

 • viden om kvantitative og kvalitative metoder relevante for området interkulturel marketing

 • kan reflektere over det komplicerede samspil mellem områdets delelementer


Færdigheder i under anvendelse af teorier, modeller og metoder fra interkulturel marketing • at udarbejde, vurdere og argumentere for en samlet strategisk marketingplan

 • at analysere en virksomheds omverden og markedspotentialer

 • at omsætte faglige analyse til tværfaglige anbefalinger og kommunikative handlinger

 • at analysere kulturs potentielle påvirkning på kognition, kommunikation og interpersonel adfærd

 • at vurdere og analysere betydningen af engelsk som lingua franca og på baggrund af dette vælge relevante markedskommunikative løsninger

 • at rådgive om og udarbejde markedsføringsmateriale


Kompetencer i • selvstændigt at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder til løsning af en virksomheds markedsrelaterede problemstillinger

 • at medvirke til at udarbejde i selvstændige analyser forankrede internationaliserings, eksport-, marketing- og kommunikationsstrategier

 • at medvirke til produktudvikling samt udvikling af distributions- og prisstrategier

 • at arbejde proces- og produktorienteret såvel under studiet som i løsning af markedsrelaterede problemstillinger


De konstituerende elementer udgøres af Marketingsdiscipliner, Kommunikation- og sprogdiscipliner, Erhvervsøkonomidiscipliner og interdisciplinære discipliner samt hjælpediscipliner og BA-projekt.


Oversigt over uddanenlsens konstituterende elementer er gengivet i bilaget, hvor også forskellene fra den tidligere kompetenceprofil til den nuværende beskrives.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Som en erhvervsøkonomisk uddannelse foreslås uddannelsen placeret på takst 1


Forslag til censorkorps
Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
BILAG BSC ICM 02-10-2017.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse

CBS igangsatte i 2016 en strategiproces. På baggrund af dialogmøder med et bredt spektrum af erhvervsledere blev det besluttet at justere uddannelsesporteføljen. Tilbagemeldingerne fra aftagerne var, at der var uklarhed over, hvilke kompetencer dimittenderne fra CBS havde. Og der blev udtrykt ønske om et tydeligt erhvervsøkonomisk indhold i alle uddannelser.


For at sikre transparens for både de studerende og aftagere har CBS således justeret sin uddannelsesportefølje. Der er igangsat reformer af flere uddannelser herunder BA IMK, således at CBS fremover har et tydeligt erhvervsøkonomisk indhold i hele uddannelsesporteføljen.


Se endvidere her.


https://www.cbs.dk/pressen/nyheder/cbs-justere-uddannelser


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender

Det skønnes, at der er behov for det samme antal dimittender som på den nuværende uddannelse, BA i interkulturel markedskommunikation, på 150.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

De studerende forventes at fortsætte på den nye cand.merc.(interkulturel marketing) og der henvises derfor til aftagerundersøgelsen for den pågældende uddannelse


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Der henvises til CBS overordnede strategiproces og aftagerundersøgelsen for cand.merc.(interkulturel marketing)


CBS strategi for uddannelsesporteføljen 2017 er beskrevet i nedenstående


CBS’ PROGRAMME PORTFOLIO
Our goal is to develop each individual student to his or her full potential, to educate to societal responsibility, to create the employees, entrepreneurs and business leaders of tomorrow and live up to the highest international level of education and develop practice-oriented courses and programmes. To reach this goal, our graduates must possess a set of basic business competences, critical and reflectiveskills for solving problems and a society based understanding of the opportunities and challenges of public and private business and industry


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Overordnet konkluderende kommentar:
Som det fremgår af nedenstående gennemgang af uddannelser, der grænser op til den foreslåede uddannelse i BSc Interkulturel Marketing synes der ikke umiddelbart at være uddannelser, der har samme tværfaglighed og fagkombination, som den foreslående uddannelse. Vi mener derfor ikke, at uddannelsen står i direkte konkurrence til nogen uddannelser, selvom de enkelte fagligheder kan genfindes i nogle af uddannelserne nedenfor.

BSc in Business, Language and Culture (CBS)
På uddannelsen arbejder den studerende tværfagligt inden for fagområderne økonomi, business-administration, kultur, politik og institutioner. Der er fokus på kultur- og sprogstudier i kombination med et virksomhedsmiljø, og den studerende trænes i at bevæge sig tværfagligt og navigere disse fagligheder i specifikke regioner af verden.
Adgangskrav: https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bsc-in-business-language-and-culture/admission

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sit tydelige marketingelement og har intet fokus på makrokontekster som politik og institutioner.


BSc in Business Administration and Organisational Communication (CBS)
Uddannelsen fokuserer på intern og ekstern virksomhedskommunikation og træner den studerende i, at forstå de økonomiske og samfundsmæssige faktorer i omverdenen. Den studerende opnår kompetencer i at forstå at vælge og tilrettelægge kommunikation, der forholder sig den givne virksomheds kontekst. Derudover opnår den studerende en forståelse af de forandringer, som kommunikation kan skabe.  
•    Adgangskrav: https://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/hakom-erhvervsoekonomi-virksomhedskommunikation/optagelse  

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sit tydelige marketingelement og sit fokus på det interkulturelle aspekt (inkl. engelskkompetencer)


Marketing and Management Communication (AU)
Uddannelsen giver den studerende værktøjer til at planlægge, koordinere og udføre kommunikationsopgaver med fokus på organisationskommunikation og markedskommunikation i en global kontekst. På uddannelsen beskæftiger den studerende sig blandt andet med markedskommunikation mellem organisation, brand og forbruger, og inkluderer teorier og koncepter inden for organisationsteori, marketing og økonomi.
•    Adgangskrav: http://bachelor.au.dk/marketingandmanagementcom/

Kommentar: HA IM adskiller fra ovenstående ved sit klare fokus på det interkulturelle aspekt samt endvidere sin større andel af marketingfaglighed og ikke kun markedskommunikation som ovenstående.


BSc Economics and Business Administration – Corporate Communication (AU)
Den studerende lærer at identificere, forstå, analysere og løse problemstillinger inden for forretningsområder i internationale og multinationale virksomheder. Uddannelsen giver den studerende værktøjer inden for økonomistyring, marketing, afsætning, administration, organisation, finansiering og investering. Den studerende skal i løbet af uddannelsen vælge retning inden for enten marketing, økonomi eller ledelse.
•    Adgangskrav: http://bachelor.au.dk/economics-and-business-administration/

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sit klare fokus på det interkulturelle aspekt (inkl. engelskkompetencer) i kombination med de øvrige fagligheder. Denne del ses ikke i ovenstående.

BSc Economics and Business Administration – Global Marketing (AU)
Uddannelsen centrerer sig omkring økonomi og ledelse, logistik, finansiering, økonomistyring og organisationsledelse, som alle er centrale elementer i uddannelsen. Den studerende skal enten specialisere sig i Strategic Human Ressource Management eller Global Marketing, hvoraf den sidste retning fokuserer på virksomhedens ageren på internationale markeder i en globaliseret kontekst/verden.
•    Adgangskrav: http://bachelor.au.dk/economics-and-business-administration-auhe/

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sit klare fokus på det interkulturelle aspekt (inkl. engelskkompetencer) i kombination med de øvrige fagligheder. Ovenstående uddannelser er en renere marketingfaglighed.

Erhvervsøkonomi HA –Corporate Communication (AU)
Uddannelsen fokuserer på økonomiske og psykologiske aspekter af ledelse, og den studerende lærer at analysere ledelsesproblemer samt vurdere hvordan virksomheder influeres af det omkringliggende samfund, der inkluderer teknologi, økonomi og lovgivning. Den studerende vælger profil på femte semester. Corporate Communication-profilen introducerer kommunikationsprocesser- og interaktioner med stakeholders, og fokuserer på organisations- og markedskommunikation samt branding i en global kontekst.
•    Adgangskrav: http://bachelor.au.dk/erhvervsoekonomi-ha/

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sin tværfaglighed og sit fokus på det interkulturelle aspekt (inkl. engelskkompetencer) i kombination med de øvrige fagligheder.

Erhvervsøkonomi HA – Global Marketing (AU)
På studiet får den studerende kompetencer til at analysere samt løse økonomiske problemstillinger for en given virksomhed, og fokus er på drift af virksomheder. Profilen i Global Marketing giver den studerende kompetencer til, at manøvre marketing på tværs af kulturer og opnår herved kompetencer i at svare til skiftende kunde- og forbrugertrends. Den studerende får indsigt i global købsadfærd og tilegner sig herved en forståelse for forbrugerprocesser –og kontekster.
Adgangskrav: http://bachelor.au.dk/haherning/

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved sit fokus også på kommunikationsfaglighed, inkl. engelskkompetencer.

BSc in International Business Administration and Modern Language (SDU)
Bacheloren kombinerer erhvervsøkonomi og virksomhedssprog og forbereder den studerende på at håndtere politik, økonomi, kultur og social globalisering på tværs af landegrænser samt lingvistiske grænser. Den studerende bliver i stand til at analysere, evaluere og løse problemstillinger via kommunikations- og formidlingsopgaver forårsaget af mødet mellem disse tværfagligheder. Fokus vil også være på viden omkring sociologiske og økonomiske faktorer, der influerer beslutningsprocessen i forskellige kulturer.
•    Adgangskrav: http://www.sdu.dk/en/uddannelse/bachelor/bsc_in_international_business_administration_and_modern_languages/adgangskrav

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående med sit klare marketingelement, der er mindre i ovenstående. Desuden ved sin interdisciplinære tilgang, der også synes fraværende i ovenstående.


Erhvervsøkonomi HA – Marketing and Brand Management (SDU)
Uddannelsen fokuserer på faglige områder inden for management, finansiel mangement, organisation, finans og marketing. Derudover bliver den studerende også trænet i lovgivning, statistik og IT ud fra hvad de bærende områder kræver. Specialiseringen i Marketing and Brand Management giver den studerende kompetencer til at arbejde taktisk og strategisk med virksomhedskommunikation.
•    Adgangskrav: http://www.sdu.dk/en/uddannelse/bachelor/erhvervsoekonomisamlet  

Kommentar: HA IM er en tværfaglig uddannelse i modsætning til ovenstående, der er en renere marketinglinje. BSc  IM har også en kommunikationsfaglighed (inkl. engelskkompetencer) ligesom den adskiller sig fra ovenstående ved sit interkulturelle element.

Erhvervsøkonomi – Erhvervssprog (negot) – engelsk eller tysk (SDU)
Uddannelsen giver værktøjer inden for virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse. Derudover lærer den studerende at analysere og kommunikere med samt til forskellige kulturer. Den studerende opnår også sproglige færdigheder på et højt plan. Uddannelsen centrerer sig omkring sprogfærdigheder, kommunikation og kultur samt virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse.
•    Adgangskrav: http://www.sdu.dk/da/Uddannelse/Bachelor/NegotClassic

Kommentar: HA IM adskiller sig fra ovenstående ved en mere tværfaglig tilgang til fagelementerne, ligesom den erhvervssproglige tilgang i ovenstående er væsentlig mere traditionel (filologisk) end BSc  IMs.

Professionsbachelor i engelsk- og  it-baseret markedskommunikation (SDU)
Kompetencerne der udvikles på denne bachelor er rettet mod stillinger inden for international handel, marketing, informationsvirksomheder, service og turisme og internationale organisationer. Den studerende lærer at forstå en virksomheds aktiviteter og hvordan de er rettet mod det internationale marked. Samtidig inkluderer uddannelsen et specielt fokus på IT, og hvordan internettet benyttes til at kommunikere og markedsføre produkter og ydelser.
•    Adgangskrav: http://www.sdu.dk/da/Uddannelse/Bachelor/Professionsbachelor_i_sprog_it

Kommentar: Ovenstående er ikke en tværfaglig uddannelse som sådan, men en kommunikationsuddannelse, en egentlig marketingfaglighed som BSc  IM har den ikke og ovenstående har  ligeledes en mere traditionel tilgang til sprogkompetencer.

Erhvervsøkonomi HA – International Economics and Business Relationships (SDU)
Uddannelsen giver viden omkring marketing, regnskab, finansiering og organisation, og den studerende opnår kompetencer til at løse grundlæggende problemer i en virksomhed. Derudover er der også fokus på inter-organisatoriske relationer, eksempelvis strategiske alliancer på tværs af landegrænser.
•    Adgangskrav: http://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/erhvervsoekonomibscsoe/adgangskrav

Kommentar: HA IM adskiller sig fra denne ved sin tværfaglighed. Ovenstående er en renere marketinguddannelse og indeholder hverken det interkulturelle eller det kommunikative ben.


Language and International Studies (AAU)
På studiet bliver emner inden for politik, samfund, kultur og kommunikation kombineret, og uddannelsen fokuserer samtidig på, at de studerende opnår et højt niveau af professionelt engelsk. Uddannelsen giver mulighed for at dygtiggøre sig i virksomhedskommunikation samt fokusere på medieanalyse, alt sammen i en international og global kontekst.
•    Adgangskrav: http://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/language-international-studies/adgangskrav

Kommentar: HA IM adskiller sig fra denne ved sin fagkombination. Ovenstående er en renere kommunikationsuddannelse og indeholder kun i mindre grad det interkulturelle ben og har ingen marketingfaglighed.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Uddannelsen henvender sig til studerende med en adgangsgivende eksamen indeholdende de områdespecifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser.


Det forventes, at uddannelsen i store træk vil henvende sig til ansøgere med samme profil som de nuværende studerende, dog med den forskel at de kommende studerende vil have bedre matematikkundskaber. I 2016 havde CBS 670 ansøgere til uddannelsen, herunder 290 1. prioritetsansøgere. Der var i alt 141 optagne.


De studerende får retskrav på den nye MSC in Intercultural Marketing, og de får mulighed for at blive optaget på cand.merc.(kom.)


Dimittenderne vil endvidere have mulighed for at blive optaget på • SDU: cand.merc. i International Business and Marketing

 • Ålborg universitet: Cand.merc. i international marketing


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Vi forventer uændret optag som den eksisterende uddannelse, d.v.s. 150.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

x


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A8 - Afslag på BA i Interkulturel m. - CBS.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil