Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Sygepleje - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
29/09-2017 11:18
2017-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Holbæk. Eksisterende udbudssteder er Roskilde, Næstved, Slagelse og Nykøbing F.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Christian Moldt,telefon: 72 48 22 58 og e-mail: chmo@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Sygepleje

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Nursing

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i sygepleje

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Science in Nursing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Følger gældende regelgrundlag, dvs.:


-Adgang via gymnasial uddannelse


-Adgang via Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2)


Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D


 -Adgang via Redderuddannelsen (speciale i ambulanceassistent)


Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D


-Anden adgang med gymnasiale enkeltfag


Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for Sygeplejerskeuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om dublering af sygeplejerskeruddannelsen.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) har på nuværende tidspunkt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde, Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Absalon ønsker at dublere udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen således, at Absalon fremover yderligere udbyder uddannelsen i Holbæk. Dubleringen sker inden for den eksisterende dimensionering, og har alene som konsekvens, at Absalons udbud af uddannelsen i endnu højere grad geografisk er placeret der, hvor der er behov for dimittenderne. Absalon planlægger, at uddannelsespladserne, der tilgås Holbæk, tages fra den nye øgede dimensionering på 100 pladser, som allerede er bevilget i 2017.


Det bemærkes, at ansøgningen om et udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk er en del af Absalons oprindelige plan for forbedring af udbudsstrukturen i Region Sjælland, som RUVU blev orienteret om i oktober 2016 i forbindelse med ansøgning om flytning af en række udbud. Efter opbygning af et projektsamarbejde mellem kommunerne i Nordvestsjælland, Holbæk Sygehus og Absalon er vi nu klar til at etablere udbuddet. Der henvises i øvrigt til bilag 1 for en redegørelse for justeringer i udbudsstrukturen i Region Sjælland.


Ansøgningen om det nye udbud er begrundet i følgende hovedpunkter:  • Markant behov for sygeplejersker i Holbæk.

  • Forankring i et unikt læringsmiljø i samarbejde mellem primær og sekundær sektor.

  • Permanent og lokalt udbud tilrettelagt med høj grad af inddragelse af de studerende.


Markant behov for sygeplejersker i Holbæk  


Den 19. juni 2017 gav Uddannelses- og Forskningsministeriet Absalon tilsagn om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen med 100 ekstra studiepladser fra sommeroptaget 2017. Af Absalons ansøgning om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen fremgår det, at undersøgelser dokumenterer en akut mangel på sygeplejefaglig arbejdskraft i Region Sjælland og at der i 2025 vil være en mangel på mellem 700 og 2.700 sygeplejersker i Region Sjælland (Absalon 2017).   


Absalon ønsker med denne ansøgning at få lov til at placere 60 ud af de 100 ekstra studiepladser i Holbæk, da der netop her er det største behov for dimittender i Region Sjælland. Således viser en fremskrivning af antallet af arbejdsløse sygeplejersker i regionens 17 kommuner, at Holbæk er den kommune, der vil have den største mangel på uddannede sygeplejersker i såvel 2020 og 2025 (Region Sjælland 2016, se uddybning i næste afsnit). Derudover fremhæver både Holbæk Sygehus, Region Sjælland og flere kommuner i Nordvestsjælland i ansøgningens interessenttilkendegivelser, at det er blevet vanskeligere at rekruttere og fastholde sygeplejersker, og de bakker derfor op om et udbud i Holbæk (se bilag 5 for alle interessenttilkendegivelserne). Flere undersøgelser viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i nærheden af det sted, hvor de har taget deres uddannelsen (Danske Professionshøjskoler 2016; University College Sjælland 2016; Center for VækstAnalyse 2014).   


Forankring i et unikt læringsmiljø i samarbejde mellem primær og sekundær sektor


Udbuddet forankres i et læringsmiljø i Nordvestsjælland, som vil give ideelle betingelser for nye samarbejder til fremtidssikring af leverance af kompetent sygeplejefaglig arbejdskraft.


Undervisningen vil således foregå i henholdsvis Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), i det Sundhedsfaglige Læringscenter på Holbæk Sygehus samt på regionale og kliniske uddannelsessteder i Nordvestsjælland, hvilket vil give nogle helt særlige samarbejdsmuligheder ift. at sikre, at de studerende gennem deres studietid udvikler de kompetencer, der efterspørges - herunder tværsektorielle kompetencer ift. bl.a. samarbejde om borger- og patientforløb på tværs af sektorer (læs mere om uddannelsens læringsmiljø i bilag 2).


Med et udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk opstår der herved også en unik mulighed for at understøtte Sundhedsaftalens vision om et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen i Region Sjælland - Sundhedsaftalen er indgået mellem Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser for perioden 2015-2018 (Region Sjælland og KKR 2014).


Derudover skal det understreges, at udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk vil blive fagligt forankret i Absalons Center for Sygepleje og Bioanalyse, således at der er én ledelse og ét samlet fagmiljø for sygeplejerskeuddannelsen på tværs af uddannelsens udbudssteder. Dette princip for faglig og ledelsesmæssig forankring bidrager til at sikre samme høje kvalitet uanset udbuddets placering, størrelse og format, jf. bilag 3. Ét princip der i øvrigt gør sig gældende for alle Absalons uddannelser.


Permanent og lokalt udbud tilrettelagt med høj grad af inddragelse af de studerende


For at imødekomme det nuværende og fremtidige behov for sygeplejefaglig arbejdskraft er der behov for et permanent udbud af uddannelsen, som er fast forankret i lokalmiljøet i Holbæk.


Absalon har overvejet, om der eventuelt kunne etableres en ny uddannelsesstation under Uddannelses- og Forskningsministeriets forsøgsordning. Under forsøgsordningen ville de studerende skulle tage mindst halvdelen af uddannelsens teoretiske ECTS på et andet udbudssted, fx i Roskilde.  For de studerende ville det betyde, at de ville miste den tætte og faste tilknytning til deres uddannelsesmiljø i Holbæk.


Konsekvensen ville være, at de studerende i stort omfang ikke ville være til stede i Holbæk. Det ville gå ud over det unikke lokale læringsmiljø, som det netop er hensigten at skabe. Det ville med stor sandsynlighed lede til højere frafald og mindre læringsudbytte for de studerende, og dermed underminere ideen bag udbuddet.


Derfor søges i stedet om et permanent regulært udbud, hvor det ikke er de studerende, der flytter til de faglige miljøer i fx Roskilde eller Slagelse, men i stedet underviserne fra de øvrige udbudssteder, som tager til Holbæk.  Ved valgmoduler vil de studerende dog have mulighed for enten at tage til en anden lokation eller deltage i e-læringsbaserede tilbud.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Der er et stort behov for dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk Kommune samt de omkringliggende kommuner. Dette understøttes af en fremskrivning af antallet af arbejdsløse sygeplejersker i regionens kommuner udarbejdet i 2016, før ansøgningen om øget dimensionering var imødekommet.  Ifølge fremskrivningen er Holbæk den kommune, der i 2020 og 2025 vil stå i den største mangelsituation ift. uddannede sygeplejersker. Mere konkret peger fremskrivningen på, at antallet af arbejdsløse sygeplejersker i Holbæk Kommune vil være -148 i 2020 og -156 i 2015. Samtidig viser fremskrivningen, at nabokommunerne Lejre og Kalundborg vil have henholdsvis den anden og tredje største mangelsituation ift. sygeplejersker. Således er fremskrivningen af antallet af arbejdsløse sygeplejersker i Lejre Kommune -114 i 2020 og -147 i 2015, mens den i Kalundborg Kommune er -68 i 2020 og -94 i 2025 (Region Sjælland 2016). Se tabel 1, bilag 4 for tal på samtlige kommuner.


Med den nye dimensionering med virkning fra sommeren 2017 på i alt 581 studiepladser vil der fra 2020 årligt blive uddannet ca. 436 dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen i Region Sjælland. Fra 2021 vil der heraf kunne blive uddannet ca. 45 fra udbuddet i Holbæk. Dette er baseret på et optag på 60, når man medregner et anslået frafald på 25 % i løbet af uddannelsesforløbet (tabel 2, bilag 4).


Etableringen af et udbud i Holbæk vil således imødekomme det ovenfor beskrevne behov for sygeplejersker i Holbæk og de omkringliggende kommuner. 


For en uddybning af det konkrete behov for sygeplejersker i Nordvestsjælland henvises til interessenttilkendegivelserne i bilag 5. Nedenfor citeres blot fra et par af interessenternes tilkendegivelser af opbakning til udbuddet:


Region Sjælland: “Region Sjælland oplever i dag, at det kan være vanskeligt at rekruttere og efterfølgende fastholde sygeplejersker. Når uddannelsen uddannelsen udbydes lokalt i Holbæk forventer vi, at det både for os og for de omkringliggende kommuner vil medvirke til at fastholde og øge andelen af studerende, som er lokalt forankret, og at vi i en efterfølgende ansættelse lettere vil kunne fastholde disse”.


Holbæk Kommune: “Holbæk Kommune oplever løbende, at det er svært at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Med udviklingen i det nære sundhedsvæsen vil vi som kommune i endnu højere grad være afhængige af at kunne rekruttere sygeplejersker for at være i stand til at varetage nuværende og kommende opgaver i det nære sundhedsvæsen”.


Endelig skal det fremhæves, at med et udbud i Holbæk vil ikke kun udbuddet af sygeplejerskeuddannelsen forbedres, men også den generelle uddannelsesdækning i Region Sjælland. Mange unge er geografisk mobile i begrænset omfang, og et udbud i Holbæk vil betyde, at flere potentielle studerende vil få væsentlig kortere transporttid med offentligt transport til nærmeste udbud af sygeplejerskeuddannelsen samt i det hele taget til en af Absalons uddannelsesmuligheder på det videregående uddannelsesområde i regionen (se transportkort i figur 1 og 2, bilag 4). 


Sidstnævnte er ikke mindst vigtigt i lyset af, at Region Sjælland har landets laveste andel af borgere med en videregående uddannelse (Danmarks Statistik, 2015). Samtidig har Region Sjælland det laveste antal videregående uddannelsestilbud sammenlignet med resten af landet, og væksten i udbuddet af videregående uddannelser i regionen har været meget lav de seneste 10 år, jf. figur 3, bilag 4.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk er udviklet som led i et gensidigt forpligtende projektsamarbejde mellem Nordvestsjællandske Kommuner, Holbæk Sygehus og Absalon. Projektet har følgende tre overordnede mål: 


1) At opnå tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag af kompetent sygeplejefaglig arbejdskraft i Nordvestsjælland via uddannelse


2) At give studerende fra Nordvestsjælland bedre lokale uddannelsesmuligheder i et nyt og attraktivt uddannelsesmiljø i Holbæk


3) At udvikle et nyt uddannelseskoncept i tæt samarbejde med praksis og med et særligt fokus på sammenhængende patient- og borgerforløb i og på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.


Projektet har siden efteråret 2016 været organiseret med en styregruppe, en projektgruppe samt en række lokale arbejdsgrupper med tværgående repræsentation på både direktør-, chef- og lederniveau. 


Grunddesignet for uddannelsen baserer sig på input fra en række indledende interessentinvolverende aktiviteter i foråret 2017, herunder idégeneringsworkshops, udviklingsværksteder, dialogmøder og interviews. Således har mere 150 repræsentanter fra professionspraksis bidraget med at identificere praksisbehov, genereret idéer til læringsaktiviteter og løbende givet sparring på det udviklede uddannelsesdesign. 


Endelig har en række centrale interessenter, som tidligere omtalt, uddybet det konkrete behov for sygeplejersker i Nordvestsjælland i interessenttilkendegivelserne i bilag 5.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.


Etablering af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk vil imødekomme et meget specifikt behov for sygeplejersker i Nordvestsjælland. Der vil derfor ikke være negative konsekvenser i forhold til udbuddet af videregående uddannelser i området.


Der vil dog være den positive effekt, at der hermed er et videregående uddannelsestilbud for de studerende i området, hvilket styrker både uddannelsesniveauet og sundhedssektoren i Nordvestsjælland.


Da den samlede dimensionering af udbuddene til sygeplejerskeuddannelsen i Region Sjælland ikke øges, vil der i stedet ske en større spredning, dvs. en mere jævnt fordeling af sygeplejerskeuddannelses udbud og dimittender i regionen.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Ved at placere det nye udbud af sygeplejerskeuddannelsen på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter i nærheden af og med uddannelsesaktiviteter på Holbæk sygehus opstår der helt særlige muligheder for at skabe nye samarbejder og synergier til fremtidssikring af leverance af kompetent sygeplejefaglig arbejdskraft.


Med denne unikke placering og nye samarbejdsmuligheder forventes det at kunne tiltrække studerende fra hele Region Sjælland, herunder særligt de nærliggende kommuner: Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Lejre, Ringsted og Sorø.


Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er 5.969 personer svarende til ca. 27 % af Absalons samlede rekrutteringsgrundlag i Region Sjælland (se tabel 3, bilag 4 for beregning af rekrutteringsgrundlag).


Absalon vurderer på baggrund heraf, at der er et solidt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen. Vi har gode erfaringer med at tiltrække studerende til nye udbud, bl.a. fra rekruttering af studerende til diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg og til det nye udbud af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse.


Det vurderes ikke, at udbuddet vil få negativ effekt på ansøgningen til andre videregående uddannelser, udover at der muligvis bliver en lidt mindre søgning til sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Absalon stiler mod et årligt optag på 60 studerende fra det første år af uddannelsen og fremover. Ved uddannelsens opstart forventes dog et årligt optag på henholdsvis 40 (1. år) og 50 (2. år) studerende, baseret på Absalons nuværende gode erfaringer med at etablere nye udbud og uddannelser.


Et årligt optag på 60 studerende vil baseret på et 25 % frafald i løbet af uddannelsesforløbet for studerende på sygeplejerskeuddannelsen resultere i 45 dimittender.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Absalon har som tidligere nævnt pr. 19. juni 2017 fået øget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen med 100 studiepladser fra sommeroptaget 2017. I den forbindelse har Absalon den 21. april 2017 i “Ansøgning om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i University College Sjælland” til ministeriet dokumenteret, at der vil være praktikpladser til den øgede dimensionering. Herunder har der været dialog med Region Sjælland og KKR Sjælland, som har bakket op om at tilvejebringe de nye praktikpladser.  


Da dimensioneringen ikke øges med denne ansøgning, vil der ikke være et øget behov for praktikpladser i regionen. Derudover henvises til tilsagnsskrivelserne, hvori det fremgår, at udbuddet i Holbæk vil indgå i et tæt samarbejde om praktikken med Holbæk Sygehus og de Nordvestsjællandske kommuner, herunder fremgår det, at i praktikken vil de studerende komme til at arbejde med de lokale sammenhænge og overgange i sundhedsvæsenet.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3 - Godkendelse af nyt udbud - PB i Sygepleje - PHA (Holbæk).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til Absalon - godkendelse af dublering - PB i sygepleje (Holbæk).pdf